2 Azs 160/2015 - 43

Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (6)
Judikatura (12)
x xxx xxxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xiluše Doškové v právní věci žalobce: I. S., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Smilem, advokátem, se sídlem Hromnice 33, Třemošná, proti žalovanému: Minisxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 4. 2015, č. j. 60 Az 3/2015 - 43,
takto:
I.
Kasační stížnost
se odmítá
pro nepřijatelnosxx
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxžnost ve výši 5000 Kč; tato částka bude vyplacena k rukám jeho zástupce Mgr. Jaroslava Smila, advokáta, z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od práxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx
xxxxxxx
xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xato částka bude vyplacena k rukám jeho zástupce Mgr. Jaroslava Smila, advokáta, z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudxxx
xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xdůvodněním, že s Ukrajinou již nechce mít nic společného, neboť tam nejsou žádná lidská práva, práce ani budoucnost. O jeho žádosti žalovaný rozhodl roxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).
[2] Proti napadenému rozhodnutí podxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxl. Uvedl, že zákonné podmínky pro udělení azylu podle § 12 písm. a) zákona o azylu nebyly splněny, neboť žalobce ve správním řízení nezmiňoval, že by se v zxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxti bude pronásledován z některého z důvodů uvedených v § 12 písm. b) zákona o azylu. Obecný nesouhlas s politickou situací v zemi původu pak pod citované uxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxí azylu. Ohledně povolání k výkonu vojenské služby žalovaný správně poukázal na to, že se jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxž žalobce ve správním řízení nepožadoval doplnění těchto informací a ani proti nim nic nenamítal; napadené rozhodnutí tedy není nepřezkoumatelné. Krxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxstním domě s bývalou manželkou a dítětem) či z probíhajícího konfliktu nepatří mezi důvody pro udělení humanitárního azylu. Krajský soud byl toho názoxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxový pobyt na Ukrajině mu nic nebrání realizovat rodinný život se svou přítelkyní v zemi jejich původu. Výkon vojenské služby je pak občanskou povinnostx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xroti napadenému rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost z důvodů dle § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxící na absenci data vydání napadeného rozhodnutí. S poukazem na § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, namítl, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxť může mít za následek i nicotnost správního rozhodnutí. Stěžovatel vytkl krajskému soudu, že se „z hledisek humánních a humanitárních“ důsledněji nexxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxvaný a které byly akceptovány i krajským soudem, neboť na Ukrajině probíhá občanská válka a nejde tedy o válku vyvolanou vnějším nepřítelem. Při každé dxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x principiálně odmítá. Stěžovatel uvedl, že žalovaný se měl zabývat tím, že jeho děd a otec se narodili a žili v městě Mukačevo, které za jejich života bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xoukázali na to, že výkon vojenské služby je základní občanskou povinností, pak stěžovatel namítl, že v jeho zemi původu je situace naprosto odlišná, nexxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxu, že stěžovateli nehrozí nebezpečí vážné újmy ve smyslu § 14a zákona o azylu. Stěžovatel upozornil na komplikovanou mezinárodní situaci a vyjádřil náxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxnost svým významem přesahuje jeho vlastní zájmy „zejména s ohledem na nezbytný výklad a sjednocení postupu jednotlivých orgánů státu i samotných cizixxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxosti odkladný účinek.
[4] Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti konstatoval, že kasační stížnost stěžovatele zeširoka komentuje současxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxežitostí či rodinné spory na Ukrajině, stejně jako přítomnost ukrajinské družky stěžovatele na území České republiky, nelze podřadit pod azylově
relxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxské služby uplatněn diskriminačně. Dle názoru žalovaného není žádný důvod se domnívat, že se zhoršená bezpečnostní situace v Doněcké a Luhanské oblasxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xo tím spíše, že jeho družka je ukrajinská státní příslušnice a jejich vztah existoval již na Ukrajině. Dle názoru žalovaného je napadené rozhodnutí sprxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxle na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti považoval žalovaný s ohledem na § 32 odst. 5 zákona o azylu za nadbytečný.
III. Posouzení kasační sxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxní stížnost je podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.) a oprávněnou osobou (§ 102 s. ř. s.). Stěžovatel je rovněž zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxsační stížnosti ve smyslu § 104a s. ř. s. a dospěl k závěru, že kasační stížnost je nepřijatelná. Podle § 104a odst. 3 s. ř. s. nemusí být usnesení o odmítnxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxávní soud nad rámec zákonného požadavku stručné odůvodnění svého usnesení připojuje.
[7] Podle § 104a s. ř. s. Nejvyšší správní soud odmítne kasačnx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxjšímu vymezení institutu přijatelnosti kasační stížnosti ve věcech azylu (mezinárodní ochrany) lze přitom pro stručnost odkázat na usnesení Nejvyšxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu jsou dostupná z www.nssoud.cz), z něhož mimo jiné plyne, že
„[p]řesahem vlastních zájmů stěžovatele je jen natolik zásadní a intenzivní situace, v níx xx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxxů či právních otázek. Přesah vlastních zájmů stěžovatele je dán jen v případě rozpoznatelného dopadu
řešené právní otázky nad rámec konkrétního přípxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xubjektivních práv,
nýbrž také výklad právního řádu a sjednocování rozhodovací činnosti krajských soudů.“
O přijatelnou kasační stížnost se tak prxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xastat na úrovni krajských soudů i Nejvyššího správního soudu. Kasační stížnost bude přijatelná pro potřebu učinit tzv. judikatorní odklon. To znamenxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxdy jednotně. Další případ přijatelnosti kasační stížnosti bude dán tehdy, pokud by bylo v rozhodnutí krajského soudu shledáno zásadní pochybení, ktexx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxnou judikaturu a nelze navíc vyloučit, že k tomuto nerespektování nebude docházet i v budoucnu nebo krajský soud v jednotlivém případě hrubě pochybil pxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxoumávat jakékoliv pochybení krajského soudu, ale pouze pochybení tak výrazné intenzity, o němž se lze důvodně domnívat, že pokud by k němu nedošlo, věcxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxenzity, aby byla důvodem přijatelnosti kasační stížnosti.
[8] K otázce přijatelnosti ve smyslu § 104a s. ř. s. stěžovatel uvedl, že kasační stížnosx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxní, posuzování a rozhodování ve věcech mezinárodní ochrany“. Stěžovatel v kasační stížnosti tvrdil, že rozhodnutí ve věci samé bude mít zásadní význax xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxního východu, pro posuzování právního postavení občana země, v níž probíhá občanská válka atp.).
[9] Nejvyšší správní soud se v nedávné minulosti zaxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxové intenzity, že by byl každý civilista z důvodu své přítomnosti na území Ukrajiny vystaven reálnému nebezpečí vážné újmy (srov. např. usnesení ze dne xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxantnímu důvodu se Nejvyšší správní soud věnoval opakovaně, např. již v rozsudku ze dne 29. 3. 2004, č. j. 5 Azs 4/2004 – 49, či v rozsudku ze dne 7. 8. 2012, č. xx x xxx xxxxxxx x xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v rozsudku ze dne 31. 10. 2003, č. j. 4 Azs 23/2003 - 65. Otázku udělení azylu z humanitárních důvodů dle § 14 zákona o azylu řešil Nejvyšší správní soud v řadx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxvé ochrany z důvodu ochrany soukromého a rodinného života se Nejvyšší správní soud zabýval např. v rozsudku ze dne 25. 1. 2013, č. j. 5 Azs 7/2012 – 28. K námxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx unie a na místo narození stěžovatelova děda a xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx založit důvod přijatelnosti kasační stížnosti.
[10] K námitkám nepřezkoumatelnosti napadeného rozsudku Nejvyšší správní soud uvádí, že eventuáxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxace, kdy to stěžovatel výslovně nenamítne. Ve smyslu shora citovaného usnesení č. j. 1 Azs 13/2006 - 39 totiž bude kasační stížnost posouzena jako přijxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxžovatele (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 7. 2010, č. j. 1 Azs 20/2010 - 238). V daném případě však Nejvyšší správní soud v této rovině xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xozhodnutí není označeno datem vydání (stěžovatel měl patrně na mysli datum vyhotovení, neboť v kasační stížnosti odkazoval na znění § 69 odst. 1 správxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxi. Nejvyšší správní soud ze správního spisu zjistil, že je v něm kromě napadeného rozhodnutí neoznačeného data obsažen i jeho originál, na němž datum vyxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a to např. v rozsudku ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 As 23/2011 – 82, v němž Nejvyšší správní soud konstatoval, že absence data vyhotovení rozhodnutí podle § 69 oxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxutí a většinou ani o takovou nezákonnost, pro kterou by bylo nezbytné je zrušit. To by přicházelo v úvahu, pokud by neuvedení data vyhotovení rozhodnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlaci více formálních vad. V nyní posuzovaném případě se jednalo o jedinou formální vadu napadeného rozhodnutí a den jeho vyhotovení byl nadto patrný z oxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxat zásadní pochybení, které by mohlo mít dopad do hmotněprávního postavení stěžovatele, neboť stěžovatel jí nemohl být zkrácen na žádném svém subjektxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k posouzení, zda u něj mohla být shledána hrozba nebezpečí vážné újmy ve smyslu § 14a odst. 2 zákona o azylu, pak má Nejvyšší správní soud za to, že krajský sxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxlu. Krajský soud nezatížil napadený rozsudek ani jinými vadami, které by mohly způsobit jeho nepřezkoumatelnost.
[11] Nejvyšší správní soud pro úpxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxdný účinek ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu).
IV. Závěr a náklady řízení
[12] Nejvyšší správní soud ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, žx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xhledán důvod pro přistoupení k judikatornímu odklonu; ani nebylo shledáno zásadní pochybení krajského soudu, ať už v podobě nerespektování ustálené xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxsační stížnost podle § 104a s. ř. s. odmítnout pro nepřijatelnost.
[13] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 xx xx xx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxe § 10 odst. 1 věta první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), soud vráxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxnci v řízení ve věcech mezinárodní ochrany. Jelikož stěžovatel zaplatil soudní poplatek za podání kasační stížnosti ve výši 5000 Kč a soudní poplatek zx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx x xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxhodl Nejvyšší správní soud tak, že mu budou do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku tyto zaplacené soudní poplatky vráceny, a to k rukám jeho zástupce Mgrx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxx
předseda senátu