9 As 149/2015 - 32

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (3)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxy Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: J. R., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 4. 2015, č. j. 57 A 107/2014 – 23,
takto:
I.
Kasační stíxxxxx
xx xxxxxx
x
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Magistrátu města Plzně, č. j. MMP/140339/14, a to ve lhůtě do 3 dnů od právní moci rozsudku.
[2] Krajský soud konstatoval, že z úředního zázxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xod sp. zn. SZ MMP/214305/13 Vyrozumění a Usnesení o lhůtě na e-mailové adresy X (uvedena na plné moci ze dne 15. 12. 2013 jako adresa pro doručování písemnxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxozději následující pracovní den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, adresát nepotvrdil zaručeným elektronickým podpisem. Dxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx skutečnostem bylo zcela v souladu s § 19 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), když již prvostxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xalovaný postupoval v souladu s § 19 správního řádu, když doručoval rozhodnutí o odvolání ze dne 7. 10. 2014, č. j. DSH/10363/14 (dále jen „rozhodnutí o oxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxhodnutí o odvolání bylo doručeno stěžovateli postupem podle § 24 odst. 1 správního řádu. Žalovaný správní orgán tedy vydal rozhodnutí o odvolání, jehxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxbu dle § xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxx xxxxční stížnosti a vyjádření ke kasační stížnosti
[5] Proti rozsudku krajského soudu brojí stěžovatel kasační stížností, jejíž důvody lze podřadit pxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxoť přijetí předcházejících písemností nebylo potvrzeno. Správní orgán prvního stupně a poté i žalovaný nadále vypravovali písemnosti na adresu trvaxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxadě jednoho nedoručeného e-mailu se rozhodne nedoručit žádný další.
[7] Nebylo prokázáno, že byly neúspěšně doručovány nějaké písemnosti na e-maix xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxajský soud dále nesprávně interpretoval zákon. Ten totiž nestanoví, že není-li pokus o doručení na elektronickou adresu úspěšný, správní orgán na ni dxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsti, neboť, pokud žalovaný rozhodnutí o odvolání nevypravil v souladu s právními předpisy, nelze na něj hledět jako na vydané. Z tohoto důvodu má stěžovxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxušil napadený rozsudek krajského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
[9] Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.
III. Posouzení Nejvyššxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxěžovatel je zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Poté přezkoumal napadený rozsudek krajského soudu v rozsahu kasační stížnosti a v rámci uplatxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x x x xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxt. 3, 4 s. ř. s.), a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.
[11] Mezi účastníky není sporu o tom, že prvostupňovým správním orgánem bylo vydxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxo vydané dne 7. 10. 2014, č. j. DSH/10363/14, jímž bylo odvolání stěžovatele proti prvostupňovému rozhodnutí zamítnuto jako opožděně podané. Z připojxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxzvednutí dne 8. 10. 2014. Protože si adresát zásilku nevyzvedl, byla vložena do schránky dle dispozice odesílatele dne 22. 10. 2014. Rozhodnutí bylo doxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxvinen doručovat toto rozhodnutí nejprve na elektronickou adresu zvolenou jeho zástupcem ve správním řízení. Soud tento názor nesdílí.
[14] Nejvyšxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxx xxxstatoval, že „[u]
stanovení § 19 odst. 8 správního řádu je nutné vykládat tak, že správní orgán
je povinen zasílat na požadovanou elektronickou adresx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxností
na elektronickou adresu. Pokud účastník převzetí této písemnosti nepotvrdí, je správní orgán oprávněn veškeré
další písemnosti tomuto adrexxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxi na elektronickou adresu adresáta
“. Ke stejnému závěru dospěl i druhý senát v rozsudku ze dne 19. 6. 2015, č. j. 2 As 202/2014 – 50.
[15] Ze spisu soud ověxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxnickou adresu se prvostupňový správní orgán pokusil doručit Oznámení o pokračování v řízení o přestupcích, změna právní kvalifikace, nařízení ústníxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xdeslání zprávy, doručoval prvostupňový správní orgán písemnost, jakoby zmocněnec stěžovatele o doručení na elektronickou adresu nepožádal. Dne 19x xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxektronickou adresu X. Na obě elektronické adresy, které mu zmocněnec stěžovatele uvedl jako adresu pro doručování, se správní orgán prvního stupně poxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxi nejpozději následující pracovní den po odeslání zprávy, doručoval správní orgán prvního stupně tuto písemnost, jako by zmocněnec o doručení na elekxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xádost zmocněnce písemnosti ve věci jednání stěžovatele vedeného pod sp.zn. SZ MMP/214305/13 Vyrozumění a Usnesení o lhůtě a e-mailové adresy X a X. Přexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxručitelná, adresát nepotvrdil zaručeným elektronickým podpisem. Dále jsou v úředním záznamu uvedeny další písemnosti, které byly zaslané na obě e-mxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx za prokázané, že správní orgán prvního stupně se na elektronické adresy zmocněnce stěžovatele pokusil doručovat (viz písemnosti ze dne 22. 1. či 2. 4. 2xxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xeboť tento požadavek hodnotil jako obstrukční, nepřispívající k urychlení řízení. I přes výše uvedené soud ze spisu ověřil, že i konečné rozhodnutí o pxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxlové adresy.
[18] Soud dospěl k závěru, že v projednávané věci byly zcela naplněny požadavky vymezené výše citovanou judikaturou. Správní orgán prvxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxresu nepožádal, a to i v dalším průběhu správního řízení, pokud byl požadavek o zasílání písemností na elektronickou adresu vyhodnocen jako obstrukčnxx
xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxickou adresu zástupce stěžovatele, pokud bylo zjištěno, že ten převzetí písemností v přecházejícím řízení nikdy nepotvrdil. Svoji úvahu pak následnx xxxxxxx x xx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxval v souladu se zákonem.
[20] Krajský soud správně vyhodnotil, že žalovaný správní orgán nebyl nečinný, a proto bylo na místě žalobu zamítnout.
IVx xxxxx
xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxí postupem podle § 109 odst. 2 s. ř. s., dle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.
[22] O nákladech řízenx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xáhradu nákladů řízení. Žalovanému žádné náklady nad rámec jeho úřední činnosti nevznikly. Z uvedených důvodů soud rozhodl, že žádnému z účastníků se pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx Barbara Pořízková
předsedkyně senátu