2 As 25/2016 - 38

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb., doručování

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (13)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xytvářejících prostor pro následné uplatňování námitek procesních pochybení.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší správní soux
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxě – pobočka v Olomouci ze dne 14. 12. 2015, č. j. 60 A 11/2014 – 28,
takto:
I.
Kasační stížnost
se zamítá.
II.
Žalobce
nemá
právo na náhradu náklxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxí stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora nadepsaného usnesení krajského soudu, jímž krajský soud odmítl jako opožděnou stěžovatexxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxo rozhodnutí magistrátu města Olomouce (dále také „magistrát“) ze dne 12. 3. 2014, č. j. SMOL/054334/2014/OARMV/DPD/Hyb, kterým byl stěžovatel uznáx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), jehož se dopustil porušením § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu tím, že dne 12x xxx xxxx x xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx X, rychlostí 94 km/h, kdy i při zváženi možné odchylky měřícího zařízení ± 3 km/h tak byla nejnižší skutečná naměřená rychlost jízdy 91 km/h. Za tento přexxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxi rozhodnutí.
Krajský soud neakceptoval námitku stěžovatele, že se s rozhodnutím seznámil až dne 20. 11. 2014 při nahlížení do spisu, tudíž až po zánixx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxupce uplynutím úložní doby zásilky doručované poštou dne 1. 9. 2014 (správně 30. 8. 2014, pozn. NSS). Lhůta k podání žaloby proto uplynula dne 3. 11. 2014 xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxvod podle § 103 odst. 1 písm. e) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxx
xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxutí poměrně kvalitně odůvodnil, je nezákonné. Za zásadní považuje stěžovatel otázku, zda byla
fikce
doručení dovozena po právu, či nikoliv. Krajský xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxmínky postupu podle § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, tj. k tomu, aby žalovaný doručoval tak, jakoby stěžovatel o doručování na elektxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxi prostředky správního orgánu. Pouze skutečnost, že správní orgány nedoručily stěžovateli rozhodnutí na jím požadovanou elektronickou adresu, totxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxbránilo v tom, aby efektivně doručoval také na elektronickou adresu. Závěr krajského soudu o technické neproveditelnosti takového doručení je nejenxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxel má za to, že správní orgány mají jednoznačnou povinnost přizpůsobit své technické a znalostní dispozice požadavkům, které na výkon veřejné moci klaxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxst tohoto orgánu, který si nezajistil dostatečné vybavení. Žalovaný měl navíc až 8 let na to, aby se přizpůsobil rozhodnutí Evropské komise z roku 2006.
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu obsahující diakritiku odeslat. Je to v rozporu s tvrzením žalovaného, že se v minulosti pokoušel na tuto adresu doručovat, nikdy však nedošlo k pxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxstníka řízení o tom, že mu nebude doručovat na zvolenou elektronickou adresu. Stěžovatel má za to, že měl správní orgán konzultovat postup s informatikxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxán a doručen na adresu X. Je tak nepravdivé tvrzení, že by žalovaný na tuto adresu nemohl doručovat.
Navrhuje proto rozsudek krajského soudu zrušit a vxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jsou splněny podmínky řízení. Dospěl k závěru, že kasační stížnost má požadované náležitosti, byla podána včas a osobou oprávněnou, a je tedy projednaxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x 4 s. ř. s.). Posuzoval také, zda napadené usnesení netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4, věta první za středníkex xx xx xxxx
xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xtížnosti usnesení krajského soudu, kterým byla správní žaloba v řízení před tímto soudem odmítnuta, lze ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. napadenx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxmil stěžovateli zahájení řízení ve věci předmětného přestupku a předvolal stěžovatele k ústnímu jednání. Dne 12. 12. 2013 byla magistrátu z elektronixxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxnání se stěžovatel ani jeho zmocněnec nedostavili. Magistrát poté nařídil další ústní jednání na den 29. 1. 2014, přičemž předvolání bylo doručováno sxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxti nepotvrdil. Dne 12. 1. 2014 bylo magistrátu doručeno elektronické podání odeslané z adresy X, v němž zmocněnec stěžovatele mj. požádal o doručování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxé rozhodnutí, které doručoval zmocněnci stěžovatele na el. adresu X a také poštou (zásilka byla vložena do schránky po uplynutí úložní doby dne 4. 5. 201xxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx věci mělo být vydáno rozhodnutí. Výzvu k doplnění odvolání odeslal magistrát panu S. elektronicky na adresu X a poštou na adresu pobytu. O odvolání rozhxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxxx xxci je úkolem Nejvyššího správního soudu posoudit, zda krajský soud v souladu s platnou právní úpravou obsaženou v § 72 s. ř. s., správně vyhodnotil otázxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxu o okamžiku doručení napadeného správního rozhodnutí, když má za to, že to bylo doručeno až okamžikem, kdy stěžovatelův zmocněnec nahlédl do spisu, a txxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxím způsobem, tedy fikcí.
Nejvyšší správní soud nepřisvědčil námitkám stěžovatele ohledně doručování ve správním řízení. Shodné námitky neobstálx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xe od svých závěrů odchýlit ani v posuzované věci.
Nejvyšší správní soud poukazuje na nyní již ustálenou judikaturu týkající se obdobné procesní straxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxgán o doručování na elektronickou adresu X a následně o doručování na elektronickou adresu X. Na doručování na posledně uvedenou elektronickou adresu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxíž o doručování na tuto adresu žádal s vědomím, že bude neúčelně prodlužováno řízení. Zmocněnec navíc z této adresy nečinil svá podání, ta odesílal z prvxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxížení do spisu, a argumentoval tím, že právě tento den je dnem doručení rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud uvádí například své rozhodnutí ze dne 24. 7. xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxt. 3 správního řádu z roku 2004 není absolutní.
Jestliže písemnost nelze z objektivních technických důvodů, které zjevně nejsou dočasného či nahodixxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xx xxxxx xx x xxxxxxxxx řádu). Uvedené nezbavuje správní orgán povinnosti vést správní spis způsobem,
z něhož budou jasně seznatelné důvody, pro něž nebylo možno písemnost xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxo, že tento problém byl odstraněn až v roce 2015. Irelevantní je tak důkaz, který navrhuje provést stěžovatel, tedy email doručený na adresu X vedoucím oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx žalovaného; žádným způsobem však nevyvrací prokázané tvrzení žalovaného, že v roce 2014 jeho technické prostředky odesílání emailů na el. adresu s dixxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxí správního orgánu
(§ 75 odst. 1 s. ř. s.), nemůže tento email na zjištěném závěru ničeho změnit. Namítá-li stěžovatel, že krajský soud vycházel z důkazx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení žádnou námitku a k jednání, při kterém byly tyto důkazy provedeny se ani stěžovatel, ani jeho zástupce bez náležité omluvy nedostavili. Není ani xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xlyne z vyjádření vedoucího odboru informačních technologií, při pokusu o doručení na předmětnou el. adresu s diakritikou byla vložená adresa vyhodnoxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
Nejvyšší správní soud poukazuje také na svou judikaturu, dle které je při výkladu institutu doručování třeba postupovat s „maximální mírou racioxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxení s určitými úkony, provedenými orgány veřejné moci. Jestliže tedy na straně jedné je nutno trvat
na tom, aby bylo řádně doručováno, neboť v opačném pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xěchto účastníků“
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 12. 2010, č. j. 1 As 90/2010 – 95).
Nedostatky v doručování proto ne vždy vedou k nezákxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xednotlivými druhy komunikačních prostředků (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2008, č. j. 8 Afs 55/2008 – 70, nebo usnesení ze dne 9. xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xsrov. rozsudek Nejvyššího správního soudu 16. 7. 2015,
č. j. 9 As 261/2014 – 44). Účastník řízení, který požádal o doručování na elektronickou adresu pxxxx
x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxé poštou ve smyslu § 19 odst. 8 a 9 správního řádu. Ještě o poznání větší
riziko na sebe bere účastník, který požádal o doručování na emailovou adresu na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxxx xpatného přepisu. I v posuzované věci použitá adresa sváděla k dojmu, že se jednalo o písařskou
chybu a správně měla být zapsána celá bez diakritiky; „krxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xápisu
„http://www.google.cz“ a „http://www.google.cz“, kde pouhým okem není patrné, že z
nak
„o“ byl v případě
první adresy napsán azbukou
;“ zdrojx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxh strategií vytvářejících prostor pro následné uplatňování námitek procesních pochybení.
Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovatelem, že sprxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxk, aby mohl doručovat na el. adresu s diakritikou, což by samozřejmě nemělo jít k tíži účastníka řízení. Nyní projednávaná věc je však odlišná. Zmocněnex xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxvat na elektronickou adresu s diakritikou, a přesto opakovaně o doručování na tuto adresu žádal. Dle § 19 odst. 3 správního řádu platí, že
nevylučuje-lx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxík řízení sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení
řízení; (…)
. Zmocněnec stěžovatele, s ohledem na svoji vědomost ohledně popsané situace, nemxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xaopak. Měl tak počítat rovněž s možností, že bude správní orgán postupovat tak, jako by stěžovatel o doručování na elektronickou adresu nepožádal, a že xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxu, že obdobně jako ve věcech vedených u zdejšího soudu např. pod sp. zn. 3 As 139/2014, sp. zn. x xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxitím diakritických znamének i v tomto případě předem promyšlený procesní postup, který má za cíl komplikovat a protahovat správní řízení, resp.
generxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxsledku toho
prekluze
odpovědnosti za přestupek (srov. např. též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2015, č. j. 4 As 76/2015 - 37). Takový xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na elektronickou adresu s diakritickými znaménky vůbec. Tato vada však nemohla mít za daných okolností vliv na zákonnost jeho rozhodnutí, neboť k žádoxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xa která se však nedostavil ani jeden z nich. Magistrát proto rozhodl v nepřítomnosti obviněného. Ani skutečnost, že prvostupňové rozhodnutí nebylo doxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxdené rozhodnutí na adresu stěžovatelova zmocněnce poštou a ten proti prvostupňovému rozhodnutí podal včasné odvolání. Žalovaný předmětný postup doxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxvná řízení, v nichž se na předmětnou adresu pokusil neúspěšně doručovat, a proto i v této věci dovodil, že takový postup nemůže prospět k urychlení řízenx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxnčního řízení lze odstranit i v řízení odvolacím (viz např. usnesení rozšířeného senátu ze dne 12. 10. 2004, č. j. 5 Afs 16/2003 - 56, rozsudek ze dne 28. 12x xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxodnutí bylo možné odstranit v odvolacím řízení. Poněvadž se navíc jednalo o první úkon žalovaného směřující vůči stěžovateli, nedošlo ani k porušení zxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx; jednak se jednalo o obstrukční jednání zmocněnce a jednak to bylo objasněno v samotném rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud závěrem předesílá, že posxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxnce stěžovatele totiž může prokázat případné obstrukční či zneužívající jednání a odlišit tak jednotlivé jednání, tedy např. žádost o doručování na exx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxení. Žalovaný tak v napadeném rozhodnutí správně poukazoval na shodné procesní postupy téhož zmocněnce v různých správních řízeních, které dle názorx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxní soud uzavírá, že s ohledem na shora uvedené žalovaný postupoval zcela v souladu s právními předpisy, doručoval-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x x xx xxxxxxxxx řádu) dne 30. 8. 2014. Lhůta pro podání žaloby pak uplynula dnem 30. 10. 2014. Poněvadž byla žaloba podána až dne 26. 11. 2014, byla podána opožděně. Náslexxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxvných dat krajským soudem (tj. 1. 9. 2014 a 3. 11. 2014) nemá na zákonnost jeho rozhodnutí žádný vliv, neboť nic nemění na závěru o opožděnosti podané žaloxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
x xxxradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatel nebyl v řízení o kasační stíxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud náhradu nákladů řízení nepřiznal, protože mu v řízení o kasační stížnosti žádné náklady nad rámec běžné úřední činnosti nevznikly.
Poučení:
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx