62 Az 1/2015 - 21

Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (5)
Judikatura (2)
xx xx xxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxci žalobce: N. P. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, Praha 7, Nad Štolou 3 k žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18.2.2015 č.j. OAM-620xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxx
xx xxxxxx
x
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Odůvodnění :
[1] Žalobci nebyla udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxbu, ve které uvedl, že s rozhodnutím nesouhlasí, navrhuje, aby rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena správnímu orgánu k dalšímu řízení. Uvedl, že dne 21xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxí k uplatňování politických práv a svobod a ani, že by mu z tohoto důvodu hrozilo pronásledování či uvěznění. Opakovaně uváděl, že důvodem, pro který chcx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxnamské společnosti, politické a ekonomické situaci, je přijetí potřebných opatření ke zlepšení situace občanů v nedohlednu. Nesouhlasí s tím, že v přxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxi, a místní orgány měly vědomost o tom, že v zahraničí si požádali o azyl, jsou pod soustavným dohledem. Jsou jim činěny překážky při vyřizování běžných zxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxřel oprávněnost žaloby a uvedl, že při hodnocení žádosti vycházel především z vlastních tvrzení žalobce sdělených v průběhu správního řízení, z nichž xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxamu. Žalovaný odkázal na obsah správního spisu a zdůraznil, že žalobce se do Vietnamu nechce vrátit z důvodu tamních ekonomických potíží, tyto však nijxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xůvodem, tedy důvodem, který by odůvodňoval přiznání mezinárodní ochrany ve formě azylu. Legalizace pobytu spadá pod zákon o pobytu cizinců a nelze totx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxk, jak je uvedeno v odstavci xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxx. a) zákona o azylu, když sám žadatel vyloučil jakékoliv pronásledování a jako důvod žádosti uvedl zůstat v ČR, kde má manželku, s níž hodlá založit rodinxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxré shromáždil v průběhu správního řízení ohledně politické a bezpečnostní situace a stavu dodržování lidských práv ve Vietnamu. Využil Informaci Minxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxdní organizace pro migraci IOM z října 2012 ze dne 2.4.2013 a aktuální informace databanky ČTK. V průběhu správního řízení bylo objasněno, že tvrzeným dxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxy dle § 12, § 13 humanitárního azylu ani podmínky pro udělení doplňkové ochrany.
[5] Z obsahu správního spisu bylo zjištěno, že
- řízení o udělení mezxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxnželka a teta. Do ČR přicestoval v listopadu
2006 a od té doby tady žije. Nikdy nebyl politicky organizován ve své vlasti,
ani nikdo z jeho rodiny a jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx
x xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxí dítě. V České republice se cítí
svobodný, dodržují se tady lidská práva a pro děti je tady lepší budoucnost.
Aby mohl v ČR žít a pracovat, musí mít povolxxx x xxxxxxx
x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx x xxxxxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxo
příkazu byl ten, že při podání žádosti o povolení dlouhodobého pobytu dodal
dokumenty po vypršení lhůty. Odjel do Vietnamu za nemocnou matkou
a nemxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xxstat v ČR. S manželkou uzavřel sňatek na velvyslanectví
Vietnamské republiky v Praze 3.11.2014. Manželka má dlouhodobý pobyt
v ČR povolen. Manželka x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xemá žádný majetek, zázemí ani práci, práce
se tam těžko hledá,
- informace o zemi původu, a to konkrétně Informace MZV ze dne 16.4.2014
č.j. 99311/201xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx xx xxxxé zjištěno, že v případě kritiky státu a jeho představitelů
lze očekávat pravděpodobnou persekuci, a to zejména ze strany justičních
orgánů a policixx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxdu jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí. Součástí státní
politiky je umožnit vycestování co nejširšímu okruhu obyvatel, a toho času se
odhaduje nxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxx x xxxestování podporuje a je ochoten i přehlédnout, pokud
v cestě za cílem vycestování použije téměř jakýkoliv prostředek.
Pravděpodobně by příliš nevaxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpráva Human Rights Watch 2014 na téma političtí
vězni a systém trestního soudnictví, svoboda projevu, názoru a informací,
shromažďování, vyznání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxále jen s.ř.s.), v mezích žalobních bodů a při přezkoumání rozhodnutí vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání rozhodnutí žalxxxxxx xx xx xxxxx x x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxlu je mimořádná ochrana jedince, nesloužící k legalizaci pobytu. V prvé řadě je to zákon o pobytu cizinců na území České republiky, který stanoví podmínxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxv negativním jevem v zemi původu; azyl jako právní institut je společně s doplňkovou ochranou jednou z forem mezinárodní ochrany, avšak není univerzálxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vymezeny poměrně úzce a nepokrývají celou škálu porušení lidských práv a svobod, která jsou jak v mezinárodním, tak ve vnitrostátním kontextu uznávánxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxko nejvlastnější existence lidské bytosti a práva a svobody s ní spojené, třebaže i další případy vážného porušování ostatních lidských práv se mohou jxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx.2005, č.j. 5 Azs 125/2005-46).
[8] V ust. § 12 písm. a) a b) zákona o azylu jsou stanoveny důvody pro udělení azylu. Podle písm. a) azyl se cizinci udělí, xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx xizinci udělí,
bude-li v řízení o udělení mezinárodní
ochrany zjištěno, že cizinec má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xřípadě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště. Žalobce sám v žalobě uvedl, a ve shodě s tím bylo i obsahem spisu pxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxonásledován. Opakovaně uváděl, že chce v České republice zůstat, neboť jsou zde slušné životní podmínky pro jeho děti. Jestliže žalobce sám popírá jakxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxx x xxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxdělení azylu podle ust. § 12, § 13 a humanitárního azylu, jestliže žalobce ani sám netvrdil žádnou formu pronásledování a ani důvody, které by bylo možno xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxtí hodných zvláštního zřetele důvodem pro udělení azylu z humanitárního důvodu podle § 14 zákona o azylu. Žalovaný dostatečně zjištěný skutkový stav pxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxy podle ust. § 14a zákona o azylu. Závažnou újmou podle citovaného ustanovení je správní orgán povinen se zabývat, je-li žadatelem o mezinárodní ochranx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxi původu a své povinnosti dostál. Soud přisvědčil správnímu orgánu i v otázce nedůvodnosti udělení doplňkové ochrany. Doplňková ochrana se udělí cizixxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxd by byl cizinec vrácen do státu, jehož je státním občanem, nebo v případě, že je osobou bez státního občanství, do státu svého posledního trvalého bydlixxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxem, nebo svého posledního trvalého bydliště (§ 14a odst. 1 zákona o azylu). Za vážnou újmu se považuje a) uložení nebo vykonání trestu smrti, b) mučení nexx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxho násilí v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, nebo d) pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazkx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxx xxxovaného i za současné situace ztotožnil.
[11] Žalobce nesplňuje uvedené podmínky, neboť nebylo zjištěno, že v jeho případě jsou důvodné obavy, že poxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxcí jeho krajanů ví, že neúspěšní žadatelé o azyl v zahraničí mají po svém návratu problémy, neboť jsou pod soustavným dohledem, jsou jim činěny překážky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx4-LPTP, která se týká právě situace neúspěšných žadatelů o mezinárodní ochranu po návratu do vlasti, a která ve shodě s tvrzením žalobce nevylučuje možxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxm pobytu v zahraničí, tady ze strany státu není žádná diskriminace, naopak stát čím dále více podporuje odjezdy občanů do zahraničí, neboť počítá s příjxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxtna přehlédnout, pokud v cestě trvale nebo dlouhodobě se usídlit v zahraničí fyzická osoba použije jakýkoliv prostředek, tedy i získání mezinárodní oxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxí legalizaci pobytu se snaží získat žádostí o mezinárodní ochranu. I za předpokladu, že žalobce by byl z důvodu žádosti o mezinárodní ochranu diskriminxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxstí dostal, avšak žalobce zneužívá žádost o udělení mezinárodní ochrany k zajištění legálního pobytu v České republice a uzavírá, že nebylo shledáno pxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx x xxxhodnutí je přesvědčivě a dostatečně odůvodněno, což ho činí v plné šíři přezkoumatelným. Žalobce nesplňuje podmínky pro udělení mezinárodní ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxí dle ust. § 51 odst. 1 s.ř.s. se souhlasem obou účastníků řízení.
[14] Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1 s.ř.s., neboť procxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx