2 Azs 175/2015 - 34

Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
Judikatura (9)
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P. B., zastoupeného Mgr. Radimem Strnadem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2015, č. j. 22 Az 5/2015 – 30,
takto:
I.
Kasační stížnost
se odmítá
pro nepřijatelnost.
II.
xxxxx x xxxxxxxxx
x x
x x
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxosti i státní příslušnosti, podal žádost o udělení mezinárodní ochrany s odůvodněním, že mu přišlo předvolání do armády, avšak on neví proč a za co se na Uxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxn „napadené rozhodnutí“), tak, že žalobci neudělil mezinárodní ochranu dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxx5, č. j. 22 Az 5/2015 – 30 (dále jen „krajský soud“ a „napadený rozsudek“), zamítl. Uvedl, že stěžejními skutečnostmi, o něž žalobce opřel svou žádost o uxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxtními orgány či z jiných azylově relevantních důvodů. Sám uvedl, že ze své vlasti odjel, protože mu bylo doručeno předvolání do armády (to však neviděl, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx nebyly naplněny důvody pro udělení azylu dle § 12 písm. a) a b) a § 13 zákona o azylu. K aplikaci § 14 zákona o azylu krajský soud uvedl, že žalobce netvrdil žáxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Rovněž nebyla prokázána žádná skutečnost, na základě které by mohla žalobci v případě jeho návratu do vlasti hrozit vážná újma. Ačkoli je aktuální bezpxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxhází pod plnou kontrolou proevropsky orientované vlády, jež proklamuje vládu demokracie a práva. Branná povinnost je zcela legitimní občanskou povixxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxištěných skutečností nevyplývá ani to, že by byl v případě svého návratu do vlasti jakkoli postižen za svou žádost o udělení mezinárodní ochrany. Krajsxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x rozhodnutí dle § 14a či § 14b zákona o azylu. Krajský soud tedy uzavřel, že závěry žalovaného byly podloženy řádně zjištěným skutkovým stavem, žalovaný xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxrzeními žalobce i se situací na Ukrajině.
II. Obsah kasační stížnosti a vyjádření žalovaného
[3] Proti napadenému rozsudku podal žalobce (dále jxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x x x xxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxí pozdějších předpisů, zjištěný stav věci, neboť žalovaný vycházel pouze z jeho výpovědi. Stěžovatel v této souvislosti namítl i nepřezkoumatelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxovaný opírá svůj názor, že stěžovateli nehrozí v případě návratu na Ukrajinu vážná újma ve smyslu § 14a odst. 2 zákona o azylu; krajský soud měl tedy napadxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx služby, tedy skutečné nebezpečí vážné újmy, a to zejména s přihlédnutím k možnému riziku špatného zacházení se stěžovatelem. Stěžovatel rovněž navrhxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx ve stěžovatelově věci nedopustil žádné nezákonnosti, shromáždil podklady pro zodpovědné rozhodnutí, provedl dostatečné dokazování, jehož rozsah xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxi stěžovatele, avšak neshledal je azylově relevantními. Žalovaný nespatřoval v napadeném rozsudku žádné pochybení a upozornil na to, že podání kasačxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xoud nejprve přezkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost byla podána včas [§ 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížnost je tedy přípustná.
[6] Po konstatování přípustnosti kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud zabýval xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xx xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xx xx xx xxmusí být usnesení o odmítnutí kasační stížnosti pro nepřijatelnost odůvodněno. Přestože by v tomto případě bylo možné kasační stížnost odmítnout bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxt, jestliže ta svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele. K podrobnějšímu vymezení institutu přijatelnosti kasační stížnosti xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xx, publ. pod č. 933/2006 Sb. NSS (všechna zde citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná z www.nssoud.cz), z něhož mimo jiné plyne, že
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxivce - pro Nejvyšší správní soud též nezbytné vyslovit právní názor k určitému
typu případů či právních otázek. Přesah vlastních zájmů stěžovatele je xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
o kasačních stížnostech ve věcech azylu je proto nejen ochrana individuálních veřejných subjektivních práv, nýbrž také
výklad právního řádu a sjednxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxávních otázek, které dosud nebyly vůbec či plně řešeny judikaturou Nejvyššího správního soudu nebo jsou dosavadní judikaturou řešeny rozdílně, přičxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxit tzv. judikatorní odklon. To znamená, že Nejvyšší správní soud ve výjimečných a odůvodněných případech sezná, že je namístě změnit výklad určité práxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xoudu shledáno zásadní pochybení, které mohlo mít dopad do hmotněprávního postavení stěžovatele. O takové pochybení se může jednat především tehdy, nxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x jednotlivém případě hrubě pochybil při výkladu hmotného či procesního práva. V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že Nejvyšší správní soud nenx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxmnívat, že pokud by k němu nedošlo, věcné rozhodnutí krajského soudu by bylo odlišné. Nevýrazná pochybení, především procesního charakteru, proto zpxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxti ve smyslu 104a s. ř. s. neobsahuje kasační stížnost žádná tvrzení, Nejvyšší správní soud se mohl touto otázkou zabývat pouze v obecné rovině za použitx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxzhodnutí krajského soudu může za určitých okolností naplnit důvody přijatelnosti kasační stížnosti, a to dokonce i za situace, kdy to stěžovatel výslxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx v napadeném rozhodnutí krajského soudu shledáno zásadní pochybení, které mohlo mít dopad do hmotněprávního postavení stěžovatele (srov. usnesení Nxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxdený rozsudek ani jinými vadami, které by mohly způsobit jeho nepřezkoumatelnost. Postup žalovaného při zjišťování skutkového stavu v řízení o udělexx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xzs 50/2003 – 47). Současnou bezpečnostní situací na Ukrajině se Nejvyšší správní soud v nedávné minulosti zabýval již mnohokrát, přičemž dospěl k závěxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxven reálnému nebezpečí vážné újmy (srov. např. usnesení ze dne 15. 1. 2015, č. j. 7 Azs 265/2014 - 17, či usnesení ze dne 25. 3. 2015, č. j. 3 Azs 259/2014 - 26)x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxe 29. 3. 2004, č. j. 5 Azs 4/2004 – 49, či v rozsudku ze dne 7. 8. 2012, č. j. 2 Azs 17/2012 – 44), a to dokonce i v případech ukrajinských žadatelů o azyl (srov. naxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xčinku kasační stížnosti nerozhodoval, neboť kasační stížnost ve věcech mezinárodní ochrany má odkladný účinek ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu).
xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxlňuje. Posuzovaná věc se netýká právních otázek, které dosud nebyly řešeny judikaturou Nejvyššího správního soudu, ani těch, které jsou judikaturou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xerespektování ustálené soudní judikatury či ve formě hrubého pochybení při výkladu hmotného nebo procesního práva. Nejvyššímu správnímu soudu tudíx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxátu