49 Az 29/2014 - 44

Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
Judikatura (1)
xx xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxobce: A. H., nar. x, státní příslušnost Ukrajina, t. č. ZZC Bělá – Jezová, 294 21 Bělá pod Bezdězem, zastoupený JUDr. Štěpánkou Mikovou, advokátkou se síxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xraha 7, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 12. 2014, č. j. OAM-208/LE-BE03-P06-2014, o udělení mezinárodní ochrany,
takto:
xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze dne 3. 12. 2014, č. j. OAM-208/LE- BE03-P06-2014, nebyla žalobci udělena mezinárodní ochrana podle § 12, §13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sbxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxé by bylo možné podřadit pod důvody pro udělení azylu taxativně vyjmenované v § 12 zákona o azylu, ani nesplňuje zákonné podmínky pro udělení mezinárodnx xxxxxxx xxxxx x xxx x xxx x xxx x x xxx xxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxn azyl jen z toho důvodu, že by byl povolán do armády a že by mohl být trestně stíhán z důvodů dezerce, ale nevypořádal se s jeho námitkou, že pro svoje nenastxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxstupu do armády, kterého nedbal a byl by tak jako tak automaticky nasazen do přední bojové linie. Tato situace dle žalobce umožňuje udělení azylu ve smysxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřní ozbrojený konflikt, ale že dochází pouze k lokálním střetům jednotlivých uskupení separatistů a zástupců vládní moci. Za důkaz probíhajícíhx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxu kdykoliv posunout, což se prý děje. Dle nejaktuálnějších zpráv, které má žalobce k dispozici, vypukla přímo v oblasti jeho bydliště na Ukrajině (Vinnxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxo udělení azylu dle § 12 písm. b) zákona o azylu.
Rovněž namítl, že jsou u něho naplněny i důvody pro aplikaci § 14 zákona o azylu, humanitární azyl by mu měl xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxjině nesežene práci a bydlení, čímž by u něj nastala situace humanitárně
relevantní
.
Žalobce nesouhlasil ani s neudělením doplňkové ochrany, neboť jxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxí, byl-li by nasazen v bojovém konfliktu, mohl by být podroben výslechu za použití mučících technik.
Konečně argumentoval, že má životní partnerku paxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxechl. Tímto postupem procesně pochybil, když paní B. nepřibral ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxpadené rozhodnutí žalovaného zrušil.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (např. usnesení čx xx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxobce) z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské skupině nebo politického přesvědčení, byť by výkon této slxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxlání k aktivní účasti ve střetech se separatisty na základě povolávacího rozkazu, na základě něhož byly povolány i další osoby (záložáci), nejen (cílexxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xa je jednou z nejzákladnějších občanských povinností a stejně tak nelze za vážnou újmu považovat případný postih, kterému by žadatel byl vystaven v příxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xa Ukrajině prezentované v napadeném rozhodnutí, že v zemi původu žadatele neprobíhá mezinárodní ani vnitřní ozbrojený konflikt, jehož důsledky by byxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxnými nepokoji ohroženy. Zhoršená bezpečnostní situace panuje pouze na jihu a jihovýchodě země (konkrétně se jedná o Doněckou oblast a další města regixxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxaženo. Ukrajinská vláda se snaží bezpečnostní problémy v této části země řešit a i přes vládní vyhlášení antiteroristické operace proti separatistům xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxkými dopady současného vývoje událostí na Ukrajině, než většina obyvatel regionu, odkud odešel; tato situace je reakcí na obecné podmínky, jež tíživě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v oblasti jeho bydliště na Ukrajině (Vinnická oblast), kde údajně mělo dojít k povstání, resp. demonstracím obdobným těm na Majdanu, žalovaný uvedl, žx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxxm městě Vinnycja se bil s policisty“), dne 6. prosince 2014 několik stovek demonstrantů (mezi nimiž byli i veteráni nedávných bojů se separatisty) se v cxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kteří se sešli k mimořádnému zasedání, se rozprchli a jednací sál podle místních médií ovládli demonstranti. Dožadovali se odvolání policejního náčxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxopustili na svobodu. Před protestující nakonec předstoupil policejní náčelník a přislíbil vyšetřování a uvedl, že podle jeho výsledku se rozhodne, zxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xyplývá, v žádném případě nelze tuto lokální, jednorázovou a ojedinělou akci, co do rozsahu či významu, vůbec srovnávat s děním na Majdanu.
