30 A 107/2015 - 33

Územní samospráva

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (5)
xx x xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxky a soudců JUDr. Václava Roučky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobce: statutární město Plzeň, se sídlem nám. Republiky 1, Plzeň, proti žalovanxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx15/32967-421/1,
takto:
I. Žaloba se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění
I. Vymezení věci
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxtnání [usnesení Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Českých Budějovicích ze dne 6. 5. 2015, čj. TAA- 10684/2015-7/1536, ve spojení s rozhodxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxví opatrovníka osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat.
Žalobce s ustanovením opatrovníkem uvedené osoxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxatrovníka ve správním řízení (§ 32 odst. 2 a 5 správního řádu) není
úkonem, kterým se pouze upravuje vedení řízení před správním orgánem. Rozhodnutí x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx x
xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx5, čj. 2 As 247/2014-48].
II. Řízení před správními orgány
Usnesením ze dne 6. 5. 2015, čj. TAA-10684/2015-7/1536, Úřad práce České republiky – kraxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xchazečů o zaměstnání. Toto své usnesení odůvodnil tím, že účastníku řízení J. L. se prokazatelně nepodařilo doručovat oznámení o zahájení správního řxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxomí o existenci osoby z osob blízkých účastníkovi řízení ani z předchozí své úřední činnosti, ze spisové dokumentace či jiných informačních zdrojů, a v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxrovníkem ustanovil statutární město Plzeň s ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxterstvo práce a sociálních věcí odvolání žalobce zamítlo a odvoláním napadené usnesení Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Českých Budějoxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxmitek odvolatele, že úřad práce v napadeném usnesení vůbec nezdůvodňuje, proč opatrovníkem jmenovaného ustanovil právě odvolatele, z usnesení není xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xmenovaný má v obci trvalý pobyt, dle odvolatele nelze dovodit faktický vztah k obci, potažmo vhodnost odvolatele k výkonu opatrovnické funkce, odvolaxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xpatrovníkem osobu blízkou, jež by mohla zájmy účastníka řízení v řízení bránit. Nepřítomnému účastníkovi řízení musí být zajištěna ochrana jeho zájmx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyjádření, a vedení celého sporu za nepřítomného tak, jak by takovou povinnost byl nucen plnit smluvní zástupce. Lze rozumně soudit, že v případě, kdy nxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxlíže a má dostatečné
kompetence
k hájení jeho práv. Nutno zdůraznit, že obec coby veřejnoprávní
korporace
pečuje o potřeby svých občanů, což je jedno x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxje odvolací správní orgán, že ze spisové dokumentace je dostatečně seznatelné, na základě jakých skutečností úřad práce rozhodoval. Námitky odvolatxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxdní činnosti, ze spisové dokumentace či jiných informačních zdrojů, nemohou být v daném případě důvodem pro vyhovění odvolání. Na tomto místě odkazujx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Důsledkem aplikace této zásady ve správním řízení mj. je, že totéž řízení zahrnuje jak řízení odehrávající se před správním orgánem prvního stupně, tax x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxní orgán napraví, aniž by muselo dojít ke zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Odvolací správní orgán postupoval ve smyslu této zásady a stroxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxx
x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxrávní orgán ve svém rozhodnutí neuvedl žádné argumenty, proč opatrovníkem účastníka řízení ustanovil právě město Plzeň. Žalovaný se v odůvodnění svéxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxné snahy o zjištění místa pobytu pana J. Loudy, včetně snah o zjištění osob jemu blízkých, a uvádí, že důvodem, na základě kterého lze město Plzeň v daném pxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxjících ze zákona o obcích.
S takovým názorem žalobce nesouhlasí, neboť obce zde nejsou proto, aby řešily soukromé záležitosti jednotlivců, kteří maxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxkon hovoří o tom, že obec „
pečuje o potřeby svých občanů
“, má tím na mysli občany této obce jako celku, tj. vždy se musí jednat o zájem veřejnoprávní a potřexx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xeřejných služeb či veřejného pořádku. Občanům - jednotlivcům má být obec k dispozici ve výjimečných situacích, kdy se tyto osoby dostanou do tíživých žxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxdu ustanovena opatrovníkem svých občanů omezených ve svéprávnosti. To ale, zdá se, není tento případ, nebo to alespoň z napadeného rozhodnutí není zřexxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxsprávný. Hájení práv (byť jen třeba procesních) účastníka správního řízení nemůže být nikdy považováno za veřejný zájem, neboť se z logiky věci jedná čxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxxxx
xxx xxxvrdil, že se v Plzni fakticky nezdržuje. Samotné řízení bylo vedeno kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Táboře a je tudíž otázkou, proč prvoinstanční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxnkce dozajista splňovalo stejně jako město Plzeň, jen s tím rozdílem, že výkon opatrovnické funkce Táborem by byl rozhodně ekonomičtější a časově méně xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x ani jiný žádný vztah k němu, nemůže obstát, jelikož lze mít za to, že pan J. L. se fakticky vyskytuje spíše v T. než v Plzni, se kterou ho tak kromě adresy trvaxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxiště T., jímž byl pan J. L. vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Rozhodnutí bylo vydáno i přesto, že aktivita žalobce, jakožto opatrovníka pro účelx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxnu práv opatrovance, nepochybně postupovat podle § 32 odst. 7 správního řádu, usnesení o ustanovení žalobce opatrovníkem zrušit a ustanovit opatrovxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí orgán vůbec podstatné.
Žalobce má tedy za to, že jeho ustanovením opatrovníkem pana J. L. nebyly v konkrétní kauze ani tak hájeny zájmy a práva opatroxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxkce opatrovníka této osoby, neboť xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxí žalovaného správního orgánu
Žalovaný předně v celém rozsahu odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí o odvolání. Dále uvedl, že úřad práce se pxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxost ustanovil žalobce opatrovníkem jmenovaného.
K námitkám žalobce, že obec není zřízena k tomu, aby zastupovala své občany v jednotlivých správníxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxjí žádný faktický vztah vyjma přeceňovaného hlášeného místa trvalého pobytu, jakož i ke sporu o význam údaje o trvalém pobytu, žalovaný odkázal na usnexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxe být ustanovena opatrovníkem ve správním řízení, potažmo že jako obec není vhodnou osobou k výkonu funkce opatrovníka, tak lze s ohledem na výše uvedenx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xádné osoby blízké jmenovanému, tak s ohledem na zákonem zakotvený vztah jmenovaného k žalobci ustanovil žalobce opatrovníkem jmenovaného v souladu sx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxt opatrovníkem město T., žalovaný uvádí, že s ohledem na skutečnost, že jmenovaný je občanem statutárního města Plzně, je pochopitelné, že se žalobce jxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxtrovníkem, a proto je pro posouzení dané věci bez právního významu. Lze nicméně dodat, že neplnění povinností opatrovníka není důvodem pro odejmutí téxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxouzení věci krajským soudem
Soud přezkoumává napadené rozhodnutí správního orgánu zásadně jen v mezích žalobních bodů (§ 75 odst. 2 věta prvá s. ř. sxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxm se soud zabývat nemůže a nebude. Zásadu dispoziční (§ 5 s. ř. s.) je třeba vnímat i tímto způsobem: „
Nejvyšší správní
soud není povinen ani oprávněn za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
nikoli je spoluvytvářet. Opačným postupem by žalovanému znemožnil podat
relevantní
procesní obranu a osobám zúčastněným na řízení I) a II) by znemxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního soudu bezprostředně týká kasačních námitek, bezpochyby jej lze obdobně vztáhnout také na posuzování žalobních námitek krajskými soudy.
