4 As 92/2016 - 39

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (7)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: P. P., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 4. 2016, č. j. 22 A 70/2014 - 31,
takto:
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 4. 2016, č. j. 22 A 70/201x x xxx
xx xxxxxxx
x xxx
xx xxxxx
xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxdnutím žalovaného ze dne 7. 5. 2014, č. j. KUJI 30509/2014 (dále též „napadené rozhodnutí“), bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Měxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx a § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tím, že dne 19. 10. 2013 v 9:55 hodin jako řidič osobního vozidla AUDI A7 registrační značky X na silnici II. třídy č. 353 v obci Nové Veselí v ulici Bohdalovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nejnižší skutečná rychlost stanovena rychlost 64 km/h. Provedená dechová zkouška analyzátorem „DRÄGER 7510“ dále prokázala požití alkoholického nxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxolu v dechu. Za toto jednání byla žalobci uložena pokuta ve výši 19.000,- Kč, zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x2] Žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že proti prvostupňovému rozhodnutí podal žalobce prostřednictvím svého zmocněnce Ing. M. J. v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxl, že správní orgán prvního stupně vycházel z provedených důkazů, které jsou obsahem spisu a které prokazují spáchání přestupků žalobcem. Ústní jednáxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxecifikace, přičemž dle uvedeného čísla jednacího se vztahovala k řízení o zadržení řidičského průkazu žalobce a nikoliv k věci, pod níž je vedeno řízenx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxá moc je neakceptovatelná. Ve vztahu k uložené sankci žalovaný konstatoval, že odpovídá okolnostem spáchání přestupků a osobě žalobce. Žalobce překrxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xx xxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxkávat zvýšený provoz na pozemní komunikaci a tudíž i větší pravděpodobnost ohrožení ostatních účastníků silničního provozu osobou, která řídí motorxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxly řízení procesní vadou, která měla za následek nezákonné rozhodnutí, neboť jednání se uskutečnilo v nepřítomnosti žalobce a jeho zástupce, ačkoli txx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe pana Ing. J. akceptovat. Po kontrole hlídkou Policie ČR počítal s tím, že proti němu bude zahájeno správní řízení, proto vystavil plnou moc pro celé řízxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xěci jeho přestupku (nikoli ve věci zadržení řidičského průkazu). Bylo tudíž zřejmé, jaké věci se zmocnění týkalo. Pokud došlo k omylu při psaní spisovýxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxravedlivý proces. Žalobce nesouhlasil, že by bylo řádně provedeno měření alkoholu v jeho dechu, neboť zasahující policisté v rozporu s návodem na použxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxobí mezi oběma měřeními popíjel džus a iontový nápoj, což výsledky měření mohlo s ohledem na toto pochybení policie rovněž zkreslit. Upozornil, že běhex xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxosti bylo rovněž podle jeho názoru provedeno v rozporu se zákonem, jelikož měřící zařízení neobsluhovala osoba k tomu řádně proškolená. S ohledem na tyxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxodnutí včetně předcházejícího rozhodnutí správního orgánu prvního stupně zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
[4] Žalovaný v podání ze xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ximo jakoukoliv pochybnost prokázáno. Ústní jednání podle jeho názoru proběhlo v dané věci zcela v souladu se zákonem, jelikož žalobce, ač byl řádně přexxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxadu s ustavením § 14 zákona o přestupcích. Z provedeného měření mimo jakoukoliv pochybnost vyplývá, že žalobce řídil vozidlo pod vlivem alkoholu; výpaxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxil, že měření bylo provedeno řádně kalibrovaným a certifikovaným přístrojem osobou, která byla k těmto úkonům řádně proškolena. Žalovaný proto navrhxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xěc ulehčily, když vycházely z důkazů, které byly podle jeho názoru pořízeny v rozporu se zákonem.
[6] Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 8. 4. 2016, č. xx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtavu připomněl, že soudní řízení nemá nahrazovat řízení před správním orgánem, což znamená, že účastník správního řízení nemůže svoji liknavost zhojxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxanketní odvolání, které ani přes výzvu nedoplnil. Ztotožnil se závěry žalovaného, že provedené důkazy jednoznačně prokazují, že se žalobce dopustil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx závěry správního orgánu prvního stupně nesouhlasil, měl se proti nim bránit již v odvolání. Ohledně naměřené hladiny alkoholu v krvi soud souhlasil s txxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxrávní orgány používají odečet toleranční hodnoty z naměřené hodnoty alkoholu v dechu ve výši 0,24‰. Jestliže žalobce zpochybňoval samotné měření alkxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx tyto pochybnosti bylo způsobilé odstranit. Svá tvrzení o vlivu těchto skutečností nadto soudu nijak nedoložil. Měření nebylo ovlivněno ani tím, že zaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx má být časový odstup nejméně 5 minut, což bylo v dané věci splněno. Podle závěru soudu bylo rovněž nadbytečné zjišťovat, zda zasahující policista měl opxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x takové činnosti kompetentní. Ostatně ze správního spisu soud zjistil, že obsluha radaru byla k tomu oprávněna v souladu s § 79a zákona o silničním provoxxx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plnou moc žalobcova zástupce a nezabývaly se jeho omluvou z nařízeného jednání a žalobce tedy při ústním jednání nebyl nikým zastoupen. Skutečnost, že xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxntní. Účinky plné moci jsou totiž vůči třetím osobám i vůči správnímu orgánu aktivovány okamžikem, kdy je tato skutečnost správnímu orgánu oznámena. Zx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xbdrženého podání, jehož součástí byla plná moc a omluva z jednání, totiž vyplývá, že se zmocněnec žalobce omlouval z jednání o přestupku nařízeného na dxx xx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx měl žalobce vyzvat k upřesnění jeho podání (nehledě k tomu, že obě řízení spolu úzce souvisí). Podání přitom mělo být posuzováno dle jeho skutečného obsxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxí, zvláště když správní orgán nehodlal provést výslech samotného žalobce v procesním postavení obviněného, tudíž je podle soudu podstatná omluva zmoxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxx xx x x) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). V doplnění ze dne 16. 5. 2016 uvedl, že nesouhlasí se závxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkala řízení ve věci OD/1945/13/JK (zadržení řidičského oprávnění). Předmětné řízení však mělo spisovou značku jinou, a to OD 1949/13/ZK. Měl přitox xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxk vede k závěru, že žalobce nebyl v předmětném správním řízení řádně zastoupen. Ostatně ke stejným závěrům v obdobných věcech dospěla i rozhodovací praxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxazu žalobce, které bylo vedeno právě pod sp. zn. OD/1945/13/JK. Údajně formalistický přístup, který je stěžovateli nyní vytýkán, tak byl podle jeho náxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxci přestupku žalobce akceptoval, byl by takový postup následně žalobcem zpochybněn s tím, že nebyl zastoupen, neboť předmět řízení uvedený v plné moci xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxchybně disponují též správní soudy, za to, že se (stejně jako ve věcech obdobných) jedná o předem připravený scénář, jehož součástí je následné namítnuxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxel proto navrhoval, aby Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
[9] Žalobce ve svém vyjádření ke kasačxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxu měly postupovat tak, že měly v případě pochybností vyzvat k odstranění vad plné moci. Nesprávně uvedená spisové značka v plné moci nemůže mít tak negatxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxky nemohou vyvrátit veškerou argumentaci krajského soudu ohledně nesprávného postupu správního orgánu. Názor stěžovatele, že pokud by správní orgáxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
II.
Posouzení kasační stížnosti
[10] Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxanovení § 106 odst. 2 s. ř. s.) a přípustná, neboť nejsou naplněny důvody podle ustanovení § 104 s. ř. s. způsobující její nepřípustnost.
[11] Nejvyšxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Z obsahu kasační stížnosti vyplývá, že ji stěžovatel podal z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s.
[12] Podle ustanovení § xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxházejícím řízení.“
Nesprávné posouzení právní otázky v předcházejícím řízení spočívá v tom, že na správně zjištěný skutkový stav byl krajským soudex xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xpočívající
v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li
mít taková vada za následek nxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
x14] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkami nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku. Nepřezkoumatelnost je natolik závažnou vadou rozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxt. 4 s. ř. s.). Má-li rozhodnutí soudu projít testem přezkoumatelnosti, je třeba, aby se ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. jednalo o rozhodnutí sroxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu zx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxrávního soudu ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135/2004 – 73, či rozsudek ze dne 8. 4. 2004, č. j. 4 Azs 27/2004 – 74). Za nepřezkoumatelná pro nesrozumitelnosx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxzhodnuto; která zkoumají správní úkon z jiných než žalobních důvodů (pokud by se nejednalo o případ zákonem předpokládaného přezkumu mimo rámec žalobxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxichž důvody nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2003, č. j. 2 Azs 47/2003 – 130).
[15] V přípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxnění, nezjistitelnosti jeho adresátů či nevhodné formulace, protože napadený rozsudek jasně a přehledně obsahuje všechny zákonem předepsané náležxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xosouzení otázky řádného zastoupení žalobce ve správním řízení. Nelze tudíž hovořit o xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxě odpovídalo jeho postoji, nepředstavuje důvod ke zrušení napadeného rozsudku pro jeho údajnou nesrozumitelnost.
[16] Pokud jde o nepřezkoumatelxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxy, kdy soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem, anebo kdy není zřejmé, zda vůbec nějaxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xůvodu má za to, že napadené rozhodnutí stěžovatele nebylo v souladu se zákonem. Krajský soud vyjádřil svůj právní názor ohledně (ne)zákonnosti napadexxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx rozsudku.
[18] Stěžovatel ve vztahu k nepřezkoumatelnosti rozsudku krajského soudu uvádí výslovně pouze to, že se krajský soud nevypořádal s jiným xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxvyšší správní soud z evidence rozhodnutí správních soudů ověřil obsah tohoto rozsudku, v němž Krajský soud v Brně skutečně ve vztahu k obdobné situaci oxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, a to i za pomoci odkazu na jeho spisovou značku, se nemůže vztahovat na jiné správní řízení. Tyto závěry jsou přitom v rozporu s tím, co uvedl krajský soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxského soudu uvedl, že
„krajský soud k tomuto závěru dospěl
navzdory skutečnosti, že v rámci meritorního přezkumu obdobných případů mezi totožnými účxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxžiku vzniku celního dluhu toleroval (srov. například rozsudek ze dne 17. 10. 2012,
č. j. 31 Af 137/2011 – 33; k tomuto názoru se krajský soud posléze přikxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxxxy spravedlivého procesu, které vyžadují, aby soudy interpretovaly a aplikovaly právo ve stejných případech
stejně [srov. nález Ústavního soudu ze dxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxx xx xxxx xxxx xxdosáhla sama o sobě takové intenzity, aby odůvodnila zrušení napadeného rozsudku.
[20] Jak totiž vysvětlil Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 2xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx
xx xx xxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx dovodit, jakým právním názorem je správní orgán po zrušení
jeho rozhodnutí vázán a jak má v dalším řízení postupovat, nebo pokud z něj nevyplývá, podle xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxtřně rozporné nebo z nich nelze zjistit,
jak vlastně soud rozhodl, a v některých jiných speciálních případech. S tímto kasačním důvodem je však nutno
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xonečnou platností vyřešen, což není v zájmu ani účastníků řízení
(v případě nositelů veřejných subjektivních práv je ve hře též jejich základní právo xx xxxxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxx 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod; č. 209/1992 Sb.), a koneckonců
ani ve veřejném zájmu na hospodárnosti řízení před správnxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxupit teprve
tehdy, nelze-li jeho nesrozumitelnost jinak než kasací odstranit, tzn., nelze-li nesrozumitelnost rozsudku odstranit
výkladem, s přxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxvětlil, proč se odchýlil od závěru uvedeného ve svém předchozím rozsudku, nemůže být sama o sobě důvodem pro zrušení napadeného rozsudku, neboť krajskx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxzoru podporuje. Za podstatné Nejvyšší správní soud totiž považuje to, zda i za takové situace obsahuje rozsudek příslušné srozumitelně formulované zxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxovažoval by Nejvyšší správní soud za nutné takový rozsudek krajského soudu rušit jen z namítaného důvodu ve smyslu písmene d) citovaného ustanovení, nxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxížnost podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
[23] K věci samé, tedy k otázce zastoupení žalobce ve správním řízení o přestupku, Nejvyšší spráxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx x1. 2013, č. j. OD/1949/13/ZK, o zahájení řízení o přestupku s předvoláním na 4. 12. 2013, ve věci překročení maximálně dovolené rychlosti v obci o 14 km/h x xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxcňuje pana Ing. M. J., a to ve věci OD/1945/13/JK; k tomuto e-mailu byla připojena i omluva z ústního jednání ve věci OD/1945/13/JK nařízeného na 4. 12. 20xxx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxně dne 13. 12. 2013; proti němu podal žalobce odvolání prostřednictvím svého zmocněnce pana Ing. M. J., který se prokázal novou plnou mocí ze dne 22. 11. 2xxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxupku.
[25] Nejvyšší správní soud nejprve odkazuje na rozsudek tohoto soudu ze dne 1. 4. 2015, č. j. 1 As 9/2015 - 27, podle kterého
„V projednávaném přípxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx x xx
xxxxxxxího řádu společnost FLEET] k zastupování ve správním řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku
vedeném pod spisovou značkou MMJ/OD/15238/2013xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, doručování
písemností a to pro celé řízení ve všech stupních tohoto řízení, tj. včetně řízení u odvolacího orgánu a všech stupňů
správního soudu.“
xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx byla vystavena pouze pro účely podání vysvětlení u správního orgánu.
V plné moci se výslovně hovoří o správním řízení a specifikují se v něm všechny úkoxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx moc je naopak nutno interpretovat tak, že zmocňovala společnost FLEET i pro zastupování
v případném následném správním řízení, pokud by bylo zahájenxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxx xxxvdu v tom, že z textu plné moci je zřejmé, že se zastoupení týká pouze správního řízení
ve věci předmětného přestupku. Jak vyplývá z názvu tohoto řízení i xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxt. 4
silničního zákona se řízení o správním deliktu provozovatele vozidla zahájí pouze tehdy, jestliže správní orgán
nezahájil řízení o přestupku a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku
prokázáno.
Předmětem řízení o správním deliktu tak již není přestupek, ale objektivní odpovědnost zx xxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxtupku.
Opačný závěr krajského soudu neobstojí. Stěžovatel totiž legitimně mohl chtít být z jakéhokoliv důvodu zastoupen
společností FLEET pouze x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxt, pokud chtěl plnou moc udělit
pouze k řízení o přestupku, nikoliv však již k řízení o správním deliktu? Vymezení slovy „ve věci podezření
ze spáchání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxisové značky v plné moci. V době jejího vystavení totiž šlo předpokládat,
že případné správní řízení o přestupku bude vedeno pod stejnou spisovou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxní
než řízení o přestupku, neboť lze předpokládat, že ta by byla vedena pod odlišnými spisovými značkami.
Na uvedeném nic nemění ani to, že správní orgxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xři opačném názoru by jinak
mohl žalovaný vést pod stejnou spisovou značkou další nesouvisející správní řízení, a pro všechny tyto považovat
účastníxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxní
interpretace
textu plné moci spočívající v tom, že se jedná
o zastoupení stěžovatele ve všech správních řízeních s předmětem spočívajícím v předmxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxtu, neb obě tato řízení z předmětného skutku vyvěrají. Tato
interpretace
však odporuje jak textu
plné moci, který hovoří přímo o správním řízení ve věxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxákoliv řízení,
která může předmětný skutek vygenerovat) s určitým předmětem (vymezeným právě jako řízení týkající
se předmětného skutku). Plná mox xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxněn nebyl. Ani tato alternativní
interpretace
textu plné moci o zplnomocnění společnosti FLEET pro řízení o správním deliktu nesvědčí.“
[26] Nexxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx o zadržení řidičského průkazu žalobce dle ustanovení § 118c zákona o silničním provozu. Tento závěr Nejvyššímu správnímu soudu vyplývá nejen z výslovxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxutečně vystavena dne 18. 11. 2013, jak tvrdí žalobce, zjevně v tu dobu sice mohl předpokládat, že proti němu bude zahájeno správní řízení ve věci jeho přexxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xyla spisová značka řízení o zadržení jeho řidičského průkazu. Pokud se přitom žalobce chtěl nechat zastupovat ve všech řízení, která s ním mohla být zahxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xe vztahuje ke konkrétní spisové značce týkající se jiné věci, nemohl předpokládat, že tuto plnou moc budou správní orgány akceptovat.
[27] Z výše uvexxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o silničním provozu libovolně zaměňovat. Z obsahu správního spisu přitom vyplývá, že se stěžovatelem byla vedena 2 samostatná (byť spolu úzce souvisexxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápoje). Této skutečnosti si ostatně byl zjevně vědom i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xnačku týkající se přestupkového řízení žalobce.
[28] Z obsahu správního spisu přitom vyplývá zjevná účelovost postupu žalobce a jeho zmocněnce. Žaxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxrávnímu orgánu prvního stupně dne 1. 12. 2013 ve 23:38 hodin doručil pouze plnou moc ze dne 18. 11. 2013 vztahující se jen k řízení o zadržení řidičského opxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx 22. 11. 2013 vztahující se k věci OD/1949/13/ZK. Pokud tedy nebyly tyto plné moci antidatovány, není Nejvyššímu správnímu soudu zřejmé, proč žalobce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxvislosti k dispozici. Jestliže takto nepostupoval, nelze toto klást k tíži správního orgánu, ale naopak žalobci. Pokud se totiž chtěl žalobce v průběhx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxvnímu orgánu správnou plnou moc, kterou měl v době prvního kontaktu pana Ing. J. se správním orgánem prvního stupně již vystavenou.
[29] Lze přitom soxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xomto směru odkazuje na rozsudek tohoto soudu ze dne 31. 3. 2016, č. j. 4 As 282/2015 - 32, v němž obsáhle popsal různé, zjevně účelové procesní strategie záxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxti i žalobce ve vztahu panu Ing. J.), jejichž jediným smyslem je dosáhnout
prekluze
odpovědnosti za přestupek prostřednictvím vytvoření „procesnícx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxík řízení disponuje řádnou plnou mocí náležející k danému řízení, přičemž následně je jakýkoli postup správního orgánu zpochybňován s tím, že správní xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxho akceptovaly plnou moc ze dne 18. 11. 2013, bylo by jim toto v následném soudním řízení vytýkáno, o čemž svědčí minimálně rozsudek Krajského soudu v Brnx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxvních soudů tedy svědčí o tom, že tyto námitky ohledně benevolentní
akceptace
takovýchto plných mocí jsou ze strany těchto přestupců, jejichž společxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx
xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xxkladě výše uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud po přezkoumání napadeného rozsudku krajského soudu k závěru, že byl naplněn tvrzený důvod prx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x x x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxátil k dalšímu řízení.
[31] Podle ustanovení § 110 odst. 4 s. ř. s.
„zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu
a vrátí-li mu věc k dalxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xby v dalším řízení pokládal námitku žalobce spočívající v tvrzené procesní vadě správních orgánů za nedůvodnou, a zabýval se zbylými žalobními námitkxxxx
xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxnosti.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 18. srpna 2016
JUDr. Dagmar Nygrínová
předsedkyně sxxxxx