10 A 216/2015 - 23

Ostatní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (1)
xx x xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxě JUDr. Marie Trnkové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové v právní věci žalobce P.J., bytem v X, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, axxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxního orgánu,
takto:
I. Žalovanému správnímu orgánu se ukládá povinnost vydat rozhodnutí v řízení
vedeném pod sp. zn. MUST/047848/2014/OD/hlxx x xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxx x to ve lhůtě třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního
zástupce žalobce.
Odůvodnění:
I. Vymezení věci
(1) Žalobou doručenou Kxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxnutí ve správním řízení o přestupku žalobce vedeném pod sp. zn. MUST/047848/2014/OD/hla. Příkazem ze dne 17. 10. 2014 byl žalobce uznán vinným ze spáchxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxní zákon“). Proti tomuto příkazu byl žalobcem podán odpor, a to prostřednictvím jeho zástupkyně Kláry Zemanové, nar. 14. 11. 1996. Žalovaný však v zákoxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx15 pouze vyrozuměn o skutečnosti, že je ve správním řízení zastupován osobou nezletilou, která není plně způsobilá k právním úkonům. Z tohoto důvodu nexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xa řádný, a to s odkazem na ust. § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a rovněž s ohledem na závěry učiněné Krajskýx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, měl žalobce o této skutečnosti informovat a vyzvat jej k nápravě. Žalobce dále poukázal na ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dálx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxovaný tak měl žalobce vyzvat k odstranění tohoto nedostatku v souladu s ust. § 37 odst. 3 správního řádu.
(3) Závěrem žalobce konstatoval, že vyčerpax xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxký úřad Jihočeského kraje o uplatnění opatření proti nečinnosti žalovaného.
II. Stručné shrnutí vyjádření žalovaného a nadřízeného správního xxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxhoto podání byla nepodepsaná plná moc k zastupování v této věci. Žalobce byl z tohoto důvodu dne 7. 11. 2014 žalovaným vyzván k doplnění tohoto nedostatkxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxila podklad prokazující nabytí zletilosti v době podání odporu s tím, že v opačném případě nebude k tomuto odporu přihlíženo. Doklad prokazující zletixxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxerá jí byla žalobcem udělena. Dne 4. 1. 2016 pak byl žalobce vyzván k odstranění nedostatků podání.
(5) Žalovaný k obsahu žaloby dále poukázal na ust. § xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx takové jednání však objektivně nelze považovat zastupování osob ve správních řízeních týkajících se přestupkového jednání.
(6) S ohledem na dikci xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxzení, avšak k nařízenému jednání je obesílán rovněž jeho zákonný zástupce a orgán sociálně právní ochrany dětí. Z tohoto důvodu nelze odpor podaný mladxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xoud sdělení Krajského úřadu Jihočeského kraje, dle něhož žalobce u tohoto správního orgánu uplatnil opatření proti nečinnosti ve smyslu ust. § 79 odstx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxm v příkazním řízení žalovaným dne 17. 10. 2014 pod zn. MUST/047848/2014/OD/hla, byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupků dle ust. § 125c odst. 4 pxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx
xxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xvedenému příkazu, který podal prostřednictvím K.Z., nar. X. Součástí tohoto odporu byla plná moc udělená žalobcem K.Z. k zastupování ve věci spáchání xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx x. 11. 2014 byla žalobci stanovena lhůta sedmi dnů k předložení plné moci k zastupování žalobce ve shora uvedeném správní řízení. Odpor proti příkazu žalxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k zastupování v daném správním řízení, plná moc byla opatřena podpisem žalobce.
(12) Podnětem žalovaného ze dne 28. 11. 2014 byla celá věc žalovaným pxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxžel žalovaný sdělení Krajského úřadu Jihočeského kraje, dle něhož byl odpor podán osobou, a to 10 dnů před dovršením její zletilosti. Správní orgán byl x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxlovaný je tak povinen doplnit správní spis o tyto informace.
(14) Dne 16. 1. 2015 byla zmocněnkyně žalobce K.Z. žalovaným vyzvána k předložení dokladx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxl žalovaný žalobce o zpravomocnění příkazu, kterým byl žalobce uznán vinným z přestupků v silniční dopravě s tím, že žalobcem podaný odpor nebyl žalovaxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx. 3. 2015 bylo zmocněnkyní žalobce K.Z. sděleno, že ruší plnou moc, která jí byla žalobcem udělena.
(17) Usnesením správního orgánu prvního stupně ze xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxad zplnomocněním osoby zletilé či podáním žádosti dle ust. § 34 odst. 4 správního řádu.
IV. Právní názor soudu
(18) Krajský soud přezkoumal žaloxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx nečinností správního orgánu je dle ust. § 79 odst. 1 s. ř. s. legitimován ten, kdo bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis platný pro řxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xovinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení.
(20) V nyní projednávané věci má soud za prokázané, že žalobce před podáním správní žaloby vyčxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xalovaného. Krajský úřad v reakci na tuto žalobcovu žádost neshledal pro vydání tohoto opatření důvod, nezletilý není oprávněn k zastupování přestupcx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xmocněnkyni.
(21) Z průběhu správního řízení o přestupku žalobce bylo dále zjištěno, že žalovaný na základě
instrukce
nadřízeného orgánu vyzval zmxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxodu příkaz, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupků, zpravomocnil.
(22) S ohledem na skutečnost, že odpor podaný žalobcem prostřednixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxhodnutí o tomto odporu žalobce vydáno nebylo, ačkoliv žalobce považoval podaný odpor za řádný, obrátil se žalobce s žalobou na ochranu před nečinností xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx podala. Žalovaný měl na základě podaného odporu příkaz zrušit, případně xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxsobilý činit úkony samostatně v tom rozsahu, v jakém mu zákon přiznává svéprávnost.
(24) Podle ust. § 30 odst. 1 občanského zákoníku se člověk stává pxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx manželství. Dle ust. § 31 občanského zákoníku se má za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do poxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xx xxst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dát zastoupit kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná.
(26) Samotný přestupkovx xxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxtí ze dne 22. 1. 2010 č.j. 5As 65/2009 – 39 konstatoval, že s ohledem na plnou odpovědnost osoby starší patnácti let za své spáchané přestupky, je tato osobx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxého zákoníku vyplývá, že plná způsobilost nezletilých se vztahuje pouze na ta právní jednání týkající se výkonu ryze osobnostních práv, která jsou nerxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxrétně o právo na život, tělesnou integritu, právo na čest, náboženskou svobodu atd. Dále je třeba také vyjít z toho, že nezletilí by měli požívat plné svéxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxně neplatné, neboť je v rozporu se zákonem a zjevně narušuje veřejný pořádek. Nová právní úprava však umožňuje, aby zákonný zástupce udělil shodně se zvxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxnkrétním případě nebude vyloučen ani dodatečný souhlas zákonných zástupců s právním jednáním nezletilého; v takovém případě bude právní jednání nezxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx
xxxx x xxxx uvedeného je zřejmé, že nezletilá osoba není způsobilá k zastupování účastníků ve správním řízení. Pokud Nejvyšší správní soud přiznal procesní způsxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xřestupci. Nejedná se však o totožnou situaci jako v případě její způsobilosti k zastupování jiných účastníků řízení. Krajský soud nevidí důvod pro anaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxx zákoníku zcela zřejmě vyplývá, že plnou způsobilost nezletilým osobám lze přiznat toliko co do jednání týkajících se výkonu jejich ryze osobnostních xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xztáhnout i k samotné činnosti správních orgánů ve správním řízení, kterým by tak byla založena povinnost u každého nezletilého zmocněnce zkoumat, do jxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxstředku byla závislá na úvaze správního orgánu, do této doby by však účastník řízení žil v právní nejistotě ohledně přípustnosti jím uplatněného opravxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxoumání by bezesporu správní řízení neúměrně prodloužilo. Takový postup krajský soud nepovažuje za udržitelný a činnost správních orgánů, a to zejménx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx 144 ze dne 16. 10. 2015 (dostupném na www.mvcr.cz).
(30) Žalovaný tak nepochybil, pokud nezletilou zmocněnkyni žalobce shledal nezpůsobilou k jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxcem uděleného zmocnění doložením jiného způsobu nabytí zletilosti. Krajský soud však pochybení žalovaného shledal v tom, že žalovaný poté, co ve smysxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxaný měl žalobce případně vyzvat k uznání podaného odporu jako vlastního úkonu ve smyslu ust. § 34 odst. 4 správního řádu, či jej instruovat o možnosti udxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxý další úkon ve smyslu shora naznačeném neučinil a rozhodnutí o přestupku žalobce zpravomocnil bez dalšího, o čemž byl žalobce dne 10. 2. 2015 informováxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xx zvolit jiného (zletilého) zástupce, případně učinit úkon dle ust. § 34 odst. 4 správního řádu. Toto však žalovaný učinil opožděně, a to až poté, co v únoxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxt své procesní pochybení, a to na základě závěrů učiněných nadepsaným soudem v rozhodnutí ze dne 28. 12. 2015 č.j. 10A 208/2015 – 21, vydaném ve skutkově txxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxít nemohlo a z tohoto důvodu byla projednávaná žaloba shledána důvodnou.
V. Závěr, náklady řízení
(32) Soud proto uzavřel z důvodů výše uvedenýxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxžil vydat rozhodnutí o odporu žalobce, tak jak je výše uvedeno, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Soud rozhodl bez nařízeného jednání ve xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxl v řízení úspěch. Proto mu na náhradě nákladů řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x.100Kč převzetí a příprava za stoupení, podání žaloby, účast na jednání) celkem v částce 6.200 Kč [§ 7, § 9 odst. 4 písm. d) a § 11 odst. 1 písm. a), d) a g) vxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xx xx xxst. 3 téže vyhlášky; 2 x 300 Kč), 21% DPH ve výši 1.428 Kč, náklady celkem 10.828 Kč.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhxxx xxxx xxxxx xxx xxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxo. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší
správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým
označením shodujx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze
prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedexxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy
mu bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; tx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxláštních zákonů vyžadováno pro
výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní
symbol pro zaplxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxh Budějovicích
dne 7. března 2016
Předsedkyně senátu
JUDr. Marie Trnková v. r.
Za správnost vyhotovení :
Prázdná Jaroslava
Zpět na text

Související dokumenty