2 Azs 194/2015 - 28

Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
Judikatura (8)
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: I. B., zastoupen JUDr. Annou Doležalovou, advokátkou se sídlem Veleslavínova 55/12, Plzeň, proti žalovanému: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx03-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2015, č. j. 45 Az 35/2014 - 48.
takto:
I.
Kasačnx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxx xxxxnovené zástupkyně JUDr. Anny Doležalové,
se určuje
částkou 3400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní mocx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx „napadený rozsudek“) Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovanxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14 b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) stěžovateli neudělil. Stěžovxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx důsledkem čehož bylo řízení o správním vyhoštění. Dle žalovaného nelze hovořit o tom, že by na Ukrajině v současnosti probíhal vnitřní ozbrojený konflxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xe dříve žil v západní části Ukrajiny, tedy v regionu, jenž je dle zjištění žalovaného z bezpečnostního hlediska pouze okrajově dotčen ozbrojenými střexx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxx x řízení o stěžovatelově žádosti tudíž žalovaný dospěl k závěru, že nejsou splněny zákonné podmínky pro udělení mezinárodní ochrany.
Krajský soud v oxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxní azylu dle § 14 zákona o azylu. Žalobcem předložená lékařská zpráva pojednávající o nepříznivém zdravotním stavu stěžovatele, ze které žalobce dovoxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxplňkové ochrany. Zásah ze strany vládních či separatistických ozbrojených složek nehrozí na území celé Ukrajiny, ale pouze v problematických částecx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxolečnosti krajský soud uzavřel, že tyto nejsou pro posouzení naplnění podmínek pro udělení mezinárodní ochrany
relevantní
.
Stěžovatel podal protx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).
Stěžovatel namítá, že žalovaný nevzal v úvahu všechny
relevantní
skutečnosti, ktexx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxaným zkoumány konkrétní okolnosti případu stěžovatele jako důvody pro udělení mezinárodní ochrany formou humanitárního azylu, ačkoli ze spisu jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xkrajině žádné zázemí a v případě návratu by byl zcela bezprizorní, je z hlediska úpravy zákona o azylu irelevantní. Dle stěžovatele mohou tyto skutečnoxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xak umožněno reagovat na situace, jež jako obvyklé důvody udělování humanitárního azylu předvídané či předvídatelné nebyly.
Konečně stěžovatel naxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v celé zemi. Odkazuje přitom na blíže nespecifikované sdělení Ministerstva zahraničních věcí, dle kterého se nedoporučuje občanům České republiky cxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxdné je podotknutí krajského soudu, že stěžovatel pochází ze západní části Ukrajiny, neboť v nedávné době došlo k útoku ozbrojenců v Mukačevu za použití xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že se plně ztotožňuje se způsobem, jakým krajský soud o stěžovatelově žalobě rozhodl. Odkázal na obsah správníhx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxační stížnost odmítl pro nepřijatelnost, případně zamítl pro nedůvodnost.
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval posouzením přípustnosti kasaxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx z www.nssoud.cz). Dospěl přitom ke zjištění, že kasační stížnost byla podána v zákonem stanovené lhůtě, směřuje proti pravomocnému rozhodnutí krajsxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx x xxx xdst. 1 s. ř. s. Zároveň nelze shledat nepřípustnost kasační xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxsační stížnosti, když dle ustanovení § 104a odst. 1 s. ř. s. je třeba pro nepřijatelnost odmítnout takovou kasační stížnost ve věci mezinárodní ochranxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxým přesahem vlastních zájmů stěžovatele spatřovat jen natolik zásadní a intenzivní situace, v nichž je – kromě ochrany veřejného subjektivního práva xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxtele je dán jen v případě rozpoznatelného dopadu řešené právní otázky nad rámec konkrétního případu. Primárním úkolem Nejvyššího správního soudu v říxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxednocování rozhodovací činnosti krajských soudů.
V zájmu stěžovatele v řízení o kasační stížnosti ve věcech azylu je nejenom splnit podmínky přípuxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxatel spatřuje – v mezích kritérií přijatelnosti – v konkrétním případě přesah svých vlastních zájmů, a z jakého důvodu by tedy měl Nejvyšší správní soud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxěžovatele však neobsahuje žádnou argumentaci pro závěr, že zájem na přezkoumání jejím prostřednictvím předestřených právních otázek podstatně přexxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxnesení ze dne 26. 4. 2006, č. j. 1 Azs 13/2006 - 39, č. 933/2006 Sb. NSS, v němž interpretoval neurčitý právní pojem „
přesah vlastních zájmů stěžovatele
“. x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxních otázek, které dosud nebyly vůbec či nebyly plně řešeny judikaturou Nejvyššího správního soudu; (2) kasační stížnost se týká právních otázek, ktexx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxném rozhodnutí krajského soudu shledáno zásadní pochybení, které mohlo mít dopad do hmotně právního postavení stěžovatele.
Ohledně námitek stěžoxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxcí na Ukrajině, přičemž dospěl k závěru, že se nejedná o tzv. totální konflikt, jenž by dosahoval takové intenzity, že by byl každý civilista z důvodu své xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxe 25. 3. 2015, č. j. 3 Azs 259/2014 - 26).
Pokud jde o námitku směřující proti neudělení humanitárního azylu, poukazuje Nejvyšší správní soud na ustálexxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxvního uvážení, které soud přezkoumává pouze v omezeném rozsahu (srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 15. xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxylu je limitována především zákazem libovůle, jenž pro orgány veřejné moci vyplývá z ústavně zakotvených náležitostí demokratického a právního státx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx x xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele, a proto není důvod pro přijetí kasační stížnosti k věcnému projednání. Posuzovaná věc se nxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebyl shledán důvod pro přistoupení k judikatornímu odklonu. Soud neshledal ani zásadní pochybení krajského soudu, ať už v podobě nerespektování ustxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx x. s. odmítl pro nepřijatelnost.
Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxi ustanovena zástupkyně JUDr. Anna Doležalová, advokátka. Dle ustanovení § 35 odst. 8
in fine
s. ř. s. proto advokátka zastupovala stěžovatele i v říxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxné zástupkyni náleží podle § 7, § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, odměxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xx xx xx xxxxx x xxtované vyhlášky). Zástupkyně stěžovatele Nejvyššímu správnímu soudu v rámci písemného vyčíslení odměny za zastupování sdělila, že není plátkyní daxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx00 Kč.
Poučení:
Proti tomuto usnesení nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 18. září 2015
JUDr. Miluše Došková
předsedkyně senátx