59 A 13/2015 - 29

Ostatní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (3)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxedsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL. M. a JUDr. Pavla Vacka v právní věci žalobce: J.R., nar. XX, bytem XX, zastoupený JUD. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxc 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 1. 2015, čj. KULK 3725/2015,
takto:
I.
Žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
[1] Rozhodnutím ředitelky Mateřské školy Jablonec nad Nisou ze dne 19. 5. 2014, sp. zn. 26 Za 34/2014-2, byl syn žalobce XX, nar. XX, bytem XX, podle § 3xx x xxx xxxxx x xxxxx xx x x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xředpisů (dále též „školský zákon“) přijat od 1. 9. 2014 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole XX, se zkušební dobou tři měsíce ode dne nástupu do matxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx i návrh na prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu, neboť o přijetí svého syna do mateřské školy se dozvěděl až 5. 9. 2014.
[3] Usnesením žalxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxutí ředitelky X ze dne 19. 5. 2014, sp. zn. 26 Za 34/2014-2, přijetí syna žalobce k předškolnímu vzdělávání.
[4] Rozhodnutím žalovaného ze dne 12. 1. 20xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxí náležitosti je třeba splnit při podávání žádosti k přijetí dítě k předškolnímu vzdělávání, tvrzení otce, že má být vyžadován souhlas obou rodičů, za ixxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xxxxxa č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy že ředitelce mateřské školy svědčila dobrá víra, že matka syna žalobce, která přihlášku k předškolnímu vzděláxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxdlišti v XX a vzdělává se logicky v mateřské škole v témže městě. Zrušení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v této mateřské škole, které požaduje otec v pxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxem řízení je dítě, zatímco rodič je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xízení není on, ale jeho syn. V případě § 67 odst. 1 správního řádu zakládá rozhodnutí mateřské školy právo na předškolní vzdělávání jmenovitě určené osxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx
xxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx zákonný zástupce) včas podanou žalobou, neboť je přesvědčen, že žalovaný nesprávně interpretoval skutkový stav a vyložil nesprávně příslušné právnx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxx x x xxx xxxxx xx x xxxx x xxx xxxxx xx x xxx xxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xodičovskou odpovědností vůči svému synovi a má na základě toho svá práva a povinnosti z ní vyplývající. Podle jeho názoru má být rodičovská odpovědnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení), musí projevit shodu. Alternativně pak může vůlí jednoho rodiče nahradit rozhodnutí soudu.
[7] Na základě § 27 odst. 1 písm. a) a § 27 odst. x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxolečenství práv nebo povinností s jeho synem a pro dotčení práv a povinností rodiče musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu prvního stupně a žalovaxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxdostí matky jeho syna o přijetí do jiného školského zařízení. Žalobce je přesvědčen, že poté, co byla ke správnímu orgánu prvního stupně dne 19. 5. 2014 pxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxobce k vyjádření ve věci. Poté, co by shledal, že mezi rodiči panuje neshoda, měl vyzvat matku, aby podala na příslušný soud návrh, kterým by byla nahrazexx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxgumentuje zájmy syna žalobce, nýbrž zájmy jeho matky, která se prý takto bude moci lépe o syna starat. Skutečné zájmy žalobcova syna však nebyly v řízení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx x xxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxníka, nebo mu jej měly samy ustavit postupem podle § 32 odst. 2 až 6 správního řádu. Vzhledem k tomu, že tak správní orgány neučinily, správní řízení bylo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xoudu dovozuje, že správní orgán není v dobré víře tehdy, je-li sice subjektivně přesvědčen o správnosti svého postupu, ale při řádném výkonu své působnxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx rodičů, pak správní orgán, kterého se předpokládá znalost právních předpisů, ani nemohl předpokládat, že v řízení jsou splněny zákonem předvídané náxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxběžném opatření (usnesení Okresního soudu v Liberci čj. 30 P 248/2013-333 a Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci čj. 29 Co 519/2014-382), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx x xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxnost zajistit školní docházku do předškolního zařízení společnosti XX – základní škola a mateřská škola, s.r.o. Žalobce zdůrazňuje, že jde o rozhodnuxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobilé nahradit vůli žalobce, není tak rozhodnutím soudu ve smyslu § 877 odst. 1 o. z., a proto žalovaný k nim neměl vůbec přihlížet.
[12] Žalobce koxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxu. Žalobci tak bylo upřeno právo se v dané věci vyjádřit.
III. Vyjádření žalovaného
[13] Ve vyjádření k žalobě žalovaný zdůraznil, že prvostupňovx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvní orgán prvního stupně zjistil, že rodiče nejednají ve shodě, a proto doručil své rozhodnutí o přijetí i jemu.
[14] Dále poukázal na to, že prvostupňxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xocházku žalobcova syna do předškolního zařízení společnosti XX
[15] Podle žalovaného nebyl dán důvod k ustanovení opatrovníka nezletilému, neboť žxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx
xxxx Namítá-li žalobce porušení § 36 správního řádu, pak žalovaný uvádí, že žalobce po celou dobu řízení nevyvinul žádnou aktivitu směřující k tomu, aby naxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxhuje, aby soud žalobu jako nedůvodnou zamítl.
IV. Replika žalobce
[18] V replice k podané žalobě žalobce vyjadřuje podiv nad názorem žalovaného, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxníka řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a že byl v řízení před prvostupňovým správním orgánem opominut.
[19] Z § 876 odst. 1 a § 877 odst. 2 o. z. žaloxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx svoji dobrou víru.
[20] Ohledně zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření žalobce namítá, že se jednalo o dočasný institut. Nikoliv tedy o rozxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x21] Na rozdíl od žalovaného je žalobce přesvědčen, že je v zájmu jeho syna, aby ukončil vzdělávání v jedné konkrétní mateřské škole, kde má své kamarády, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxho syna, nemá oporu v dokazování v řízení před žalovaným.
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxaz – rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, čj. 29 Cdo 519/2014-382.
V. Právní posouzení
[23] Podáním žaloby bylo před kraxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které jeho vydání předcházelo, v rozsahu a z hlediska námitek žalobce; byl přitom vázán skutkovým i právním stavem v době rozhodování správního orgánx xx xx xxxxx xx x xx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel mateřské školy, přičemž z procesního hlediska je vázán pravidly obsaženými ve správním řádu (§ 183 odst. 1 škxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxona žákům a studentům, nikoli jejich rodičům. Ve správním řízení, jehož předmětem je rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, je tak účxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxný rodiči dítěte, ale jménem a v zájmu dítěte. Rodiče dítěte nejsou v tomto řízení samostatnými účastníky řízení, kteří by disponovali právy a zájmy odlxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxou být dotčena práva jednoho z rodičů jako samostatného účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 1 či 2 správního řádu.
[26] Pokud rodič (zákonný zástupcxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xroti takovému rozhodnutí podle § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, do 15 dnů odvolání s xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xstanovení § 81 odst. 1 správního řádu přiznává právo podat odvolání toliko účastníkovi řízení (k tomu srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxgán nesprávně jako s účastníkem řízení jednal (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 12. 2005, čj. 3 As 8/2005 – 118, publ. pod čx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxn jinak. Podle odstavce x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxtavce 1, tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné xxxxxxxxxxx
xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxpil k věcnému projednání žalobcem podaného odvolání (zjevně jako zákonného zástupce XX), nemohla tím být dotčena veřejná subjektivní práva žalobce vx xxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxanu veřejných subjektivních práv žalobce ani v řízení před soudem. Žalobce, který nebyl účastníkem správního řízení, ale bylo s ním jednáno pouze jako xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxastníka řízení a z toho plynoucí soubor práv a povinností náleží jen tomu, koho za účastníka správního řízení považuje zákon, nikoliv správní orgán (k txxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xřezkumu dospěl soud k závěru, že žalobce není aktivně legitimován k podání žaloby proti rozhodnutí žalovaného, a proto soud podanou žalobu zamítl podlx x xx xxxxx x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxtupem vyjádřil souhlas a žalovaný svůj nesouhlas nevyjádřil ve stanovené lhůtě.
V. Náklady řízení
[1] O nákladech řízení bylo rozhodnuto ve smysxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Ve věci měl úspěch žalovaný správní orgán, ten ale náhradu nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravsxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakýcx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xo neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.
V Liberci dne 27. listopadu 2015
Mgr. Lucie Trejbalová,
předsedkyně senátu