10 As 5/2016 - 36

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (8)
Judikatura (4)
xx xx xxxxxx x xx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xízení nepřispěje, a neshledá ani žádné jiné důvody opodstatňující takovéto doručování, je oprávněn účastníkovi na požadovanou elektronickou adresx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxvém případě povinen účastníkovi řízení sdělit, že mu na jím požadovanou elektronickou adresu doručovat nebude včetně důvodů tohoto postupu (§ 4 odst. x x x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx doručovat, ovšem účastník převzetí této písemnosti nepotvrdí, je správní orgán oprávněn všechny následující písemnosti zasílat bez dalšího tak, jaxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxm tř. Tomáše Bati 21, Zlín, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 1. 2015, čj. KUZL-6092/2015, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Kxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx
xx xxxx
x xěc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
I. Vymezení věci
[1] Spornou otázkou v posuzovaném případě je, zda bylo rozhodnutí správxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí doručit na elektronickou adresu zmocněnce, k čemuž ho v průběhu řízení zmocněnec vyzval.
[2] Rozhodnutím ze dne 2. 9. 2014 Městský úřad Uhxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxím provozu. Tohoto přestupku se žalobce měl dopustit tím, že dne 16. 5. 2014 v 15:45 hod. v obci Uherské Hradiště-Míkovice, u č.p. 179, ve směru od obce Kunxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se odvolal. Rozhodnutím specifikovaným v záhlaví žalovaný odvolání zamítl jako opožděné. Odvolání bylo podáno dne 30. 12. 2014, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xránil žalobou. Polemizoval se závěry o doručení prvostupňového rozhodnutí, zpochybnil tak závěr o opožděnosti odvolání. Žalobce tvrdil, že v dané věxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxněnce X; na tuto adresu mu však rozhodnutí doručeno nebylo. Nevypravil-li správní orgán I. stupně své rozhodnutí na žalobcem zvolenou elektronickou axxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xozsudkem žalobci vyhověl. Svůj právní názor opřel především o rozsudek NSS ze dne 13. 8. 2015, čj. 9 As 60/2015-39, týkající se skutkově i právně obdobné xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx tuto adresu doručovat. Nedojde-li potvrzení přijetí písemnosti od účastníka nejpozději následující pracovní den poté, co mu byla zaslána písemnost xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxle nehodlá akceptovat navrženou elektronickou adresu, musí účastníka či jeho zástupce o tomto záměru informovat. V postupu správního orgánu I. stupnx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx znovu nejprve zaslat toto rozhodnutí na sdělenou elektronickou doručovací adresu. Teprve pokud by opět přijetí písemnosti zmocněnec žalobce nepotvxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
II. Stručné shrnutí argumentů kasační stížnosti
[5] Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) napadl rozsudek krajského soudu v celém rozsahu včas podxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxoumatelnost.
[6] Stěžovatel předně zdůrazňuje, že doručování na elektronickou adresu není plnohodnotným způsobem doručování, ale toliko způsobxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxbně, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Není proto vadou doručování, pokud z relevantních důvodů není respektováno přání adresxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx že jím sdělená adresa pro elektronické doručování není správním orgánem akceptována. Krajský soud však podle něj pochybil v tom, že se nezabýval podmíxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxý zmocněnec (obdobně jako v mnoha jiných případech) využívá elektronické doručování k obstrukčnímu jednání a písemnosti jakýmkoli způsobem nepotvrxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxvní podklad a praktický dopad. Stejně tak je zcela nesmyslné pokoušet se každou jednotlivou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxele není požadavek na zaslání informace o neakceptaci elektronické adresy doručování založen na přímé zákonné povinnosti, ale je dovozen toliko extexxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxu. Dle jeho názoru jednání zmocněnce žalobce nelze posuzovat odděleně, ale je na místě zohlednit jeho postup v jiných věcech. To ve svém souhrnu ukazuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxru s § 75 odst. 2 s. ř. s. Žalobce totiž nikdy nenamítl, že jej správní orgán I. stupně měl informovat o budoucí neakceptaci doručování na elektronickou axxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxx xx x014 na vědomí, že již nadále nebude akceptovat jeho žádosti o doručování na jím zvolenou elektronickou adresu X. Správní orgán I. stupně přitom v tomto oxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx adresu nikdy nevedlo k urychlení či zjednodušení řízení. Naopak mělo obstrukční charakter, neboť správní orgán po nepotvrzení přijetí musel písemnoxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxční stížnost má požadované náležitosti, byla podána včas a osobou oprávněnou. Důvodnost kasační stížnosti posoudil soud v mezích jejího rozsahu a uplxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxodná.
[13] Nejvyšší správní soud nejprve stručně shrnuje právní základ nynějšího sporu. Podle § 19 odst. 3 správního řádu nevylučuje-li to zákon nexx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxlí, zejména může-li to přispět k urychlení řízení. Správní řád dále v § 19 odst. 8 stanoví, že v případě doručování na elektronickou adresu je písemnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí správní orgán písxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xi adresát následně uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle § 24 odst. 1 považuje za dxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxení rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Správní orgán rozhodnutí doručil prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu trvalého poxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxasí, neboť se domnívá, že mu písemnost měla být doručována na jím zvolenou elektronickou adresu, která byla správnímu orgánu sdělena před vydáním rozhxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx zneužíval právo, stejně tak jako vyvrací závěr, že v tomto konkrétním případě by doručování na elektronickou adresu nepřispívalo k urychlení řízení.
xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doručovat na elektronickou adresu. Z rozsudku mj. citoval následující pasáž (kterou zvýraznil tučným písmem):
„V souladu
se zásadou součinnosti spxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxu doručovat a z jakých důvodů.
Pouze takovýto postup bude šetřit procesní práva účastníků a umožní jim uplatňovat jejich práva a oprávněné
zájmy“.
xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxektronickou adresu. Tento právní závěr více méně odpovídá žalobní námitce o povinnosti doručit rozhodnutí na uvedenou elektronickou adresu. Je pravxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xát žalobci tuto skutečnost najevo. Krajský soud však mohl v rámci přezkumu této žalobní námitky legitimně dospět i k závěru, který je napaden kasační stxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxního přezkumu rozsah námitek uvedených žalobcem v žalobě nepřekročil (§ 75 odst. 2 s. ř. s.).
[17] Krajský soud nicméně pochybil nesprávnou interprxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxvní orgán nemůže spokojit s jedním neúspěšným pokusem o doručení na elektronickou adresu, aby již nadále ve správním řízení nemusel na tuto elektronicxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxu elektronickou adresu, pak tuto písemnost správní orgán může doručovat na jinou adresu této osoby podle kritérií § 20 správního řádu. Jestliže však sxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxné věci tak dle krajského soudu došlo k pochybení, neboť správní orgán I. stupně měl sporné rozhodnutí nejprve znovu zaslat na elektronickou adresu. Texxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xdresu trvalého pobytu uvedenou v systému evidence obyvatel.
[18] Tato
interpretace
však vůbec neodpovídá právním závěrům uvedeným v rozsudku čj. x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxo řádu, tj. posoudí, zda žádaný způsob doručování přispěje k urychlení řízení nebo zda jsou zde jiné opodstatňující důvody. Dospěje-li správní orgán k xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xesp. účastník řízení ani žádné takové důvody netvrdí), je oprávněn účastníkovi na požadovanou elektronickou adresu písemnosti nezasílat (a doručovxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxvi sdělit, že mu na jím požadovanou elektronickou adresu doručovat nebude, včetně důvodů tohoto postupu (srov. bod 34 rozsudku čj. 9 As 60/2015-39).
xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxu podání žádosti bude doručovat, jako by účastník o doručování na elektronickou adresu nepožádal. Správní orgán je nicméně povinen (v souladu se zásadxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xituace nastane, pokud správní orgán nevyužije výše uvedený postup a bude účastníkovi na jím uvedenou adresu doručovat. Na základě § 19 odst. 8 správníxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxdí-li adresát doručení takové písemnosti nejpozději následující pracovní den po odeslání elektronické zprávy, správní orgán písemnost doručí tak, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx elektronickou adresu pouze první písemnost v řízení zasílanou adresátovi, resp. první písemnost zasílanou adresátovi od okamžiku, kdy požádal o tenxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxsát o doručování na elektronickou adresu vůbec nepožádal. Z výše uvedeného vyplývá, že správní orgán není povinen opětovně se pokoušet o doručení na elxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x x0, nebo ze dne 21. 10. 2015, čj. 9 As 149/2015-32).
[21] Závěry krajského soudu jsou proto v jasném rozporu s judikaturou NSS, kterou přitom krajský soux xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxělit toto rozhodnutí účastníkovi), na straně druhé pak situaci, kdy správní orgán po podání žádosti (bezvýsledně) doručuje na elektronickou adresu (xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxce splynuly v jedno.
[22] Krajský soud dospěl k závěru nerespektujícímu nejen judikaturu, ale především text a logiku správního řádu. Nejvyšší spráxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxně uvádí stěžovatel, správní řízení se v důsledku nesmyslného výkladu zákona nesmí stát přehlídkou „
bezduchých a neužitečných legalistických rituáxx
xx
xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xoručoval na elektronickou adresu X. Správní orgán tuto žádost akceptoval, zmocněnci zaslal předvolání k ústnímu jednání ze dne 9. 7. 2014, doručení téxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí soud k tomu dodává, že tento skutkový stav vzal krajský soud jako prokázaný (viz skutková zjištění krajského soudu na s. 8, třetí odstavec).
[24] Kasxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Zdejší soud k dalším stížním námitkám jen stručně připomíná, že aplikace obecného principu zákazu zneužití práva přichází v úvahu jen tehdy, pokud nenx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xSS, bod 37). V nynější věci je evidentní, že správní orgán I. stupně postupoval při doručování svého rozhodnutí v souladu se správním řádem. Proto jakékxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx fotokopií e-mailové zprávy správního orgánu I. stupně ze dne 10. 7. 2014 s názvem „sdělení o doručování písemností“. V ní tento správní orgán sděluje zmxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxím spise, navíc je s ohledem na shora uvedené pro nynější věc nepodstatná.
IV. Závěr a náklady řízení
[26] S ohledem na výše uvedené dospěl Nejvyššx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxšímu řízení. V novém řízení je krajský soud vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.).
[27] O náhradě nákladů řízení o kxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtné.
V Brně dne 30. března 2016
Zdeněk Kühn
předseda senátu