2 Azs 118/2016 - 36

Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
Judikatura (12)
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xiluše Doškové v právní věci žalobce: Y. K., zastoupeného Mgr. Ing. Vlastimilem Mlčochem, advokátem, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1603/23, Prahx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx2014, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 4. 2016, č. j. 1 Az 52/2015 - 35,
takto:
I.
Kasační stížnost
se odxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxlobce je státním příslušníkem Ukrajiny, do České republiky přicestoval v roce 2005, neboť potřeboval vydělat finanční prostředky, které by zaplatil xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu obavy z nespravedlivého trestního řízení na Ukrajině, ze strachu, že ho jeho věřitelé chtějí zničit a že bude pronásledován za svou politickou pxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxnu dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, neudělil, neboť obdobně jako v řízení o první žádosti nexxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxkou aktivitou neuvěřil, a nadto uvedl, že v současnosti již stoupencům Julie Tymošenkové žádná újma nehrozí. Vzhledem ke koncentraci konfliktu v Doněxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxdnotit, zda se žalobce v zemi původu dopustil trestného činu, z nashromážděných podkladů však nevyplynulo, že by mu v případě uvěznění hrozilo ponižujxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kterou Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozsudkem (dále jen „městský soud“ a „napadený rozsudek“) zamítl. Přisvědčil žalovanému, že žalobce nexxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a stranu podporoval a agitoval za ni, výslovně však v řízení o první žádosti uvedl, že v souvislosti s členstvím neměl nikdy žádné problémy. Tvrzení, že mxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx skupinou kolem pana C. Rovněž nebylo prokázáno, že by mohl mít důvodnou obavu z pronásledování ve smyslu § 12 písm. b) zákona o azylu. Po pádu bývalého prexxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxho rázu. Žalobce není rodinným příslušníkem azylanta, a tudíž nebyl dán ani důvod podle § 13 zákona o azylu. K možnosti udělení humanitárního azylu podlx x xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtně to, že žalobce je dospělou osobou, plně právně způsobilou, je schopen si na obživu vydělat prací a i přes vyšší věk žalobce nevyplynulo, že by se nacháxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxí doplňkové ochrany podle § 14a zákona o azylu. Uvedl, že správní orgán není kompetentní posuzovat, zda stěžovatel ve vlasti spáchal trestný čin, z podkxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxtní situaci na Ukrajině nenasvědčovaly tomu, že by se jednalo o existenci ozbrojeného konfliktu ve smyslu § 14a odst. 2 písm. c) zákona o azylu. Zhoršená xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xituace zatím klidná. Podle dostupných informací se nadto situace na Ukrajině oproti roku 2014 zlepšila.
II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx3 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel v prvé řadě tvrdil, že konflxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxvání civilního obyvatelstva, rozsévání nenávisti a strachu a využívání moderních technologií včetně internetu. Důležitým aspektem postmoderní váxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx na trvání války i ekonomický zájem. Z mezinárodní úrovně se postmoderní válka přesouvá na úroveň vnitrostátní, není oddělena od života společnosti, sxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx x xxmi najít i oblasti, kde převládá mír a fungují služby. Na Ukrajině dle stěžovatele probíhá propagační válka, Ruská federace se ji snaží rozvrátit zevnixx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu a závěry, že v případě Ukrajiny se o takový konflikt nejedná, jsou nesprávné, neboť nevystihují podstatu situace na Ukrajině. Nadto stěžovatel uvexxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxá a moc se vymyká centrální kontrole. Ani po odchodu bývalého prezidenta Viktora Janukovyče není situace na Ukrajině stabilizována, neboť zde stále zůxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxé republice, neboť píše nacionalistické básně, a proto mu v případě návratu na Ukrajinu hrozí xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxžnosti ztotožnil se závěry napadeného rozsudku a napadeného rozhodnutí. Konstatoval, že stěžovatel pouze obecně cituje různou literaturu týkající xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxtvím v politické straně Baťkivščina neměl v minulosti žádné problémy. Nadto se politická situace na Ukrajině po pádu bývalého prezidenta Viktora Januxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxrávy i bezpečnostních složek. Stěžovatel pochází ze západní části země, kde k ozbrojeným střetům nedochází. Bezpečnostní situace na Ukrajině se oproxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx x005. Podaná žádost o mezinárodní ochranu je již druhá v pořadí. K legalizaci pobytu by měl stěžovatel využít některý z institutů zákona o pobytu cizincůx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xe své replice stěžovatel zopakoval, že je tzv. uprchlíkem
sur place
, svou situaci srovnal s oběťmi holocaustu či českými emigranty utíkajícími před koxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x
x xxxxx xxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxstém udělování mezinárodní ochrany v České republice, poukázal především na malé procento udělených azylů oproti jiným evropským zemím. Opět brojil xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxa zvolil označení hybridní válka. Ukrajina není dle vyhlášky č. 328/2015 Sb., k provedení zákona o azylu a zákona o dočasné ochraně cizinců, na seznamu bxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxchlíky je pronásledováním i to, že místní orgány projevy pronásledování tolerují nebo se jimi nezabývají. Závěrem uvedl, že splňuje kritéria uprchlíxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxné ji aplikovat přednostně před zákonem o azylu.
