8 Azs 144/2015 - 30

Pobyt cizinců

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (8)
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xx x. s.) nebyl dotčen novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb. a nadále platí i u žalob, jimiž se žalobce domáhá určení nezákonxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce: V. P., zastoupeného Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxí stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2015, čj. 8 A 53/2015 – 25,
takto:
I.
Rozsudek Městského soudu v Praze zx xxx xxx xx xxxxx xxx x x xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxx
x
xxx
xxxxxx
xx xxxxxx
x
xxxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxnění:
I.
[1] Žalobou doručenou Městskému soudu v Praze dne 17. 3. 2015 se žalobce domáhal určení nezákonnosti zásahu spočívajícího v odepření nahlxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxd nejprve zkoumal, zda jsou dány podmínky řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem. Žalovaný odepřel dne 16. 3. 2015 substitučnímu zmocněnci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx je žalobcovu zástupci 18. 3. 2015. Žalobce tedy podal žalobu na ochranu před nezákonným zásahem předtím, než bylo usnesení o odepření nahlédnout do spixx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xránil zásahovou žalobou podle § 82 a násl. s. ř. s. Městský soud proto vyhodnotil žalobu jako přípustnou.
[2] Městský soud dále dospěl k závěru, že zásxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxdložil plnou moc, podle které žalobce udělil plnou moc k zastupování Mgr. Petru Václavkovi a ten následně zmocnil k zastupování Mgr. Pavla Kehla. Podle xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxx x xxxxxxxx xx xxxx plné moci nebo na to, že Mgr. Kehl neprokázal xxx xxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o odepření nahlédnout do spisu bezprostředně poté, neboť příslušné usnesení bylo vyhotoveno a odesláno až později. Již 16. 3. 2015 byl u správního orgáxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxeré řádně a včas doručil žalobci. Stěžovatel rovněž zdůraznil, že vadnou plnou moc nelze tolerovat; zástupce si to ostatně uvědomoval, neboť příště jix xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxco zástupci žalobce toleroval nekorektní postup, ačkoli se jednalo o osobu znalou práva. Postup žalovaného nebyl nezákonný, nedošlo k tvrzenému zásaxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx
xxx xxxobce ve vyjádření ke kasační stížnosti podrobně popsal průběh sporného odepření práva nahlédnout do spisu dne 16. 3. 2015. Ohradil se proti tvrzení, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxituční plná moc udělená dovětkem na generální plné moci je dostačující. Pokud substituční zmocněnec následně přistoupil na požadavky stěžovatele a pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxzí plnou moc považoval za nedostatečnou.
[5] Podle žalobce není rozhodné, zda stěžovatel vyhotovil usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu. Exxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xprávního orgánu, který byl od počátku nezákonný, a vyčkat rozhodnutí nadřízeného správního orgánu o odvolání proti usnesení. Pokud by tak postupovalx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxx
xxx xxxxyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nixx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx x xx xx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxstského soudu, že v době podání zásahové žaloby nebylo žalobci ještě doručeno usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu, a proto byla zásahová žaloxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xx xxxxx i toho, že o odepření je třeba rozhodnout usnesením.
[9] Stěžovatel označil shora popsaný závěr městského soudu za nezákonný ve smyslu § 103 odst. 1 píxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xhybějících podmínkách řízení: pokud by žaloba nebyla přípustná a tento nedostatek nebylo možné odstranit, nemohl soud o žalobě rozhodnout rozsudkemx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důvod podřadit pod § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nýbrž pod zvláštní stížnostní důvod podle § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s.
[10] Nejvyšší správní soud dosxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx odepření nahlédnout do spisu, kterého se žalovaný dopustil v řízení sp. zn. OAM-268/ZR-2015, bylo nezákonným zásahem. K věci uvedl, že dne 16. 3. 2015 v xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxbému pobytu. Zmocněnec předložil generální plnou moc, jíž žalobce zmocnil ke svému zastupování Mgr. Petra Václavka, advokáta. V prohlášení o přijetí xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxovi nahlédnout do spisu s názorem, že mu Mgr. Václavek průkazně neudělil samostatnou substituční plnou moc. Žalobce přiložil k žalobě kopii sporné plnx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxut do spisu.“
Žaloba byla doručena k soudu dne 17. 3. 2015, tj. bezprostředně následující den po tvrzených událostech.
[12] Nejvyšší správní soud ověxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxo řádu nahlédnutí do spisu vedeného žalovaným pod sp. zn. OAM-268/ZR-2015, neboť není účastníkem řízení, nebylo prokázáno zmocnění k zastoupení žadaxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx tištěným vyjádřením substitučního zmocnění Mgr. Marka Čechovského bylo rukou dopsáno
„Mgr. Pavla Kehla, advokáta, ČAK: 16178“
a bylo zde další razíxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxhlížet do spisu nebo
jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.“
Podle § 76 odst. 1 správního řádu
„v případech stanovených zxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxm.
[14] Z citovaných ustanovení správního řádu je zřejmé, že správní řád stanoví pro odepření práva nahlédnout do spisu konkrétní procesní postup s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxvoláním.
[15] Soudní řád správní v § 4 odst. 1 konstruuje čtyři základní žalobní typy, jejichž prostřednictvím xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxe § 65 a násl. s. ř. s., žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 a násl. s. ř. s., žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, pokynex xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxě samostatnou procesní úpravu, která se vyznačuje specifickými podmínkami řízení, jakož i povahou přípustného žalobního petitu, a to v přímé vazbě na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxici účastníka řízení volit, který z žalobních typů považuje za výhodnější, a jaké řízení bude iniciovat. Určujícím kritériem pro volbu žalobního typu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxem se lze domáhat ochrany proti tomuto zásahu nebo určení, že zásah byl nezákonný: trvá-li zásah nebo jeho důsledky anebo hrozí-li jeho opakování, soud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x x. ř. s.).
[17] Podle § 82 s. ř. s. platí, že
„každý, kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na svých právech nezákonným
zásahem, pokynem nebo donucením (dále jex xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxu u soudu domáhat
ochrany proti němu nebo určení toho, že zásah byl nezákonný.“
[18] Postavení žalobce jako účastníka řízení o žalobě podle § 82 s. ř. xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx tj. dal vzniku příslušnému procesně právnímu vztahu a umožnil soudu ve věci vydat
meritorní
rozhodnutí, tj. výrok směřující k ochraně veřejného subjxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxitornímu přezkumu zásahové žaloby, musí žalobce tvrdit, že byl 1) přímo zkrácen na svých právech 2) zásahem správního orgánu, který není rozhodnutím a xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
xx x x xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxně obecně a široce; přesná definice není ani možná, neboť pod pojem
„zásah“
lze podřadit velké množství faktických úkonů, k jejichž provádění mají sprxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxě), bezprostřední zásahy (při ohrožení, při demonstraci, příkazy ke zjednání nápravy), zajišťovací úkony atd. Pod legislativní zkratku
„zásah“
spxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx
x xx x x xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxx xx xásah správního orgánu
„není rozhodnutím“.
Rozhodnutím se v obecné rovině rozumí do určité míry formalizovaný projev vůle správního orgánu, který obxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxrávní – online komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014).
[21] Aby žaloba na ochranu před nezákonným zásahem dostála požadavkům uvedeným v § 82 s. xx xx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xe pojmově vyloučeno, aby soud v řízení o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu podle § 82 a násl. s. ř. s. meritorně rozhodoval o situaci, se kxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xx xx xx xx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxdle tohoto ustanovení je žaloba na ochranu před nezákonným zásahem nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky.
Jxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxtředkem ochrany v případech, kdy žalobce nemá k dispozici žádné jiné právní prostředky (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 7. 2xxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxými právními prostředky nebo domáhal-li se žalobce pouze určení, že zásah byl nezákonný. Zřetelně tak vyplývaly dva na sobě relativně nezávislé důvodx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxla požadavku na trvání takového zásahu nebo jeho důsledků nebo hrozby jeho opakování (§ 82 s. ř. s.).
[24] Novelou provedenou zákonem č. 303/2011 Sb. xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xx xx xx xx x xepřípustnosti zásahové žaloby tak, že nadále je žaloba nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky; to neplatí v pxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxová žaloba shledána nepřípustnou buď proto, že bylo možné domáhat se nápravy jinými právními prostředky, nebo proto, že se žalobce domáhal pouze deklaxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
[25] Úzká vazba změny v § 85 na nově zavedenou přípustnost určovacích žalob (§ 82 s. ř. s.) vyplývá i z novelizačního bodu 47 zákona č. 303/2011 xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxě konstrukce § 85. Nejvyšší správní soud je přesvědčen, že úmyslem zákonodárce nebylo poskytnout určovacím zásahovým žalobám natolik odlišný procesxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x26] Zbývá tedy posoudit, jaký význam má slovní spojení
„to neplatí v případě“
, následující bezprostředně za středníkem v § 85 s. ř. s. V úvahu připadají xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxní ustanovení soudního řádu správního však nezavdávají důvod u určovacích zásahových žalob zcela rezignovat na subsidiární povahu zásahových žaloxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxuaci vydání rozhodnutí a není tak splněna podmínka nemožnosti domáhat se ochrany nebo nápravy jinými právními prostředky. Takto přípustné by pak musexx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xe proto třeba vztáhnout k úvodu normy, k premise, že žaloba je nepřípustná. To koresponduje i předchozí právní úpravě. Jestliže soudní řád správní zapxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx s takovými žalobami výslovně počítá, výslovně též deklaruje, že zásahové určovací žaloby již nadále nepřípustné nejsou. Odpovědí,
co
neplatí v přípxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxatné předpoklady nepřípustnosti zásahové žaloby (subsidiarita a určovací žaloby), po novele již ustanovení § 85 počítá pouze s prvním z nich a výslovnx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx platí i u určovacích zásahových žalob.
[29] Výraz
„zásah“
použitý v § 85 s. ř. s. je tedy nadále nutno vnímat optikou legislativní zkratky v § 82 s. ř. sxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxvažuje procesní situaci, ve které právní předpis předpokládá vydání rozhodnutí (zde usnesení o odepření nahlédnout do spisu), nelze takovou žalobu mxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxkaz pokračovat v porušování práv. Závěr o nezákonnosti správního rozhodnutí skrze řízení o určení nezákonnosti zásahu by narážel na zásadu
presumpce
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxůsobem. Efektivní ochranu proti účinkům správních rozhodnutí soud může poskytnout výhradně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, v něxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, že odepření práva nahlédnout do spisu je rozhodnutím, a nikoli jiným zásahem správního orgánu (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dnx xxx xx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxle § 70 písm. c) s. ř. s.; žaloba proti takovému rozhodnutí tudíž není přípustná podle § 68 písm. e) s. ř. s. (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu zx xxx xxx xx xxxxx xxx x x xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xrávo nahlédnout do spisu osobě, která není ani nebyla účastníkem řízení; takové rozhodnutí podléhá soudnímu přezkumu v režimu žaloby proti rozhodnutx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxobně je tomu například tehdy, odepře-li správní orgán právo nahlédnout do spisu v případech, kdy žádost o nahlédnutí do spisu nebyla podána v době probíxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxx Odepření práva nahlédnout do spisu proto nemohlo být nezákonným zásahem správního orgánu. Žalobce proti němu nemohl brojit zásahovou žalobou. Městsxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxd rozsudek městského soudu. Věc mu však nevrátil k dalšímu řízení, neboť již v řízení před městským soudem byly splněny podmínky pro odmítnutí žaloby. Nxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xx xx xx
xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xozsudek městského soudu a žalobu odmítl, rozhodl také o nákladech řízení o kasační stížnosti i o nákladech řízení před městským soudem. Výrok o náhradě xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx Nejvyššímu správnímu soudu nepřísluší rozhodovat o povinnosti žalobce vrátit žalovanému částku, kterou mu žalovaný dle svého tvrzení uhradil jako nxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxípadně domáhat v občanském soudním řízení.
[35] Ze spisu městského soudu dále vyplynulo, že žalobce zaplatil soudní poplatek ve výši 2000 Kč. Podle § xx xxxxx x
xx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxím jednáním odmítnut. xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx
xoučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně 16. prosince 2015
JUDr. Jan Passer
předseda senátu