61 A 28/2014 - 101

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (16)
xx x xxxxxxx x xxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx JUDr. Petrou Venclovou, Ph. D., v právní věci žalobce: L.V., nar. „X“, bytem „X“, právně zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxtí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 10.9.2014, č.j. KrÚ 58405/2014/ODSH/12,
takto:
I.
Žaloba
se zamítá.
II.
Žádný z účastníků
nemá
prxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxmítnuto odvolání žalobce ze dne 30. 6. 2014 proti rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko (dále jen „správní orgán prvního stupně“), ze dne 14. 5. 2014, č.j. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxmunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“). Napadané rozhodnutí žalovaný vydal s odkazem na ust. § 92 odst. 1 zák. čx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxodnutí správního orgánu podle části třetí, hlavy II., dílu 1. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), přičemž žaloba byla xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxá neúčinnost doručování jeho zmocněnci v průběhu správního řízení. Žalobce má za to, že mu rozhodnutí správního orgánu prvního stupně nebylo řádně dorxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxce žalobce, neboť zmocněnec žalobce ve svém podání ze dne 28. 1. 2014 výslovně uvedl požadavek, aby mu veškeré písemnosti byly zasílány na elektronickox xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xrvalého bydliště, „X“, aniž by se předtím správní orgán prvního stupně pokusil o doručování na uvedenou elektronickou adresu, nebylo dle žalobce doruxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx
xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxdit jako včasně podané. Žalobce proto navrhl zrušení žalobou napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.
Vyjádření žalovanéxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxci. Zmocněnec žádal, aby mu veškeré písemnosti byly doručovány na elektronickou adresu „X“. U ústního jednání dne 8. 1. 2014 pak zmocněnec uvedl, že písxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxl o zasílání veškerých písemností v dané věci na elektronickou adresu „X“. Žalovaný namítá, že se pokoušel o doručení písemnosti (vyrozumění účastníkx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxváno, naopak bude zvolen postup jako by zmocněnec o tento způsob doručování vůbec nepožádal. Žalovaný zdůraznil, že mu je z úřední činnosti známo, že na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, že zmocněnec běžně komunikuje se správními orgány prostřednictvím této emailové adresy („X“), navíc, jak je z úřední činnosti žalovanému známo, zmoxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx SpKrú 34719/2014/ODSH/12 - sp. zn. nadepsaného krajského soudu: 52 A 58/2014; sp. zn. SpKrú 46010/2014/ODSH/14 - sp. zn. nadepsaného krajského soudux xx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxx xxxněn pokus o doručení na uvedenou e- mailovou adresu, avšak neúspěšně z důvodu chybného formátu el. adresy. Dále doložil, že správní orgán učinil další nxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xřipomněl, že na elektronické doručování není právní nárok a navrhl, by byla žaloba pro nedůvodnost zamítnuta.
Rozhodné okolnosti ve věci:
Ze spxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xéhož dne byla správnímu orgánu prvního stupně doručena plná moc ze dne 7. 12. 2013 udělená žalobcem zmocněnci K.S., nar. „X“, trvale bytem „X“, v níž je uvxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xx xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxrý sdělil, že písemnosti bude přebírat na adrese trvalého pobytu, protokol o ústním jednání zmocněnec žalobce podepsal. V podání doručeném dne 28. 1. 2xxxx xxxxxxxx xxx
xxx xx xxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxsemností na elektronickou adresu, tentokrát ve znění „X“. Na tomto podání je tužkou učiněna poznámka, že na takovou adresu nelze nic odeslat.
Dne 7. 4x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxučením o možných následcích v případě, že přijetí zprávy zmocněnec nepotvrdí požadovaným způsobem s odůvodněním, že doručování na el. adresu nepřispxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxdnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 14. 5. 2014, č.j. Hl- 9088/2014/ODP, jímž byl žalobce uznán ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx x vyzvednutí, dne 28. 5. 2014 byla vhozena do schránky.
Dne 1. 7. 2014 bylo správnímu orgánu prvního stupně doručeno odvolání žalobce do „neoznámeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xx xx xprávní orgán prvního stupně bezúspěšně pokusil, jak vyplývá z pokusu o doručení ze dne 1. 7. 2014. Zmocněnci žalobce byla prostřednictvím držitele pošxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxx xx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx x014, č.j. KrÚ 58405/2014/ODSH/12 zamítl podané odvolání jako opožděné, když vycházel z toho, že rozhodnutí správního orgánu prvního stupně doručeno xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxesu svého trvalého pobytu.
Dále ze spisového materiálu vyplývá, že dne 25. 9. 2014 se ke správnímu orgánu druhého stupně k nahlédnutí do správního spisx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů a podle skutkového a právního stavu v době rozhodování správních orgánů (§ 75 odst. 1, 2 xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo povaha věci, na požádání účastníka řízení správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu,
kterou mu účastník řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxdoucnu. Uvedené ustanovení však nelze vykládat tak, že v případě sdělení požadavku účastníka na doručování písemností na jím udanou el. adresu, je sprxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2015, č.j. 4 As 76/2015-
37
:
„[30] Závěrem je třeba zdůraznit, že samotné doručení rozhodnutí správního orgánx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxictvím provozovatele poštovních
služeb.
Pokus o doručení prostřednictvím veřejné datové sítě ve smyslu § 19 odst. 8
správního řádu je projevem vstřxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Doručení písemnosti tímto způsobem je vázáno na součinnost příjemce písemnosti.“).
Dojde- li správní orgán k závěru, že takový požadavek účastníxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xOLYGON Praha, 2006, str. 164). Správní řád nestanoví výslovnou povinnost správního orgánu o tomto požadavku účastníka řízení uvědomovat. Byť se v obexxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxle kterého je správní orgán povinen sdělit účastníku řízení, že mu nebude na jím uvedenou el. adresu doručovat a z jakých důvodů, má krajský soud za to, že xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xstanovení § 4 odst. 3, 4 správního řádu, tedy jeho cílem je šetřit procesní práva účastníků řízení a umožnit jim uplatňovat jejich práva a oprávněné zájxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxžití procesního práva ve snaze znepřehlednit procesní situaci, proto takový postup žalobce nepožívá právní ochrany a nemůže na straně správního orgáxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxtavci 4 se na požádání adresáta doručují jiným způsobem podle tohoto zákona; v takovém případě platí, že písemnost je doručena třetím dnem ode dne, kdy bxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxresát zprávou podepsanou jeho uznávaným elektronickým podpisem. Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní den po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxesu nepožádal.
Podle § 19 odst. 9 správního řádu, pokud nebylo možno doručit písemnost doručovanou na elektronickou adresu adresáta podle odstavcx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxení neúspěšný, doručí písemnost, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal.
Z obsahu správního spisu jednoznačně vyplynulo, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx14 při ústním jednání potvrdil svým podpisem doručování na adresu trvalého pobytu prostřednictvím držitele poštovní licence, přičemž původně dle plxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx bylo doručeno správnímu orgánu prvního stupně, v němž požadoval doručování na el. adresu s uvedením diakritiky, tedy uvedl ve správním řízení již třetx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxhlednění situace a vytvoření prostoru pro procesní chyby při doručování správním orgánem.
Při soudním jednání dne 25. 23. 2015 bylo provedeno dokazxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxávný, nelze na něj doručovat, v dané věci byl proveden test doručení za použití standardního programového vybavení, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxést doručení svého rozhodnutí o přestupku či jiných písemností na el. adresu „X“, a to z důvodu užití diakritiky ve formátu el. adresy. Dále při jednání sxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. podpisu prokázat.
Při jednání soudu dne 2. 12. 2015, které se konalo v nepřítomnosti žalobce a jeho právního zástupce (důvody uvedeny v protokole o jxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxí autority ze dne 20. 7. 2015, když těmito listinami bylo prokázáno, že žádná z certifikačních autorit nevydala v minulosti pro uvedenou el. adresu „X“ žxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb byla udělena právě a pouze třem uvedeným certifikačním autoritám.
Ohledně zjištěného skutxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxx x xaslání rozhodnutí na el. adresu „X“. ze dne 1. 7. 2014 - vyplynulo a při jednání soudu bylo důkazem shora uvedeným prokázáno, že správní orgán prvního stuxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxé republiky vydán kvalifikovaný certifikát. Jestliže nebylo objektivně možno doručit na el. adresu obsahující diakritiku, byť pro důvody na straně sxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx správním řádem, když svoje rozhodnutí doručil prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu trvalého bydliště zmocněnce žalobce, neboť bylo xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxž nebylo třeba neúspěšný pokus opakovat ve smyslu ustanovení § 19 odst. 9 správního řádu.
Dále krajský soud uvádí, že ze své rozhodovací činnosti disxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxci, avšak následně jsou zastupováni v řízení před soudem týmž advokátem (např. 52 A 60/2014, 52 A 30/2014, 52 A 32/2014, 52 A 80/2014, 61 A 6/2015). V zásadx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xím udanou el. adresu, převzetí resp. doručení písemností ovšem dle ust. § 19 odst. 8 správního řádu, pokud k němu vůbec dojde, následně nepotvrdí. Písexxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxnec nepřebírá. Žalobce pak v žalobě prostřednictvím tohoto stejného právního zástupce zpochybňuje řádnost doručování. Dále krajský soud poukazuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxc žalobce ve správním řízení a kdy jeho obdobnému procesnímu postupu nebyla přiznána právní ochrana:
„[32] … Výše uvedené pak nutně vede Nejvyšší správxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxx
xxx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxe 3. 7. 2014, čj. 9 As 144/2014-53 (byť
se změněnou „procesní taktikou“)] představuje popsané využití elektronické adresy pro
doručování s využitíx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxat
v rámci
řízení problémové situace, jež mohou s určitou mírou pravděpodobnosti vést k formálním
pochybením správních orgánů, a dosáhnout tak v důxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxý postup nelze akceptovat a poskytovat mu soudní ochranu.“
Na základě uvedených skutkových okolností této konkrétní věci
a na základě znalosti krxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxvyššího správního soudu,1 dospěl krajský soud k závěru, že
postup zmocněnce žalobce v průběhu
správního řízení, kdy tento opakovaně předkládal různx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxvních orgánů, což by ve svém
důsledku mohlo vyústit v zánik odpovědnosti za přestupek v důsledku uplynutí doby
jednoho roku určené zákonodárcem k proxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxích institutů, které nemůže požívat právní ochrany, a to již proto, že ve
svém důsledku poškozuje zájem společnosti na řádném postihu protiprávního jxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxx xxx xxxxx
x xxxxxxxxx práva je situace, kdy někdo vykoná své
subjektivní právo k neodůvodněné újmě někoho
jiného nebo společnosti
; takovéto chování,
jímž se dosahuje výsxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxlené a
1 Krajský soud dále odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2015, č.j. 9 As 34/2015- 25
[23], podle kterého je procesní pxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxon práva, či nikoliv:
„Právě
širší kontext jednání zmocněnce totiž může prokázat případné obstrukční či zneužívající jednání a odlišit tak
náhodné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxt legi generali
vyplývá, že xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxva. C. H. Beck, Praha,
1995, s. 184-185).
Výkonu práva, který
je vlastně jeho zneužitím, proto soud neposkytne
ochranu.“
Tak, jako nikdo nemůže mít prxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxávní řád zneužívajícího (shodně srov. usnesení Ústavního
soudu ze dne 21. 7. 2015, sp. zn. II. ÚS 3231/14). Protiprávním jednáním se práva
domoci nelxx xx
x
xxxxxxx
xxx
xxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 5. 2008, č.j. 5As 44/2007-93:
„Ve svých důsledcích by se […]
tento základní vzorec právních vztahů jevil jaxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxemožňujícím faktické působení práva.“2
Krajský soud proto uzavřel, že požadavek žalobce na doručení na el. adresu „X“
obsažený v podání doručenxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxným výkonem práva, nýbrž obstrukcí ze strany zmocněnce žalobce s cílem
znepřehlednit správní řízení, které nepožívá právní ochrany,
nota bene
, jednxxxx xx x
xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a to v rozsudku ze dne 24. 7. 2015, čj. 8 As 55/2015-26 [29]3:
„Nelze ostatně nevyjádřit podiv nad tím, že elektronickou adresu
obsahující diakritická xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxosti ze
strany různých správních orgánů, jejichž úroveň technické vybavenosti a dostupnost
moderních technologií či programů může být často zcela xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx
xxxx
xxxxxxx xx xedy jednat o vadu řízení, a jestliže
doručoval svoje rozhodnutí zmocněnci na adresu trvalého pobytu zmocněnce žalobce prostřednictvím držitele poxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xukou adresáta doručují písemnosti podle § 59, § 72 odst. 1, písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, a jiné písemnosti, nařídí-li to oprávněná úřxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Rozhodnutí správního orgánu prxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xpondělí), když podle údajů na doručence byla zásilka připravena k vyzvednutí dne 16. 5. 2014 uložena k vyzvednutí.
2 Obdobně rozsudky Nejvyššího sprxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xe dne 18. 8. 2005, č.j. 2 Afs 202/2004.
3 Obdobně rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 10. 2015, č.j. 2 As 102/2015-26.
Od 26. 5. 2014 je proto txxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 30. 6. 2014, pak bylo odvolání podáno opožděně. Žalovaný proto postupoval v souladu se zákonem, když odvolání jako opožděné podle § 92 odst. 1 zamítl.
x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx pak soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s. ř. s., kdy neúspěšný žalobce neměl na náhradu nákladů soudního řízení právo a úspěšný žalovaný se práva na náhradu nxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxdává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxipadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasačnx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxhovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxbo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxetových stránkách: www.nssoud.cz.
V Pardubicích dne 2. prosince 2015
JUDr. Petra Venclová, Ph.D., v.r.
samosoudkyně
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx