7 As 86/2015 - 22

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (2)
x xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: M. H., , zastoupený JUDr. Martinem Páskem, Ph.D., advokátem se sxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 2. 2015, č. j. 17 A 69/2014 – 40,
takto:
I.
Kasační stížnost
se zamítá.
II.
Žádný z účastníků
nexx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen „krajský úřad“) ze dne 22. 9. 2014, č. j. DSH/12028/14, jímž bylx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx j. OD/20814/13 KUH, kterým byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx x) zákona o silničním provozu, pro porušení ust. § 6 odst. 8 písm. a) téhož zákona, za což mu byla uložena pokuta 5.000 Kč, zákaz řízení motorových vozidel nx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. stupně neměla být doručována jemu, ale jeho zástupci, neboť u věcně příslušného správního orgánu v místě stěžovatelova trvalého bydliště (Úřad městxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxch předpisů (dále jen „správní řád“). K této žalobní námitce krajský soud poukázal na ust. § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu, který stanoví podmínky txxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxrávního orgánu, popřípadě udělena do protokolu. Navíc se prezidiální plná moc musí vztahovat k určitému předmětu. Správní řád tedy předpokládá splněxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxto postačuje předložit ji jakémukoli správnímu úřadu stejného hierarchického stupně, krajský soud neakceptoval, protože podle jeho názoru je nereáxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xakový výklad postrádá zákonný podklad a nelze ho z ničeho dovodit, ani omezeně ve vztahu ke správnímu úřadu v místě bydliště účastníka řízení. Nadto plnx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxně ověřený podpis, tak určení předmětu řízení. Také nebyla správnímu orgánu I. stupně předložena do okamžiku zahájení řízení. Správní orgán nebyl povxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxěji v odvolacím řízení, byla bezvadnou plnou mocí ve smyslu ust. § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu, tedy generální plnou mocí udělenou podle zákona č. xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxložena. Pokud tedy správní orgán o existenci zmocněnce nevěděl, protože mu plná moc nebyla doložena, nemůže se účastník správního řízení zpětně dovolxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxém řízení pouze generální plnou moc podle zákona o advokacii ve smyslu ust. § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu, a to až v odvolacím řízení, nikoli plnou mxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxávně doručoval písemnosti (předvolání k jednání i rozhodnutí ve věci) pouze jemu. Krajský úřad tak správně posoudil stěžovatelovo odvolání jako opožxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx x xx xx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxti uvedl, že ze znění ust. § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu jasně vyplývá, že postačuje, aby byla plná moc uložena u věcně příslušného správního orgánxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxákon o přestupcích“), měl provést alespoň základní šetření u správního orgánu se shodnou věcnou příslušností, jehož místní příslušnost je dána podle xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxrávního řádu. Skutečnost, že správní orgán I. stupně nedodržel některé základní zásady činnosti správních orgánů, nemůže v žádném případě jít k tíži sxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Stěžovatel také označil za zcela nesprávný závěr krajského soudu, že existuje institut generální plné moci udělené advokátovi podle zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxta) neobsahuje. Obsahové náležitosti plné moci podle ust. § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu jsou splněny i v případě, že se jedná o plnou moc generálníx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxezeno v plné moci slovy „ve všech právních věcech“). Úřední ověření podpisu je formálním požadavkem, který plnou moc nečiní neplatnou a je odstranitelxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxnění formálních či obsahových nedostatků nežádal, nemůže jít tato nečinnost k tíži stěžovatele ani sloužit jako záminka pro účelové označení udělené xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxzi stěžovatelem jako zmocnitelem a zmocněncem řádně vzniklo, jelikož plná moc je pouhým jednostranným potvrzením smluvního vztahu mezi zmocnitelem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xyslovil závěr, že taková plná moc „
není účinná
v předmětném správním řízení“.
Stěžovatel vyjádřil nesouhlas i se závěrem krajského soudu, že vůči sprxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxení zákona krajský soud k takovému závěru dospěl. Povinnost předložit plnou moc správnímu orgánu vyplývá pouze z ust. § 33 odst. 2 písm. c) správního řáxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxstoupen. Ze všech uvedených důvodů proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu, jakož i napadené rozhodnutí a rozhodnutí správnxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxx xxst. 3 a 4 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které uplatnil stěžovatel v podané kasační stížnosti, a přitom sám neshledal vady uvedené v odst. 4, k nimž by xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxlání obviněného k ústnímu jednání o přestupku, které mu bylo doručeno fikcí dne 30. 9. 2013. Dne 30. 8. 2013 udělil stěžovatel plnou moc JUDr. Martinu Pásxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx
xxxle ust. § 33 odst. 2 písm. b) až d) správního řádu může být zmocnění uděleno pro celé řízení. Zmocnění může být uděleno pro neurčitý počet řízení s určitým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxx xýt do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu. Zmocnění může být uděleno v jiném rozsahu na záklaxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxx xx protokolu.
V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.
Zastoupení na základě plné moci tak představuje
fakultativní
formu zasxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 4. 5. 2011, č. j. 1 As 27/2011 - 81).
V ust. § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu je upravena tzv.
prezidiální plná moc, která může být udělená pro nexxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxlušného správního orgánu, popř. udělena do protokolu. Je tedy možné, aby zmocnitel podle citovaného ustanovení např. udělil zmocněnci plnou moc pro zxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x plné moci musí být vymezen konkrétně předmět řízení, lze z toho nepochybně dovodit, že plnou moc musí mít k dispozici místně příslušný správní orgán. Poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu. Dovolávat se této plné moci tak může účastník řízení nebo jeho zmocněnec jenom tehdy, jestliže správní orgán o takové plné moci věděl. V daném případě xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxnání předmětného přestupku a navíc po zahájení správního řízení. Správnímu orgánu I. stupně byla doručena až jako příloha odvolání proti jeho rozhodnxxx x xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxoto správní orgán I. stupně správně doručoval písemnosti (předvolání k jednání ze dne 17. 9. 2013 a rozhodnutí ve věci ze dne 29. 10. 2013) pouze jemu. Zvoxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xýt učiněn v souladu se zákonem. Předmětná plná moc však byla stěžovatelem udělena k zastupování ve všech právních věcech, tedy s neurčitým předmětem a nxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxoň základní šetření u správního orgánu se shodnou věcnou příslušností, tedy v tomto případě neoslovil Úřad městské části Praha 6, je tato výtka nepřípaxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x. stupni je tedy nedůvodná.
Otázka, zda plná moc zaslaná Úřadu městské části Praha 6 měla nedostatky, které měly být případně odstraněny, je v dané věcx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx generální plnou
moc dle zákona o advokacii ve smyslu § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu“
. Generální plnou moc udělenou advokátovi nelze hodnotit jakx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxk nemá jakýkoliv vliv na zákonnost napadeného rozsudku. Podstatná totiž v daném případě byla skutečnost, že stěžovatel správnímu orgánu I. stupně přexxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx x
xxxxxxxxx xxxxx xxxx
xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxsledně v rozporu s tím vyslovil závěr, že taková plná moc „
není účinná i v předmětném správním řízení“
, pak ani tuto stížní námitku Nejvyšší správní soud xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xe
„…v řízeních, v nichž byla
plná moc předkládána, tj. nejprve u Úřadu městské části Praha 6 a později též v předmětném odvolacím řízení,
byla bezvadnox xxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxž nutné odlišovat a není možné považovat
plnou moc uloženou u Úřadu městské části Praha 6 za plnou moc účinnou i v předmětném správním řízení.“
. Krajský xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxiku, kdy mu byla doručena.
S ohledem na výše uvedené není rozsudek krajského soudu nezákonný z důvodů namítaných v kasační stížnosti. Nejvyšší sprxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xx xx xxx podle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.
Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1 vxxx xxxxx xx xxxxxxx x x xxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. Nejvyšší správní soud žádnému z účastníků náhradu nákladů nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxu přípustné opravné prostředky.
V Brně dne 16. července 2015
JUDr. Eliška Cihlářová
předsedkyně senátu