45 A 63/2015 - 24

Pozemní komunikace

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (13)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxlové a soudců JUDr. Věry Šimůnkové a Mgr. Ing. Petra Šuránka ve věci žalobce J. A., bytem x, zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xečinnosti žalovaného,
takto:
I. Žalovanému se ukládá, aby ve lhůtě 45 dnů od právní moci tohoto rozsudku
rozhodl ve věci jím vedené pod sp. zn. 003xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx schránky soudu domáhá podle části třetí, hlavy druhé, dílu druhého zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xroti příkazu vydanému žalovaným dne 14. 10. 2014 pod sp. zn. 0031517/DZD/2014/SMi a č. j. 0040846/DZD/2014/SMi (dále jen „příkaz“) v řízení nevydal anx xx xx xxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 64/2014 Sb. (dále jen „zákon o silnxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxoliv nejvyšší dovolená rychlost na dálnici mimo obec činila 130 km/h, a za to mu byla uložena pokuta ve výši 2.000,- Kč.
Žalobce uvedl, že dne 29. 10. 2014 xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxm ke svému věku není k tomuto úkonu oprávněna, a to i přes to, že žalobce prohlásil, že si přeje být touto osobou zastupován a z právní opatrnosti požádal o uxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxsů (dále jen „správní řád“).
Žalobce však má za to, že správní řád nepožaduje, aby zmocněnec byl zletilý, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněnx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxx9, sp. zn. II. ÚS 1945/08, navíc plyne, že nezletilý může být i účastníkem řízení o ústavní stížnosti x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx řídit motocykl a jako účastník silničního provozu musel znát veškeré z toho plynoucí povinnosti, není podle žalobce důvod, aby nemohl zastupovat jinox xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxmové a volní vyspělosti ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) žalobce nevidí praktický rozdxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxý zástupce.
I kdyby zastoupení nezletilou osobou bylo nepřípustné, měl žalovaný žalobce o tom vyrozumět a vyzvat jej k nápravě nebo měl alternativně nxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxkceptoval zmocnění, jedinou chybějící náležitostí podání byl podpis a k jeho doplnění měl žalovaný žalobce vyzvat.
Žalobce také zmínil, že jeho žádoxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že nesouhlasí s jeho praxí jejich nepřiznávání odůvodněného tím, že každé procesní pochybení správního orgánu soud vnímá jako sofistikovanou procexxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxtupu žalovaného. Podotýká, že žalobce nemohl nijak ovlivnit to, zda žalovaný bude obstruovat a ignorovat podání odporu. Konečně podotýká, že tato věc xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxných věcech.
Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby jako nedůvodné a také proto, že žalovaný není pasivně legitimován. Konstatoval, že ve věci vydal příkax xxx xxx xxx xxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxaje (dále jen „krajský úřad“), který nevyhověl žádosti žalobce o uplatnění opatření proti nečinnosti sdělením ze dne 27. 5. 2015, s nímž se žalovaný plnx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxt žalobu na nesprávný úřední postup. K podání K. Z. uvedl, že plná moc, která byla jeho součástí, byla neplatná, protože neobsahovala podpis. Podání vyhxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx chybějícího podpisu neobsahuje projev vůle a nebyla tedy ani udělena a zejména proto, že odpor podepsala zmocněnkyně svým jménem a nikoliv za zmocnitexxx
xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxasil, žalobce se v poskytnuté lhůtě nevyjádřil. Soud proto o žalobě rozhodoval podle § 51 odst. 1 s. ř. s. bez nařízení jednání.
Obsah správního spisx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xdmítnout podepsat a podle nějž měl překročit maximální povolenou rychlost na dálnici nejméně o 28 km/h, jež xxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xodle připojené doručenky žalobce převzal osobně dne 18. 10. 2014. Dne 29. 10. 2014 bylo předáno k poštovní přepravě žalovanému (a následujícího dne dorxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxvám ve věci výše uvedené spisové značky
odpor. Přílohou dopisu je plná moc, jejíž podepsaný originál doložím při ústním jednání.“
, které bylo podepsáxx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxMi.
Na to žalovaný zareagoval sdělením ze dne 31. 10. 2014, doručeným žalobci dne 4. 11. 20145, že žalovaný považuje odpor za nicotný, protože byl podán xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx xodepsána zmocnitelem. Dne 13. 11. 2014 odeslal žalobce přípis, v němž z opatrnosti žalovaného žádá, aby odpor byl uznán jako úkon učiněný jeho zástupcexx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxgovala zmocněnkyně podáním ze dne 24. 11. 2014, v němž uvedla, že oznámení vnímá jako výzvu k odstranění vady podání a proto k podání přikládá písemný souxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx, že ji nepovažuje za účastníka řízení. Konečně sdělením ze dne 27. 5. 2015 krajský úřad žalobci sdělil, že jeho žádosti o uplatnění opatření proti nečinxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xx xxxxx x x x x81 občanského zákoníku za neplatné a příkaz již nabyl právní moci. Pokud jde o odstraňování vad podání, žalovaný jej k tomu v žádném případě nevyzýval, x xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxě na účastníku řízení.
Podaná žaloba je včasná a má předepsané náležitosti. Žalobce také vyčerpal prostředky, jež se mu na ochranu proti nečinnosti spxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx xx x x x xxxxxxxxxxxxx zákona, není-li pochybnosti o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil a nebyla-li věc vyřízena v blokovém řízení, může správní orgán bez dalxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxor správnímu orgánu, který příkaz vydal. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Obviněnému z přestupku nelze uložit xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xravomocného rozhodnutí.
Podle § 74 odst. 1 věty první přestupkového zákona koná o přestupku správní orgán v prvním stupni ústní jednání.
Podle § 51 přxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x 71 odst. 3 správního řádu, pokud nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xx xx xx xxů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxání znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
Podle § 37 odst. 3 správního řádu, nemá-li podání předepsané náležitosti nebo trpí-li jxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxst. 1 správního řádu si může účastník zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokoxxx x xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jen "procesní způsobilost") v tom rozsahu, v jakém mu zákon přiznává svéprávnost. Ustanovení § 28 se použije obdobně (odst. 1). Osoby omezené ve svépráxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (odst. 1). Jestliže osoba, o níž bylo usnesením rozhodnuto, že není účastníkem, podala proti tomuto usnesení odvolání, jemuž bylo vyhověno, a mezitím xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxty druhé platí obdobně (odst. 2).
Podle § 34 odst. 4 správního řádu může správní orgán uznat úkony učiněné ve prospěch účastníka jinou osobou než zástuxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xsnesením; nevyhoví-li podateli, oznamuje usnesení pouze jemu.
Podle § 30 odst. 1 občanského zákoníku se plně svéprávným člověk stává zletilostí. Zxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.
Protože vydání příkazu je prvním úkonem v pxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xkončeno vydáním rozhodnutí v den vydání příkazu, tj. dne 14. 10. 2014. V případě, že by odpor byl považován za řádně podaný oprávněnou osobou, byl by ve smxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx že podle § 74 přestupkového zákona je třeba v přestupkovém řízení nařídit ústní jednání, rozhodnutí ve věci mělo být vydáno (po uplynutí lhůty 60 dnů) nexxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxatury NSS, na niž lze v detailech odkázat. V rozsudku NSS ze dne 27. 11. 2014, č. j. 10 As 203/2014-48, bylo v odst. 15 až 22 vysvětleno, že ve smyslu § 33 odst. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxci) prostřednictvím datové schránky zmocněnce. Totéž lze podle zdejšího soudu nepochybně vztáhnout i na sken plné moci zaslaný emailem podepsaným zmxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxán pojme důvodné pochybnosti o (např. pravosti či aktuálnosti) plné moci předkládané pouze v kopii. V takovém případě může správní orgán vyzvat k předlxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxněnci a nikoliv zmocniteli (viz rozsudek NSS ze dne 29. 1. 2015, č. j. 10 As 266/2014- 32, odst. 40-41). Je to totiž zmocněnec, kdo je z povahy věci povinen v xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxtoupení (plnou moc) u sebe, neboť jej právě za účelem prokázání zástupčího oprávnění vydal zmocněnci. Požadavek na předložení plné moci tak musí již z pxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxa), a nikoliv k účastníkovi řízení, u nějž se plná moc nenachází.
Není-li plná moc předložena vůbec – čemuž je plně rovnocenný postup původní zmocněnkyxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxce – je třeba na podání osoby, jež své zmocnění nedoložila, nahlížet jako na podání někoho, kdo není účastníkem řízení. Takové podání tedy nemá žádné proxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxnovením § 37 odst. 3 správního řádu, tj. řádná výzva adresovaná podateli (osobě, jež se prezentuje jako zmocněnec žalobce), aby odstranil vadu podání xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxnávaným elektronickým podpisem žalobce) v přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě předloží, popř. zajistí, že se žalobce ke správnímu orgánu v této lhůtě oxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxí orgán k podání (odporu) přihlížet.
Na tom nic nemění ani skutečnost, že jako zmocněnec vystupuje osoba nezletilá. Soud se zde ztotožňuje se závěry žaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxní § 29 odst. 2 správního řádu, které
argumentem
a contrario
předpokládá, že ve správním řízení mohou samostatně vystupovat i osoby, které nejsou zcexx xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxho věku). S ohledem na věk zvolené zástupkyně, která byla již téměř plnoletá, zde dle všeho nebylo důvodu, aby ji žalovaný odmítal jako zmocněnce. I kdybx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxé úrovně rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejímu věku a tudíž by bylo možné ve smyslu § 445 občanského zákoníku její úkony dodatečně zpochybnixx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxnů v předmětném správním řízení), bylo by jeho povinností postupovat obdobně podle § 28 odst. 1 správního řádu a vydat usnesení, jímž by vyslovil, že zvxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xi zvolit jiného zmocněnce, a teprve po marném uplynutí lhůty by mohl jednat se žalobcem přímo. Povinnost správního orgánu umožnit účastníkovi odstranxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxstupem fakultativním.
Odlišný postup by bylo možné aplikovat pouze výjimečně, pokud by z okolností případu vyplývalo a žalovaný by byl schopen doložxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xlediska řádného průběhu řízení), že podání odporu takovým zmocněncem je zneužitím práva, jehož jediným a skutečným cílem je zmaření včasného ukončenx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xx xxx zde nebylo (k obecné právní zásadě zneužití práva srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 12. 2009, č. j. 8 Afs 56/2007-479, publikovaný pox xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx IV. ÚS 3216/14, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2012, sp. zn. 21 Nd 299/2012). I za takové situace by však nebylo možné se vyhnout rozhodovánx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxx xxxxadě žalovaný zmocněnkyni žádnou výzvu k předložení podepsané plné moci neadresoval (její tvrzení, že ji předloží až u ústního jednání, jej v možnosti pxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxstanovil žalobci lhůtu pro volbu jiného zmocněnce a v té souvislosti ani nerozhodl o žádosti žalobce o uznání odporu podaného zmocněnou osobou za jeho oxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxdu, že nebylo jisté, zda Klára Zemanová skutečně jedná v zastoupení žalobce, a posléze po doplnění plné moci z důvodu, že nebylo rozhodnuto, zda tento úkxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxadě nemohl nabýt právní moci, neboť nebylo najisto postaveno, zda proti němu byl uplatněn xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxložena a že soud nemá pochyb, že k takto jednoduchému úkonu, jako je podání odporu, měla zmocněnkyně s ohledem na obvyklou rozumovou a volní vyspělost nexxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxaci), má soud za to, že od okamžiku předložení originálu podepsané plné moci žalovaným, tj. ode dne 14. 11. 2014 (kdy zmocněnkyně současně nabyla i zletixxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xodepsán jménem zmocněnkyně – z jeho textu je naprosto evidentní, že odpor je podáván v zastoupení žalobce a úkon prováděný v zastoupení vždy podepisuje xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxnými účinky podáním odporu zrušen. Ve věci tak mělo být rozhodnuto nejpozději dne 13. 1. 2015. Protože ani k dnešnímu dni dosud rozhodnuto nebylo, je žalxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx dostačující uložení povinnosti správnímu orgánu rozhodnout ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku, tak jak navrhoval žalobce. Za odpovídající soud pxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx 8 s. ř. s. Žalobci, který byl ve věci úspěšný, soud náhradu nákladů řízení v souladu se svou ustálenou judikaturou nepřiznal, a to z důvodu, že zasílání nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxpovědnosti v důsledku uplynutí prekluzivní lhůty podle § 20 přestupkového zákona. Uvedené vyplývá jak ze skutkových okolností řešených v rozsudcích xxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xx xs 151/2014-33 nebo ze dne 17. 10. 2014, č. j. 4 As 171/2014-26, kde variací tohoto postupu bylo následně využíváno ke zpochybnění existence plné moci (nx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxna jako existující). Procesní strategii zvolených zástupců žalobce spojených s družstvem Motoristická vzájemná pojišťovna a její zneužívající povxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxvá, že soud za sofistikovanou procesní obstrukci nepovažoval a nepovažuje v daných věcech činnost správních orgánů a s tím spojené tvrzení žalobce je txxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, kterou jsou zástupci žalobce připraveni podle okolností buď zpochybnit, nebo naopak potvrdit jako skutečnou a odpovídající vůli žalobce, v tomto přxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxy jako takové, jíž soud vyhověl. Mají však dopad do úvahy o tom, zda je v takové situaci spravedlivé zatížit správní orgán povinností náhrady nákladů souxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnostx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kaxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxkách: www.nssoud.cz.
V Praze dne 14. ledna 2016
Mgr. Jitka Zavřelová, v. r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Vlasáková