2 As 181/2015 - 34

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (13)
x xx xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxy a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobců: 1) H. V., 2) Ing. M. J., oba zastoupeni Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdnutí žalovaného ze dne 24. 11. 2014, č. j. MSK 150124/2014, v řízení o kasačních stížnostech žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. xx xxxxx xx xx xx x xxxxxx x xxx
xxxxxx
xx
xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx
xx xxxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xízení o kasační stížnosti žalobce 1).
III.
Kasační stížnost žalobce 2)
se zamítá.
IV.
Žalovanému
s
e
náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti žxxxxxx xx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx x1. 2014, č. j. MSK 150124/2014, kterým bylo jako nepřípustné zamítnuto odvolání žalobce 2) proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy ze dne 22. 10. 201xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Podle žalovaného bylo odvolání podáno k tomu neoprávněnou osobou. Podle žalobců je měl sxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxbce 1) podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. a rozhodl, že žalobce 1) a žalovaný nemají vůči sobě právo na náhradu nákladů řízení. Rozsudkem ze dne 29. 5. 2015, xx xx xx x xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
[3] V odůvodnění tohoto rozsudku krajský soud vyšel ze závěru, že listina s označením plná moc s datem 23. 10. 2014, která byla správnímu orgánu doručena xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxního řádu, protože v ní absentuje podpis zmocnitele a nebyla podána v písemné formě ve smyslu § 33 odst. 1 správního řádu. Nešlo o originál listiny či jejx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxné moci vyzval toliko jejího předkladatele, tj. žalobce 2), který spolu s uvedenou listinou podával i vyjádření ve věci. Z ust. § 34 odst. 2 správního řáxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnovení odkázal krajský soud na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2015, č. j. 10 As 266/2014 - 32, s tím, že výzva k odstranění nedostatků prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxl a řádnou plnou moc nepředložil, je podle krajského soudu nutno dospět k závěru, že zmocnění žalobce 1) prokázáno nebylo. Žalovaný proto nepochybil, kxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xozhodnutí může podat účastník řízení, respektive jeho zástupce v souladu s § 34 odst. 1 správního řádu.
II. Kasační stížnosti žalobců
[4] Žalobcx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxým zdejšímu soudu dne 18. 8. 2015 vzal stěžovatel 1) kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcexx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxtel svůj návrh zpět. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto řízxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx Namítá, že krajský soud nesprávně posoudil otázku procesního postupu správního orgánu za situace, kdy je třeba doplnit plnou moc účastníka řízení. Jix x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xávěru, že výzva k doložení bezvadné plné moci učiněná toliko zástupci je nedostatečná:
„Městský soud se proto za této situace (kdy advokát stěžovatele xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxxxxxem existuje“
. Závěry Nejvyššího správního soudu v citovaném rozsudku č. j. 10 As 266/2014 - 32 je podle stěžovatele 2) nutno interpretovat tak, že pokux xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxpadě nevyvrací závěry v rozsudku č. j. 4 As 27/2011 – 37, ale pouze je doplňuje. Z rozsudků vyplývá toliko to, že k doložení oprávnění činit v řízení úkony jxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x závěru odlišnému od rozsudku č. j. 4 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxační stížnosti rozhodné posouzení právní otázky, komu má být doručována výzva k doložení prokázání zmocnění. Stěžovatel 2) v řízení vystupoval k obhaxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxo termínu ústního jednání; podání přitom opatřil správnou spisovou značkou, adresoval je správnému správnímu orgánu, bezvadně identifikoval i stěžxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xmocnění ve věci je vysoce pravděpodobná, neboť v opačném případě by stěžovatel 2) jen stěží věděl o vydaném rozhodnutí, o termínu ústního jednání a o všexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxání vyhodnotit jako nepřípustné, musel by nejprve účinně vyzvat stěžovatele 1) k odstranění vady podání. Toto se nestalo, neboť po podání odvolání sprxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxstranění vady podání dříve, neboť výzva k odstranění vady podání se vztahuje ke konkrétnímu podání. I pokud by správní orgán stěžovatele 1) k odstraněnx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxění dalšího úkonu, podaní odvolání. V tomto směru stěžovatel 2) odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 7. 2014, č. j. 4 As 52/2014 - 31x
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxho
součástí být měla. Bylo proto povinností správního orgánu, pokud dospěl k závěru, že žalobce není řádně
zastoupen, tuto vadu – ve světle výše uvedexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxx tak nesprávně posoudil, zda bylo zákonné za daného stavu řízení, aby žalovaný vydal rozhodnutí, kterým zamítl odvolání podané žalobcem jako nepřípusxxxx x xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xtěžovatele 1).
[8] Stěžovatel 2) navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek a vrátil věc krajskému soudu k dalšímu řízení.
[9] Žalxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xozsudek v souladu s ust. § 109 odst. 3 a 4 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel 2) v podané kasační stížnosti, a přitom sám neshledxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxl prvostupňové správní rozhodnutí, byl stěžovatelem 1) telefonicky dotazován na ústní jednání ve věci. Stěžovatel 1) uvedl, že se proti vydanému rozhxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxa správnímu orgánu listina s označením plná moc, která neobsahovala podpis tam označeného zmocnitele, stěžovatele 1). Usnesením ze dne 29. 10. 2014 spxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxvodněním, že předložená plná moc nebyla podepsána a nebyla předložena v originále. Současně byl upozorněn na to, že k podání podanému po uvedené lhůtě sxxxxxx xxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx xxěžovatel 2) nijak nereagoval. Dne 10. 11. 2014 obdržel správní orgán I. stupně podání výslovně označené jako odvolání proti shora označenému prvostupxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxtoval, že podpis zmocnitele v plné moci nelze ničím nahradit, takže zmocnění k podání odvolání nebylo řádně doloženo.
[12] Otázkou, zda měl správní oxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xx xx xxxxxxxx x xxx x xx x xx xxxahu k rozsudku č. j. 4 As 27/2011 - 37:
(…)
k argumentaci žalobce rozsudkem
čj. 4 As 27/2011-37 uvádí, že stěžovatel postupoval správně, pokud výzvu k oxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxx
xxxxx xxx x xx xxxxx x správního řádu „[s] výjimkou případů, kdy má zastoupený něco v řízení osobně vykonat,
doručují se písemnosti pouze zástupci“. I pokud by se jednalo o xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxmocnitel). Poukaz na citovaný rozsudek je tedy nepřípadný, neboť v uvedené věci byl k odstranění vad vyzván
také nejdříve zmocněnec (advokát), avšak xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxe pravděpodobné,
měl městský soud pokusit odstranit absenci doložení plné moci také prostřednictvím samotného účastníka řízení
(zmocnitele).“
xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxvat zmocněnce, a teprve nereaguje-li tento, pak samotného účastníka. Zároveň však musí být dány okolnosti, dle kterých je zřejmé, že deklarované zastxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxré jsou běžnou či požadovanou součástí podání ve věci - označení věci a účastníků i popis skutkových okolností nebo dosavadního procesního vývoje. Stáxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xx xxxxa poukázat na konkrétní okolnosti, které zdejší soud v rozsudku č. j. 4 As 27/2011 - 37 akcentoval. Zmocněnec, který jednal jménem zmocnitele, byl advoxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x s. ř. s.). Nejvyšší správní soud k postavení advokáta již judikoval, že
„(a)dvokát jako podnikatel, jehož právní postavení je upraveno zvláštním zákxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx x xa dodržení pravidel advokátní etiky (viz zejména § 16 a 17 zákona o advokacii) a na straně
druhé mu dávající
privilegium
(tedy v jistém smyslu stavovskx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxinnosti.
Mezi tyto povinnosti zejména patří chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny
(§ 16 odst. 1 věta první zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxle svého přesvědčení pokládá za prospěšné
(§ 16 odst. 2 zákona o advokacii)“
(viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2006, č. j. 2 As 28/xxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxen
na písemnosti, které od soudu obdrží, patřičným způsobem reagovat a musí rovněž umět rozpoznat, zda povaha
věci vyžaduje přímé sdělení obsahu písxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx své skutkové a právní
závěry krajský soud v rozsudku napadeném kasační stížností). Pokud taková potřeba vyvstane, musí advokát
být schopen v rámci pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxostí o zajištění překladu obrátit na soud, který případně
(po uvážení, zda žádost není účelová, vedená toliko snahou zdržovat postup v řízení) tlumočxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x kasační stížnosti“
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2010, č. j. 2 As 23/2010 - 81) a pokud podle svého tvrzení a obsahu podání někoho zasxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi náležitou péči a pozornost, a to i ohledně skutečnosti,
kterému soudu je třeba je zaslat“
(usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2014, č. xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx
xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx
x14] Přestože i o odborné způsobilosti advokáta a formulaci jím předkládaných podání mohou vyvstat pochybnosti [viz např. rozsudek Nejvyššího správnxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxovni orientoval v řízení podle soudního řádu správního.
Textace některých podání svědčí přinejmenším o značné nepozornosti při jejich koncipování xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx x xxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxovena právním profesionálem a nikoliv právním laikem. Aniž však Nejvyšší správní
soud z těchto úvah činí jakékoliv další závěry, omezuje se na konstaxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zastoupeného za v zásadě výhodnější a příznivější k ochraně jeho práv. K tomu lze odkázat například i na závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxm v daňovém řízení a nejde o kverulatorní podání,
v němž by péče soudu o řádné zastoupení žalobce mohla být neúčelná či kontraproduktivní. V daném přípaxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx usnesení, které se doručuje jak obecnému zmocněnci, tak účastníku řízení.
Krajský soud nicméně setrval na podrobném poučování obecného zmocněnce, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xe soudem spolupracuje tak, že na výzvu uhradí soudní poplatek, lze pravděpodobnost tvrzeného zastoupení označit za vysokou, a v důsledku přiznat právxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxy i ve správním řízení dány okolnosti, ze kterých je zřejmé, že deklarované zastoupení je vysoce pravděpodobné, byť s ohledem na odlišnosti mezi správnxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xané věci (srov. závěry k posuzování konkrétních okolností předložení plné moci, ke kterým dospěl zdejší soud ve vztahu k posuzování potřebných náležixxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx x xx dne 17. 10. 2014, č. j. 4 As 171/2014 - 26). V případě stěžovatele 2) zdejší soud existenci důvodů, pro které by bylo třeba k prokázání zastoupení vyzývat rxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxích jednal, tvrzené zastoupení prokazoval, plnil za stěžovatele 1) nějaké povinnosti nebo podobně. Pokud stěžovatel 2) uvádí, že správnímu orgánu omxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxisovou značkou a adresoval je správnému správnímu orgánu, týkají se všechny tyto dílčí úkony právě podání - vyjádření ze dne 24. 10. 2014, ohledně kteréxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxho zastoupení nad rámec standardního podání ve věci, a ani z obsahu vyjádření žádné takové skutečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxván, naopak přisvědčuje závěru, že skutečně stěžovatelem 1) zplnomocněn nebyl. Vedle toho je ze spisu zřejmé, že správnímu orgánu bylo v době, kdy stěžxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxmohl dostavit na jednání nařízené na 22. 10. 2014, a přiložil potvrzení od letecké společnosti o zakoupení zpáteční letenky do Vietnamu na termín 14. 10x xxxx x xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxně. Stěžovatel 2) k tomuto žádné konkrétní důvody v žalobě ani v kasační stížnosti nepředložil, ani se nevyjádřil, z jakého důvodu tvrzené zastoupení nx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxovaný zástupce stěžovatele 1) alespoň na výzvu zareaguje a zažádá například o prodloužení stanovené lhůty k předložení plné moci například z důvodu, žx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxsní úpravy přestupkového řízení, výzvě správního orgánu bezpochyby porozuměl a byl srozuměn s následky nedoložení zastoupení.
[17] Ani podání odvxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx výzvu k prokázání zastoupení rovněž stěžovateli 1). Toto odvolání bylo blanketní povahy a nebylo z něj patrné nic kromě vědomí o vydaném rozhodnutí ve vxxxx xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xrajský soud nesprávně vypořádal druhou žalobní námitku, že žalovaný měl vyzvat stěžovatele 2) [(případně i stěžovatele 1)] k doložení zastoupení i v pxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxku. V žalobě 2) stěžovatel zřetelně veškerou svoji argumentaci směřoval k jediné námitce, že výzva k doložení zastoupení měla být doručena rovněž stěžxxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x x x xxxxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odvolání vyhodnotit
jako nepřípustné, musel by nejprve účinně vyzvat žalobce k odstranění vady podání, tj. výzvu k odstranění vady
podání adresovax xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxť bylo vydáno minimálně předčasně, tj. před doručením
výzvy k odstranění vady podání plné moci samotnému účastníku řízení.“
]. V kasační stížnosti ovxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx tentokrát ve vztahu k odvolání. Protože však tato námitka úzce souvisí s důvody, pro které žalovaný zamítl odvolání, považuje Nejvyšší správní soud za xxxxxxxx xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxxnovení § 33 odst. 1 správního řádu
„účastník si může zvolit zmocněnce. Zmocnění
k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i úxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxktive zamýšlel jednat xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxožil ke svému vyjádření ze dne 24. 10. 2014 (
„Tato plná moc je udělena pro zastupování ve věci v plném
rozsahu, ve všech stupních řízení, včetně řízení přxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xe zřejmé, že pokud dále jednal se správním orgánem v téže věci a jménem stěžovatele 1), dělo se tak na základě plné moci, k doložení jejíhož originálu byl sxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, že je povinností správního orgánu vyzývat zmocněnce k doložení právní moci před každým úkonem, který ve věci učiní a ke kterému nepředloží plnou moc spxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxl podání ze dne 16. 6. 2013
a zda je žalobce řádně zastoupen, řešily postupem dle § 37 odst. 3 správního řádu“
. V citovaném rozsudku zdejší soud správnímx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxyzval k jejich doplnění [
„Nejvyššímu správnímu soudu tudíž není zřejmé, proč stěžovatel nepřihlédl i k obsahu (formulaci) tohoto podání,
které bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxlnou s nyní posuzovanou věcí, kde naopak správní orgán řešil zastoupení stěžovatele 1) bezodkladně poté, co se stěžovatel 2) prohlásil zmocněncem stěxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xístě.
[20] Z výše uvedeného vyplývá, že kasační stížnost stěžovatele 2) není důvodná. Protože byl stěžovatel 2) řádně vyzván, aby doložil zastoupenx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxné odvolání jako nepřípustné poté, co stěžovatel 2) k výzvě nedoložil zmocnění k zastoupení stěžovatele 1). S uvedeným hodnocením jsou závěry napadenxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxého je možné podotknout, že odvolání proti rozhodnutí prvostupňového správního orgánu, i kdyby bylo podložené plnou mocí či dodatečně konvalidovanéx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xylo možné vzhledem k jeho obsahu považovat za odvolání. Lhůta k podání odvolání však uběhla již v pátek 7. 11. 2014. Žalovaný tudíž mohl a měl zamítnout poxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxého, nicméně potvrzuje závěr, že stěžovatelé nemohli být rozhodnutím žalovaného nijak dotčeni na svých právech.
IV. Závěr a náklady řízení
[22x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x
xx xxxx
xx xx xx
xx3] O kasačních stížnostech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
[24] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti stěžovatele 1) se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx opírá o ustanovení § 60 odst. 1 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého, nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxch neměl a žalovanému žádné náklady s tímto řízením nad rámec běžné činnosti nevznikly, takže Nejvyšší správní soud rozhodl, že žalovanému, který by jaxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 30. září 2015
JUDr. Karel Šimka
předseda senátu