8 As 16/2016 - 36

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (3)
x xx xxxxxxx x xx
xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxení; pokud správní orgán dospěje k závěru, že tomu tak není, a neshledá ani jiné důvody, které by tento způsob doručování opodstatnily, je oprávněn účasxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 4. 2015, čj. KUOK 35668/2015, v řízxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxx
x.
Kasační stížnost
se zamítá
.
II.
Žalobkyně
nemá
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
III.
Žalovanému
se n e p ř i z n á v á
právo na nxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx
xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxostupňové rozhodnutí“), Magistrát města Olomouce (dále „magistrát“) uznal žalobkyni vinnou ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx“), kterého se dopustila tím, že dne 3. 3. 2014 v 9:49 hodin v Olomouci na ulici Pražská ve směru jízdy od kruhového objezdu u Globusu ulici Foersterova při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tak § 4 písm. c) zákona o silničním provozu. Žalobkyni byla uložena pokuta ve výši 1500 Kč a povinnost nahradit náklady řízení.
2) Rozhodnutím ze dne 14x xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxo opožděnost a toto rozhodnutí potvrdil.
II.
3) Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě - pobočce v Olomoxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxěhu správního řízení nepotvrzoval přijetí e-mailových zpráv, které mu magistrát zasílal, a proto magistrát v souladu s § 19 odst. 8 správního řádu přixxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přijetí písemností ani na adrese X a bylo třeba mu doručovat prostřednictvím držitele poštovní licence. Zmocněnec nepotvrdil přijetí písemnosti ani x xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žalobkyně doručeno fikcí podle § 24 odst. 1 správního řádu již dne 1. 12. 2014, a odvolání z března 2015 tudíž bylo opožděné. Popsané využití elektronicxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx které mohou vést k pochybením správních orgánů, a tak dosahovat zániku odpovědnosti za přestupek (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 24x xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxné důkazy o přijetí písemností v jiných věcech, neboť neměly souvislost s věcí projednávanou.
III.
4) Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti rozsxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx xx xxxcněncem požadovanou adresu X, pak nebyly splněny podmínky pro doručování písemnosti poštou podle § 19 odst. 8 správního řádu. Pokud krajský soud arguxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxit důkaz opaku a provést stěžovatelkou navržené důkazy o přijetí písemností v jiných věcech, jinak byl jeho postup nekonzistentní. Podle rozsudku Nejxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxesu, pokud takovému postupu brání objektivní technické překážky patrné ze správního spisu. Krajský soud však netvrdil existenci takových překážek. xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxžádané poště.
IV.
5) Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.
V.
6) Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsaxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xx xx x.).
7) Kasační stížnost není důvodná.
8) Podstatou kasační stížnosti je nesouhlas stěžovatelky s právním závěrem krajského soudu, že magistrát spxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxce. Podle krajského soudu nebylo pro aplikaci § 19 odst. 8 správního řádu podstatné, že magistrát doručoval na nesprávnou e-mailovou adresu X, neboť jx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxmítl provést navržené důkazy, že zmocněnec potvrzuje na uvedené adrese přijímání e- mailových zpráv, s tím, že tyto důkazy nemají vztah k nyní projednáxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxmnosti na jinou adresu, než zmocněnec požadoval (byť se jednalo o nepatrnou změnu v názvu domény); jednalo se tedy o jinou situaci, než kterou předvídá § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxx xxxumentoval skutečnostmi známými soudu z jiných řízení, které přímo nesouvisely s nyní projednávanou věcí). Proto nebylo zcela konzistentní odmítnoux xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxo dílčí nepřesnosti v argumentaci krajského soudu však nemají vliv na zákonnost a věcnou správnost jeho rozhodnutí ve věci samé. Krajský soud ve věci apxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxádění dalších důkazů nadbytečné.
10) Podle § 19 odst. 8 správního řádu platí, že
„písemnosti uvedené v odstavci 4 se na požádání
adresáta doručují jxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxektronickou adresu platí, že písemnost je doručena
v okamžiku, kdy převzetí doručované písemnosti potvrdí adresát zprávou podepsanou jeho uznávanxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx jako nedoručitelná (odstavec 9), doručí správní orgán písemnost, jako by adresát
o doručení na elektronickou adresu nepožádal.“
11) Podle § 19 odxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xe datová zpráva vrátila jako nedoručitelná,
učiní správní orgán neprodleně další pokus o její doručení; bude-li další pokus o doručení neúspěšný, doxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxxx xx xákon nebo povaha věci, na požádání
účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník
řxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxena v budoucnu.“
13) Přestože je právní úprava doručování podle správního řádu konstruována na prioritě doručování na adresu zvolenou účastníkemx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxektivní technická překážka, která není jednorázová či snadno odstranitelná. Za těchto okolností by bylo v rozporu s § 19 odst. 3 správního řádu, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxíkem požadovaný způsob doručení na elektronickou adresu přispěje k urychlení řízení; pokud správní orgán dospěje k závěru, že tomu tak není, a neshledx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xrgán rozhodne na danou adresu doručovat; nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy postupem podle § 19 odst. 8 správního řádu nejpozději první den následuxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xení povinen se pokoušet o opětovné doručení zprávy elektronickou cestou (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2016, čj. 10 As 5/2016 x xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxých znamének v této e-mailové adrese. Byť vývoj v oblasti elektronické komunikace již pokročil natolik, že díky tzv. systému IDN
(International Domaix xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxávnímu soudu je z úřední činnosti známo, že správní orgány mají s doručováním na tyto adresy technické obtíže systémového charakteru (srov. rozsudek Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxailová adresa obsahuje diakritická znaménka, lze to za současného stavu techniky považovat za objektivní technickou překážku doručení.
16) Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxávních řízeních pravidelně vyžaduje doručování na e-mailovou adresu obsahující diakritická znaménka. Jak správně podotkl krajský soud, tento požaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xést k procesním pochybením správních orgánů, a tedy i k zániku odpovědnosti za přestupek z důvodu marného uplynutí lhůt k jeho projednání (srov. rozsudxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxdná se o účelový postup, kterému nepřísluší soudní ochrana.
17) Ze správního spisu vyplynulo, že e-mailem doručeným dne 12. 5. 2014 na elektronickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxou adresu X. Magistrát několikrát odeslal předvolání k ústnímu jednání ve věci stěžovatelky na e-mailovou adresu X. Zpráva se nevrátila jako nedoručixxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xím uváděná adresa X je nepoužitelná, neboť pravidla pro zakládání e-mailových adres obecně nepovolují diakritická znaménka, a proto mu bude písemnosxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx proti tomuto postupu nebránil. Magistrát tedy zmocněnce zavčas informoval o změně způsobu doručování a svůj postup dostatečně zdůvodnil. Prvostupňxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx 2014; protože si ji adresát nevyzvedl v úložní době, považovala se zásilka podle § 24 odst. 1 správního řádu xx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xrajského soudu v podstatné míře obstály, Nejvyšší správní soud pouze doplnil argumentaci krajského soudu o některé vlastní důvody a kasační stížnost xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx
xx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xx/2007 – 75, č. 1865/2009 Sb. NSS).
19) O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. zx xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxk právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti příslušelo, soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, protože mu podle obsahu spisu nevznikly žádnx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx Jan Passer
předseda senátu