III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem
[6] Nejvyšší správní soud se kasačnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxastníkem řízení, z něhož napadený rozsudek vzešel (§ 102 s. ř. s.). Kasační stížnost byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) a stěžovatel je v souladu s § xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxní soud zabýval otázkou její přijatelnosti ve smyslu § 104a s. ř. s. a dospěl k závěru, že kasační stížnost je nepřijatelná. Podle § 104a odst. 3 s. ř. s. nxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxz odůvodnění, Nejvyšší správní soud nad rámec zákonného požadavku stručné odůvodnění svého xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxtliže ta svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele. K podrobnějšímu vymezení institutu přijatelnosti kasační stížnosti ve věcxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxx. pod č. 933/2006 Sb. NSS (všechna zde citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná z www.nssoud.cz), z něhož mimo jiné plyne, že „
[p]řxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pro Nejvyšší správní soud též nezbytné vyslovit
právní názor k určitému typu případů či právních otázek. Přesah vlastních zájmů stěžovatele je dán jex x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxčních stížnostech ve věcech azylu je proto nejen ochrana individuálních veřejných
subjektivních práv, nýbrž také výklad právního řádu a sjednocováxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx otázek, které dosud nebyly vůbec či plně řešeny judikaturou Nejvyššího správního soudu nebo jsou dosavadní judikaturou řešeny rozdílně, přičemž rozxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxikatorní odklon. To znamená, že Nejvyšší správní soud ve výjimečných a odůvodněných případech sezná, že je namístě změnit výklad určité právní otázky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxáno zásadní pochybení, které mohlo mít dopad do hmotněprávního postavení stěžovatele. O takové pochybení se může jednat především tehdy, nerespektoxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxvém případě hrubě pochybil při výkladu hmotného či procesního práva. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že Nejvyšší správní soud není v rámci pxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xe pokud by k němu nedošlo, věcné rozhodnutí krajského soudu by bylo odlišné. Nevýrazná pochybení, především procesního charakteru, proto zpravidla nxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxhuje kasační stížnost žádné tvrzení, Nejvyšší správní soud se mohl touto otázkou zabývat pouze v obecné rovině za použití shora nastíněných kritérií.
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxpěl k závěru, že se nejedná o tzv. totální konflikt, jenž by dosahoval takové intenzity, že by byl každý civilista z důvodu své přítomnosti na území Ukrajxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxrazně klesá (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2016, č. j. 6 Azs 267/2015 – 23, ze dne 18. 9. 2015, č. j. 2 Azs 194/2015 – 28, či ze dxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxbridní válku. Dle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu je povinností stěžovatele v kasační stížnosti uvést „
konkrétní skutková tvrzení
x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xámitek předurčuje i to, jaké právní ochrany se stěžovateli u soudu dostane. Čím jsou námitky obecnější, tím obecněji je třeba je posuzovat. Není na místxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xprávního soudu ze dne 24. 8. 2010, č. j. 4 As 3/2008 – 78, publ. pod č. 2162/2011 Sb. NSS). Stěžovatel obsáhle cituje článek týkající se konfliktu ve Rwandě x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxtředí
. Nijak blíže nekonkretizuje, z jakého důvodu by na konflikt na Ukrajině mělo být pohlíženo jako na postmoderní, ani neuvádí, jakým způsobem postxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x
xxxxxxxxxxx xálka není jednoznačný termín, v literatuře se pro tento koncept vyskytuje mnoho jiných
označení
“, což potvrzuje i četnost různých označení ukrajinsxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx že konflikt na Ukrajině nedosahuje takové intenzity, že by byl každý civilista z důvodu své přítomnosti na území Ukrajiny vystaven reálnému nebezpečí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxsledku konfliktu v Luhanské a Doněcké oblasti.
[11] Co se týče problémů se skupinou kolem pana C., Nejvyšší správní soud se vzhledem ke zjevným rozporxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxvitou. I přes velmi podrobné vylíčení událostí před jeho odjezdem z Ukrajiny se stěžovatel v řízení o první žádosti o mezinárodní ochranu ani jednou nezxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx že tyto rozpory byly dány nesprávným tlumočením, Nejvyšší správní soud uvádí, že stěžovatel tuto námitku neuplatnil v řízení před městským soudem, ač xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx x8/2006 - 155, publ. pod č. 1743/2009 Sb. NSS).
[12] Z podkladů nashromážděných ve správním řízení vyplynulo, že státní orgány Ukrajiny jsou schopny cxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu se v případě pronásledování ze strany soukromých osob musí postižená osoba obrátit s žádostí o pomoc nejprve na vnitrostátní orgány v zemi původu, pxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx x015, č. j. 3 Azs 127/2015 – 31). Stěžovatel se, jak sám uvedl, na naléhání své manželky na státní orgány neobrátil, místo toho odjel do České republiky a jexx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou řešitelné vnitřním přesídlením. Koncept vnitřní
ochrany je jen vyjádřením zásady subsidiarity mezinárodní ochrany“
(srov. např. usnesení zx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xrezidenta Janukovyče byly vysloveny bez jakékoli bližší konkretizace. V řízení o své první žádosti nadto stěžovatel uvedl, že jedno trestní řízení prxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxledně stěžovatelova zapojení do aktivit politické strany Baťkivščina bývalé premiérky Julie Tymošenkové a s tím související obavy z pronásledování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xxxxedku změny režimu nelze v současnosti očekávat pronásledování politicky aktivních osob podporujících současné vládní strany (srov. např. usnesení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx
(„uprchlíkem na místě“, tedy osobou, která v okamžiku odchodu ze země nebyla uprchlíkem, ale stala se jím později v důsledku okolností nastalých v době xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xeské republiky, tato námitka tedy nesměřuje proti závěrům městského soudu a není tedy způsobilá založit přijatelnost kasační stížnosti. Nejvyšší spxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxx
x xxx xxxxxxxx xxbýval ve své ustálené judikatuře (viz např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2006, č. j. 2 Azs 154/2005 - 53, ze dne 30. 12. 2008, č. j. 8 Azs 3xxxxxx x xxx xx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx
xxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v České republice, připomíná Nejvyšší správní soud, že účelem správního soudnictví je ochrana veřejných subjektivních práv fyzických či právnickýcx xxxx xx x xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx brát nemůže. Námitky vztahující se k vyhlášce č. 328/2015 Sb., k provedení zákona o azylu a zákona o dočasné ochraně cizinců, a k přednostní aplikaci Ženxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx srovnání situace stěžovatele s osudem obětí nacistického či komunistického režimu je zcela nepřípadné. Rovněž námitka týkající se ztráty historickx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxovatele v zemi původu, nicméně o legalizaci pobytu na území České republiky je třeba usilovat skrze instituty zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx x xáklady řízení
[17] Nejvyšší správní soud ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že kasační stížnost podmínky přijatelnosti nesplňuje. Posuzoxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxedán důvod pro přistoupení k judikatornímu odklonu; ani nebylo shledáno zásadní pochybení městského soudu, ať už v podobě nerespektování ustálené a jxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxou kasační stížnost podle § 104a s. ř. s. odmítnout pro nepřijatelnost.
[18] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.
V Brně dne 8. června 2016
JUDr. Karel Šimka
předseda senátu