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxlání zamítá x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxho ustanovení opatrovníkem blíže nezabýval. Odvolací správní orgán však tento nedostatek v rámci řízení o odvolání napravil a podrobně rozvedl důvodxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxrávního řádu opatrovníkem správní orgán ustanoví toho, u koho je osoba, jíž se opatrovník ustanovuje, v péči, anebo jinou vhodnou osobu [
věta prvá
] a taxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x
xxxx
xxxxx
xx
xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxická, tak i osoba právnická, např. obec. Ustanovením obce opatrovníkem účastníku řízení před správním orgánem se zabýval rozšířený senát Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xředpokladu pro ustanovení opatrovníka účastníkovi v řízení před správním orgánem, uvedený senát se tu vyjádřil i k některým dalším aspektům tohoto inxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx x
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xj. vždy se musí jednat o zájem veřejnoprávní a potřeby všech občanů obce nebo jejich větší části.
K tomuto aspektu sporu se rozšířený senát Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
xxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx
xxrporace
je pečovat o své občany. Proto v případě, že
není jiné vhodné osoby, je povinností obce poskytnout osobě neznámého pobytu, jež je
občanem obcxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxto ohledu se
nelze ztotožnit s dřívější praxí správních orgánů, které ustanovovaly vlastní pracovníky, což je
praxe opakovaně odmítaná Ústavním soxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xxxxv. např. nálezy Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. I. ÚS 322/2000, a ze dne 7. 8.
2007, sp. zn. II. ÚS 1090/07)
.“.
Z § 32 odst. 4 správního řádu plxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxna, je možné ustanovit opatrovníkem jinou vhodnou osobu. Jelikož bližší charakteristiku jiné vhodné osoby zákon nestanoví, bude na správních orgánexxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xpatrovance. Uvedený závěr potvrzuje i
judikatura
Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek ze dne 27. 9. 2011, čj. 8 As 22/2001- 78). Správní orgán txxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxud tedy nepřisvědčil námitce žalobce, že výkon opatrovnictví nelze podřadit pod § 2 odst. 2 zákona x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xpatrovníkem jejího občana, neboť opatrovnictví je založeno na hájení práv, resp. potřeb opatrovance.
Žalobce dále namítá, že lze mít za to, že pan J. xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx
x xxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxx xxxxx xxvalého pobytu uvedenu adresu …, a jako adresu pro doručování uvedl úřadu práce adresu … Při doručování zásilek jmenovanému vyznačili poštovní doručovxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxesy.
K tomuto aspektu sporu se rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v bodě 29 svého usnesení ze dne 9. 12. 2014, čj. 4 As 26/2013-57, vyslovil takxxx x
xxxxx xxx x xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xormální vztah. Trvalé bydliště je sice primárně údajem
evidenčním, avšak společně s českým státním občanstvím zakládá občanství obce (§ 16 odst. 1
zxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxo obecního zastupitelstva,
právo hlasovat v místním referendu, vyjadřovat se na zasedání zastupitelstva atd. (§ 16 odst.
2 citovaného zákona). Na dxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx svému občanu za situace, kdy jeho pobyt není znám a je-li toho třeba k ochraně jeho práv, poskytnout pomoc spočívající v hájení jeho práv a zájmů, a vystupxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxávního orgánu v jeho vyjádření k žalobě [„
Následná aktivita
opatrovníka ve správním řízení nemohla být předmětem řízení o ustanovení opatrovníkem, x
xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx
x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxečnost zjišťování okruhu osob vhodných pro ustanovení opatrovníkem a/nebo nezvážení jiných než výše uvedených překážek ze strany statutárního městx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xxxx xxxikož na základě výše uvedené argumentace neshledal žalobu důvodnou, podle § 78 odst. 7 s. ř. s. ji rozsudkem zamítl.
Účastníci řízení souhlasili s roxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xx xx
x xxxxx případě byl opatrovník ustanoven účastníku řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Místní příslušnost krajského soudu k řízení o žaxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxnanosti jako věci hlavní, kdy rozhodujícím kritériem je, kde má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu xx xxxxxxx xx x xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxní nemá žádný z účastníků právo.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení. Kasační stížnost se podáxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stížnosti končí uplynutím dne, který se svým
označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení
rozhodnutí). Připadne-li poslední xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
x
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a
kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označexx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx x xxx
x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x
xxxxxí o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to
neplatí, má-
li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo
jej xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxžnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní
symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu
lze získat na jeho internxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxí:
Helena Kováříková