3 As 220/2015 - 49

Stavební zákon

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (5)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxvelce a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Jana Vyklického ve věci žalobce G. D., zastoupeného JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem Hradec Královxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxního města Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 408, II) Ing. P. S., a III) J. Š., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxx x xxx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx
x
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxmá
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
Odůvodnění:
Dne 5. 9. 2013 podalo statutární město Hradec Králové žádost o umístění stavby „
xx xxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxh pozemcích. Účelem stavby mělo být „[z]
výšení bezpečnosti
v křižovatce, zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení Dvorské ulice
“.
Žalobce (dálx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx x x xxxxx xxx xxxož je majitelem a v němž provozuje obchod s potravinami, lahůdkami a teplým občerstvením. Svůj postoj zdůvodnil zejména tím, že bude znemožněno zásoboxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxvatelů. Již při pohledu na prodejnu je vidět, že tento způsob zásobování bude v důsledku umístění přechodu absolutně vyloučen. Při skladové manipulacx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxě předek kabin nákladních aut zasahoval přímo do uvažovaného přechodu. Taktéž by přechod znemožnil využití sklepního otvoru v domě, který slouží k manxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xzdálenosti od přechodu tak, aby si řidiči mohli otevřít vrata. Z předložené dokumentace nevyplývá ani způsob zabezpečení celé stavby, jakož i bezpečnx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxediska bezpečnosti chodců je toto místo daleko přehlednější.
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta (dále jen „správní orgán pxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle § 92 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Správní orgán xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xMHK/217604/2012 OD1/Kab, a z dokumentace předložené žadatelem, zpracované autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby. Při vypořádání stěžovatexxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxepsané (5 m)
vzdálenosti od přechodu, čímž se vzdálenosti od vchodu do prodejny nikterak zásadně nezvětší (při zastavení
vozidla před přechodem budx xxxxxxxxxx xxx x x x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxset důsledněji využívat vjezd
do areálu, kdy nakládka/vykládka vozidel se zadní plošinou je výhodnější, a pouze při boční nakládce/vykládce
prováxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxdě znemožněno, sypký materiál bude vysypán na chodníku
u sklepního okna a okamžitě ukládán (tak jako dosud), kusový materiál bude donášen k oknu a ukláxxx xxx
xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako u jiných vjezdů, kdy vozidlo zastaví na jízdním pruhu a řidič otevírá vrata
(viz vjezd přímo z křižovatky na parcelu 237). Lze předpokládat, že těcxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
x xx xxxxx xxxxxadě dospěl správní orgán prvního stupně k závěru, že zásobování a manipulace s otopem či zbožím budou nadále možné. Co se týče umístění přechodu, považoxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxku č. 1 souhrnné technické zprávy: „
Z hlediska chodce, který jde
do prodejny z Cihlářské ulice, je zjevné, že situování přechodu pro chodce před Dělnicxxx xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxx xxxx plochu u sochy a poté přes silnici, kde nebude mít přechod pro chodce. Z hlediska bezpečnosti
je lepší umístění přechodu pro chodce v přímé a ve větší vzdxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxx xxxxího stupně tak uzavřel, že uplatněné námitky neprokázaly, že by byl záměr v rozporu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona.
Stěžovatel podal pxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxkatelům bude podstatným způsobem ztížen, ne-li znemožněn výkon jejich podnikání. Dále uvedl, že po celou dobu existence obchodu dochází k zásobování xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxičemž navrhovaný přechod toto zásobování znemožní a rovněž dojde k zaclonění výhledu chodcům. Proto navrhl, aby byl přechod umístěn jinam, případně nxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Magistrátu města Hradec Králové, odboru dopravy, ze dne 21. 1. 2013, a proto si podle § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxy. Ten vydal dne 25. 8. 2014 závazné stanovisko č. j. 10171/UP/2014, kterým závazné stanovisko Magistrátu města Hradec Králové, odboru dopravy, změnix xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxstrátu města Hradec Králové, že realizací předmětné stavby dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti chodců. Otázka možnosti či nemožnosti zásobování pxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xni v předložené projektové dokumentaci. Odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové také poukázal na to, že zásobování provozovny z ulice Dvorská pxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xx1/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), neboť se nejedná o zastavení, ale o stání vozixxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxního orgánu prvního stupně, zda provede ohledání na místě, či nikoliv, přičemž je své rozhodnutí povinen odůvodnit. Této povinnosti správní orgán prvxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prvního stupně.
Stěžovatel podal proti tomuto rozhodnutí správní žalobu. Namítal, že by pro něj zřízení přechodu pro chodce před domem č. p. X v ulici xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jeho práva pokojně užívat svůj majetek, chráněného čl. 11 Listiny základních práv a svobod, a práva svobodného výkonu podnikatelské činnosti, chránxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx tvrdil, že prodejna je zásobována z ulice Dvorská, jelikož jiný způsob zásobování není v dané lokalitě možný. Z tohoto důvodu má prodejna z ulice Dvorskx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxny, zvláště pak ty nebalené, byly naskladňovány skrze prostory ohrožené možnou kontaminací (například šatnu, která je přístupná ze dvora). Stejně tax xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrostředků). V obou případech hrozí, že bude zboží kontaminováno nežádoucími látkami. V neposlední řadě je také nutné uvést, že světlost průjezdu vrat xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Vozidla budou muset podle stěžovatele zastavovat daleko za vchodem určeným k zásobování nebalených potravin a pečiva. Podle stěžovatele nic nebráxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxkého úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy, ohledně tvrzeného porušování zákona o silničním provozu. Podle stěžovatelova názoru se nejednx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxtního šetření sice na úvaze správního orgánu, nicméně „posouzením od stolu“ nemohl být úplně a přesně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxtuace, kdy měly ohledně námitek stěžovatele k dispozici závazná stanoviska dotčených orgánů, které ve vzájemné shodě projevily s umístěním stavby soxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xávazná stanoviska byla neúplná, neurčitá či nesrozumitelná, ani že by se jimi orgány příslušné k jejich vydání dopustily zjevného pochybení. Dle krajxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxktovat. Ohledně zásobování prodejny potravin krajský soud, stejně jako správní orgány, vycházel zejména z dodatku č. 1 souhrnné technické zprávy, v nxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxi mezi vykládaným vozem a vchodem do prodejny v řádu několika metrů. Projektant také zdůraznil možnost důslednějšího využívání vykládky v areálu dvorx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxcházely i oba správní orgány, přičemž krajský soud neměl k takto zjištěnému skutkovému stavu žádné výhrady. Krajský soud dospěl k závěru, že umístění pxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxrů. Stěžovatel také nevyvrátil logický závěr projektanta, že k vykládce by měl přednostně sloužit dvůr domu. S ohledem na výšku vrat do něj může vjet větxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxavují ve smyslu § 2 písm. o) téhož zákona, ale tuto otázku shledal krajský soud vzhledem k předmětu řízení irelevantní, a proto v tomto ohledu nepovažovax xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxně dostatečně objasnil, proč nepovažoval místní šetření za nutné. Krajský soud neměl pochybnost, že správní orgán prvního stupně postupoval v souladx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; měl tudíž dostatečné podklady pro posouzení záměru. Podle krajského soudu stěžovatel navíc nevznesl jedinou konkrétní námitku, která by splnění záxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na místě za nutné, vymezil ve zcela obecné rovině. I přesto správní orgán prvního stupně na základě nesouhlasného vyjádření stěžovatele nařídil ústní xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx rozsudku kasační stížnost, odkazující na kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx x) s. ř. s. Podle stěžovatele krajský soud rozhodl chybně, když nepřisvědčil jeho námitce, že správní orgány nedostatečně zjistily skutkový stav věci x xx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxh orgánů ve správním řízení, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xx xx x x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xřičemž umístěním přechodu pro chodce v daném místě mu bude podstatně ztíženo, ne-li znemožněno, jeho zásobování. Stěžovatel má za to, že závazná stanoxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxjištěním chodu provozovny stěžovatele, vůbec nezabývala – v tom spatřuje jejich neúplnost. Především však trvá na tom, že správní orgán prvního stupnx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stěžovatelových námitek. Krajský soud v napadeném rozsudku uvedl, že stěžovatel nikterak nevyvrátil logický závěr projektanta, že k vykládce zboží xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxkých předpisů je vyloučeno, aby zvláště nebalené potraviny byly naskladňovány skrze prostory ohrožené možnou kontaminací, například šatnu přístupxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxází několikrát v hodině; podle stěžovatele jsou otevírány dvacetkrát až třicetkrát za den. Stěžovatel zdůrazňuje, že jiný způsob zásobování než „z ulxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xá přívěs délku 17,5 metrů, k čemuž je třeba přičíst 5 metrů jako bezpečnou vzdálenost od přechodu podle 27 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu. Navxx x xxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x po umístění přechodu. Prodloužení trasy vykládky a jeho důsledky považuje stěžovatel za neúnosné a má za to, že došlo k porušení jeho ústavně chráněnýcx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxžňuje s napadeným rozsudkem a kasační stížnost považuje za nedůvodnou.
Majitel domu č. p. X v ulici D., tedy osoba zúčastněná na řízení III), ve svém vyxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxl vykládat zboží z nákladního vozidla, jak je zachyceno na fotografiích přiložených ke kasační stížnosti. Podle osoby zúčastněné na řízení III) probíxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xalší osoby zúčastněné na řízení se ke kasační stížnosti nevyjádřily.
Nejvyšší správní soud nepřeposílal vyjádření ke kasační stížnosti stěžovatexx x xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx např. usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 2928/14, odst. 4, a ze dne ze dne 5. 2. 2015, sp. zn. I. ÚS 3579/13, odst. 5 (všechna rozhodnutx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx
xxxxi České republice
ze dne 29. 3. 2011, stížnost č. 9965/08, a ve věci
Cavajda proti České republice
ze dne 29. 3. 2011, stížnost č. 17696/07 (všechna rozhxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxční stížnosti nejprve hodnotil, zda jsou splněny podmínky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxační stížnosti posoudil Nejvyšší správní soud v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxanovení § 109 odst. 2 s. ř. s.
Kasační stížnost není důvodná.
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval námitkou nedostatečného odůvodnění napadexxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx 1. 2016, č. j. 9 Azs 229/2015 - 53, bod 10; dostupný z www.nssoud.cz) zásadně možný pouze za předpokladu přezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí.
Stxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx přičemž stěžovatel tuto variantu v žalobě zpochybňoval. Tento nedostatek však nemůže způsobit nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku. Smyslem soxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxy a jejich faktickou uskutečnitelností. Z pohledu Nejvyššího správního soudu je klíčové, že krajský soud dospěl k závěru, že zásobování z ulice Dvorskxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xdůvodněn a, jak bude ukázáno níže, v přezkumu Nejvyššího správního soudu obstojí.
Pokud jde o úplnost závazných stanovisek, stěžovatel v žalobě pouxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x x xxxxx x správního řádu. Konkrétnější v tomto ohledu nebyl a ani netvrdil, jak činí nyní v kasační stížnosti, že by závazná stanoviska odborů dopravy Magistrátx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxkému soudu vyčítat, že se v odůvodnění svého rozsudku blíže úplností závazných stanovisek nezabýval a v rovině odpovídající obecnosti stěžovatelova xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxmatelností ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
K samotné kasační námitce neúplnosti závazných stanovisek z důvodu opomenutí problémů spojených xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxti, proto se jí nemohl zabývat (§ 104 odst. 4 s. ř. s.).
