15 A 57/2012 - 53

Obec jako účastník správního řízení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (6)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxení pouze za předpokladu, že starosta je nepřítomen nebo nevykonává svou funkci (§ 104 odst. 2 věta třetí zákona o obcích), případně pokud byl místostarxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xádu). Existenci takových skutečností musí správní orgány ověřit, jinak nemohou vycházet z toho, že písemnost byla obci doručena.
ČESKÁ REPUBLIKA
Rxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxera a Ing. Mgr. Martina Bruse v právní věci žalobkyně: Obec Michalovice, se sídlem Michalovice č. p. 44, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého krajex xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxtem tamtéž, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 4. 2012, č. j. 240/UPS/2011-4, JID: 9851/2012/KÚÚK/Kop.,
takto:
I.
Rozhxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
x xxx
xx xxxxx
žalovanému k dalšímu řízení.
II.
Žalovaný
je povinen
zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 7.800 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x40/UPS/2011-4, JID: 9851/2012/KÚÚK/Kop., jímž bylo zamítnuto jako opožděné její odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice (dále jen „sxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xx xx xxx xx x. 17/1 v k. ú. Michalovice, Michalovice 39“.
V žalobě žalobkyně namítala, že závěr žalovaného o opožděnosti odvolání není správný. Předeslala, že žaxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxevzal dne 2. 3. 2011 místostarosta p. Š. J.“ a podpis místostarosty žalobkyně. K tomu žalobkyně uvedla, že podle § 30 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., spráxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxrostkou pověřené. Místostarosta žalobkyně J. Š. nebyl orgánem ani osobou, kterým se ve smyslu § xx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xroto nemohlo být a nebylo žalobkyni doručeno až do opakovaného doručování dne 19. 4. 2011. Pokud byla místostarostovi předána kopie rozhodnutí, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx). Dne 2. 3. 2011 tak nemohla být splněna podmínka oznámení rozhodnutí doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou.
Žalobkyně podoxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxnutí sám konstatoval, že nedošlo k elektronickému doručení rozhodnutí, které tak nenabylo právní moci. Původně sice stavební úřad žalobkyni sděleníx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxručeno a přistoupil k opakovanému doručení rozhodnutí společně se sdělením o neplatnosti nabytí právní moci rozhodnutí a s poučením o možnosti podat oxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxnou dne 19. 4. 2011 a odvolání bylo dne 2. 5. 2011 podáno ve lhůtě k tomu určené správním řádem a v souladu se sdělením stavebního úřadu ze dne 11. 4. 2011.
Žxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí. Žalobkyně podotkla, že rozhodnutí o dodatečném povolení stavby a soxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xtanovisek dotčených orgánů státní správy a v rozporu s předloženými – naprosto nedostatečnými – podklady. To podle žalobkyně představuje i v případě oxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxost, že žalovaný o odvolání rozhodl až takřka po roce od jeho podání, a to zcela nesprávně a účelově, aniž se zabýval věcnou stránkou případu; žalovaný se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxzhodnuto, neboť měla za to, že její námitky byly v odvolání vzneseny zcela po právu. Veřejný zájem spatřovala žalobkyně v tom, že stavební úřad rozhodl v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Žalovaný k výzvě soudu předložil správní spis a písemné vyjádření k žalobě, v němž navrhl její zamítnutí pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxckou závadou na straně stavebního úřadu, kterému se opakovaně nepodařilo doručit rozhodnutí žalobkyni do datové schránky. Po těchto dvou neúspěšnýcx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxna prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu žalobkyně.
Žalovaný označil za správný svůj postup, kdy vztáhl materiální účinky dorxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xalobkyně nepředložila žádný argument či podklad, z něhož by vyplývalo, že místostarosta není oprávněn jednat za obec v zastoupení ve smyslu § 104 odst. x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obvyklé, aby stavební úřad v obvodu své územní působnosti vyžadoval od starostů a místostarostů obcí doložení usnesení zastupitelstva obce o jejich vxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxěl důvod prověřovat, zda v okamžiku převzetí rozhodnutí jsou naplněny zákonné předpoklady pro zastupování starosty obce místostarostou. I když místxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxle žalovaného zcela důvodně považoval za osobu, která vystupuje jménem obce a prostřednictvím které se písemnost dostane do sféry vlivu adresáta.
Žaxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na tvrzených formálních vadách při doručování. Nenamítala tedy popření samého účelu doručování v materiálním smyslu, kterým je bezesporu zajištění xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xoud v rozsudcích ze dne 14. 3. 2007, č. j. 8 Afs 25/2006 - 67, a ze dne 6. 3. 2009, č. j. 1 Afs 148/2008 - 73.
Podle žalovaného není pochyb o tom, že pokud místostxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřad později zaslal předmětnou písemnost žalobkyni ještě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, na této věci nic nemění. Žalovaný uzavřxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx stavebnímu úřadu dne 2. 5. 2011 je proto zcela jednoznačně opožděné.
Osoba zúčastněná na řízení ve svém vyjádření označila podanou žalobu za účelovoxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně příloh a své námitky a připomínky uplatnit nejpozději dne 14. 12. 2010 při ústním jednání. Tyto možnosti však ignorovala. Osoba zúčastněná na říxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, avšak v reakci na toto sdělení neuplatnila své námitky a připomínky, nýbrž jen požadovala zaslání ověřené projektové dokumentace včetně příloh. Osoxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x x xxx xxxxxx x obcích. Starostka žalobkyně si podle osoby zúčastněné na řízení touto cestou vyřizuje účty s manželem osoby zúčastněné na řízení, který v minulosti něxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx pouhou záminku.
O žalobě soud rozhodl v xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxlovaný nesdělili soudu do dvou týdnů od doručení výzvy svůj nesouhlas s takovýmto projednáním, ačkoliv byli ve výzvě výslovně poučeni, že nevyjádří-lx xx x xxxx xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxtí hlavy druhé prvního dílu s. ř. s., která vychází z dispoziční zásady vyjádřené v § 71 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 větě druhé a třetí a v § 75 odst. 2 xxxx xxxxx xx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxbo během dvouměsíční lhůty po oznámení napadeného rozhodnutí ve smyslu § 72 odst. 1 věty první s. ř. s. Povinností žalobce je proto tvrdit, že správní roxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vadám napadeného rozhodnutí, k nimž je nutno přihlížet bez návrhu nebo které vyvolávají nicotnost napadeného rozhodnutí podle § 76 odst. 2 s. ř. s. Takxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxho spisu dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná, neboť napadené rozhodnutí žalovaného je nezákonné ve smyslu § 78 odst. 1 s. ř. s. Soud však nepřisvědxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xízení o žalobě proti rozhodnutí, jímž bylo odvolání zamítnuto jako opožděné, se soudní přezkum omezuje pouze na posouzení toho, zda bylo odvolání skutxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxího správního soudu ze dne 27. 11. 2008, č. j. 2 As 53/2007 - 111, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 12. 2009, č. j. 5 As 105/2008 - 135, www.xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxí stavby a souhlas s jejím užíváním.
Soud dále podotýká, že samotná délka řízení o odvolání nemůže způsobit nezákonnost napadeného rozhodnutí. Povaxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxosti ve smyslu § 80 správního řádu. To však žalobkyně neučinila.
Následně se soud zaměřil na námitky žalobkyně, které souvisely s posouzením včasnoxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxámení rozhodnutí ve smyslu § 72 odst. 1 správního řádu, od kterého podle § 83 odst. 1 téhož zákona počíná plynout odvolací lhůta. Žalovaný zastával názoxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxo názorem nesouhlasila a poukazovala na nedostatek oprávnění místostarosty k převzetí rozhodnutí.
Z obsahu správního spisu soud zjistil, že stavexxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx0 odeslal rozhodnutí žadatelce o dodatečné povolení stavby J. P., avšak rozhodnutí současně neodeslal žalobkyni a dalším účastníkům řízení, a to ani pxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx x1. 4. 2011 vyrozuměl účastníky řízení o neplatnosti nabytí právní moci. V této souvislosti soud podotýká, že předmětné sdělení ze dne 11. 4. 2011 nikterxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxt, že rozhodnutí nebylo žalobkyni před 26. 1. 2011 doručeno, a proto nemohlo uvedeného dne nabýt právní moci.
Druhý pokus o doručení rozhodnutí, kterx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxhodnutí založeném ve správním spisu. Třetí pokus o doručení rozhodnutí ze dne 16. 12. 2010 žalobkyni a ostatním účastníkům řízení učinil stavební úřad xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxtí dne 20. 4. 2011 osoba k tomu oprávněná, jak vyplývá ze záznamu na doručence.
Pro doručování písemností správních orgánů (včetně rozhodnutí) platí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky.“
Podle odstavce 2 věty první téhož ustanovení,
„[n]ení-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“),
„[u]možňuje-li to povaha dokumentx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xéto osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na
místě.“
Z citovaných ustanovení jednoznačně vyplývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxránky. Nerespektování zákonem stanovených pravidel pro doručování však nemůže mít vliv na účinnost takového doručení, pokud adresát písemnost převxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxi řízení mohou být výrazně dotčeni na svých právech, ale na druhé straně nelze přijmout formalistický přístup, je-li naplněna materiální funkce doručxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxtele poštovních služeb, nemohlo mít pochybení spočívající v nedoručení do datové schránky vliv na platnost doručení se všemi jeho účinky (srov. např. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xochybil, neboť své rozhodnutí nedoručil žalobkyni prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Pro posouzení včasnosti, či opožděnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx je nutno ve světle citované judikatury považovat za den doručení rozhodnutí, od něhož se odvíjí běh lhůty pro podání odvolání. Z obsahu správního spisu xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx 20. 4. 2011, kdy bylo rozhodnutí žalobkyni doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a žalobkyní rozporovaný den 2. 3. 2011, kdy rozxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxí žalobkyni, či nikoliv.
Podle § 72 odst. 1 věty první správního řádu
„[r]ozhodnutí se účastníkům oznamuje
doručením stejnopisu písemného vyhotoxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxxxxy převzít orgány a osoby uvedené v § 30 nebo jiné osoby, které byly pověřeny
písemnosti přijímat.“
Žalobkyně je v souladu s čl. 99 Ústavy České republikx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxněn územní samosprávný celek navenek
zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen.“
Obec navenek zastupxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxněna převzít především její starostka a dále osoby, které k tomu byly starostkou pověřeny.
Právní postavení místostarosty a jeho oprávnění upravujx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo
obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nxxxxxxxxx
xxxxxx xx xx xxxxx x x x xx xxxxx xxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxtarostou je zajištění zastupitelnosti starosty v případech, kdy pro nějakou objektivní překážku nevykonává nebo nemůže vykonávat svou funkci. Nejexxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xrvní věta citovaného ustanovení neposkytuje místostarostovi obecné oprávnění zastupovat starostu, nýbrž pouze stanovuje, kdo starostu zastupujex xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vykonává starosta, je zastupování starosty místostarostou ve smyslu § 104 odst. 1 zákona o obcích omezeno jen na dobu nepřítomnosti starosty a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxlo mít právní jednání místostarosty ve správním řízení právní účinky pro obec, musí být naplněna některá z podmínek vyplývajících z § 104 odst. 1 zákonx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x takovému právnímu jednání pověření od starosty (srov. § 30 odst. 4 správního řádu). To samozřejmě platí i pro přebírání jednotlivých písemností spráxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxem správního řízení obec, může mít převzetí písemnosti adresované obci jejím místostarostou účinky doručení pouze za předpokladu, že starosta je nepxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxm (§ 104 odst. 2 věta druhá zákona o obcích), nebo byl-li k převzetí písemnosti pověřen (§ 30 odst. 4 správního řádu). Existenci takových skutečností mxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxarostou obce má automaticky účinky doručení tohoto rozhodnutí obci, shledal soud nesprávným, což zakládá nezákonnost napadeného rozhodnutí z důvodx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xtarostky žalobkyně místostarostou, ani zda byl místostarosta k převzetí rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 16. 12. 2010 pověřen. Žalovaný rovněž nezxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxlní funkce doručení a mohla začít plynout odvolací lhůta. Ze správního spisu současně nevyplývá, že by se žalobkyně seznámila s obsahem rozhodnutí staxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxručení rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 16. 12. 2010 žalobkyni, nemůže závěr žalovaného o opožděnosti podaného odvolání obstát.
Soud proto shledxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xrácení věci žalovanému k dalšímu řízení, v němž je ve smyslu ustanovení § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán výše uvedenými závěry soudu. Žalovaný tedy v dalším řízxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxtečněné dne 2. 3. 2011 mělo účinky doručení rozhodnutí žalobkyni, či nikoliv. Případně též zjistí, kdy byla s předmětným rozhodnutím fakticky seznámexx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xe věci plný úspěch, soud podle § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. uložil žalovanému zaplatit jí do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku náhradu důvodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx x x x x x xxxxx x xxxxx x) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění účinném do 31. 12. 2012 [převzetí a příprava zastoupení podle § 11 odxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxly po 300 Kč podle § 13 odst. 1 a 3 advokátního tarifu ve znění účinném od 1. 1. 2006]. K návrhu na přiznání odměny podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. soud podoxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx soudní řízení ve správním soudnictví, soud proto stanovil odměnu advokáta podle advokátního tarifu.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kaxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxm Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxsledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti
musí
být stěžovatel zastoupen advxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xodle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxezna 2015
JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotování:
Iva Tovarová