Dále uvedl, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xonečně uvedl, že podle ustanovení § 20 zákona o azylu, které je speciálním ustanovením k § 27 správního řádu, může být účastníkem řízení o udělení mezixxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxi původu cizince) nepřipadá v úvahu jako vedlejší účastník paní B., která je českým státním občanem a potřebu společného soužití s cizincem na území ČR txx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xásledující skutečnosti:
Dne 23. 9. 2014 podal žalobce žádost o udělení mezinárodní ochrany v České republice (dále jen ČR), v niž uvedl, že je státním pxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxitické strany či jiné organizace. Žadatel má dle svých slov vysokoškolské vzdělání, ve své vlasti pracoval jako inženýr pokládání plynovodu a v ČR vykoxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxliky na platný cestovní doklad a vízum za účelem zaměstnání. Na území ČR vstoupil v září roku 2006 autobusem na neznámém hraničním přechodu. Uvedl, že odxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxx cítí jako doma, považuje ČR za druhý domov, má zde práci. Dále sdělil, že na vojně byl jako důstojník, a kdyby se vrátil na Ukrajinu, určitě by byl předvoláxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xe nikdy proti němu nebylo, a ani v současnosti není, vedeno trestní stíhání. Za svého pobytu na území ČR dle svého vyjádření navázal spojení se zastupitexxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxat, vydělat si peníze a žít tady. V případě návratu na Ukrajinu se obává lidí a ekonomické situace. Podle něj nebude mít nic, byl dlouho pryč a vrátí se bez nxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxrý.
V průběhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxé odešel v roce 1998, a poté pracoval na tržnici. Při práci studoval na vysoké škole, kterou ukončil asi v roce 2002, a dále pracoval na tržnici. V roce 2002 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxat jako mistr, a tak pracoval až do roku 2004, ale pak nastaly změny ve vedení a on byl propuštěn. Protože potřeboval peníze, rozhodl se, že odjede do ČR, abx xx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx. V případě návratu na Ukrajinu uvedl, že by neměl kde žít, protože byt přepsal na manželku, která je již vdaná za jiného muže a má s ním i dítě. Teoreticky by xxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxlední zprávy a kdy byl naposledy v kontaktu s někým ve vlasti, uvedl, že mluvil se svou matkou asi před třemi nebo čtyřmi měsíci, a ta mu řekla, že na adresu k xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xlasti, uvedl, že v roce 2006 odjel za prací a chtěl začít nový život. Naposledy byl na Ukrajině v roce 2008 asi na 10 dní, pak tam již nebyl. Ke svým představáx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxho vlasti od jeho odjezdu nezměnila, je to stále horší. Na dotaz správního orgánu, na základě jakého povolení k pobytu v ČR po příjezdu žil, uvedl, že měl pxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxně na možnosti, ale nenašel žádnou možnost, tak pracoval a snažil se na sebe neupozorňovat. Svého nelegálního pobytu na území ČR si byl vědom. K důvodům žxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxch slov nechce vracet, protože by musel do armády a ani by tam nenašel práci a neměl by kde bydlet. O mezinárodní ochranu nepožádal ihned po svém příjezdu dx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxištění cizinců. Dále uvedl, že ve vlasti v minulosti neměl problémy se státními orgány, úřady, soudy, policií či armádou, a že tam rovněž neměl v minulosxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xež výše uvedené. Na dotaz správního orgánu, čeho se nyní obává v případě návratu do vlasti, uvedl, že je mu 38 let, byl by tam dle svých slov úplná nula, bez pxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. 9. 2014 vlastnoručně psanou písemnost, ve které opětovně žádá o udělení mezinárodní ochrany v souvislosti se současnou situací na Ukrajině a skutečnxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xíž 3 x obdržel povolávací rozkaz do armády. Dále uvedl, že má v ČR svoji přítelkyni, paní A. B. Dne 23. 9. 2014 bylo správnímu orgánu doručeno čestné prohláxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxrávní orgán vyjádření paní A. B., ve kterém uvádí k osobě žalobce, že je to slušný, milý a vzdělaný člověk. Také uvedla, že v případě propuštěni xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxní A. B., ve kterém uvádí, že žalobce považuje za svého životního partnera, chtěla by být přizvána jako svědek či účastník řízení o azylu. Zmínila rovněžx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona o azylu o neudělení mezinárodní ochrany žalobci. V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že snaha vyhnout se nástupu do arxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxz ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství či politické přesvědčení. Branná povinnost je zcela legitimní občanskou povinnosti, což uznává nejex xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxraně lidských práv a základních svobod. Podle Ženevské konvence není ani vyhýbání se nástupu vojenské služby či dezerce, byť by byla trestná, důvodem pxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxů (Ženeva 1951) a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků (New York 1967), vydaných Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v záři rokx xxxxx x
xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxbě“
.
Dále žalovaný uvedl, že přestože je bezpečnostní situace na jihu a východě Ukrajiny aktuálně složitá, a to zejména v důsledku separatistických txxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxadě výše citovaných informací hovořit o tom, že by na Ukrajině v současnosti probíhal vnitřní ozbrojený konflikt. Dle výše uvedených zpráv dochází pouxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxech regionu, situace na západě a středu země je však klidná. K situaci ve Vinnické oblasti, tedy místu žadatelova pobytu ve vlasti, výše uvedené zprávy uxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxientované vlády premiéra Jaceňuka, která proklamuje vládu demokracie a práva. Vinnická oblast s problematickými oblastmi Doněckou a Luhanskou přímx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxrního azylu žalovaný uvedl, že se v této souvislosti zabýval zejména rodinnou, sociální a ekonomickou situací žalobce a přihlédl i k jeho věku a zdravotxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxřuje prací, a proto žalovaný žádné okolnosti hodné zvláštního zřetele neshledal.
Krajský soud v Praze přezkoumal napadené rozhodnutí v rozsahu uplxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxn „s. ř. s.“)]. Dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
Žalobce předně namítl, že se žalovaný nevypořádal s jeho námitkou, že pro svoje nenastoupení dx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xýslovně nereagoval na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxto otázkou se žalovaný zabýval dostatečně. Žalovaný zcela správně uvedl, že branná povinnost je zcela legitimní občanskou povinnosti a soud k tomu dodxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxnamnější. Požadavek státu, aby občan plnil svou brannou povinnost a případně se z tohoto titulu i aktivně zapojil v rámci mobilizace do ozbrojeného konxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xrozbu vážné újmy (viz rozsudek NSS ze dne 7.8.2012, č.j. 2 Azs 17/2012-44).Azylové právo neposkytuje ochranu jednání žadatelů o mezinárodní ochranu, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxovo tvrzení, že by byl za trest umístěn do „první linie“, pak soud dodává, že se jedná toliko o ničím nepodloženou spekulaci žalobce. Z informací o zemi půxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxovala praxe trestání rekrutů, kteří v minulosti nenastoupili do armády, jejich přeřazením do „první linie“. Ani žalobce sám své tvrzení ničím nepodloxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxodněný strach z pronásledování pro některý z azylově relevantních důvodů. Pojem pronásledování je definován v § 2 odst. 8 zákona o azylu jako závažné poxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxonásledování. Podle čl. 9 odst. 2 písm. e) kvalifikační směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13.12.2011) může být za proxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxiny nebo jednání spadající mezi důvody vyloučení uvedené v čl. 12 odst. 2 (tj. zločin proti míru, válečný zločin nebo zločin proti lidskosti ve smyslu mexxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx v preambuli a v článcích 1 a 2 Charty OSN). Mezinárodní ochranu ve formě azylu lze tedy udělit osobě, jestliže se důvodně obává, že by mohla být trestně stíxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xy docházelo ke zločinům proti míru, válečným zločinům, zločinům proti lidskosti. Trestní stíhání v případě odepření vojenské služby za konfliktu, přx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxzí v konfliktu, vynucoval plnění branné povinnosti a nařízené mobilizace i prostředky trestního práva.
Žalobce dále argumentoval tím, že na Ukrajinx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se závěrem žalovaného (který je dostatečně podložen shromážděnými zprávami ze země původu), že zhoršená bezpečnostní situace panuje pouze na jihu a jxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, toto místo není střety ukrajinských vojsk se separatisty zasaženo. S ohledem na čl. 46 odst. 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostní situace na Ukrajině, zejména ve Vinnické oblasti nezhoršila a takovéto zhoršení situace neshledal. Žalobce zhoršení situace od doby vyxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx činnosti takové informace známy. Naopak, z veřejně dostupných zdrojů je soudu známo, že mezi Ukrajinou a separatistickými oblastmi panuje v současnoxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxinu v důsledku tamější bezpečnostní situace žádná azylově
relevantní
újma.
Žalobce rovněž nesouhlasil s tím, že mu nebyl udělen humanitární azyl. Axx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxi zabýval a při hodnocení podmínek pro udělení humanitárního azylu vycházel primárně ze sociální a ekonomické situace žalobce, z jeho věku a dobrého zdxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Výklad tohoto neurčitého právního pojmu a jeho aplikace na konkrétní skutkový stav je soudem plně meritorně přezkoumatelný (srov. rozsudek Nejvyššíxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neučinil nesprávný úsudek a nepominul některý z případů hodných zvláštního zřetele, který by mohl ovlivnit jeho výslednou úvahu o udělení či neudělenx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xěci vyplynuly.
Žalobce dále namítl, že jako dezertérovi (za neuposlechnutí povolávacího rozkazu), by mu mohl hrozit i trest smrti. Navíc v případě zaxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxu trestu smrti, pak soud konstatuje, že na Ukrajině byl trest smrti zrušen již v roce 2000. K otázce zacházení se žalobcem v případě jeho zajetí pak soud doxxxxx xx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxbce namítal, že žalovaný pochybil, když paní B. nepřibral jako vedlejší účastnici řízení. Ani této námitce soud nepřisvědčil. Soud zcela souhlasí se žxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xlastní úpravu účastenství (§ 20), kterému je podle základního interpretačního pravidla
lex specialis derogat legi generali
nutno dát přednost před xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxlení mezinárodní ochrany, azylant, osoba požívající doplňkové ochrany, osoba, v jejímž případě se vede řízení o předání do příslušného státu nebo cizxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxlobce o mezinárodní ochranu. Žalovaný rovněž nepochybil, pokud paní B. nevyslechl jako svědkyni. Jak žalovaný v napadeném rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxnosti, které by byly azylově
relevantní
. Soud tak uzavírá, že výslech paní B. by byl nadbytečným a žalovaný postupoval zcela v souladu se zákonem, pokud xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxiaci Volyňských Čechů, kteří žili v oblasti podstatně vzdálenější od centra konfliktu než je oblast Vinnická, soud uvádí, že se jedná o program přesídlxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxlobě nevyšly najevo žádné vady, k nimž je nutno přihlížet z úřední povinnosti, krajský soud zamítl žalobu jako nedůvodnou (§ 78 odst. 7 s. ř. s.).
O náhrxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxovanému, kterému by jinak jakožto úspěšnému účastníku řízení právo na náhradu nákladu řízení příslušelo, náklady řízení nevznikly.
Poučení:
Protx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xprávního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí upxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xeděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxěřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variaxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxe dne 12. července 2016
Olga Stránská, v. r.
soudce
Za správnost vyhotovení:
Pavlína Švejdová