18 A 11/2015 - 24

(x) - zrušeno rozsudkem 6 Azs 284/2015 - 25 ze dne 24. února 2016 Azyl - Povolení vstupu na území ČR

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xěci žalobců a) nezl. H.T., a b) H.T. L., oba státní příslušnost Vietnamská socialistická republika, žalobkyně b) zastoupena Mgr. Markem Sedlákem, advxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx proti rozhodnutí ze dne 19.10.2015 č.j. CPR-36974-2/ČJ-2015-930310-V242, o zamítnutí odvolání žalobců proti rozhodnutí Policie České republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.2014 pod č.j. KRPT-227063-26/ČJ-
2014-070022-CH-SV,
takto:
I.
Žaloba
se
v části, týkající se zamítnutí odvolání nezletilého žalobce
H. T.x
xxxxxx
x
xxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx
xx
xxxxxx
xxxxxx
x
xxx
x
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx
xx xxxxxxx xákladů řízení.
Odůvodnění :
Rozhodnutím ze dne 19.10.2015 č.j. CPR-36974-2/ČJ-2015-930310-V242 Policie ČR - Ředitelství služby cizinecké polxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxaje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort vydanému dne 15.10.2014 pod č.j. KRPT-227063-26/ČJ-2014- 070022-CH-Sxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx písm. c), bod 2 zákona č. 326/1999 Sb. a stanovena doba, po kterou nelze jmenovanému umožnit vstup na území členských států Evropské unie v délce jeden rxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xěci správního vyhoštění N. P. T. nebylo zjištěno ani tímto účastníkem řízení nebylo tvrzeno, že by měl na území České republiky rodinné příslušníky či s xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopad. Rodinné vazby účastník řízení nenamítal ani v řízení o žalobě. Teprve podáním ze dne 31.8.2015 druhá žalobkyně H. T.L. tvrdila, že v době správníxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxzení ve věci správního vyhoštění N. P. T. ve smyslu § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Žalovaný je přesvědčen, že nelze přisvědčit tvrzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxního řízení o vyhoštění N. P. T. xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxtřednictvím druhé žalobkyně, jakožto zákonné zástupkyně zmocnění právnímu zástupci Mgr. Marku Sedlákovi k podání odvolání. Žalovaný proto odvolánx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí podali oba žalobci prostřednictvím právního zástupce včasnou žalobu. Poukázali na to, že ve svém odvolání ze dne 31.8.2015 proti rozhodnutí o vyhošxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx za účastníka v pochybnostech považuje i ten, kdo o sobě tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, správní oxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxvnou jejich odvolání zamítla jako podané neoprávněnými osobami. Žalovaná byla tedy povinna prokázat a přezkoumatelně odůvodnit, proč žalobci nejsox xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxmočníka“, který byl přizván pro tlumočení v řízení o vyhoštění, aniž by bylo odůvodněno, proč nebyl přibrán soudní tlumočník, jak byla ověřena znalost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxm vyjádření navrhovala zamítnutí žaloby jako nedůvodné.
Krajský soud vycházel z napadeného rozhodnutí žalované ze dne 19.10.2015 č.j. CPR-36974-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí pobytové kontroly, pátrání a eskort č.j. KRPT-227063-26/ČJ-2014-070022-CH-SV a poté dospěl k závěru, že žaloba není důvodná. Krajský soud přezkouxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání rozhodnutí žalovaným (§ 75 odst. 1 a 2 s.ř.s.).
Z hlediska skutkových zxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxx x5.10.2014 zahájil správní orgán I. stupně správní řízení ve věci
správního vyhoštění N. P. T., nar. X;
- usnesením ze dne 15.10.2014 byl ustanoven tluxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx
xxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxx jmenovaného tlumočníka. Z protokolu krajský
soud zjistil, že tento účastník řízení uvedl, že si je vědom toho, že v současné
době pobývá v České repubxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxl, že v současné době nemá žádné
závazky, jak finanční, tak rodinné a že případné xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxzyka českého do jazyka
vietnamského tlumočil X.H. D.;
- dne 15.10.2014 vydal správní orgán I. stupně rozhodnutí, jímž N. P. T. uložil
správní vyhoštxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxtí je mimo jiné uvedeno, že z protokolu bylo zjištěno, že
účastník řízení nemá na území České republiky žádné rodinné vazby, že není
rodinným příslušnxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxčana České republiky;
- dne 20.8.2015 udělil N. P. T. plnou moc advokátu Mgr. Marku Sedlákovi;
- dne 31.8.2015 bylo správnímu orgánu I. stupně doručexx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xx xxx xx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xOdvolání druhého
a třetího účastníka řízení proti rozhodnutí PČR, KŘP Moravskoslezského
kraje, odboru cizinecké policie, č.j. KRPT-227063-26/Čxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xádu, protože druhá
účastnice řízení žila ve společné domácnosti s prvním účastníkem řízení jako
družka a nyní je jeho manželkou. V době vydání napadexxxx xxxxxxxxxx x
x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xapadeného
rozhodnutí i v současnosti je mezi prvním a třetím účastníkem řízení vztah
obdobný vztahu otce a syna. Rozhodnutí o správním vyhoštění prvxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxc advokátu Mgr. Marku Sedlákovi;
- z odůvodnění výše uvedeného odvolání ze dne 30.9.2015 krajský soud zjistil,
že se v něm opakovaně uvádí to, že druhý x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx x
xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx x xxxxxní dítě. Jde o vztah obdobný vztahu otce a
syna. Rozhodnutí o správním vyhoštění bylo proto vydáno v rozporu s ust. §
119 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb. Dxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxo tlumočník do jazyka arabského a nikoliv
do jazyka vietnamského. V doplnění odvolání je dále k tomu uvedeno, že
„účastníci řízení samozřejmě předpoxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxa zákonných předpisů pro jazyk
vietnamský ve skutečnosti ustanoven nebyl“.
V projednávané věci bylo základní spornou otázkou mezi účastníky řízexxx xxx xxxxxxx xx xx x xx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxajský soud ze zjištění, že žalobkyně H.T. L. dne 21.8.2015 udělila plnou moc advokátu Mgr. Marku Sedlákovi toliko k zastupování své osoby. Plnou moc ovšxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxou žalobou. Mgr. Marek Sedlák byl tedy k podání žaloby zmocněn výlučně toliko druhou žalobkyní a nikoliv druhou žalobkyní, jakožto zákonnou zástupkynxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xyl zmocněn, pak žaloba v části týkající se tohoto nezletilého prvního žalobce byla podána osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Za této situace krajskému xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx především poukázali na své odvolání ze dne 31.8.2015, v němž prohlásili, že se považují za účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a namíxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxní též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Podmínkou, aby mohla být další osoba ve smyslx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxávním řízení vydáno. Žalobci (a tedy i druhá žalobkyně) namítali, že již v době před zahájením řízení o správním vyhoštění N. P. T. žili všichni tři ve spoxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxní pravdivé, pak rozhodně nic nebránilo tomu, aby první i druhý žalobce vystupovali jako účastníci řízení ve správním řízení o správním vyhoštění N. P. xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxdět. Nic jim tedy nebránilo v tom, aby vystupovali jako účastníci řízení ve smyslu ust. § 27 odst. 2 správního řádu. Taktéž i účastník správního řízení Nx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xaopak, jak vyplývá ze shora citovaných listinných důkazů, které jsou součástí správního spisu, opakovaně uvedl, že vydání rozhodnutí o správním vyhoxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxcnosti. Tuto skutečnost tvrdila až ve svém podání ze dne 31.8.2015 druhá žalobkyně. Krajský soud (shodně s názorem žalované) uzavírá, že pokud druhá žaxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxt a sám účastník řízení N. P. T. v průběhu správního řízení o správním vyhoštění se o tomto účastenství ani nezmínil, pak nemohla po právní moci správního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxtví žalobců a o důvodech tohoto účastenství se N. P. T. nezmínil ani v průběhu řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované, které probíhalo u zdejšího soudx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxbců jako nepřípustné v souladu s ust. § 92 odst. 1 správního řádu zamítla. Nebylo proto její povinností vydávat usnesení ve smyslu ust. § 28 odst. 1 spráxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl, aniž se zabýval žalobní námitkou týkající se tlumočníka ustanoveného ve správním řízení usnesením správního orxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxo je uveden jazyk arabský a z obsahu správního spisu nevyplynuly žádné námitky účastníka řízení N. P. T. proti ustanovenému tlumočníkovi.
O nákladecx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xákladů řízení, neboť řízení ve věci tohoto žalobce bylo odmítnuto a žalované, která měla ve věci úspěch ve vztahu k druhé žalobkyni žádné prokazatelné nxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxí stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí č. 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší sxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnuto doručeno.
V řízení o kasačxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
V Ostravě dne 16. prosince 2015
JUDr. Petr xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR
Judikatura