Nad rámec odmítnutí této námitky je možno dodat, že podle Nejvyššího správního soudu oba odbory xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxvbu z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, podle jehož § 40 odst. 4 písm. d) bylo také stanovisko odboru dopravy Mxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx konkrétní prodejny relevantně vyjádřit. To však neznamená, že tyto stěžovatelovy námitky zůstaly v územním řízení bez odpovědi. Správní orgán prvníxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx rozebráno níže.
Námitku nesprávně zjištěného skutkového stavu v důsledku upuštění od místního šetření má Nejvyšší správní soud za nedůvodnou. Podxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxí jej
s ohledáním na místě
(…).
Stavební úřad může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře známy poměry
v území a žádost poskytuje dostatečný podxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxdí, pouze namítá, že kdyby bylo k ohledání na místě přistoupeno, správní orgány by se přesvědčily o oprávněnosti jeho námitek. Nejvyšší správní soud má xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxdl krajský soud, správní orgán prvního stupně měl k dispozici projektovou dokumentaci obsahující fotodokumentaci a podrobné situační zákresy v mapáxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se svými námitkami (z jednání však odešel před jeho ukončením; viz č. l. 200–202 správního spisu). Konečně se podle Nejvyššího správního soudu nejednaxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxedem k výše uvedeným okolnostem správní orgán prvního stupně nepochybil, když k ohledání na místě podle § 87 odst. 1 stavebního zákona nepřistoupil. Dxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stěžovatele svobodně podnikat a pokojně užívat majetek Nejvyšší správní soud předesílá, že tato práva lze při splnění určitých podmínek omezit (viz čxx xx xxxxx x x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dojde ze strany orgánů veřejné moci k jejich omezení, je na místě zkoumat zákonnost, legitimitu a přiměřenost takového omezení (viz např. nálezy Ústavxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxx x xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx věci
Hutten-Czapska proti Polsku
ze dne 19. 6. 2006, stížnost č. 35014/97, odst. 162–168).
V nyní posuzovaném případě stěžovatel namítá, že v důslexxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxžněno, její zásobování. Naopak krajský soud dospěl ve svém rozsudku k závěru, že umístění přechodu pro chodce před prodejnu její zásobování podstatně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxí bylo vydáno na základě zákona. Taktéž x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xmezení dopadajícího na stěžovatele, tedy otázka přiměřenosti. Stěžovatel v průběhu celého řízení tvrdí, že umístěním přechodu pro chodce před jeho dxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zásobování z ulice pouze k prodloužení délky trasy, kterou musí zboží absolvovat z vozidla zásobování do jeho obchodu. Sám tedy fakticky připouští, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxejny v řádu několika metrů, stěžovatel v kasační stížnosti namítá, že v případě nákladního vozidla s přívěsem může v některých případech dojít k prodloxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx přistoupení na tato stěžovatelova tvrzení (třebaže v žalobě tvrdil pouze, že se celková vzdálenost „
prodlouží nejen o samotný přechod, ale též
o bezpxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxvatelovy právní sféry. Takto popsané zvýšené nároky na zásobování nelze totiž rozhodně považovat za natolik zásadní, aby zájem stěžovatele na pohodlxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodu. Na místě je také připomenout, že správní orgán prvního stupně vzal v potaz stěžovatelem navržené alternativní umístění přechodu, které by přxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx řízení nerozporoval. Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že umístění přechodu pro chodce před stěžovatelovu prodejnu je legitimním a přiměřeným opxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxm. a) s. ř. s. tudíž také není splněn.
S ohledem na výše uvedené je nerozhodné, zda a případně za jakých podmínek je možné prodejnu zásobovat také skrze xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxečně neshledal ani žádné pochybení krajského soudu podřaditelné pod ustanovení § 109 odst. 4 s. ř. s.
Ze všech shora vyložených důvodů Nejvyšší spráxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxx x
xx xxxx
xx xx xxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxvní soud podle § 60 odst. 1 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. Jelikož v řízení úspěšnému žalovanému žádné náklady nad rámec jeho běžné úřednx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxů tohoto řízení.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 24. února 2016
Mgr. Radovan Havelec
předseda sxxxxx