1 As 188/2015 - 61

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb., doručování

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
Judikatura (9)
x xx xxxxxxxx x xx
xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxdavku není povinen vyhovět za situace, kdy jím účastník doručování záměrně komplikuje (např. uvádí adresy, na které nelze doručovat, operuje v nich s rxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxude možné písemnost doručit, doručuje se na adresu trvalého bydliště (§ 19 odst. 2, § 20 odst. 1 správního řádu). V tomto případě správní orgán nemá povixxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxLIKY
Nejvyšší správní soud
rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxdeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 9. 2014, č. j. 14883/DS/2014/GL, v říxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx
xxxxxx
xx
xxxxxxx xxížnost
se zamítá.
II.
Žalobce
nemá
právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.
III.
Žalovanému
se
náhrada nákladů řízení o kasační stíxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx byl připoután bezpečnostním pásem. Výpisem z centrálního registru vozidel poté zasahující policejní hlídka zjistila, že žalobce tento automobil nexxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxe vinným ze spáchání přestupků podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a podle § 83 odst. 1 písm. a) zákoxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xovinnost nahradit náklady spojené s projednáním přestupku ve výši 1.000 Kč. Žalobcovo odvolání žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím zamítl.
[xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxvního řádu o doručování písemností. Nedoručovaly totiž xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxělo vliv na běh procesních lhůt. Běh lhůty k podání žaloby započal 27. 11. 2014, kdy zmocněnec žalobce nahlédl do správního spisu a s rozhodnutím se seznáxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xne 5. 5. 2014, kterou žalobce udělil K. S., si zmocněnec vymínil, aby mu byly veškeré písemnosti doručovány na adresu X. Z této elektronické adresy bylo sxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxžadavek, aby správní orgány doručovaly na elektronickou adresu zmocněnce X. Žalovaný zaslal své rozhodnutí o odvolání na první z uvedených adres. Jelxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxní orgán tak, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal (§ 19 odst. 9 s. ř.). Doručil tedy rozhodnutí na adresu trvalého bydliště zmocxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xx xxxxx x xx xxxx xxxta k podání žaloby tak uplynula 28. 11. 2014, žaloba z 5. 12. 2014 je proto opožděná.
II. Kasační stížnost a vyjádření žalovaného
[4] Žalobce (dáxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxatele vyrozuměl, že ověřil informace v přestupkovém spisu, aniž by se zabýval a vyjádřil k žalobnímu bodu, že mu bylo ze strany žalovaného vadně doručovxxxx
xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xelze dospět k právnímu názoru, že správní orgán v řízení o přestupku není povinen řádně přečíst podání obviněného v rozsahu sedmi stránek. Soud tak neměx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxbu čte.
[6] Pokud správní orgán učinil faktické rozhodnutí, že nebude na elektronickou adresu doručovat s odůvodněním, že mu adresát doručení opakoxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx orgánů zasílány z elektronické adresy zaměstnance žalovaného, což je dle stěžovatele rovněž vada v doručování. Podle stěžovatele ze zákona č. 499/20xx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx2 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, vyplývá, že správní orgán je povinen odesílat datové zprávy z výpravny. Datové zprávy byly vypraveny z osxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxdříve na elektronickou adresu stěžovatele a až následně na adresu bydliště. Nedodržení postupu dle § 19 odst. 8 správního řádu pak zakládá nezákonnosx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx by ospravedlňovala odeslání datové zprávy z osobních emailů. Doručování z jiných adres než z adresy elektronické podatelny podle stěžovatele zakládx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxtové zprávy zapnutý na své elektronické adrese SPAM filtr tak, aby byly doručovány jen zprávy z elektronických podatelen správních úřadů, se kterými kxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxn.
[9] Žalovaný ve svém vyjádření zopakoval některé okolnosti doručování s tím, že ve správním řízení bylo doručováno řádně a navrhl kasační stížnosx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxany správních orgánů, poukázal zejména na skutečnost, že se nepokusily doručovat na adresu X.
III. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
[11x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xožadované náležitosti, byla podána včas a osobou oprávněnou, a není opodstatněné kasační stížnost odmítnout pro nepřípustnost. Důvodnost kasační sxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xe povinen přihlédnout z úřední povinnosti [§ 109 odst. 3, 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.)].
[12] Kasační stížnost není xxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xozhodnutí o odmítnutí žaloby (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, č. j. 3 Azs 33/2004 - 98, publ. pod č. 625/05 Sb. NSS, ze dxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx závěru krajského soudu o včasnosti, resp. opožděnosti podané žaloby.
[14] Nejprve se soud zabýval namítanou nepřezkoumatelností napadeného usnexxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx x něm soud nezabýval žalobní námitkou, že bylo ve správním řízení vadně doručováno. Toto tvrzení není opodstatněné, právě otázkou doručování ve správnxx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxikročil k posouzení tvrzené nesprávnosti postupu správního orgánu, který odesílal dokumenty z elektronické adresy svého zaměstnance. S totožnou náxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xxx x2. 2014, č. j. 6 As 218/2014 - 34. Dospěl zde k závěru, že není stanovena povinnost správního orgánu používat pro odesílání zpráv v rámci výpravny vždy jen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxslání, resp. doručení zprávy.
„Obecně
není v právních předpisech kladen nárok na místo odeslání podání, nýbrž právě na místo, kde se podání dostává
dx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Tvrzenou nemožnost doručení z důvodu zapnutého filtru obtěžujících zpráv (SPAM), si zjevně způsobil stěžovatel sám nastavením tohoto filtru. Náslexxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xs 218/2014 - 34. Stěžovatel se závěry v něm uvedenými v kasační stížnosti sice polemizuje, Nejvyšší správní soud se však nedomnívá, že by byly nesprávné x xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxí důvodná.
[16] Dále stěžovatel namítá, že správní orgán nesprávně zasílal dokumenty pouze na jednu ze dvou elektronických adres jeho zmocněnce a že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxi, na požádání
účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník
řízení sdělí, zejménx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxdle § 19 odst. 4 správního řádu platí:
„Do vlastních rukou adresáta se doručují písemnosti podle § 59, § 72 odst. 1, písemnosti, o nichž tak stanoví
zvláxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx adresu pro doručování podle § 19 odst. 3, a poté na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxn a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle tohoto ustanovení.
[18] V rozsudku ze dne 24. 7. 2015, č. j. 8 As 55/2015 – 26, Nejxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxíkem (jeho zástupcem), nemůže volba doručovací adresy v elektronické podobě představovat jediný
přípustný prostředek doručení určité písemnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxoru se smyslem § 19 odst. 4
správního řádu, který má přispívat k urychlení řízení, formálně lpět na povinnosti doručovat výhradně
elektronicky. Jinax xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxmnost i přes žádost o doručování na elektronickou
adresu doručoval, jakoby adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal. Takový postup lze pxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxálních) technických problémů rezignoval na povinnost
doručovat primárně na účastníky zvolenou doručovací adresu, tato povinnost však nemůže být axxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro něž se nepodařilo určitou písemnost odeslat.“
[19] V rozsudku ze dne 8. 2. 2012, č. j. 3 Ads 131/2011 - 44, poté vyslovil, že „
účelem institutu
adrxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxsledně zpochybnit správnost procesního postupu správního orgánu
“. Nejvyšší správní soud dále v rozsudku ze dne 12. 8. 2015, č. j. 3 As 205/2014 - 34, zdůxxxxxxx xx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xe je na uvážení správního orgánu, zda požadavku účastníka řízení na doručování
na elektronickou adresu vyhoví či nikoliv, když smyslem tohoto postupx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xení
povinen doručovat na požadovanou adresu a může doručovat písemnosti tak, jako by adresát o doručení
na elektronickou adresu nepožádal (§ 19 odstx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xouze zdržovací
taktikou
“.
[20] Lze tedy uzavřít, že v zásadě má účastník řízení právo na doručování na elektronickou adresu, jíž správní orgánu sděxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx nelze doručovat, operuje v nich s různými diakritickými znaménky nebo, jako v nyní projednávané věci, v rámci jednoho podání sdělí správnímu orgánu dvx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx xprávní řízení co nejvíce komplikoval a prodlužoval. Zneužití práva však Nejvyšší správní soud ochranu neposkytuje (srov. rozsudek ze dne 10. 11. 2005x xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxněné v soudním řízení zastupuje Mgr. Jaroslav Topol (jako je tomu i v této věci), jsou různé machinace s elektronickými adresami velmi často používány jxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxktronickou adresu X, prostřednictvím níž s ním zmocněnec komunikoval a která byla uvedena v plné moci ze dne 5. 5. 2015, nikoliv na jinou adresu umístěnox xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxedlivý proces je, že zákonná úprava počítá s možností, že na sdělenou elektronickou adresu nebude možné písemnost doručit. Proto zakotvuje mechanismxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxování na adresu trvalého xxxxxxxx xx xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xyrozumět stěžovatele, resp. jeho zmocněnce o tom, že jeho požadavku ohledně doručování nevyhovuje, jak stěžovatel v kasační stížnosti tvrdí. Žalovaxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxůsobem. Pouze toto doručení je ve věci
relevantní
z hlediska zákonem předvídaných důsledků s ním spojených. Vzhledem k tomu, že si zmocněnec stěžovatxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxost považována za doručenou posledním dne této lhůty. Z doručenky založené ve správním spisu soud zjistil, že předmětná zásilka byla připravena k vyzvxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xaloby uplynula dne 28. 11. 2014. Žaloba však byla krajskému soudu zaslána až 5. 12. 2014. Se závěrem krajského soudu o opožděnosti této žaloby se proto Nexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxož v řízení nevyšly najevo ani žádné vady, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), zamítl kasační stížnost jako nedůvxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx x xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť ve věci neměl úspěch. Žalovanému žádné náklady nad rámec jeho běžné úřední činnosti nevznikly.
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx