28 A 21/2014 - 39

Procesní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245x xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx
xI. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 3.000 Kč, který mu
bude vyplacen z xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxnutím označeným v záhlaví tohoto usnesení zamítl žalovaný odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové (dále „správní orgán I. xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxku dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000Sb.,o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o silničním prxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx x souladu s ust. § 11 a § 12 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a dále dle ust. § 83 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemnxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxí hlavy druhé dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s.).
Základním předpokladem pro věcné přezkoumání zákonnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxednání spadá do pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví v souladu s ust. § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx x x.ř.s.).
Dle ust. § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxsemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.
Otázku včasnosti podání projednávané žalobx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxerá nekorespondovala s vyznačenou doložkou právní moci na tomto rozhodnutí žalovaného.
Žalobce spatřoval pochybení žalovaného v tom, že ponechal xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxžádal o doručování na elektronickou adresu, čemuž vyhověno nebylo. Korespondence byla doručována na elektronickou adresu, a následně na adresu trvaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxonické adresy elektronické podatelny správního orgánu, dále poukázal na porušení práva na obhajobu v řízení před správním orgánem, když žalobci bylo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx
Krajský soud ze správního spisu ověřil, že až do doby konání jednání ve věci, tedy do 6.5.2014, komunikoval výhradně s osobou žalobce, které doručoval pxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxi, kam byl předvolán s tím, že správní orgán bude vyslýchat předvolané svědky, policisty. Toto oznámení si žalobce převzal osobně proti podpisu dne 18.xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresy. s názvem „vyjádření ke spisu“ a s datem vypracování 5.5.2014. Sedm stran textu nejprve obsahuje omluvu žalobce a jeho zmocněnce z ústního jednáxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxného porovnání věrohodnosti jejich svědectví. Následně je připojeno několik odkazů na konkrétní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a 22 otázek, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxvněž vůči orgánu odvolacímu, aby byly veškeré písemnosti doručovány na elektronickou adresu zmocněnce. Poté následují ještě téměř tři strany souvisxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxním listu připojena plná moc, z níž vyplývá, že žalobce udělil dne 5.5.2014 plnou moc pro zastupování, kterou podepsal, panu K. S. V ní si zmocněnec vymínxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxu zmocněnce., a jelikož nebylo potvrzeno přijetí zprávy, následně bylo doručováno poštou na adresu bydliště. Stejný postup zvolil správní orgán I. stxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xpět z elektronické adresy zmocněnce uvedené v tomto odstavci.
Ve správním spise předloženém žalovaným mohl krajský soud toliko ověřit, že o podaném xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v žalobci, v níž zástupce žalobce označil za den doručení rozhodnutí žalovaného 27.11.2014.
K výzvě krajského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxzhodnutí zmocněnci žalobce, tedy doplnil původně v tomto směru neúplný správní spis. Z připojených listin je zřejmé, že napadené rozhodnutí bylo dne 1xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxdu, kdy nedošlo k potvrzení zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, která by osvědčila, že písemnost byla řádně doručena, postupoval žxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx x
xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxoval na adresu trvalého bydliště zmocněnce dle § 20 správního řádu), který si ji nepřevzal. Soud na dokreslení situace dodává, že takto tomu bylo i v příxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxát byl řádně vyzván a poučen o dalším postupu, obsahují poučení o dni, kdy bude zásilka připravena k vyzvednutí na poště a konečně záznam dne, kdy byla zásxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postup: Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xásilky a bylo zanecháno poučení. Zásilka byla připravena k vyzvednutí dne 18.9.2014, následně dne 30.9.2014 vložena do schránky zmocněnce.
Žalovaxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k vyzvednutí a s přihlédnutím k 10 lhůtě uvedené v ust. § 24 odst. 1 správního řádu). Od tohoto dne počala zmocněnci žalobce plynout lhůta dvou měsíců pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx
xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxjskému soudu zaslána prostřednictvím datové schránky
teprve dne 5.12.2014,
tedy opožděně.
Krajský soud je přesvědčen, že správní orgány doručovxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxbdobné
obstrukce
s doručováním lze vysledovat ve věcech u tohoto soudu vedených např. pod sp. zn. 28A 11/2014, sp. zn. 28A 16/2014 či sp. zn. 28A 20/2014x xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxnáním zmocněnce žalobce a dalších osob, které poskytují své služby řidičům – pachatelům přestupků – jistě by si nepovšimnul, že jedna z e-mailových adrxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxedal postup správních orgánů, které doručovaly způsobem z důvodů již popsaných nejprve na další e-mailovou adresu vyžádanou zmocněncem žalobce, ktexx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xalovaného o odvolání, doručily na adresu bydliště zmocněnce, kdy v souladu se zákonnou úpravou vycházely z
fikce
doručení. Není povinností správníhx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Již tato „past“ na správní orgán, navíc po získaných zkušenostech s tímto typem zmocněnců, jistě zakládá oprávněné pochybnosti v tom směru, že doručovxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xxmitkám v zásadě téhož druhu, tzn. nezákonné odesílání korespondence ze služební elektronické adresy zaměstnance žalovaného, tedy z nezpůsobilé e-mxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 15.12.2014, č.j. 6As 218/2014-34, přičemž takovýto postup neposoudil jako nezákonný, jak vyplývá z úvah pod bodem [17] citovaného rozhodnutí. Nejvyxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx
xx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx odst. 1 písm. i)
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, nelze dovodit povinnost
správního orgánu odesílat písemnosti pouze z elektxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xůsledek v podobě neúčinnosti
odeslání, resp. doručení zprávy na elektronickou doručovací adresu (e-mail)
účastníka. Nepotvrdí-li adresát převzxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x
xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
V témže rozhodnutí, pod bodem [20], se Nejvyšší správní soud rovněž vyjádřil námitce nastaveného SPAM filtru, který údajně zabránil zmocněnci žalobcx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxstřednictvím elektronických
adres však s sebou nese riziko obtěžujících zpráv (SPAM), resp. přehlédnutí úřední
zásilky ve změti spamů či zachycenx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrdí, že byl zkrácen na svých právech, avšak nemožnost
seznámit se s elektronickou zprávou si zapnutím spamového filtru, jak tvrdí, zjevně
způsobix xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx
xxxxxxxxaným způsobem doručena.“
Veden výše uvedenými závěry Nejvyššího správního soudu, a při vědomí postupu u doručování písemností zmocněnci žalobcex xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxobce v souladu se zákonem. Žaloba byla krajskému soudu doručena až po marném uplynutí dvouměsíční lhůty (§ 72 xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xebo opožděně. Dle ust. § 72 odst. 4 s.ř.s. nelze zmeškání lhůty pro podání žaloby prominout. Krajský soud vyhodnotil z objasněných důvodů žalobu jako oxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kaxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (dex xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xoudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního souxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxě
Zpět na text

Související dokumenty