52 A 81/2015 - 50

Účastníci řízení o přijetí dítětě k základnímu vzdělání

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (3)
xx x xxxxxxx x xx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávání. V řízení vystupují pouze jako zákonní zástupci dítěte.
II. Odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí (§ 81 a násl. správního řádu z roxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxnutím způsobena v jeho právech určitá (byť nepatrná) újma odstranitelná tím, že odvolací správní orgán toto rozhodnutí zruší nebo změní (teorie procexxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxm, kde má jejich nezletilé dítě vykonávat povinnou školní docházku. V souladu s § 877 odst. 1 občanského zákoníku z roku 2012 platí, že nedohodnou-li se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích
rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jana Dvořáka a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x229/44, 301 00 Plzeň, proti žalovanému Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, o žalobě proti rozhodnutí žalovanéxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxí:
I
.
Žalované rozhodnutí, žaloba a vyjádření žalovaného
Rozhodnutím ředitelky Základní školy Pardubice – Polabiny
ze dne 4. 2. 2015, č. j. 44xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
x xxx xxx
xxxxxxx
xxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxx s § 36 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále též „škxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xylo vyhověno žádosti syna žalobce o přijetí ke vzdělávání, bylo v souladu s § 183 odst. 2 školského zákona oznámeno dne 13. 2. 2015 zveřejněním seznamu uxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxání, podal žalobce
(sám za sebe /tedy nikoliv jménem syna jako jeho zákonný zástupce/)
odvolání,
které bylo Základní škole Pardubice – Polabiny dorxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxe žalovaný
rozhodnutím ze dne 12. 8. 2015, č. j. KrÚ 52229/2015 OŠK (dále též „žalované rozhodnutí“),
podle § 92 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb.
, správní řádx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xomuto rozhodnutí podal žalobce
(sám za sebe /tedy opět nikoliv jménem syna jako jeho zákonný zástupce/)
žalobu
, v níž namítal, že se s rozhodnutím spráxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxodnutí žalovaného je tedy vadné, stejně jako rozhodnutí správního orgánu prvého stupně, neboť žádost o přijetí syna k základnímu vzdělávání podepsalx xxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx
x
xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x
xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x x
xxeboť je na základě předběžného opatření soudu svěřen do péče matky V. S., nar. X, trvale bytem X, jak je krajskému soudu známo z úřední činnosti)
navštěvxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx x xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxímu řízení.
Žalovaný
odkázal na odůvodnění žalovaného rozhodnutí, které je dle jeho názoru věcně správné a zákonné. Navrhl, aby soud žalobu jako nexxxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxávání a školské služby podle tohoto zákona žákům a studentům, nikoli jejich rodičům (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, č. j. x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx
xxxxx xxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxostech žalobce ne rozhodovalo
,
správní orgány rozhodovaly pouze o žádosti syna žalobce o přijetí k základnímu vzdělávání do Základní školy Pardubicx x xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxe na volbu školy pro syna (§ 36 odst. 5 školského zákona), popř. o jeho povinnosti přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky (§ 36 odst. 4 školského zxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx činí pro něj (jeho jménem a v jeho zájmu), přičemž rodič vystupuje v řízení jen xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, bylo by vyčerpáno již podáním samotné přihlášky (žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání), v řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávánx xx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxování o přijetí dětí k základnímu vzdělávání limitován nejvyšším povoleným počtem žáků uvedeným ve školském rejstříku a je též povinen respektovat § 3x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xdo finálně rozhodne (a to bez
ingerence
příslušného ředitele školy) o tom, zda se jejich dítě stane žákem příslušné školy (zda ke studiu skutečně nastoxxxxx xxxx xx xx xx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxtím ředitele školy nedotčeno (oprávnění založené rozhodnutím o přijetí dítě k základnímu vzdělávání nemusí být využito). Je zde ostatně zachována i mxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxím přihlášky (žádosti). V řízení, z něhož vzešlo žalované rozhodnutí, se o této povinnosti opět nerozhodovalo.
Lze tedy uzavřít, že žalobce nebyl účxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx
xxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxo orgánu prvého stupně, neboť ustanovení § 81 odst. 1 správního
řádu přiznává právo podat odvolání toliko účastníkovi řízení.2
Žalovaný tedy věcně spxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxt opožděnost jeho odvolání, nýbrž jeho nepřípustnost (odvolání bylo podáno osobou, která nebyla účastníkem řízení). Jelikož účelem soudního přezkuxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx žádná žalobcova veřejná subjektivní práva žalovaným rozhodnutím dotčena nebyla), soud nepřistoupil ke zrušení žalovaného rozhodnutí, neboť by posxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xtejným výrokem.
Pro úplnost krajský soud dodává, že podle § 892 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxxbně. Neodporuje tedy právu, aby přihlášku (žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání) za dítě podal pouze jeden z rodičů, přičemž pokud ředitel šxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxázet z toho, že druhý rodič s takovým postupem souhlasí, a to s ohledem na znění 876 odst. 3 o. z., dle kterého jedná-li jeden z rodičů v
1 Účastníkem správxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx
x xxxxxdné odvolání samotného účastníka řízení proti rozhodnutí, kterým bylo zcela vyhověno jeho žádosti, by bylo subjektivně nepřípustné. Právo odvolání xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxní orgán toto rozhodnutí zruší nebo změní (teorie procesního práva hovoří o tzv. subjektivní přípustnosti odvolání). záležitosti dítěte sám vůči třexx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxrávních
soudů řešit neshody rodičů o tom, kde má jejich nezletilé dítě vykonávat povinnou školní
docházku.
Podle § 877 odst. 1 zák. č. 89/2012 sb., obxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k jeho zájmu,
rozhodne soud
na návrh rodiče; to platí i tehdy, vyloučil-li jeden rodič z rozhodování o významné záležitosti dítěte druhého rodiče. Podxx x xxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxvního uplatnění dítěte (srov. též § 908 o. z.).
Tímto soude m je soud civilní,
který postupuje podle § 466 až 477 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízexxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
III.
Závěr a náklady řízení
Lze tedy uzavřít, že ani jedna ze základních žalobních námitek nebyla důvodná, a
proto krajský soud žalobu podle x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesních úkonů, nerozhodoval již o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žalobě (proto také nevybíral soudní poplatek za tento návrh).
xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xx
x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxdů řízení vzdal, krajský soud proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II). Ostatně Nejvyšší správní soud (rozšíxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxní činnost, přičemž náklady vynaložené v řízení před správním soudem lze dle Nejvyššího správního soudu považovat za součást běžné úřední činnosti. Bxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 3. 2015, č. j. 7 Afs 11/2014 – 47; za pozornost ovšem stojí i odlišné stanovisko ke zmiňovanému usnesenx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vzešlo žalobou napadené rozhodnutí, bylo by jeho odvolání podáno po uplynutí zákonem stanovené odvolací lhůty, která činí 15 dnů ode dne oznámení rozhxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxst. 2 školského zákona oznámeno dne 13. 2. 2015 zveřejněním seznamu uchazečů, a to na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za včasné.
Navíc z e-mailové komunikace mezi žalobcem a ředitelem Základní školy Pardubice – Polabiny je patrno, že žalobce byl již dne 9. 2. 2015 ředixxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxobně předá. Této možnosti (převzetí rozhodnutí) však žalobce využil až dne 4. 5. 2015. O tom, že se o vydání rozhodnutí o přijetí syna k základnímu vzděláxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxce zmocnil Petru Šrámkovou Harantovou, advokátku, k zastupování
„v řízení ve věci přijetí k základnímu vzdělávání u D.
R. S., a to vedeném u ZŠ Pardubixx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx
xxxxx
xx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxx xxxhodnutí lze podat kasační stížnost (mimořádný opravný prostředek) ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxční stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslednx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xrominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkáchx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx
xxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx