Pl. ÚS 20/2000

Zrušení ustanovení zákona před rozhodnutím Ústavního soudu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Pl. ÚS 20/2000
> Protože ustanovení zákona, jehož zrušení je navrhováno, pozbylo platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem, bylo řízení podle § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zastaveno. <
Ústavní soud
rozhodl v plénu, ve věci navrhovatele města Plzeň, za účasti účastníků řízení 1) Senátu Parlamentu České republiky, 2) Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, o návrhu na zrušení ustanovení § 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř., takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění
Stěžovatel podáním ze dne 10. ledna 2000, které bylo doručeno Ústavnímu soudu dne 14. 1. 2000, spolu s ústavní stížností na zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. listopadu 1999, sp. zn. 9 Cmo 879/99, podal návrh na zrušení § 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř.
Protože návrh na zrušení citovaného ustanovení občanského soudního řádu byl podán v souladu s ustanovením § 74 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a splňoval i další zákonné podmínky podle cit. zákona, senát Ústavního soudu usnesením ze dne 18. dubna 2000, sp. zn. II. ÚS 27/2000, řízení o ústavní stížnosti přerušil podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a návrh na zrušení ustanovení § 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř. postoupil plénu Ústavního soudu k rozhodnutí podle § 87 odst. 1 písm. a) Ústavy.
K dožádání Ústavního soudu se k podanému návrhu vyjádřily obě komory Parlamentu České republiky, a to tak, že navrhly jeho zamítnutí. Obdobně se vyjádřilo i dožádané Ministerstvo spravedlnosti, které rovněž neshledalo rozpor napadeného ustanovení občanského soudního řádu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy.
Ústavní stížnost byla doručena Ústavnímu soudu dne 14. ledna 2000. Napadené ustanovení bylo však dotčeno zákonem č. 30/2000 Sb., kterým se měnil zákon č. 99/1963,občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (čl. I., bod 291). Tento zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 23. února 2000, avšak jeho účinnost byla stanovena ke dni 1. 1. 2001. Návrh byl tedy podán na znění zákona, které bylo dosud v účinnosti.
Podáním, které došlo Ústavnímu soudu dne 25. 10. 2000, stěžovatel s ohledem na novelu občanského soudního řádu ve vztahu k ustanovení § 214 odst. 2 písm. c) vzal částečně zpět ústavní stížnost v části, ve které se domáhal zrušení ustanovení § 214 odst. 2 písm. c) o. s. ř. Novelizované ustanovení je odlišné od ustanovení původního. V § 214 odst. 2 o. s. ř. jsou stanoveny podmínky, kdy k projednání odvolání nemusí předseda senátu odvolacího soudu nařídit jednání. Podle nyní již zrušeného i neúčinného ustanovení písm. c) tak nemusel učinit, pokud "odvolání směřuje proti usnesení". Nynější a platná verze obsahuje pak nový text který zní : "odvolání směřuje proti usnesení soudu prvního stupně, které se podle zákona vydává bez nařízení jednání nebo kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé".
K zastavení řízení došlo tedy podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protože jednotlivá ustanovení zákona, jejichž zrušení je navrhováno, pozbyla platnosti před skončením řízení před Ústavním soudem.
Poučení:
Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.
V Brně dne 3. ledna 2001
Zpět na text

Související dokumenty