2 As 308/2015 - 38

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
Judikatura (8)
x xx xxxxxxxx x xx
xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxností uvedených v § 19 odst. 4 téhož zákona, tj. v případě doručování písemností, jež mají být doručovány do vlastních rukou adresáta, platí, že písemnoxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxx x xx xxxxx x xěty třetí správního řádu z roku 2004 platí, že nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti dle § 19 odst. 4 téhož zákona, doručí správní orgán písemnost, jxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xa elektronickou adresu dle § 19 odst. 3 téhož zákona není třeba, aby její adresát potvrdil převzetí této písemnosti zprávou podepsanou uznávaným elektxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxasně adresáta této zprávy poučil o následcích nepotvrzení jejího převzetí dle § 19 odst. 8 věty třetí téhož zákona.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxci žalobce: M. M., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxx2014/ODSH/8, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 27. 10. 2015, č. j. 61 A 1xxxxxx x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
x xxx
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
Žalobce (dále jen „stěžovatel“), byl rozhodnutím Magistrátu města Pardubic, odboru správníxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xe spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném ke dni 9. 1. 2014, a bxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí podal stěžovatel prostřednictvím svého zmocněnce - pana K. S. (dále jen „zmocněnec“), blanketní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxické adresy X. Krom již zmíněného odvolání obsahovala uvedená e-mailová zpráva rovněž žádost zmocněnce o doručování veškerých písemností na elektroxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxu ve všech stupních řízení. V textu této plné moci byla vtělena žádost zmocnitele (správně zřejmě zmocněnce – pozn. NSS) o doručování veškerých písemnoxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxn prvního stupně vyzval zmocněnce stěžovatele k doplnění blanketního odvolání, a to přípisem ze dne 30. 1. 2014, č. j. OSA/P-1504/13-D/34 (dále jen „výxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxzvu k odstranění vad podání, vyčkávala potvrzení převzetí této písemnosti zmocněncem stěžovatele ve smyslu § 19 odst. 8 věty druhé zákona č. 500/2004 xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxšlo, byla výzva k odstranění vad podání doručována na adresu místa trvalého pobytu zmocněnce stěžovatele, a k jejímu doručení pak došlo na základě
fikcx
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxní vrátila odesílateli jako nedoručitelná ve smyslu § 19 odst. 9 správního řádu).
Dle obsahu správního spisu k doplnění odvolání stěžovatele proti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxra uvedeným rozhodnutím (dále jen „rozhodnutí žalovaného“) tak, že odvolání stěžovatele zamítl a prvostupňové rozhodnutí potvrdil. Žalovaný přitox xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxu zmocněnce. Z obsahu správního spisu není patrné, že by se žalovaný pokusil doručit své rozhodnutí na elektronickou adresu X. K důvodům, které žalovanxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxž mu byla za tímto účelem zaslána Krajským soudem v Hradci Králové – pobočkou v Pardubicích (dále jen „krajský soud“) – tyto důvody budou přiblíženy nížex xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxzeno dle § 19 odst. 8 věty druhé správního řádu, dospěl žalovaný k závěru, že k doručení jeho rozhodnutí došlo fikcí doručení zásilky je obsahující na adxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxt dne 3. 4. 2014.
Dne 7. 4. 2015 podal zástupce stěžovatele prostřednictvím datové zprávy krajskému soudu žalobu, jíž se bránil proti rozhodnutí žaloxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxe 4. 2. 2015 (konec lhůty pro podání žaloby by tak připadl xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxzhodnutí žalovaného, které opatřil jeho substitut poté, co nahlédl do správního spisu. Stěžovatel v žalobě dále namítal, že žalovaný postupoval nezáxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxcněnce stěžovatele. Dle stěžovatele bylo doručení rozhodnutí žalovaného fikcí neúčinné. Vzhledem k tomu, že odpovědnost stěžovatele za projednávaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2010, č. j. 5 As 60/2009 – 163 (veškerá uváděná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na wwwxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxednictvím e-mailových zpráv zasílaných z elektronické adresy X, nikoli z adresy X. Přijetí rozhodnutí žalovaného, zaslaného na prvně uvedenou adresxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxí omisivního jednání spočívajícího v nezaslání svého rozhodnutí zmocněnci stěžovatele na adresu X žalovaný konstatoval, že je obecně známo, že elektxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxmožněno, neboť na takovýto formát elektronické adresy nelze žádný e-mail zaslat. Nadto žalovaný poznamenal, že z této adresy zmocněnec se správními oxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx snahy zmocněnce směřující ke znemožnění doručování písemností správními orgány. Žalovaný poté pro podporu svých závěrů obsáhle citoval z rozsudku kxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxx015 – 39, pozn. NSS), a z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 2014, č. j. 6 As 218/2014 – 34.
Krajský soud stěžovatelovu žalobu odmítl v záhxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xoručeno fikcí dne 3. 4. 2014. Způsob, kterým bylo rozhodnutí žalovaného zmocněnci doručeno, neshledal krajský soud nezákonným, a tento svůj závěr odůxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxtvrdil, k čemuž byl povinen dle ustanovení § 19 odst. 8 správního řádu. V tomto krajský soud rovněž odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dnx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx – 39, pak citoval:
„Ustanovení § 19 odst. 8 správního řádu je nutné
vykládat tak, že správní orgán je povinen zasílat na požadovanou elektronickou adrxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxění vad podání, aniž bylo převzetí e-mailové zprávy, kterou tato písemnost byla doručována, potvrzeno jejím příjemcem způsobem dle § 19 odst. 8 správxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxo první zasílanou písemnost zasílal na uvedenou elektronickou adresu správní orgán prvního stupně, a nikoli žalovaný, neboť rozhodování o odvolání jx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx učiněné správním orgánem prvního stupně, mělo tedy účinky i pro doručování rozhodnutí žalovaného.
Nadto krajský soud uvedl, že je mu z jeho rozhodovxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxfikát u České pošty, s. p., certifikační autority PostSignum, když v této věci žalobce, zastupovaný týmž zmocněncem, uvedl jako poskytovatele služby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxosti podle § 19 odst. 8 správního řádu. Pokud jde o doručování na elektronickou adresu X, nepotvrdil zmocněnec stěžovatele její převzetí, pročež byl sxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxžovatel včasně podanou kasační stížností. Jako kasační důvod výslovně označuje důvod dle § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád spráxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxžnosti, které jsou uplatnitelné proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví o odmítnutí návrhu nebo zastavení řízení (srov. zejména rozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxud pochybil, když vzal za datum doručení rozhodnutí žalovaného den 3. 4. 2014. Dle stěžovatele bylo rozhodnutí žalovaného doručeno až dne 4. 2. 2015, kdx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxl povinen doručovat své rozhodnutí na elektronickou adresu
X
z toho důvodu, že zmocněnec předchozí doručení výzvy k odstranění vad podání na tuto elekxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xyplývá, že není-li přijetí jedné konkrétní písemnosti potvrzeno, správní orgán tuto písemnost – nikoli veškeré další písemnosti v řízení – doručí takx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxžovatel namítá, že jeho zmocněnec v řízení před žalovaným nebyl povinen potvrdit doručení výzvy k odstranění vad podání, neboť taková povinnost je dánx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx doručování na elektronickou adresu nepřispěje k urychlení průběhu řízení, již na základě jednoho nepotvrzeného doručovacího pokusu. Ze správního sxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxpěšném doručování orgánu prvního stupně na elektronickou adresu specifikovanou zmocněncem pak nemůže vést žalovaného k závěru, že další doručování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxhodnutí žalovaného dle § 24 odst. 1 správního řádu žádné právní účinky, a krajský soud tak pochybil, když jím určil počátek běhu lhůty k podání správní žxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xůvody pro nezaslání rozhodnutí žalovaného na elektronickou adresu X. V tomto směru upozorňuje, že žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že na uvedxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxx xxxxxx xnámo, že pro uvedenou elektronickou adresu nebyl vydán příslušným subjektem komerční či kvalifikovaný certifikát, který by umožňoval odesílat z danx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxy napadeného usnesení, neboť stěžovatel žalobu podal až po uplynutí dvouměsíční lhůty zákonem pro tento úkon předepsané.
Nejvyšší správní soud se nxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, je podána z důvodů dle § 103 odst. 1 s. ř. s. a není nepřípustná ve smyslu § 104 s. xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx x xxzení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, a s ohledem na splnění dalších podmínek řízení o kasační stížnosti, přistoupil Nejvyšší správní soud k pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx x x xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx. 3, věta před středníkem s. ř. s.). Ve věci přitom rozhodl bez nařízení jednání za podmínek vyplývajících z § 109 odst. 1 věty první s. ř. s.
Kasační stíxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxckou adresu X při doručování rozhodnutí žalovaného tím, že zmocněnec by ani nemohl převzetí doručované písemnosti potvrdit, když pro uvedenou elektrxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxnorování zmocněncem stěžovatele sdělené elektronické adresy pro doručování písemností by mohl obstát, pakliže by tato skutečnost byla žalovanému pxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxního spisu) a zároveň pokud by správní orgán (zde žalovaný) takovou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxokud správní orgán dospěje k závěru, že doručování
na elektronickou adresu k urychlení řízení prokazatelně nepřispěje (a neshledá ani žádné jiné důvxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx adresu písemnosti nezasílat (a místo toho doručovat písemnosti
tak, jako by účastník o doručování na elektronickou adresu nepožádal). Není tak však xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xx x xxxxx x x x xxxxvního řádu) je správní orgán povinen účastníkovi sdělit, že mu nebude
na jím požadovanou adresu doručovat a z jakých důvodů. Pouze takovýto postup budx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxyplývá, že by taková skutečnost byla žalovanému známa, natož aby v jejím důsledku dospěl k závěru, že doručování na uvedenou elektronickou adresu nemůxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xe žalovaný se nepokusil doručit své rozhodnutí na elektronickou adresu X kvůli domněnce, že takové doručení není objektivně možné pro přítomnost diakxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxeli proto nelze než dát zapravdu, že výše uvedený závěr krajského soudu je v rozporu s obsahem správního spisu, a krajský soud tak na jeho základě nemůže oxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx nebyl povinen doručovat své rozhodnutí na elektronickou adresu X z toho důvodu, že na tuto adresu byla zmocněnci doručována správním orgánem prvního sxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxího spisu totiž opět nikterak nevyplývá, že žalovaný byl veden právě takovou úvahou. Ačkoli je třeba ve smyslu posledně citovaného rozsudku Nejvyššíhx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx druhé správního řádu, oprávněn doručovat písemnost bez dalšího na adresu místa trvalého pobytu zmocněnce (v důsledku následné aplikace ustanovení § xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxojení s § 19 odst. 4 téhož zákona.
Dle § 19 odst. 8 věty první správního řádu platí, že
„[p]ísemnosti uvedené v odstavci 4
se na požádání adresáta doručxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na elektronickou adresu platí,
že písemnost je doručena x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xřevzetí písemnosti nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná (odstavec 9), doručí správní orgxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xak stanoví, že
„[d]o vlastních rukou adresáta se doručují písemnosti
podle § 59, § 72 odst. 1, písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, a jiné písxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxního řádu vykládat tak, že toliko v případě doručování písemností uvedených v § 19 odst. 4 téhož zákona, tj. v případě doručování písemností, jež mají bxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxdepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Obdobně pak je třeba vykládat i větu třetí uvedeného ustanovení, tedy tak, že nepotvrdí-li adresát převzxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx správní orgán písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal. Tento názor staví Nejvyšší správní soud zejména na argumentu sxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxtavce pak tuto uvozující větu konkretizují pro doručování na elektronickou adresu dle § 19 odst. 3 správního řádu, jež se bezesporu řadí k jiným způsobxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxdována vyšší záruka stran prokazatelného doručení písemnosti, která by jinak měla být doručována do vlastních rukou adresáta, na rozdíl od písemnostxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2015, č. j. 9 As 60/2015 – 39, tj. po prvním bezúspěšném pokusu o doručení písemnosti dle § 19 odst. 8 věty druhé a txxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxto způsobem být doručována písemnost, kterou by jinak bylo třeba doručovat do vlastních rukou adresáta. V tamním případě tomu tak bylo, neboť první pokxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxučit do vlastních rukou.
Vzhledem k tomu, že v nyní projednávané věci by takovou úvahu musel žalovaný učinit již na základě doručování (na elektronicxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx odst. 4 správního řádu), musela by být výzva k odstranění vad podání určena oprávněnou úřední osobou k doručení do vlastních rukou zmocněnce, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxední osobou k doručení do vlastních rukou, a tedy že pro její účinné doručení (a potažmo tedy i doručování všech dalších písemností žalovaným na uvedenox xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxtvrzení takto zaslané výzvy. V opačném případě by totiž zmocněnec neměl důvod domnívat se, že převzetí výzvy k odstranění vad podání je třeba potvrdit, xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxjvyšší správní soud konstatuje, že z obsahu správního spisu nelze nikterak seznat, že by výzva k odstranění vad podání byla určena oprávněnou úřední osxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxstních rukou (což žalovaný ostatně nikdy netvrdil), nemohl takovou skutečnost zmocněnec nikterak předpokládat, a neměl tedy ani důvod potvrzovat jexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxx. 8 věty třetí správního řádu, neboť se nejednalo o písemnost, která měla být doručována do vlastních rukou, a není proto správný závěr krajského soudux xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxý soud nesprávně interpretoval.
Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že žalovaný pochybil, když nedoručoval své rozhodnutí zmocněnci na jím uvedenxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxlo zmocněncem stěžovatele potvrzeno, nedošlo ani takto k doručení rozhodnutí žalovaného, přičemž doručení rozhodnutí žalovaného fikcí dle § 24 odstx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxího řádu).
Rozhodnutí žalovaného tak v žádném případě nemohlo být doručeno zmocněnci dne 3. 4. 2014, jak se domníval žalovaný, a jak naznal krajský soxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxnost, je jeho usnesení o odmítnutí návrhu (žaloby stěžovatele) nezákonné a Nejvyššímu správnímu soudu nezbývá než je k důvodné kasační stížnosti postxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxí vázán názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem v tomto zrušujícím rozsudku.
Dále tedy bude na krajském soudu, aby v rámci zkoumání podmínek říxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxávní názor Nejvyššího správního soudu, a aby dále podle výsledku takového posouzení zvolil odpovídající procesní postup.
Dle § 110 odst. 3 platí, že
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 11. května 2016
JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátu