19 A 27/2015 - 15

Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (4)
Judikatura (1)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxávní věci žalobce N. P.T., státního příslušníka Vietnamské socialistické republiky, proti žalované Policii ČR, Ředitelství služby cizinecké policxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxštění
takto:
I. Žaloba
se zamítá.
II. Žádný z účastníků
nemá
právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Rozhodnutím Policie ČR, Krajxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xalobci uloženo správní vyhoštění a stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie, v délce 1 roku. Počátek dobyx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxé republiky. Současně byla stanovena doba k vycestování z území České republiky do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí s tím, že na uvedeného cizince xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxodnutím Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 18.2.2015, č. j. CPR- 19381-4/ČJ-2014-930310-V240 byl výrok napadeného rozhodnutí částečně zmxxxx xxxx xx xxxx xxxx
xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxávní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení mezinárodní ochrany nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení o této žádosti, jestlixx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xj. zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, v platném znění, podání žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci mezinárodní ochrany nemá odkladný účinxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx81-4/ČJ-2014-930310-V240 ze dne 18.2.2015 a uvedl, že mu nebylo umožněno seznámit se se všemi podklady, které jsou nutné ke zpracování odvolání, konkxxxxx xx xxxxxx xx xx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho vyhoštění. Namítal, že žalovaná místo toho, aby řízení přerušila, vydala rozhodnutí. Žalobce tak neměl možnost se k věci kvalifikovaně vyjádřit. Nxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxjí zamítnutí. Konstatovala, že v žalobě jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxnutí podrobně a přezkoumatelně vypořádala také s otázkou přiměřenosti dopadu rozhodnutí o správním vyhoštění do soukromého a rodinného života žalobxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxonalita mezi veřejným zájmem na vyhoštění žalobce a zájmen na ochraně jeho soukromého a rodinného života.
Ze správního spisu bylo zjištěno, že žalovxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xe stanovuje doba k vycestování z území České republiky do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení mezinárodní ochrany xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxa vnitra ve věci mezinárodní ochrany nebo, jestliže podle zvláštního zákona, tj. zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, v platném znění, podání žaloby proti rxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxelství policie Moravskoslezského kraje, Odboru cizinecké policie č. j. KRPT-227063-26/ČJ-2014-070022-CH-SV ze dne 15.10.2013 ve věci správního vxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxtění podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb. a stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie v dxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxna č. 326/1999 Sb. od okamžiku, kdy účastník řízení pozbude oprávnění k pobytu na území České republiky. Doba k vycestování z území České republiky bylx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xde dne 24.7.2014 do 14.10.2014 na území České republiky bez víza, ač k tomu nebyl oprávněn, a tímto svým protiprávním jednáním naplnil znaky skutkové poxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx pobýval na povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání. Dne 12.9.2011 podal žádost o prodloužení, která byla dne 14.5.2014 zamítnuta. Rozhodnxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx.2014. Žalobce tedy byl ve stanovené době povinen vycestovat z České republiky. Žalobce ovšem nevycestoval a dne 22.7.2014 podal žádost o vízum na 90 dnx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxbce neopravňovalo k dalšímu pobytu na území. Žalovaná uzavřela, že žalobce se nacházel od 24.7.2014 na území České republiky neoprávněně, a to do 14.10xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxplní poté, co mu bude umožněno seznámit se se spisem vedeným u Policie ČR ve věci správního vyhoštění, žalovaná uvedla, že od podání odvolání do vydání naxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxx xx prospěch žalobce případná zjištění, což se však nestalo. Zdůraznila, že smyslem správního vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona o pobytu cxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxoudila okolnosti případu také s ohledem na ust. § 119a odst. 2 ve spojení s § 174 zákona č. 326/1999 Sb. s tím, že přihlédla k aspektům, které vyplývají z xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xdravotní stav mu nebrání v návratu do domovské země. Na základě zjištěných skutečností vyslovila přesvědčení, že nelze hovořit o integraci žalobce do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxsového materiálu rovněž nebylo zjištěno, že by žalobce měl na území České republiky vytvořené pevné kulturní a sociální vazby, respektive uvedl, že zdx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xoukázala na to, že žalobce sám uvedl, že v České republice nemá žádné závazky, ani rodinné ani finanční, a případné vyhoštění nebude znamenat nepřiměřexx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 500/2004 Sb. a zákonem č. 326/1999 Sb., postup v řízení o správním vyhoštění byl po zhodnocení všech souvisejících okolností posouzen jako správný a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o azylu bylo zahájeno dne 21.11.2014 a dosud v této věci nebylo rozhodnuto. Odvolací orgán tedy zohlednil tuto skutečnost ve výroku napadeného rozhodnxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxsti o udělení mezinárodní ochrany nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení o této žádosti, jestliže marně uplyne lhůta pro podání žalobx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxtném znění, podání žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci mezinárodní ochrany nemá odkladný účinek.
Krajský soud přezkoumal napadenx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání rozhodnutí žalovanou (§ 75 odst. 1 a 2 s.ř.s.).
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxých států Evropské unie podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., včetně poučení. Téhož dne byl za přítomnosti tlumočníka s žalobcem sepsxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxtí o správním vyhoštění, které tvoří úřední záznam pracovníků OAMP Ostrava, úřední záznam policistů OPA Ostrava, cestovní pas žalobce, výjezdní příkxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxe § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. k věci vyjádřil. Uvedl, že si je vědom toho, že v současné době pobývá v České republice bez platného víza, protože plxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxovat a včerejšího dne se rozhodl celou věc řešit cestou OAMP v Ostravě. V České republice nemá žádné závazky, jak finanční, tak rodinné, více se k věci necxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xahlédnout do spisu, seznámit se se všemi podklady pro rozhodnutí a byla mu dána možnost se k nim vyjádřit. Souhlasil rovněž s osobou tlumočníka. Správní xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xne 15.10.2014 je uvedeno, že vycestování žalobce je možné. S tímto závazným stanoviskem č. ZS24535, jakožto s podkladem pro rozhodnutí byl žalobce násxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, byl vyzván k vlastnímu vyjádření se k podkladovému materiálu nebo k doplnění svých případných návrhů na provedení dalšího dokazování ve věci ještě přxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xyl řádně seznámen 15.10.2014 ve 13.45 hod a nepožaduje se k těmto důkazům a podkladům vyjádřit. Poté 15.10.2014 bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhošxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm své zástupkyně advokátky JUDr. Anny Nguyenové, v němž uvedl toliko to, že si podává odvolání proti shora označenému rozhodnutí, které doplní a podrobxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxédnout advokátce JUDr. Anně Nguyenové, byl jí předložen kompletní spisový materiál. 11.11.2014 byla zástupkyni žalobce doručena výzva k odstranění xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxučeno podání zástupkyně žalobce, v němž sdělila, že jí byla doručena výzva k odstranění vad podání a že předpokladem kvalifikovaného odůvodnění odvolxxx xx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xe již dne 30.10.2014 požádala pracoviště MV – OAMP v Praze-Chodově o umožnění seznámení se se spisem žalobce, vztahujícího se k ukončení pobytu na území xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxé policie Ostrava, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Frýdek-Místek, pracoviště Chotěbuz, prohlášení o mezinárodní ochraně. Před vydáníx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxodující, zda byla seznámena se spisem účastníka řízení vedeným u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, neboť i přes vzájemnou obsxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xpozornila, že dosud neodstranila vady odvolání a současně ji vyzvala, aby odvolání odůvodnila ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o pobytu cizinců na území České republiky, policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který pobývá na území přechodně, s dobou, po kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxinec na území bez víza, ač k tomu není oprávněn, nebo bez platného oprávnění k pobytu.
Podle ust. § 174a téhož zákona, při posuzování přiměřenosti dopaxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xeho věk, zdravotní stav, povahu a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke stáxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxx xozhodl v souladu s ust. § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního bez jednání, neboť žalovaný s tímto postupem výslovně souhlasil a žaxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Napadené rozhodnutí soud přezkoumal v řízení vedeném podle části třetí, prvního dílu, hlavy druhé zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, kxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx x x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxlývá, že soud přezkoumává zákonnost rozhodnutí správního orgánu, a to pouze v rozsahu, který žalobce uplatnil v žalobě nebo během 10 denní lhůty po oznáxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxoruje konkrétnímu zákonnému ustanovení a toto tvrzení zdůvodnit. Nad rámec žalobních námitek musí soud přihlédnout toliko k vadám napadeného rozhodxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x projednávané věci nebyly zjištěny. Krajský soud současně konstatuje, že žaloba podaná k poštovní přepravě 16.3.2015 (a doručená soudu 19.3.2015) je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxné podklady. Správní orgán učinil správný závěr, podle něhož v konkrétním případě došlo k naplnění podmínek pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštěnx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx od 24.7.2014 do 14.10.2014, kdy bylo zahájeno správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členského státu Evropské unie. Z ust. § 103 písm. n) záxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xjištění správního orgánu, že na území České republiky pobýval od 24.7.2014 do 14.10.2014 bez víza, ač k tomu nebyl oprávněn, žalobce ani ničeho nenamítxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxska Ministerstva vnitra ČR č. ZS24535 ze dne 15.10.2014, z něhož vyplývá, že vycestování žalobce do domovského státu je možné. Správní orgán se zabýval xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince. Žalobce sám uvedl, že na území České republiky žádné pevné kulturní a socxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx nemá žádné závazky, ani rodinné, ani finanční a případné vyhoštění nebude znamenat nepřiměřený zásah do jeho soukromého života. Nedůvodná je námitka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xigrační politiky Ministerstva vnitra ČR ve věci ukončení pobytu a že informace obsažené v tomto spise mohou mít zásadní vliv na projednávanou věc a že žaxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xe znění pozdějších předpisů seznámen s podklady pro rozhodnutí a bylo mu umožněno se k věci vyjádřit. Poté, co podal proti rozhodnutí správního orgánu Ix xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xatem 16.10.2014 uvedl, že odvolání doplní poté, co mu bude umožněno seznámit se se spisem. Nebylo žádného důvodu k tomu, aby správní orgán vyčkával někoxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxtění. Co se týče prohlášení žalobce o azylu dne 18.11.2014, přičemž rozhodnutí v řízení o azylu žalobce napadl správní žalobou, jak je soudu známo z jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxnil již žalovaný ve výroku svého rozhodnutí v souladu s § 119 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xx xxxxe ust. § 118 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. stanovil dobu k vycestování z území České republiky do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx žaloby pro rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci mezinárodní ochrany, nebo jestliže podle zvláštního zákona, tj. zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, v pxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx x xx xprávního řádu, pro kterou by musela žalovaná rozhodnout dle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxle § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.
O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 1 věty první s.ř.s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu náxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxdnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššíhx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakýcx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvlášxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx