10 Azs 219/2015 - 67

Pobyt cizinců

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (4)
xx xxx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxmanové a soudců Pavla Molka a Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: nezl. W. Y., zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx299/2013-KKM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2015, čj. 11 A 55/2013-30,
takto:
I.
Kasačxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
x
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxtel“) včasnou kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým městský soud jako nedůvoxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xinistr zahraničních věcí zamítl stěžovatelův rozklad proti usnesení Generálního konzulátu České republiky v Šanghaji (dále jen „generální konzuláxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxsti vyplývající ze správního spisu
[2] Stěžovatel zastoupený svými zákonnými zástupci zaslal generálnímu konzulátu dne 31. 8. 2012 poštou žádosx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). V žádosti uvedl, že je dítětxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxil názor, že povinnost osobního podání žádosti se vztahuje pouze na cizince staršího patnácti let, tedy právně způsobilého, zatímco cizinci mladší paxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 66/2012-SHANG KO upozornil právního zástupce na to, že vůbec nedošlo k zahájení řízení, neboť podání nebylo učiněno prostřednictvím systému Visapoixxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxmotného stěžovatele, s ohledem na jeho věk. Stěžovatel podal proti tomuto přípisu rozklad, na nějž zareagovalo Ministerstvo zahraničních věcí přípixxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxtí.
[3] Generální konzulát řízení usnesením ze dne 7. 1. 2013 zastavil podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, neboť neshledal důvody pro prominutx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxo který by bylo možno odchýlit se od zákonného požadavku osobního podání žádosti.
[4] Stěžovatel podal proti usnesení rozklad, který ministr zahranxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zastupován svými rodiči jako zákonnými zástupci; i oni však musí činit úkony v souladu s právem. Žádost o povolení k trvalému pobytu má být podle § 169 odsxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxtů bylo zřejmé, že alespoň jeden zákonný zástupce se v době stěžovatelova narození, k němuž došlo v Číně, zdržoval v konzulárním obvodu generálního konxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx předpokládat, že péče o něj i případný doprovod jsou a budou zajišťovány jeho zákonným zástupcem.
III. Řízení před krajským soudem
[5] Proti rozxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xx xxxakoval, že je mladší patnácti let, a proto nemá procesní způsobilost, takže na něj, ani na jeho zákonné či zmocněné zástupce, nedopadá povinnost činit v xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx x xxxvedení pohovoru s cizincem nebo jeho výslech, což jsou ostatně úkony, které s cizincem mladším patnácti let není možno provádět, a lpění na tom, aby žádoxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxupců se s ním nachází v Číně, neboť v Číně byla v době porodu jen matka, která musela neprodleně po porodu odcestovat do ČR, takže o stěžovatele se starají jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xedůvodnou zamítl. Připomněl, že rodiče nezletilého cizince vstupují do veškerých jeho práv a povinností, proto je na ně třeba vztáhnout i povinnost poxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxácti let. Upřednostnění osobního podání žádosti je odůvodněno zejména tím, že v rámci osobního podání lze ověřit totožnost žadatele a provést s ním pohxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xdst. 14 zákona o pobytu cizinců však rozhodně nevyplývá, že by se toto ustanovení vztahovalo pouze na cizince staršího patnácti let, neboť to tam není výxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nezletilého žadatele musí žádost o vydání povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu podat osobně, vyplývá to však z výkladu ustanovení § 169 odst. 14 zxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x x xxxxx x x x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxpadě, kdy jsou zákonní zástupci cizince mladšího patnácti let sami zastoupeni zmocněným zástupcem, je jejich povinností podat žádost za cizince mladxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxx xastoupen zmocněným zástupcem. Takový požadavek přitom nelze označit za šikanózní.
[7] Co se týče údajné spekulativnosti úvah o místě pobytu stěžovxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxže nelze souhlasit s tím, že musela neprodleně po porodu odcestovat do České republiky. Otázka následné péče o nezletilého stěžovatele v Číně je pro posxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxé skutečnosti, které by bránily osobnímu podání žádosti. Časovou či obecně deklarovanou finanční zátěž rodičů za odůvodněné skutečnosti pro upuštěnx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxtu dne 29. 5. 2013, tedy krátce po podání této žaloby.
IV. Kasační stížnost a vyjádření žalovaného
[8] Rozsudek městského soudu napadá stěžovatex xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxdostatečné odůvodnění rozsudku a nesprávné posouzení právní otázky výkladu § 169 odst. 14 zákona o pobytu cizinců.
[9] Nejprve vytýká městskému souxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xtejná práva a povinnosti jako sám žadatel, včetně povinnosti osobního podání žádosti za cizince mladšího 15 let.
[10] Druhou kasační námitkou připoxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxm „žadatel“, který zákon o pobytu cizinců používá třeba v § 169 odst. 12, je procesní označení osoby, která v řízení vystupuje a která může být vyslechnutxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxtupci, je možno dovodit, že správní orgán je oprávněn vyslechnout zákonné zástupce. Na druhou stranu, v § 169 odst. 14 se hovoří výslovně o „cizinci“, cox xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xx xxxné přenášení práv a povinností nezletilého cizince na jeho zákonné zástupce vedlo (například povinnost uvádět „své jméno“). Povinnost osobního podáxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dojít i k tomu, že zákonným zástupcem cizince bude český občan, pokud například státní občanství nabyl až po narození svého dítěte, které tak zůstalo cixxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxna“), především práva na podání žádosti o pobyt zaručeného v jejím čl. 36 odst. 1 a práva na právní zastoupení při podání žádosti zaručeného v jejím čl. xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxého v čl. 36 odst. 1 Listiny. Zatímco podle obecné právní úpravy mohou podle § 37 odst. 4 a 5 správního řádu podatelé podat žádost ke správnímu orgánu něxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxezuje v uplatnění práva podle čl. 36 odst. 1 Listiny, neboť kvůli osobnímu podání žádosti často musejí cestovat na zastupitelský úřad stovky kilometrx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xlánku 4 odst. 4 však plyne, že při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Městský soud rozhodl x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxx a osobně za dítě podat žádost o pobyt, což je úkon trvající několik minut. Podání žádosti o trvalý či dlouhodobý pobyt není „vázáno“ na provedení výslechxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxosti probíhá výjimečně, většinou není prováděn vůbec nebo je prováděn dodatečně na základě dožádání Ministerstva vnitra. Městský soud tedy z výkladů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxsudku městského soudu pro nezákonnost a doplňuje, že v důsledku postupu žalovaného nakonec stěžovatelova matka opravdu odcestovala do Číny pouze proxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xrotože v případě, že jeho rozhodnutí bylo nezákonné, můžou se jeho rodiče domáhat úhrady nákladů, které jim vznikly v souvislosti s matčinou cestou do Čxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxní způsobilostí, takže se na něj subsidiárně aplikuje § 32 odst. 1 správního řádu, z něhož v kontextu § 169 odst. 14 zákona o pobytu cizinců plyne, že žádoxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx práva na spravedlivý proces. Stěžovatel se záměrnou dezinterpretací zákonných norem snaží vyhnout povinnosti dané zákonem o pobytu cizinců a správnxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xůvodnosti kasační stížnosti
[15] Kasační stížnost je podle § 102 a násl. s. ř. s. přípustná. Na základě § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s. je Nejvyšší správní sxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxu, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, anebo je-li rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxmitkám uplatněným stěžovatelem a žádné z výše uvedených pochybení v řízení před krajským soudem neshledal.
[16] Svou prvou námitkou stěžovatel namxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxahem zákonného zmocnění stěžovatelových rodičů, neboť v této části neodkázal na konkrétní zákonné ustanovení. Jedná se konkrétně o následující pasáx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xpůsobilost k právním úkonům podle tohoto zákona. Cizince mladšího
15 let tedy musí zastupovat jeho zákonní zástupci, kterými jsou v případě nezletilxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx o udělení pobytu za zcela shodných podmínek, jako je tomu u žádosti o povolení k dlouhodobému
nebo trvalému pobytu v případě cizince staršího 15 let.“
xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupci, zejména na § 178, podle něhož
[z]
a procesně způsobilého se pro účely tohoto zákona považuje cizinec starší 15 let,
který je schopen projevix xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxo zmocnění, pouze v rekapitulační části převzal z vyjádření žalovaného odkaz na § 32 správního řádu. Uvedl:
„V případě, že cizinec jako účastník řízenx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxého žalobce.“
[18] Absenci odkazu na zákonné ustanovení řešící rozsah a důvod zákonného zmocnění stěžovatelových rodičů přímo v posouzení žalobnxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxu za ni jedná, v každém případě, kdy k takovému jednání jménem druhé osoby dochází, není nezbytné. Nedojde-li ohledně rozsahu zmocnění či určení oprávnxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxdiče jako jeho zákonní zástupci, na to, že zákonné zmocnění rodičů k zastupování nezletilého dítěte vyplývá z § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxně příslušnými podle § 7 s. ř. s., byť o jejich příslušnosti nebylo vůbec sporu.
[19] Formulaci, podle které
[r]
odiče nezletilého cizince vstupují xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx
x xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť rodiče obecně nevstupují do všech práv a povinností svých nezletilých dětí. Nicméně právě z kontextu odůvodnění je zjevné, že městský soud citoxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xxx x x xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxtná ani plná moc, kterou stěžovatelovým jménem udělili stěžovatelovu právnímu zástupci, aby za něj podal nyní posuzovanou kasační stížnost.
[20] Dxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx zákona o pobytu cizinců ve znění účinném do 23. 6. 2014, o jehož výklad zde jde:
„Žádost o povolení k dlouhodobému
nebo trvalému pobytu je cizinec povinex xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxořit rozdíl mezi procesním postavením „cizince“ a „žadatele“ a navodit dojem, že jde pokaždé o jinou osobu. Vytváření takového odlišení je však umělé. xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx
x x xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxytu cizinců. V jeho odst. 14 se mluví o „cizinci“ zjevně proto, že upravuje samo podání žádosti, podobně jako odst. 13 upravuje, kdo má o povolení požádatx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xbčanů ČR, stane „žadatel“. Ve chvíli, kdy je „žadatelem“, je pochopitelně možné jej ohledně jeho žádosti vyslechnout, jak upravuje odst. 12. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxáhlých důsledků, které v něm chce spatřovat stěžovatel, a proč by mělo mít dopad na rozsah úkonů, které za cizince, který se stane žadatelem, mohou a mají xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v nyní posuzovaném řízení k takové situaci ani nedošlo.
[21] Svou poslední námitkou kritizuje stěžovatel jednak výklad právě citovaného ustanovenx x xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx Požadavkem osobního podání žádosti o povolení k pobytu (zde šlo konkrétně o povolení k dlouhodobému pobytu, na něž vykládané ustanovení dopadá totožnxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx x xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxjí z předchozí judikatury a důvodové zprávy k zákonu o pobytu cizinců, nemá důvod se odchylovat, proto je bude v následujících třech odstavcích parafráxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx cizinec na zastupitelském úřadu, přičemž v odstavcích 2 až 5 upravuje celou řadu situací, v nichž lze podat žádost na Ministerstvu vnitra, tedy na českéx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxx xxxx. 14 způsob podání žádosti. Z něj plyne, že osobní podání je zákonem jednoznačně stanovená forma podání žádosti o povolení dlouhodobého pobytu. Z druhx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xx xx xxkona o pobytu cizinců zaveden:
„Zastupitelský úřad bude mít možnost v odůvodněných případech od vyžadování
povinnosti osobního podání žádosti upusxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xtanovených náležitostí,
které jsou následně doplňovány žadatelem či jeho zástupcem na území České republiky na základě výzvy
správního orgánu, ktxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxních podmínek. Eliminovány mají být také případy,
kdy jsou žádosti zastupitelským úřadům zasílány prostřednictvím provozovatele poštovních služxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx] Jedním z cílů zavedení požadavku na osobní podání žádosti o povolení k trvalému pobytu tedy bylo právě
eliminovat
podání zasílaná prostřednictvím pxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxvykle psány v jazyce země cizincova původu a budou se vztahovat k jejímu právu. Nejde tedy o jakési svévolné zkomplikování cesty k pobytovým povolením, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxval v rozsudku ze dne 31. 5. 2011, čj. 9 Aps 6/2010 – 106, č. 2387/2011 Sb. NSS.
[25] Lze si jistě představit celou řadu situací, v nichž by bylo trvání na osxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxá věta citovaného ustanovení možnost
„v odůvodněných případech“
od požadavku osobního podání upustit. Žadatel musí v případech jiné než osobní formy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Současně však existuje riziko, že pokud zastupitelský úřad neuzná žadatelem tvrzené důvody pro upuštění od povinnosti osobního podání jako důvodné, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxího podání žádosti neupustí, vydá rozhodnutí o zastavení řízení
ve věci žádosti o udělení víza, neboť v řízení nebylo možné pokračovat, protože žadatxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního soudu půjde o žádost
„sice řádně podanou, ale v důsledku
následného rozhodnutí zastupitelského úřadu zjevně bezpředmětnou,“
přičemž řxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx x xx).
[26] Co se týče typových případů upuštění od povinnosti osobního podání žádosti o povolení k trvalému pobytu, zákon bližší podmínky nespecifikujxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí zastupitelského úřadu. Nejvyšší správní soud v právě citovaném rozsudku čj. 9 Aps 6/2010 – 106 konstatoval, že
„o jaké typové případy v praxi půjde, zxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxn o pobytu cizinců
žádným způsobem ani neupravuje ani nenaznačuje. Každé takové posouzení tedy závisí na úvaze zastupitelského
úřadu, který by měl pxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxspektive jeho zákonní zmocněnci a jejich právní zástupce, v nyní posuzovaném případě. Měli využít postup podle § 169 odst. 14 věty druhé zákona o pobytu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxadu nebo v řízení následujícím poté, co žalovaný prvému rozkladu posouzenému jako podnět proti nečinnosti dne 18. 12. 2012 vyhověl, mohli konkrétně uvxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx ještě na počátku srpna 2012, tedy stejného měsíce, na jehož konci byla žádost poslána poštou z ČR), proč by pro ně cesta do Číny za účelem podání žádosti o pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxich příjmům. Pokud tak neučinili, nelze generálnímu konzulátu vytýkat, že možnosti nabízející se v citovaném ustanovení nevyužil.
[28] Ze stejnýcx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xokud zákonodárce omezil podávání těchto žádostí podmínkou osobního podání a generální konzulát na této podmínce ve stěžovatelově případě trval, nelxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxladních práv v rozporu s jejím čl. 4 odst. 4.
VI. Závěr a náklady řízení
[29] Kasační námitky nebyly Nejvyšším správním soudem shledány důvodnými a xxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x x x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx městského soudu. Kasační stížnost proto byla v souladu s ustanovením § 110 odst. 1 s. ř. s. větou poslední zamítnuta.
[30] O nákladech řízení o kasačnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx náhradu nákladů řízení nenáleží. Toto právo by náleželo žalovanému, protože však žalovaný žádné náklady neuplatňoval a Nejvyšší správní soud ani žádxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxdu nákladů řízení.
Poučení:
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx