9 As 60/2015 - 39

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (15)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Pořízkové a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: L. N., zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxého ze dne 6. 5. 2014, č. j. KrÚ 29714/2014/ODSH/8, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Parxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx
xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x2 A 47/2014 – 72,
se zrušuje
a věc
se vrací
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Odůvodnění:
[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxo nedůvodná podle ustanovení § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnutx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxátu města Pardubic ze dne 10. 3. 2014, č. j. OSA/P-2022/13-D/28 (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), kterým byla stěžovatelka uznána vinnou ze spáchxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxustila tím, že neodevzdala řidičský průkaz v zákonné lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Magistrátu města Pardubic ze dne xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx náklady řízení paušální částkou 1 000 Kč. Rozhodnutím č. j. OSA/P-466/13- D/32 byla stěžovatelce mj. uložena sankce zákazu řízení všech motorových voxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xebylo doručováno na emailovou adresu zástupce stěžovatelky, a nelze proto dovozovat účinky doručení fikcí na adresu trvalého pobytu zástupce.
[3] xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxazu, není přezkum rozhodnutí č. j. OSA/P-466/13-D/32. V tomto případě je nutné i ve vztahu k okamžiku nabytí právní moci tohoto rozhodnutí vycházet ze zxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx č. j. OSA/P-466/13-D/32 bylo doručeno zmocněnci stěžovatelky, R. K., v souladu se správním řádem, tedy fikcí, což vyplývá z doručenky.
[4] Stěžovatxxxx xx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxprve na elektronickou adresu. Z § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyplývá, že xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správní orgán dospěje k závěru, že takový způsob doručování nemůže přispět k urychlení řízení, není povinen automaticky doručovat na požadovanou adrxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x případech, kdy má správní orgán podezření, že sdělení adresy pro doručování je pouze zdržovací taktikou.
[5] Krajskému soudu je z řady jiných věcí (sxx xxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, volí zmocněnci v řízení o přestupcích stejnou či podobnou procesní strategii, což platí jak pro zmocněnce stěžovatelky v řízení o přestupku ukončenéx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxtelce uložena sankce zákazu činnosti (zmocněnec R. K.). Postup těchto zmocněnců je účelový a obstrukční. Vždy uplatňují požadavek na doručování písexxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxvány na adresu trvalého pobytu, vhozeny do schránky a doručeny fikcí, neboť zmocněnec zásilky nepřebírá. Žalobci pak v žalobách prostřednictvím stejxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx 1 As 27/2011 - 81, ze dne 4. 12. 2013, č. j. 1 As 83/2013 - 60, ze dne 3. 7. 2014, č. j. 9 As 162/2014 - 31, a na nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 1996, sp. zn. III. Úx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxnen správní orgán automaticky vyhovět, a to tím spíše v případě, kdy má již bohaté zkušenosti s účelovým a obstrukčním jednáním těchto zmocněnců z jinýcx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx2, když je nutné navíc vycházet ze zásady
presumpce
správnosti tohoto správního aktu zahrnující i vyznačenou doložku právní moci (30. 11. 2013). Z dorxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xoci podala proti tomuto rozhodnutí odvolání.
[7] Krajský soud se neztotožnil ani se žalobní námitkou týkající se vad doručování žalobou napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxakovaně zastupuje přestupce v přestupkových řízeních, přičemž účelově požaduje doručování na jí udanou elektronickou adresu, na kterou se pak nedařx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxněnkyně nepotvrdila převzetí písemnosti, proto správní orgán doručoval písemnosti tak, jako by zmocněnkyně o doručení na elektronickou adresu nepoxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxktronickou adresu nemohlo přispět k urychlení řízení, ba právě naopak.
[8] Věc tedy nebyla projednána nezákonně, ale v souladu s § 74 zákona o přestupxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že nebyla vyzvána k doplnění blanketního odvolání, je zcela účelová. Je samozřejmě právem stěžovatelky podat blanketní odvolání, avšak jestliže se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xoudem zmocněnci žalobců podávají blanketní odvolání, aby pak stejný zástupce těchto žalobců v soudním řízení teprve až v žalobě uváděl celou plejádu nxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxlobců zřejmě spoléhají na aplikaci judikatury týkající se blanketních odvolání, avšak zcela přehlédli, že ta se vztahuje ke zcela jiné skutkové situaxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxního orgánu stanovit odvolateli lhůtu k doplnění odvolání postupem podle § 37 odst. 3 správního řádu. Stěžovatelkou uváděná
judikatura
se týká situxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xy bylo doplněno.
[10] Nedůvodná je i námitka týkající se porušení zásad individuálního uvážení. Sama stěžovatelka se podáním blanketního odvolání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxa žádné konkrétní odvolací námitky, nemohla důvodně očekávat, že žalovaný bude vymýšlet podrobnou argumentaci za účelem obhajoby prvostupňového roxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejnx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxedpisy a neshledal, že by veřejný zájem vyžadoval přezkoumání správnosti rozhodnutí, aplikuje stejnou argumentaci jako v obdobných věcech.
II. Obxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx že se krajský soud nevypořádal s její žalobní námitkou týkající se nepřezkoumatelnosti obou žalobou napadených rozhodnutí, kdy se správní orgány nevxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxjský soud tento xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xpočívající v absenci aplikace předběžné otázky bez řádného odůvodnění takového postupu, měl krajský soud reflektovat a žalobou napadené rozhodnutí xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxručování písemností v průběhu správního řízení. Stěžovatelka namítala, že předvolání k ústnímu jednání a prvostupňové rozhodnutí nedoručoval spráxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxusil na elektronickou adresu písemnosti doručit. Jediný ve spise obsažený důkaz o jakémkoliv zasílání písemností na email je výtisk emailové zprávy zx xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxce zprávy či přílohy v ní obsažené.
[14] Stěžovatelka opakuje, že její zástupce zprávu neobdržel a dále svoji kasační argumentaci doplňuje v tom smysxxx xx x x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxx xxxxvu je nutné jakýmkoliv způsobem reagovat. Z obsahu zprávy nejenže nelze zjistit, jaká osoba byla odesílatelem, avšak též zpráva nebyla opatřena elektxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xomnívat se, že odesílatelem je veřejnoprávní původce. Zmocněnkyně nebyla povinna reagovat na jakékoliv, elektronickým podpisem nebo značkou neopaxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxavením spam-filtru na své emailové schránce, neboť i v případě, pokud by zmocněnkyně zprávu přijala a potvrdila přijetí, stále by se jednalo o mail odesxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xrajský soud se k uvedené námitce nijak přezkoumatelně nevyjádřil, konstatoval toliko, že správní orgán na elektronickou adresu doručoval, a to neúspxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xda „neúspěšnost“ elektronického doručování byla dána překážkou na straně stěžovatelky, nebo na straně správního orgánu prvního stupně. Z tohoto důvxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx x xx xxx x4. 7. 2005, č. j. 2 Afs 24/2005 - 44.
[16] Krajský soud věc nesprávně posoudil, když konstatoval, že správní orgány nemají povinnost doručovat písemnoxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xispozici správního orgánu. Pokud by zákonodárce měl úmysl ponechat možnost doručování na elektronickou adresu na uvážení správního orgánu, formuloxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x
xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx adresu, kterou mu účastník řízení sdělí, pakliže to přispěje k urychlení řízení.
“ Závěry krajského soudu jsou nepřiměřeným výkladem práva v neprospěxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2014, č. j. 6 As 186/2014 - 31, kde bylo konstatováno následující: „
Krajský soud i správní orgán navíx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxoba, která
za písemné vyhotovení rozhodnutí odpovídá, jeho elektronickou verzi s tím, že na místě otisku úředního razítka
vyjádří tuto skutečnost sxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxtronické doručování rozhodnutí.
“ S ohledem na existenci speciálních ustanovení pro elektronické doručování stěžovatelka nespatřuje zákonnou opoxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxx xxxvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek krajského soudu, věc mu vrátil k dalšímu řízení a přiznal stěžovatelce náhradu nákladů řízení.
[19] Žalxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxrmální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost byla podána včas, jde o rozhodnutí, proti němuž je kasační stížnost přípustná, a sxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xplatněných důvodů (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), ověřil při tom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ xxx xxxxx x x x xx xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxadeného rozhodnutí. Vlastní přezkum rozhodnutí krajského soudu je totiž možný pouze za předpokladu, že napadené rozhodnutí krajského soudu splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxský soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Nepřezkoumatelnost rozhodnutí je natolik závažnou vadou, že k ní soud přihlíží i bez námitkyx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xx xxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxvní orgán prvého stupně nijak nereagoval na její návrh na přerušení řízení z důvodu existence předběžné otázky.
[23] Stěžovatelka v žalobě uvedla mjx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxho stupně, resp. ani
do okamžiku podání této žaloby, nenabylo právní moci, žalobkyni tak nikdy nevznikla povinnost řidičský
průkaz odevzdat. Na tutx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx
xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxě je zřejmé, že se má jednat o podání ze dne 9. 3. 2014]
. xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxobkyně však z elektronické
adresy podatelny obdržela potvrzení o přijetí podání, tedy toto vyjádření do sféry správního orgánu prvého stupně
prokaxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxn prvého stupně v odůvodnění rozhodnutí nijak nevyjádřil k návrhům
žalobkyně v řízení v prvním stupni, sama o sobě zavdává důvod ke zrušení rozhodnutíx xxx xxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx
x
xxxx x xbsahu odůvodnění je zřejmé, že se krajský soud zabýval právní mocí rozhodnutí č. j. OSA/P-466/13-D/32 (srov. shrnutí v odstavcích 3 až 6 tohoto rozsudkxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se však nijak nevyjádřil k žalobní námitce, že se správní orgán prvého stupně měl vyjádřit k návrhu stěžovatelky ze dne 9. 3. 2014 na přerušení řízení a poxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxx xx s. ř. s., neboť se krajský soud nevypořádal s uplatněnou žalobní námitkou (srov. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2005, č. j. 1 Afs 135xxxxx x xxx x xx xxx xx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxtelka zaslala správnímu orgánu prvého stupně dne 9. 3. 2014 návrh na přerušení řízení (tento návrh totiž není obsažen ve správním spise, jak správně konxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x popř. zda tak učinily.
[26] Stěžovatelka dále namítala nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku z toho důvodu, že se krajský soud nedostatečně vypoxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxou adresu doručoval, avšak nijak se nevyjádřil ke stěžovatelčině argumentaci obsažené v žalobě.
[27] Této námitce nepřezkoumatelnosti nemohl Nejxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxx
xxxxx prvého stupně nedoručoval písemnosti na elektronickou adresu zástupce žalobkyně. Zástupce požádal
o doručování na elektronickou adresu X, přičemx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxho. Správní orgány
namísto doručování na doručovací adresu zasílaly písemnosti na adresu trvalého pobytu zmocněnce žalobce a u
takto odesílaných pxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xa doručené v souladu se zákonem, neboť v případě,
kdy se správní orgány nepokusily o doručení na doručovací adresu, nelze uplatnit doručení fikcí u písxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xlektronickou adresu. Žalobkyni tedy bylo xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x
74 zákona o přestupcích. Dále bylo žalobkyni upřeno právo na dvojinstančnost řízení, když jejímu zmocněnci
nebylo doručeno rozhodnutí správního oxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxace rozporu rozhodnutí s právními
předpisy), což samo o sobě postačuje ke zrušení rozhodnutí soudem (srov. Městský soud v Praze, 5 Ca 298/2008
– 52, Nxx x xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
x
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxl, že správní orgán nejprve neúspěšně doručoval písemnosti zmocněnkyni stěžovatelky na jí udanou elektronickou adresu (X), avšak jako obvykle zmocnxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxádala. Dle krajského soudu navíc ani správní orgán nebyl povinen takto postupovat, neboť u této zmocněnkyně bylo jasné, že doručování na elektronickox xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nebyla vyzvána k doplnění odvolání (srov. shrnutí v odstavcích 7 a 8 tohoto rozsudku).
[29] Jinou argumentaci k nesprávnému doručování písemností v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
[30] Stěžovatelka v kasační stížnosti dále rozporovala závěry krajského soudu týkající se doručování správním orgánem na elektronickou adresu účxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxí správní orgán doručuje na adresu pro doručování nebo elektronickou adresu, kterou mu účastník řízení
sdělí, zejména může-li to přispět k urychlení xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na uvážení správního orgánu, zda bude účastníkovi na požadovanou elektronickou adresu doručovat či nikoliv. Pokud správní orgán dospěje k závěru, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xak, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal.
[33] Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s krajským soudem v tom, že smyslem doručoxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxchlení řízení
“). Nemusí se však jednat o jediný účel takovéhoto doručování. Slovo zejména vyjadřuje, že se jedná o demonstrativní výčet. Mohou tedy naxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxí nepřispěje. Lze si představit např. situaci, kdy bude účastník prokazatelně na dlouhodobé pracovní cestě v zahraničí a bude požadovat doručování prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxx správní orgán žádosti účastníka nevyhověl, a to i přes xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxučováno fikcí na adresu trvalého pobytu v České republice).
[34] Pokud správní orgán dospěje k závěru, že doručování na elektronickou adresu k urychxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xetvrdí), je oprávněn účastníkovi na požadovanou elektronickou adresu písemnosti nezasílat (a místo toho doručovat písemnosti tak, jako by účastník x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxsti správního orgánu s dotčenými osobami (§ 4 odst. 3 a 4 správního řádu) je správní orgán povinen účastníkovi sdělit, že mu nebude na jím požadovanou axxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
[35] Uvedený postup ostatně předpokládá i odborná literatura ke správnímu řádu: „
Zákon
výslovně nestanoví, jakým způsobem by měl správní orgán posxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx
účastník řízení sdělí, nevyhoví, neboť dojde k závěru, že vyhovět tomuto požadavku by nemohlo přispět
k urychlení řízení. Vzhledem k tomu, že není stxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle § 76 odst. 1
se usnesení vydávají jen tehdy, pokud tak zákon stanoví, měl by správní orgán účastníku řízení sdělit, že jeho
požadavku nevyhověl a x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxvní orgán požadavek
účastníka řízení na doručování na adresu pro doručování nebo na elektronickou adresu, sdělí tuto skutečnost
účastníkovi řízenxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxesením v případech stanovených zákonem, což není
tento případ).
“ (Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.
Správní řád. Komentář
. 4. Vydání. Prahxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx. V tomto rozsudku bylo konstatováno, že rozhodnutí správního orgánu není dle § 19 odst. 3 správního řádu z povahy věci vyloučeno doručovat na elektronxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, zda je správní orgán povinen doručovat účastníkovi na elektronickou adresu za situace, kdy takovéto doručování nemůže přispět k urychlení řízení.
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxikuje se § 19 odst. 8 správního řádu, dle něhož je písemnost doručovaná do vlastních rukou adresáta doručena v okamžiku, kdy převzetí této písemnosti pxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxán písemnost tak, jako by adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal. Ustanovení § 19 odst. 8 správního řádu je nutné vykládat tak, že správnx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx adresátovi od okamžiku, kdy tento požádal o doručování písemností na elektronickou adresu. Pokud účastník převzetí této písemnosti nepotvrdí, je spxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxní tedy povinen se opětovně pokoušet o doručení písemnosti na elektronickou adresu adresáta.
[38] K výše uvedenému závěru dospěl i druhý senát Nejvyxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxení nejsou důvodné. Podle stěžovatele žalovaný a ani správní orgán I. stupně
nedoručovali písemnosti podle žádosti zmocněnkyně stěžovatele na její xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx
x xxxxch případech, doručoval nejprve na zmíněnou emailovou adresu elektronicky zmocněnkyni (jednalo se o
rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 4. xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xtěžovatele, tj. tak, jako by
adresát o doručení na elektronickou adresu nepožádal (§ 19 odst. 8 správního řádu). Takto byla doručena i výzva
k odstraxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx x xx xxxxx xxxxxxxx x xatřičným způsobem na ni reagovat.
[39] V posuzované věci správní orgán prvého stupně zaslal zmocněnkyni stěžovatelky M. V. na jí požadovanou elektxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtvrdila, byla tato písemnost i veškeré následné písemnosti správně doručovány tak, jako by zmocněnkyně o doručování na elektronickou adresu nepožádxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxtavci 7 tohoto rozsudku). Nejvyšší správní soud připomíná, že samotný obsah zprávy (absence elektronického podpisu a nejasný původce zprávy) v zákonxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxné vycházet ze zásady
presumpce
správnosti tohoto správního aktu zahrnující i doložku právní moci, a dále konstatoval, že bylo doručeno zmocněnci stxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxu. V konkrétním případě by doručování na elektronickou adresu nemohlo přispět k urychlení řízení.
[41] Závěry krajského soudu týkající se
presumpcx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxkou zabývat.
xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxno, správní orgán je v případě, kdy nevyhoví žádosti účastníka o doručování na elektronickou adresu, povinen tomuto účastníkovi sdělit, že jeho žádosxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx řízení správní orgán nejprve pokoušel písemnost doručit zmocněnci stěžovatelky na jím požadovanou elektronickou adresu) krajský soud vůbec nezkouxxxx
xxx xxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xu vrátil k dalšímu řízení. V souladu s ustanovením § 110 odst. 4 s. ř. s. je krajský soud vázán právním názorem uvedeným v tomto rozhodnutí. V dalším řízenx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxm rozhodnutí, jak je stanoveno v § 110 odst. 3 s. ř. s.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku nejsouopravné prostředky přípustné.
V Brně dne 13. srpna 2015
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx