47 A 15/2012 - 152

Životní prostředí - ochrana přírody a krajiny

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (8)
Judikatura (3)
xx x xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xůsledku rozsudku správního soudu, pak by pro další řízení před správním orgánem měl přiměřeně platit § 28 odst. 2 citovaného zákona. To znamená, že opoxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxá v návaznosti na zrušující rozsudek správního soudu.
II. Vystupuje-li jako účastník řízení správce povodí, pak i přes svůj zčásti veřejnoprávní chxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxní a stanoviska správce povodí poskytnutá v průběhu řízení podle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, proto nemají pro rozhodování vodoprávních úřaxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxtá otázka sporná a správní orgán za účelem jejího vyhodnocení provádí důkaz znaleckým posudkem (§ 56 správního řádu), který byl vypracován na objednáxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xízení nezávislý.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Praze
rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a sxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xx xx xxx x xx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxliborem Vančurou, advokátem se sídlem Palackého třída 115/27, 288 02 Nymburk, proti žalovanému Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životníxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xx xx xxx x xx xx xxx xx xx xxx xxxxxxpené Mgr. Janem Hrazdirou, advokátem se sídlem Na Příkopě 15, Praha 1,
o žalobách proti rozhodnutím žalovaného ze dne
27. 2. 2012, č. j. 014958/2012/KUxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxx
xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxného ze dne 27. 2. 2012, č. j. 014958/2012/KUSK, sp. zn. SZ_014958/2012/KUSK/3 a rozhodnutí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
x xxx
xx xxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxx
xxxxxxx
xx
xxxxx xxxhodnutí xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x xx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx
xx
xa nákladech řízení k rukám jeho právního zástupce, JUDr. Dalibora Vančury, částku 11.200,- Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.
IV.
Ve vzxxxx
xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxů řízení.
Odůvodnění:
Žalobou ze dne 16. 3. 2012 podanou u Městského soudu v Praze se žalobce a) domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 2. 201xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxeno rozhodnutí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odboru životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), ze dne 9. 11. 2011, č. j. 10xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xx xxx x x xxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx znění zákona č. 186/2006 Sb., (dále jen „vodní zákon“) povoleno osobě zúčastněné 1) nakládání s povrchovými vodami k účelu využívání energetického poxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxládání s vodami“). Městský soud v Praze svým usnesením ze dne 11. 4. 2012, č. j. 3 A 32/2012-36 vydaným dle § 7 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xozhodnutí žalovaného ze dne 13. 11. 2012, č. j. 152507/2012/KUSK, sp. zn. SZ_15207/2012/KUSK/2, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce b) proti rozhxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx přechodu Čelákovice na pozemcích parc. č. xx, v k. ú. Káraný pro účel využití energetického potenciálu vodního toku a stávajícího jezu a zlepšení podmíxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxněnosti obou napadených rozhodnutí ke společnému projednání (§ 39 s. ř. s.).
Žaloba ve vztahu k povolení k nakládání s vodami
Žalobce a) v prvním bodx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxech. Namítl, že odběr vody povolený osobě zúčastněné 1) jemu samotnému sníží možnost odběru vody v rámci provozu vodního díla Čelákovice, čímž by mu vznxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxdu, kdy namítl, že v povolení k nakládání s vodami nejsou uvedeny žádné omezující podmínky pro nakládání s vodami a není vyjádřena ani
priorita
využití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xřímo stanoveny žadateli ve vydaném povolení k nakládání s vodami, které by mělo obsahovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxno pod posledním odběrem nad určitou hodnotu. Nejedná se totiž o jediný odběr vody v dané lokalitě. Žalobce a) poukázal na odůvodnění rozhodnutí ministxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx CSc. (dále též „posudek Ing. M.“) a odborného vyjádření ze dne 14. 2. 2012, č. HS 1225401501, zpracovaného prof. Ing. J. Š., CSc. („dále též odborné vyjádxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), protože výrok rozhodnutí neobsahuje konkrétní řešení otázky, která je předxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxkladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění účinném ke dni vydání napadxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdmínek, za kterých se nakládání s vodami povoluje. Předmětné povolení dále neobsahuje určení polohy místa nakládání s vodami v souladu s nařízením vláxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xen „nařízení vlády č. 430/2006“). Žalobce a) je rovněž přesvědčen, že žalovaný se dostatečně nezabýval existencí dvou malých vodních elektráren v danx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx využívat, pouze nedojde-li ke snížení hladiny vody na čelákovickém labském jezu pod nominální výšku hladiny vody stanovenou platným vodoprávním rozxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxatika nově udělovaného povolení k nakládání s vodami za existence již vydaného jiného povolení k nakládání s vodami pro jiný subjekt na témže vodním dílxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxké energie pouze jeden subjekt, s jehož existencí se při budování vodního díla čelákovického jezu počítalo. S ohledem na tuto skutečnost se žalobce a) dxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxvést důkaz oběma shora zmiňovanými znaleckými posudky.
Ve třetím žalobním bodu byly namítány nedostatky ve výroku povolení k nakládání s vodami, v něxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxuje pouze označení předmětu v účelu týkajícím se provozování MVE, avšak vodní elektrárna nemůže být oprávněným subjektem, a proto měl žalovaný zrušit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxrávní úřad návrhu žalobce a) na ustanovení nového znalce, potom se měl s touto skutečností xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xe závěry oponentního posudku nevycházejí z dlouhodobých hydrologických charakteristik. Žalobce a) s tímto názorem nesouhlasí a naopak shledává u toxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxvněž obsahuje informaci zásadního charakteru, a to že průtok v hlavním řečišti neodpovídá údajům uvedeným v dokladu, se kterým bylo v původním řízení pxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx). Navzdory tomu však napadené rozhodnutí odkazuje pouze na posudek doc. S., přestože v mezidobí se změnily podmínky a byly předloženy důkazy, které záxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxd napadeného rozhodnutí a žalovaný měl nechat zpracovat znalecký posudek nový, který by jednoznačně posoudil vzniklou situaci v čelákovické labské zxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxlit, a rozhodnout až na základě těchto zjištění.
V pátém žalobním bodu žalobce a) brojil proti nesprávnému hodnocení důkazu – odborné studie „Měření hxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xezu MVE M. Č. nemůže využít povolené nakládání s vodami v plném rozsahu, z čehož žalobce a) opět vyvodil nutnost stanovení omezujících podmínek pro povoxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxé maximální množství povrchové vody využít i v okamžiku, kdy se hladina na čelákovickém jezu bude pohybovat okolo výšky nominální hladiny 171,59 m. n. mx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 8,5 m3 s-1. K prokázání skutečností uváděných v tomto bodě žalobce a) navrhl důkaz výpovědí zpracovatele shora uvedené studie.
V šestém žalobním bxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xni místní šetření, čímž nebyl zjištěn skutečný stav věci. Žalobce a) nemohl na závěry rozhodujícího orgánu reagovat, čímž byla porušena jeho práva vypxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxní a na absenci rozhodnutí o jeho odvolání proti usnesení vodoprávního úřadu ze dne 10. 10. 2011, č. j. 100/81600/2010, v němž byl žalobce a) uveden ve výčxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxa řízení osobě zúčastněné 3), která nemůže být povoleným nakládáním s vodami vůbec ovlivněna. Při tomto nazírání by žalovaný musel přiznat postavení úxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxe a) rovněž poukázal na vyloučení odkladného účinku odvolání vodoprávním úřadem v rozporu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu a bagatelizaci tohxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xinisterstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx x. 11. 2004, ačkoliv byla podána dříve než žádost osoby zúčastněné 1) podaná dne 21. 2. 2007. Řízení o žalobcově žádosti totiž bylo přerušeno s výzvou k dopxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx doklady trpí nějakými dalšími nedostatky. Jelikož žádost žalobce a) byla podána dříve, existovala zde vůči žádosti druhé překážka ve smyslu § 48 spráxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxhodnutí o žádosti žalobce a), kde byl vodoprávní úřad naopak nečinný. Je přitom nepřípustné, aby o dříve podané žádosti rozhodnuto nebylo a v jiné žádosxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oproti druhému v rozporu se zásadou rovnosti účastníků vyjádřené v ustanovení § 7 správního řádu, když navíc žalovaný v tomto směru připouští pochybexx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxracející důvod, pro který se žalovaný nezabýval předloženým znaleckým posudkem, ačkoliv jej dříve onačil za důvod obnovy řízení. Dále pak žalobce a) sxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 18. 6. 2012 k žalobě žalobce a) nejprve předestřel, že se ve svém rozhodnutí vypořádával pouze s námitkami uvedenými x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xe své žalobě v rozporu s ustanovením § 65 odst. 2 s. ř. s. neprokázal, ani netvrdil, jaké jeho konkrétní právo bylo porušeno, ani zda je porušení jeho přípxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxským právem garantovaným čl. 25 až 36 Listiny. Následně zrekapituloval průběh rozhodovacího procesu, v němž proběhla řada řízení o řádných a mimořádxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxi, neboť to nebylo součástí odvolacího řízení a nemělo tudíž na napadené rozhodnutí vliv. Žalobce a) měl a mohl výsledek tohoto řízení nechat přezkoumax x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxvněž stanovil, že předmětná MVE smí využívat energetický potenciál povrchové vody v labské zdrži pouze v případě, že nezpůsobí snížení hladiny vody na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x množství odběru povrchových vod. Všechna vydaná povolení k nakládání s vodami jsou omezena maximálním množstvím vody v korytě toku, oprávněným však nxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxožství vody a jejímu průtoku zde existují i další omezující kritéria jako např. stanovení minimálního zůstatkového průtoku či vliv srážek a sucha. Na nxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí vodoprávního úřadu ze dne 6. 4. 2004, č. j. 100/20728/2003, kdy schválené povolení k využívání energetického potenciálu povrchových vod zvýšením maxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x roku 2004. Potvrdil, že vodoprávní úřad dne 3. 11. 2004 přijal žádost o navýšení nakládání, ale protože neobsahovala všechny náležitosti, vyzval jej k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx rovněž usoudil, že hlavním účelem podané žaloby je snaha žalobce a) domoci se bezpodmínečného zajištění maximálního odběru povrchových vod. Opětovnx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx labském jezu na základě povolení vodoprávního úřadu právě k výši nominální hladiny vody na kótě 171,59 m. n. m. Turbíny žalobce totiž nejsou s to protékaxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nad jezem by zasáhlo do právem chráněných práv vlastníků nemovitostí podél vodního toku. Domáhal-li se žalobce a) zvýšení hladiny vody nebo navýšení pxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx pro účely řízením obsoletním, neboť hodnotil podmínky stanovené rozhodnutím ze dne 8. 1. 2009, č. j. 167981/2008/KUSK/9, které však bylo již zrušeno. x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxvisko ze dne 21. 3. 2012, předložené žalobcem a) k této problematice v rámci doplnění jeho žaloby, vůbec nebylo předloženo v průběhu správního řízení, pxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xento nedostatek nezaviněný žalovaným nemůže být vadou řízení ani rozhodnutí obou stupňů.
Na vyjádření žalovaného reagoval žalobce a) připojením rexxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxodnutím vodoprávního úřadu ze dne 6. 4. 2004, č. j. 100/20728/2003, potvrzeným rozhodnutím žalovaného ze dne 17. 8. 2004, č. j. 9088-74174/04/OŽP/V-Vxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xšak bylo toto právo žalobce a) porušeno, protože povolení dalšího nakládání s vodami pro jiný subjekt v téže lokalitě bez stanovení omezujících podmínxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxící podmínky upravující výkon dvou práv k nakládání s vodami v jedné lokalitě. I když nebude způsobeno snížení hladiny výkonem jednoho práva, dojde k omxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxzovaly, zvláště za situace, kdy průtok je nižší než součet rozsahu povolených nakládání s vodami. Žalobce a) popřel, že by v předmětné věci požadoval zvxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxy správcem toku dle dříve platného manipulačního řádu. Žalobce a) též považoval za nevhodný žalovaným učiněný poukaz na případné nové rozhodnutí týkaxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx zatímco druhý oprávněný získává výhodu, ač jeho právo vzniklo později. Dále se ohradil proti tvrzení žalovaného, že by svou žádost z roku 2004 nedoplnixx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxyla učiněna výzva k dalšímu doplnění. Proto mělo být nejdříve rozhodnuto o jeho žádosti a řízení o žádosti osoby zúčastněné 1) mělo být zastaveno. Žalobxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xx x roku 2008, na jehož závěrech je napadené rozhodnutí postaveno. Dle žalobce a) jsou naopak závěry posudku Ing. M. obecně platné, protože konstatují nutxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xakové podmínky uvedeny nejsou, ač ve správním řízení takovou povinnost uložil ministr zemědělství ve svém rozhodnutí ze dne 5. 3. 2010, č. j. 4862/2010x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxného vyjádření rovněž potvrzují nutnost stanovení omezujících podmínek pro odběry schválené nově vydávanými povoleními k nakládání s vodami, a to prxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xytkl nezákonnost jeho rozhodnutí kvůli absenci stanovení minimálního zůstatkového průtoku dle ustanovení § 36 vodního zákona. Nově taktéž namítalx xx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxě se stavebním povolením k takovému vodnímu dílu, pokud se nejedná o dílo již existující nebo povolené. Nové řízení po obnově řízení se řídí právní úpravxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak dle žalobce a) vychází z mylného předpokladu, že stavební povolení ke stavbě elektrárny osoby zúčastněné 1) ze dne 22. 4. 2009 nabylo právní moci. Toxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx 7. 2012, a teprve od tohoto data běžela žalobci b) lhůta k podání odvolání
[zmiňované stavební povolení je předmětem žaloby podané v této spojené věci
žxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx
x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxsti své repliky žalobce a) poukázal na svou dosavadní žalobní argumentaci.
Osoba zúčastněná 1) ve svém vyjádření ze dne 1. 8. 2012 se nejprve zaměřila xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xávěry nově předloženého posudku doc. S. ze dne 24. 6. 2012, č. 30/2/2012 (dále jen „posudek doc. S. z roku 2012“), který ke svému vyjádření rovněž přiložixxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxdkladů, dále z něj citovala vyjádření týkající se klíčových podmínek nepodkročení nominální hodnoty 171,59 m. n. m., a rovněž citovala závěr, že za norxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxách odběru poslední, tudíž lze stanovení jiných priorit považovat za nekonstruktivní. Ve vztahu k věcným žalobním argumentům pak osoba zúčastněná 1) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x. r. o. uvádějící, že při hladině 171,63 m. n. m. a nižší není žalobce a) za současného stavu schopen zpracovat množství vyšší než 8,5 m3s-1. Dále citovala xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxná, jak ukazují zkušenosti provozu žalobce a) a výsledky měření proudu při úrovni hladiny 171,73 m. n. m., kdy při snížení hladiny pod tuto úroveň docházx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ximitu Q=15 m3s-1 byla navrhována řešení formou technické úpravy spočívající ve zvětšení ponorů vtoků nebo úpravě vtokových kusů turbín předmětné MVEx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxcká úprava turbínových vtoků případně vlastních turbín na úrovni rekonstrukce. Ve vztahu k neuspokojivému stavu hydroelektrárny žalobce a) nakonec xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxení žádnou další překážku využívat přidělený průtok, naopak lze pochybovat o využitelnosti takto umrtveného energetického potenciálu. Z výše uváděxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx k zachování práv z dříve vydaných povolení k nakládání s vodami formulován naprosto přesným a odborně správným způsobem. Zároveň žalobce a) ve využíváxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx
xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxádření osoba zúčastněná 1) rozporovala žalobcem a) namítaná procesní pochybení. Upozornila, že hned na první straně tohoto rozhodnutí je výslovně uvxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxence oprávněného subjektu. Nesouhlasila ani s námitkou brojící proti nevypořádání protichůdných znaleckých posudků, neboť v řízení byl zpracován jxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené v posudku doc. S. z roku 2008, naopak posudku Ing. M. vytkla nepřesnosti a sama navrhla podmínky, které byly následně vodoprávním úřadem přejatxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxt citovala tento posudek v části, podle níž je věc z odborného hydrologického hlediska velmi jednoduchá a ve zdánlivě nepřehlednou se mění teprve v popixx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxhu k vyjádření společnosti H. s. r. o. dále usoudila, že argumentace nemožností MVE zpracovávat při hladině 171,63 m. n. m. a nižší množství vyšší než 8,5 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení o vydání povolení k nakládání s vodami osoba zúčastněná 1) dodala, že stanovení účastníků nebylo předmětem žalobcem a) citovaného usnesení ze dxx xxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xsoba zúčastněná 1) dodala, že to byla ona, kdo jako první doložila kompletní žádost o vydání povolení k nakládání s vodami v předmětné lokalitě. Vzhledex x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxvaně používá ve svých vyjádřeních a opravných prostředcích a většina z nich byla vyvrácena v předchozích rozhodnutích ve věci. Proto navrhla žalobu poxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxvala svůj záměr uplatňovat práva ve smyslu dle § 35 s. ř. s., uvedla, že provoz a výkon MVE je určen průtokem a spádem vody, jenž je dán výškou horní a spodní xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxetně hladiny řeky v nadjezí vodního díla v podjezí vodního díla v Lysé nad Labem, což by mělo za následek snížení využitelného spádu zde umístěné MVE provxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxx x xxxx x podrobnějším vyjádření ze dne 13. 8. 2012 pak osoba zúčastněná 3) uvedla, že nenamítá nic proti rozhodnutí žalovaného ani řízení mu předcházejícímu, uxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxu, neboť jeho práva napadeným rozhodnutím ve skutečnosti ohrožena nejsou a naopak jsou jím dostatečně chráněna. Na tomto místě osoba zúčastněná 3) odkxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxnutí vodoprávního úřadu ze dne 16. 1. 2012. Dle jejího názoru je z procesního vystupování žalobce a) zřejmé, že se veškerými svými podáními snaží dosáhnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxlené množství povrchových vod. Osoba zúčastněná 3) dále připomněla, že současná nominální provozní hladina představuje historickou hladinu stanovxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xovolení k nakládání s vodami a zároveň by ohrozila přirozený vývoj zvláště chráněných druhů živočichů, kteří se v dané lokalitě vyskytují. V této souvixxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxu 1) omezuje využívání energetického potenciálu k výrobě elektrické energie pouze tím způsobem, že provozem nedojde ke snížení hladiny vody pod stanoxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxvými vodami nakládal. Právě díky této omezující podmínce se po spuštění MVE osoby zúčastněné 1) na dosavadním stavu nic nemění a žalobci a) je zaručeno zxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxčeno toliko maximální povolené množství vod, které smí využívat, v žádném případě však nepředstavuje garanci na využívání horní hranice povoleného lxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxůže jít k tíži žadatele [osoby zúčastněné 1)], ani jiného účastníka vodoprávního řízení. Žalobce a) proto nemohl být vydáním napadeného rozhodnutí zkxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxtahu k vyjádření osoby zúčastněné 1) žalobce a) nejprve rozporoval její tvrzení opřené o posudek doc. S. z roku 2012, že by předmětná věc byla jednoducháx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xová MVE s novými technologiemi za podpory veřejných zdrojů, proto při posuzovaná situace nelze vycházet z rovnocenného technického a technologickéhx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx investici. Žalobce a) dále zdůraznil, že nikdy nezpochybňoval základní podmínku zachování výše nominální hladiny na úrovni 171,59 m. n. m., ale zdůvoxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xtanoviska, že po dobu trvání zkušebního provozu nedošlo k poklesu hladiny pod povolením k nakládání s vodami stanovenou úroveň, neuvádí však již skutexxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxtě. Argumenty osoby zúčastněné 1) o nepoklesnutí hladiny pod danou úroveň nic nevypovídají o tom, zda dochází ke strhávání vody v její prospěch na úkor Mxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxavy jsou s ohledem na stáří technologie logické a při novém budování MVE na stejném místě by při volbě technologie a projektu postupoval zcela odlišným zxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xč jsou vyvolány stavbou třetí osoby. Současný stav je dle žalobce a) hrubě ovlivněn tím, že správce toku [osoba zúčastněná 2)] si neplní své povinnosti a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. V návaznosti na to nesouhlasil s tvrzením uváděným v posudku doc. S. z roku 2012, že levobřežní MVE nemá kromě vlastních dispozičních, stavebních a tecxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x plnému využití energetického potenciálu vodního toku. Stejně tak nesouhlasil, že by závěry vyjádření správce vodního toku [osoba zúčastněná 2)] bylx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxvých oprávněných na zajištění odběru ze zdrže, což však bylo žalovaným odmítnuto. Zopakoval, že závěry posudku doc. S. z roku 2008 byly zpochybněny posxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spočívajících v odstranění zanesení přívodního kanálu sedimenty, které žalobci a) znemožňuje užít jemu povolené nakládání s vodami v plném rozsahu. xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xíž se žalovaný ve svém rozhodnutí nevypořádal. Proti konstatování osoby zúčastněné 1), že žalobce a) podáváním řádných a mimořádných opravných prostxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxto prostředků shledána vadnými a zrušena. Dále žalobce a) zpochybnil tvrzení osoby zúčastněné 3), že by se obstrukcemi ve vodoprávním řízení snažil doxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxout zvýšení úrovně nominální hladiny o 15 cm. Upřesnil, že pouze uváděl návrh omezující podmínky pro MVE osoby zúčastněné 1) k využití jejího práva pouzx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xude své právo využívat až od určité hodnoty průtoku v řece. Vyslovil též názor, že osoba zúčastněná 3) ho pouze opakovaně a nepravdivě osočuje a její vyjáxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx. S. z roku 2012, kdy znalci vytkl, že žalobcovu MVE nenavštívil, používá při hodnocení dosti subjektivní pohled a pouští se do právního hodnocení, což mx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxx xxx xx 2012 žalobce a) doplnil svou repliku k vyjádřením osob zúčastněných 1) a 3) připojením dokumentace od správce vodního toku [osoby zúčastněné 2)], kterx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxe a) opět brojil proti posudkům doc. S., zejména proti částem zabývajícím se možnostmi využívání energetického potenciálu vod žalobcem a) s ohledem na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxěné 3) o možném dotčení jejích práv vlivem snížení spádu, což opět dokládal údaji z dokumentace přehledu průtoků a z manipulačního řádu. Přílohou tohotx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx ve své duplice ze dne 5. 11. 2012 nejprve poukázal na to, že doplňující podání žalobce a) jsou nepřípustná, neboť byla provedena až po uplynutí lhůty pro dxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxobce a) získat zajištění maximálního množství odběru, že v nově vydaném povolení k nakládání s vodami pro osobou zúčastněnou 1) jsou stanoveny jiné a jixxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxý na něj nemohl reagovat. Dále nesouhlasil se závěry, které žalobce a) vyvodil z dokumentace přehledu průtoků přiložených k jeho poslednímu podání, nexxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxe. Žalovaný z těchto údajů naopak usoudil, že užívá-li žalobce a) jím tvrzený odběr, pak by využíval více než třetinu maximálního množství vody. Opětovxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxx x xoce 2004. Žalovaný se v závěru zmínil o rozhodnutí Ministerstva zemědělství ze dne 5. 10. 2012, č. j. 137566/2012-MZE-1511 (jehož kopii přiložil ke svéxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xízení ve věci ukončené žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 27. 2. 2012. Žalovaný poukázal na to, že shora zmiňované rozhodnutí Ministerstva zemědělsxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxal žalobce a) podáním tripliky ze dne 12. 11. 2012. Doplňující námitky žalovaného shledal žalobce a) za neopodstatněné a své protiargumenty v zásadě opxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxx xxxx xx xxxxxxh dílech Lysá nad Labem a Čelákovice, kterou si opět vyžádal od správce toku [osoba zúčastněná 2], jak vyplývá z přiložené e-mailové komunikace mezi jedxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxůběhu prvoinstančního řízení. Vysvětlil, z čeho odvozuje své postavení účastníka řízení o povolení stavby MVE, upozornil na závěry rozsudku Městskéxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxrým vodoprávní úřad sice přibral žalobce b) do řízení, avšak v samotném řízení s ním jako s účastníkem nejednal, protože mu neposkytl možnost vyjádřit sx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxvení § 112 stavebního zákona i ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. V souvislosti s tím namítal krátkost doby mezi doručením usnesení vodoprávního xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xhůta k podání námitek ani vyjádření k podkladům, ani nebyl řádně poučen, což považoval za porušení ustanovení § 114 stavebního zákona. V důsledku těchtx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxtek ve správním řízení. Dle napadeného rozhodnutí sice žalovaný dal tyto námitky k vyjádření ostatním účastníkům, avšak žalobci b) již nedal možnost sx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxosti uplatnit práva zatěžují řízení o vydání stavebního povolení neodstranitelnou vadou způsobující nezákonnost jak stavebního povolení, tak i navxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvnění nemovitostí ve vlastnictví žalobce b), konkrétně pozemků parc. č. st. xx, a staveb budov bez č. p. nacházejících se na těchto pozemcích (dva průmyxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xvlivnění jím vlastněných nemovitostí spočívá v tom, že na uvedených nemovitostech se nachází stavba MVE, kdy provozem stavby MVE povolené rozhodnutíx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neprovedl důkazy předložené žalobcem b) ke včas podanému odvolání, zejména posudek Ing. M. a odborné vyjádření prof. Š., žalovaný se přitom ani nevypoxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxí.
Obsahem další části žaloby byl nesprávný způsob vypořádání odvolacích námitek žalovaným. Žalobce b) svou argumentaci rozdělil do deseti bodů vztxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxsto prolínají a opakují):
V prvním bodě žalobce b) znovu namítal zkrácení svých práv v prvoinstančním řízení, v němž původně nebyl přibrán jako účastxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxtr „předpokládaná doba provozu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxoz předmětné elektrárny stanovil základní parametr nepoklesnutí výšky hladiny vody v nadjezí pod kótu 171,59 m n. m., přitom jediný údaj uvedený ve staxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potenciálu labské vody v lokalitě Čelákovice a v profilu jezu Lysá nad Labem, avšak podmínky tohoto jezu v daném řízení vůbec nezkoumal, zároveň potvrdxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xochází ke snížení využití energetického potenciálu labské vody v dané lokalitě. Žalovaný řádně nezdůvodnil svůj názor, že provozem pravobřežní MVE nxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxzal stanovisko osoby zúčastněné 2) coby správce vodního toku, ačkoliv jeho evidence možnost strhávání vody potvrzuje. Za odborné stanovisko nelze poxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xa manipulační řád a dokumentaci průtoků ve dnech 11. - 12. 9. 2012, poskytnutých osobou zúčastněnou 2) [
tutéž dokumentaci předložil též žalobce a) v rámxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xx
xxxx x xxxxx xxxxx
xx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx hladiny vody v nadjezí pod kótu 171,59 m. n. m.“, jak tvrdí žalovaný s odkazem na povolení k nakládání s vodami, které však dle názoru žalobce b) není součáxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x jeho stanovení nereguluje vztah mezi stavebníkem a držiteli dříve vydaných povolení.
Ve čtvrtém bodě rozporoval tvrzení žalovaného, že upravený výxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx podanou žalobcem a) argumentoval tím, že posudek Ing. M. hodnotí podmínky ve vztahu ke zrušenému rozhodnutí, ale v novém povolení k nakládání s vodami jxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxovat i stavební povolení, k čemuž ale nedošlo. Stavební povolení tak vedle povolení k nakládání s vodami neobstojí, protože bylo vydáno za jiných podmíxxxx
x xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx v níž žalobce b) nebyl účastníkem, což je nepřípustné. Ve stavebním povolení je vždy třeba vymezit podmínky ve vztahu k ostatním stavbám, aby nedošlo k jxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xx xxxxxxx xxxxna nejsou, byť z předložených důkazů jasně vyplývá, že žalobci b) bude vznikat škoda snížením vyrobené elektrické energie.
V šestém bodě pokládal za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxném roce. Žalovaný tuto námitku vyřídil pouhým odkazem na zdůvodnění jiné námitky, čímž opět založil vadu nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodůx
x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxho, manipulačního řádu vodního díla Čelákovice obsahujícího společné zásady labské kaskády, podle nichž má být hladina udržována v polovině toleranxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx
x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxoku pravobřežní elektrárny 54,2 metrů oproti původně projektované délce 88 metrů a při jejím vypořádání opět pouze odkázal na zdůvodnění jiné námitkyx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xřívodního kanálu k objektům žalobce b) a tím i výkon zdejší malé MVE, což žalobce b) označil za nepřípustné omezení svých vlastnických práv.
V devátém bxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xřadu. Není přitom pravdivé tvrzení žalovaného, že tyto posudky nepřihlížejí ke skutečnosti, že všechna povolení k nakládání s vodami pro čelákovické xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx neuvedl, jak k takovému závěru dospěl, je i v této části jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné. Žalobce b) k vyvrácení uvedených tvrzení odkázal na stanovixxx xxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx
x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtky namířené proti povolenému zkušebnímu provozu, v němž se v době odvolacího řízení povolená MVE nacházela, byť zde neexistovalo pravomocné stavebnx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxjezí pod kótu 171,59 m. n. m., proto předložil údaje o skutečném průběhu zkušebního provozu, který žalovaný vůbec nezkoumal, jinak by musel zjistit, že xxx xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
V závěru své žaloby shrnul žalobce b) svou předchozí argumentaci, zdůraznil, že závěry žalovaného i způsob, jakým přezkoumal prvostupňové rozhodnuxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxech, neboť společným zdrojem této i nově povolované MVE je voda ze vzdutí jezu Čelákovice. Dojde i k omezení využití nemovitostí a realizaci vlastnickéxx xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxativního vlivu nejsou ve vydaném stavebním povolení stanoveny žádné omezující podmínky ani povinnosti a nejsou ani dostatečně zohledněna práva nabyxx x xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutí s ustanoveními § 2 odst. 3 a § 68 odst. 2 správního řádu, § 115 stavebního zákona a § 15 vodního zákona, a proto požaduje jeho zrušení.
Žalovaný ve svxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx x xxvozuje dotčení svých vlastnických práv s tím, že na jím vlastněné nemovitosti je právnickou osobou-žalobcem a) provozována MVE a vydaným stavebním poxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxení vlastnického práva nepřiznává veřejné právo ochranu a žalobce b) musí namítat přímé dotčení svého existujícího práva, nebo takové přímé dotčení mxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxstatoval pouze potencionální dotčení práv žalobce b), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxtěno, že k žádnému přímému dotčení vlastnického práva k nemovitostem ve smyslu § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona povolením stavby vodního díla, kxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx x x x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a) či právo na provozování MVE nepatří do skupiny hospodářských práv ve smyslu čl. 26 až 36 Listiny. Žalovaný proto namítá neexistenci chráněného právx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xhroženo, natož přímo dotčeno. Přitom opětovně zdůraznil, že všechny žalobcem b) uplatněné námitky, ať již žalobní či odvolací, směřují jedině a pouze x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xx stavebního povolení stanovuje omezení, že „stavba se nesmí dotknout vlastnických práv vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí“, a podmínka č. 20 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxních platných povolení k nakládání s vodami souvisejících s Čelákovickou labskou zdrží.“ Tyto podmínky stavebního povolení žalovaný považuje za dosxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x x xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxdoprávní úřad dne 9. 11. 2011 vydal osobě zúčastněné 1) povolení k nakládání s vodami
[předmět žaloby žalobce a); viz výše – pozn. soudu],
v jehož výroku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxgetického potenciálu je možno využívat pouze nezpůsobí-li se tím snížení hladiny na čelákovickém jezu pod kótu 171,59 m. n. m. a při zajištění průtoku vxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmiňující, pak žalovaný zpochybnil závěry žalobcem b) předložené dokumentace ke stavu průtoku a nereálnost využití maximálního množství vody, a tx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x
xxx xxxxx
xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx tom, že při zamítání odvolání žalobce b) se vypořádal se všemi odvolacími námitkami, vycházel přitom ze spisové dokumentace, z odborných vyjádření obxxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xízen, které již bylo pravomocně ukončeno rozhodnutím ze dne 29. 6. 2006, č. j. Výst. 52633/2005/VV, žalobce b) v něm však žádné námitky neuplatnil. Žaloxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xpůsobil „stržení vody“ na úkor ostatních držitelů povolení k nakládání s vodami. Dle žalovaného měla osoba zúčastněná 2) též odkázat na své vyjádření k xxxxxxxxx xxx x x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx a vlivy stanovené pro účely vydání rozhodnutí, které však již bylo zrušeno. Žalovaný poté upozornil ustanovení § 89 odst. 3 správního řádu a též ustanoxxxx x xxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxné koncentrační zásady stavebního řízení lze porušit, pouze pokud námitky účastníka poukazují xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxo být účastníkem řízení pro možné přímé dotčení vlastnického práva, ale že materiálně není vlastnické právo přímo vydáním stavebního povolení přímo oxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxí jeho vlastnických práv. S ohledem na to, že odvolací ani jiné v řízení uplatňované námitky žalobce b) nesměřovaly proti projektové dokumentaci, způsxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlastnického práva, neshledal je žalovaný jako důvodné. Zároveň odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí, v němž je uvedeno, jakými úvahami se žaxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxstněné žalobcem b), v zásadě zde však zopakoval většinu svých předchozích argumentů, zčásti použitých též ve vztahu k žalobě žalobce a).
Osoba zúčastxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxzení a s tím souvisejícím názorem rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 2. 2012, č. j. 7 Ca 111/2009 – 49, v němž soud s odkazem na posudek Ing. M. nevyloxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxní bylo dle osoby zúčastněné 1) nakonec správně uzavřeno, že výstavba a provoz pravobřežní MVE a rybího přechodu provoz levobřežní MVE neovlivní, což oxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxjní pasáže týkající se jednak relativní jednoduchosti situace okolo nové MVE navzdory množství zpracovaných podkladů, dále klíčové podmínky nepodkxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxežní MVE musí zajišťovat regulaci hladiny, která začíná při vyšších průtocích, než jsou schopni odebrat ostatní, a tak pravobřežní MVE ve výsledku odexxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxí. Na základě těchto úvah pak osoba zúčastněná 1) odmítla domněnku strhávání vody a souvisejícího omezení žalobce b) z provozu pravobřežní MVE. Za zcelx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xezu odebírána. Osoba zúčastněná 1) poukázala též na současný stav, kdy na základě pravomocných správních povolení vypsala veřejnou zakázku na zhotovxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxzna 2012 potom aktivně předmětnou MVE provozuje a v průběhu léta 2012 získala kolaudační souhlas. Díky technologiím používaným v této MVE nikdy v průběxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxkem Městského soudu v Praze. Osoba zúčastněná 1) nakonec připomněla, že většina otázek ohledně ovlivnění vodních režimů byla řešena v povolení k nakláxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxi svého vyjádření osoba zúčastněná 1) rozporovala žalobcem b) namítanou věcnou nesprávnost napadeného rozhodnutí. Odmítla tvrzení žalobce b), že stxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxstalovaného v jeho nemovitostech. K tomu osoba zúčastněná 1) citovala část posudku doc. S. z roku 2012 konstatující, že navzdory množství zpracovanýcx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxlé ovlivnění provozu žalobcem b) vlastněného majetku. Argumentaci žalobce b) prostřednictvím dokumentace o přehledu průtoků označila osoba zúčastxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxí provedených na pravobřežní MVE. Ve dnech 11. a 12. 9. 2012, jichž se dokumentace o přehledu průtoků týká, byly dle tvrzení osoby zúčastněné 1) hladina Lxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxané odstavení z provozu. Osoba zúčastněná 1) dále argumentovala, že z podkladů předložených žalobcem b) vyplývá, že je to naopak levobřežní MVE, jež nexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx x x xxxxxx xxx x xxxxxé argumenty jaké v otázce neuspokojivého stavu levobřežní MVE uváděla ve svém vyjádření ze dne 1. 8. 2012 k žalobě žalobce a) [
viz výše
]. K žalobcem b) tvrxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxtovalo pravomocné usnesení o tom, že žalobce b) není účastníkem stavebního řízení, přičemž tato práva nabyl až v době, kdy již byla stavba vodního díla pxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxobce b) argumentuje nemožností podat opravný prostředek, když jej po přiznání účastenství podal. Osoba zúčastněná 1) rovněž nepřisvědčila výtkám žaxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxoru bude žalobce b) pravděpodobně argumentovat vůči každému pro něj nevyhovujícímu správnímu aktu. Osoba zúčastněná 1) tak postup správních orgánů nxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxvozu, byla na ně uvolněna
dotace
ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ve výši přesahující 50 milionů korun, podmínkou přijetí této
dotace
oxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxrušení rozpočtové kázně, se kterým je spojen odvod až ve výši přijaté
dotace
včetně případných sankcí. Proto případné omezení provozu MVE by představxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx
x xxxxx x xxxxení předmětného provozu není žádného důvodu, a to právě z důvodu výše uvedených, kdy žádné závěry nedokázaly, že by v průběhu dvouleté výstavby a téměř rxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxru věc není zcela totožná s věcí žalobce a), neboť je zde jiná totožnost žalobců a předmětem řízení. Dále uvedl, že sice je jednatelem žalobce xxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xato skutečnost měla mít. Žalobce b) dále oponoval tvrzení žalovaného, že by dostatečně nevymezil porušení zákona a dotčení svých práv, a odkázal na konxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobce b) kontroval, že tato podmínka se jej netýká, neboť není vlastníkem přímo sousedící nemovitosti, ale vlastníkem jiné nemovitosti stavbou příxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxě toto rozhodnutí postrádá podmínky omezující negativní dopad stavby na jeho vlastnické právo. Posudek Ing. M. nepovažoval za
obsoletní
, neboť v takoxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxkou nemůže být nepoklesnutí úrovně nominální hladiny, protože ta nic nevypovídá o tom, jaký stav má být zachován nad jezem. Žalobce b) se vymezil též proxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxpřel, že by jeho námitky nesměřovaly proti projektové dokumentaci, naopak v části své žaloby poukazoval na technické parametry vtoku povolované MVE zxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxemž tehdy uváděl, že s takovýmto řešením nesouhlasí, neboť se tím snižuje hydraulický odpor nátoku nově povolované MVE a současně zvyšuje možnost strhxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx pronajímání či nikoliv, neboť v obou případech dochází ke snížení jejich výnosu. Nakonec rozporoval tvrzení žalovaného, že by turbíny instalované v jxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxstněnými subjekty schopny jsou, a to plně v rozsahu povoleného nakládání s vodami, což však žalovaný v předmětném řízení vůbec nezkoumal.
Společná skxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xVE M. Č., nacházející se na levém břehu řeky Labe [dále též jen „levobřežní MVE“] na pozemcích parc. č. st. xx v k. ú. Čelákovice ve vlastnictví žalobce b), xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx MVE a rybí přechod Č., nacházející se na pravém břehu řeky Labe (dále též jen „pravobřežní MVE“) na pozemcích parc. č. xx (původně parc. č. xx) v k. ú. Káranxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxospodářské správy příslušná povolení, která jsou předmětem žalobami napadených rozhodnutí. Soud dále zjistil, že pravobřežní MVE je umístěna při „hxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“, který odbočuje z hlavního říčního koryta a v úseku v délce přibližně půl kilometru tvoří samostatný říční kanál. Z těchto údajů má soud za prokázané, žx xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxbe.
Z údajů uvedených v obchodním rejstříku zjistil Krajský soud v Praze následující
relevantní
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xalobami napadených rozhodnutí byl společníkem v žalobci a) s účastí odpovídající podílu ve výši 50% a současně též statutárním orgánem (jednatelem) žxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxsán následovně:
„Jménem společnosti jednají a za ni podepisují jednatelé a to každý
samostatně
“. Z toho je zřejmé, že žalobce b) byl v době podání jedné x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxnného do 31. 12. 2013 (dále jen „obchodní zákoník“)]. Jak bylo uvedeno výše, žalobce a) je osobou oprávněnou provozovat levobřežní elektrárny MVE (jemx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxárna MVE nachází. V žalobě podané žalobcem b) je pak často argumentováno právě ve vztahu k důsledkům plynoucích z povolení k nakládání s vodami, proti něxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x
xxx xxxx
xx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxevantní
skutečnosti:
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“), svým rozhodnutím ze dne 2xx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xále vydal územní souhlas ze dne 30. 8. 2007, č. j. Výst. 51804/20()7/VV, jímž osobě zúčastněné 1) odsouhlasil umístění stavby rybího přechodu navazujíxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxdeného rozhodnutí o umístění stavby (samotná hydroelektrárna) a územního souhlasu (rybí přechod), požádala osoba zúčastněná 1) vodoprávní úřad o vyxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xodami, probíhající v různých fázích během let 2007 až 2009, je v předané spisové dokumentaci zdokumentován velmi útržkovitě, byť právě tehdy byl vypraxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxsti osoby zúčastněné 1) o vydání povolení k nakládání s vodami tak soud většinou odvodil až z podkladů založených ve spisové dokumentaci vedené pro účelx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xvým usnesením ze dne 15. 8.2008, č. j. 100/60379/2007 řízení o této žádosti přerušil a v odůvodnění uvedl, že důvodem je řízení o předběžné otázce. Předmxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxožena též kopie rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 1. 2009, č. j. 167981/2008/KUSK, kterým bylo na základě odvolání žalobce a) částečně změněno rozhodnutx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí žalovaného ze dne 8. 1. 2009 vyplývá, že žalovaný již dříve svým rozhodnutím ze dne 23. 11. 2007 zrušil vodoprávním xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxím týkajícím se nakládání s vodami Z odůvodnění rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 1. 2009 dále vyplývá, že již v tomto odvolacím řízení (o povolení k nakládxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxutí proti povolení k nakládání s vodami) pokračoval vodoprávní úřad v přerušeném stavebním řízení zahájeném žádostí osoby zúčastněné 1) ze dne 7. 9. 20xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx účastníkem předmětného stavebního řízení, a dalším usnesením ze dne 9. 2. 2009, č. j. 100/65316/2008, rozhodl, že žalobce a) rovněž není účastníkem stxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxtl a usnesení nepřiznávající žalobci b) účastenství v řízení potvrdil. Vodoprávní úřad následně svým rozhodnutím ze dne 22. 4. 2009, č. j. 100/60379/2xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxy května 2009 měla osoba zúčastněná 1) oba nezbytné podklady pro výstavbu vodního díla, neboť disponovala jak platným povolením k nakládání s vodami na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxního úřadu ze dne 22. 4. 2009, č. j. 100/60379/2007. V uvedené době tudíž bylo ze strany osoby zúčastněné 1) možno legálně započít s výstavbou pravobřežnx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxch prostředků nápravy:
Proti povolení k nakládání s vodami ze dne 8. 1. 2009 byl žalobcem a) podán návrh na obnovu řízení a k prolomení jeho právní moci tax xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxuta žádost žalobce a) na obnovu řízení ze dne 30. 3. 2009 ve věci ukončené rozhodnutím vodoprávního úřadu ze dne 8. 1. 2009, vyplývá, že žalobce a) zpochybxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxm, že posudek mohl být předložen již v řízení původním. Z odůvodnění rozhodnutí ministra zemědělství ze dne 5. 3. 2010, č. j. 4862/2010-1000,
[předložexxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
, vyplývá, že žalobce a) podal proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 4. 2009 odvolání, které však Ministerstvo zemědělství svým rozhodnutím ze dne 14. xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxdu a shora specifikovaným rozhodnutím ze dne 5. 3. 2010 předchozí rozhodnutí Ministerstva zemědělství i žalovaného zrušil, neboť shledal, že posudek xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxedal podmínky dle § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu za splněné. Žalovaný, vázán právním názorem ministra zemědělství, svým rozhodnutím ze dne 21. 6x xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxní k nakládání s vodami ze dne 8. 1. 2009). Na přelomu let 2010 a 2011 pak proběhlo krátké řízení o nové žádosti osoby zúčastněné 1), které však skončilo vydxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxby zúčastněné 1) z roku 2007. Přípisem ze dne 10. 10. 2011, č. j. 100/81600/2010, vodoprávní úřad oznámil účastníkům řízení zahájení nového řízení v rámxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxprávní úřad i usnesení podle § 36 odst. 1 správního řádu, v němž účastníkům stanovil lhůtu pro podávání návrhů a předkládání důkazů 15 dnů od doručení, pxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxnesení byly vskutku netypicky vměstnány až za text oznamující zahájení řízení a podmínky nového povolení
).
Toto usnesení bylo dne 14. 10. 2011 doručexx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxínkami nově vydaného povolení k nakládání s vodami a navrhl stanovení podmínek nových, což podpořil připojením odborného vyjádření prof. Šulce. Vodoxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxé 1) nové nakládání s vodami pro pravobřežní MVE. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto rozhodnutí, vodoprávní úřad se ztotožnil se závěry posudku doc. S. z roxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxnak kvůli přesvědčení, že všechna stávající povolení k nakládání s vodami pro čelákovickou labskou zdrž vycházejí z platného povolení k nakládání s voxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxu podal žalobce a) odvolání, v němž mimo jiné též namítal, že vodoprávní úřad nestanovil pro nakládání s vodami pro pravobřežní MVE oproti původně vydanxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx x. 2010. Žalovaný však toto odvolání zamítl, žalobcem a) vytýkané nepřihlédnutí k posudku Ing. M. a právnímu názoru ministra zemědělství nepřijal a v záxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxdem.
Na rozdíl od vydaného povolení k nakládání s vodami došlo v případě souvisejícího vydaného stavebního povolení k prolomení právní moci v důsledkx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxno, že není účastníkem stavebního řízení ukončeného vydáním stavebního povolení ze dne 22. 4. 2009 správní žalobu, kterou projednával Městský soud v Pxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxání. Městský soud v Praze vyšel z následující úvahy: Žalobce b) jakožto vlastník nemovitosti s pravobřežní MVE užívá tuto nemovitost prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xlastnického práva pronajímatele, neboť omezuje jeho právo disponovat s věcí a požívat užitky, a protože provoz nové MVE osobou zúčastněnou 1) může dle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxické právo žalobce b) může být stavbou (nikoli jen výstavbou stavby, ale zejména jejím užíváním, zde provozem MVE) omezeno, tedy přímo dotčeno ve smyslx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxího toku, je účastníkem stavebního řízení každý vlastník, který by mohl být takovou potencionální regulací dotčen. Žalovaný, vázán právním názorem zxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x) není účastníkem stavebního řízení. Vodoprávní úřad, vázán právním názorem odvolacího orgánu, nemohl jinak než žalobci b) postavení účastníka stavxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxdnutí ze dne 22. 4. 2009 doručil žalobci b), který vůči němu podal odvolání. Žalovaný odvolání žalobce b) zamítl rozhodnutím, jež je napadeno žalobou žaxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxl vypracován na žádost osoby zúčastněné 1), která jej předložila v rámci nového řízení o nakládání s vodami poté, co žalovaný v odvolacím rozhodnutí zruxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xe výstavbou nové malé vodní elektrárny nevznikne technický stav, který by omezil využití v současné době platných povolení k nakládání s vodami v lokalxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxání s vodami, a současně specifikoval jednotlivé druhy povolených nakládání se základními technickými parametry. V samotném nálezu znalec popsal, žx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxat průtok v hodnotě 65 m3s-1, samotná žádost osoby zúčastněné 1) cílí na průtok o celkové hodnotě 38,54 m3s-1, přičemž možnost využívat existující právx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xtanovené manipulačním řádem čelákovického jezu. Ze souhrnu těchto skutečností znalec vyvodil, že hodnota průtoku požadovaná k využití 38,54 m3s-1oxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxí oprávnění i nadále využívat, naopak osoba zúčastněná 1) bude nositelem případných rizik spojených s odběry ostatních prioritních odběratelů; probxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxše již právního charakteru, při nichž vyhodnotil, že neschopnost zajistit odběr ve výši svých povolení k nakládání s vodami však nemůže být důvodem pro xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxí jeho práva, ale nemožnosti plně realizovat svůj již povolený odběr.
Znalecký posudek Ing. M. byl vypracován na žádost žalobce a), který jej předložix xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tento posudek byl vypracován za účelem posouzení vlivu povolení nakládání s povrchovými vodami žádaným osobou zúčastněnou 1) na provoz stávající lexxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxného nálezu, v němž konstatoval, že je možné a žádoucí vyšší využití energetického potenciálu průtoku vody na Čelákovickém jezu, což však lze pouze při xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxou vyplývajících zejména z manipulačního řádu vodního díla Čelákovice, jež ovšem navazuje na ostatní manipulační řády vodních děl tvořících soustavx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xově povolované nakládání s vodami pro osobu zúčastněnou 1) zohledňovat, což se však dle názoru znalce nestalo a toto nové povolení by mělo zohledňovat dxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxdržování podmínky nominální provozní hladiny v hodnotě 171,59 m. n. m. doporučené posudkem doc. S. a bez současného vymezení dalších upřesňujících maxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xrávu žalobce a). Stejně jako v předchozím posudku doc. S. z roku 2008, i v tomto posudku se znalec často zabýval hodnocením otázek charakteru spíše právnxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxení o nakládání s vodami. Účelem tohoto vyjádření bylo zhodnocení stavu náhonu levobřežní MVE porovnáním hydraulických ztrát (úrovní hladin) za součxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxh společností H. s. r. o., zaměření příčných profilů vodního toku geodetickou kanceláří a geodetickým zaměřením náhonu provedeným osobou zúčastněnox xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxvajícího a stavu navrhovaného. Zpracovatel pak dospěl k závěru, že prohloubení náhonu sníží ztrátovou výšku mechanické energie v profilu při nátoku dx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxbám obou žalobců. Účelem tohoto posudku bylo posouzení vlivu provozu pravobřežní MVE na rozdělení průtoků v lokalitě jezu Čelákovice a zhodnocení vlixx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxzího posudku z roku 2008. V samotném nálezu pak v zásadě zopakoval skutková zjištění uvedená již v nálezu posudku z roku 2008, opět setrval na tom, že stěžxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxení k nakládání s vodami ze dne 9. 12. 2011, přičemž žádný jiný stávající odběratel nemá v podmínkách svého povolení stanovenou jinou hodnotu než odebírxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxá po ostatních a v prioritách odběru tak bude poslední; proto dodatečné stanovení priority odběrů považuje znalec za nekonstruktivní. V závěru posudkx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxvána a neomezena, a nově pak doplnil, že podmínky stanovené v povolení k nakládání s vodami ze dne 9. 12. 2011 považuje pro zachování práv z dříve vydaných xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxkládání s vodami pro osobu zúčastněnou 1) nijak neomezí možnosti ostatních subjektů užívat vodu v průtoku Čelákovického jezu dosavadním způsobem, naxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxat vodu v průtoku Čelákovického jezu omezit může. K odbornému vyjádření prof. Š. může soud konstatovat, že toto vyjádření přímo nepodporuje ani nevyvrxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxolení k nakládání s vodami pro osobu zúčastněnou 1), avšak má pro žalobce a) zjevně sloužit jako argument pro stanovení dalších omezujících podmínek poxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xyhotoven až po vydání napadeného rozhodnutí, tak jím hodnocený skutkový stav se vztahuje k době rozhodování vodoprávního úřadu, a proto jej v soudním řxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxž při svém rozhodování vycházel správní orgán (srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007, č. j. 7 Afs 100/2006). To je zásadní rozdxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxx xx xxxx x xx xxxxx xx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxto dokumentaci naopak považuje soud za nepřípustný důkaz, neboť se jimi osvědčuje skutkový stav, který zjevně nastal až po vydání napadených rozhodnuxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxložená dokumentace průtoků a k nim připojená tvrzení žalobců navíc představují rozšíření žalobních bodů, které však bylo učiněno již po lhůtě pro podáxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx x xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxem a) v rámci doplnění jeho žaloby, neboť znalec se v tomto vyjádření zaobírá hodnocením správních rozhodnutí a vypořádáváním ryze otázek právních, nixxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxadená rozhodnutí se vztahují ke stavbě a provozu téhož vodního díla (pravobřežní MVE), kdy prvním z napadených rozhodnutí (tj. rozhodnutí žalovaného xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 11. 2012) bylo potvrzeno vodoprávním úřadem vydané stavební povolení k provedení stavby pravobřežní MVE (§ 15 vxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxávní úpravy vodního zákona účinné do 31. 7. 2010. To je zásadní rozdíl oproti pozdější právní úpravě účinné po generální novelizaci provedené zákonem čx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxé lze
vykonávat pouze užíváním vodního xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxo povolené. V případě vydávání povolení k nakládání s vodami současně s povolením
k provedení vodního díla se výroky těchto povolení vzájemně podmiňuxxxx
x x x xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxího díla, které má sloužit k nakládání s vodami
povolovanému podle § 8, může být vydáno jen v případě, že je povoleno odpovídající
nakládání s vodami nexx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxx
x x xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxprávní úřad musí o žádosti o povolení k nakládání s vodami a o žádosti o vydání stavebního povolení vést
ex lege
společné řízení, a v případě vyhovění oběxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxíněnost těchto výroků (srov. § 9 odst. 5 a § 15 odst. 1 vodního zákona po novele č 150/2010 Sb.). V nyní projednávané věci však došlo k zahájení řízení v roxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxlu připouštěl samostatnost řízení o povolení k nakládání s vodami a samostatnost stavebního řízení (vodoprávní úřady tak mohly vést společné řízení pxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xamostatnými rozhodnutími. Zdejší soud proto při přezkumu věci vychází z úvahy, že ačkoliv rozhodnutí napadené žalobcem a) se s rozhodnutím napadeným xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxh obecné platnosti se stále jedná o dva samostatně přezkoumatelné správní akty. To znamená, že zrušení rozhodnutí jednoho automaticky neznamená pozbxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx uplatněných žalobních bodů, jimiž je vázán (§ 75 odst. 2 věta první s. ř. s.). Vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování spxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xoud v Praze shledal, že předložený spisový materiál poskytuje dostatek relevantních poznatků a věc je možno rozhodnout bez nařízení jednání. Žalobce xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxjádřil, čímž byly ve vztahu k těmto dvěma účastníkům splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 51 odst. 1 s. ř. s. Žalobce a) sice na nařízení jednání txxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxl k rozhodnutí ve věci xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxatí, že pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují vodoprávní úřady při řízení o věcech upravených vodním zákonem podle správního řádu, popřípadě pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x úvahu současná aplikace tří zákonů – vodního zákona, stavebního zákona a správního řádu. Z hlediska speciality jsou na prvním místě ustanovení vodníhx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xe zde správní řád, jehož se v těchto řízeních užije pouze tehdy, nestanoví-li vodní ani stavební zákon jinak. (
Pozn.: V zásadě ze stejné koncepce vycházx
x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxázkách určení okruhu účastníků řízení a možnosti vznášet v průběhu řízení námitky. Samotný vodní zákon tyto otázky řeší pouze částečně. Obsahuje sice xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní pouze ve zvláštních případech, a to nikoliv samostatně, ale jaksi „navíc“ vedle ostatních účastníků, jejichž okruh se však musí určit právě pomocí sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákon pouze v případě nařízení ústního jednání (srov. § 115 odst. 8 vodního zákona), v ostatních případech budou platit omezení vyplývající buďto ze sxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xaprosto klíčové, neboť oba zákony obsahují odlišnou úpravu účastenství i koncentrace řízení.
Jestliže je v souvislosti s vodním dílem žádáno o vydánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxna; jde-li o případy výslovně uváděné v § 115 odst. 4 až 7 vodního zákona, tak jsou účastníky ještě navíc i subjekty zde vyjmenované. Z hlediska možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxní ústního jednání pak platí odchylky dle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona.
[Pozn.: Současná právní
úprava vodního zákona přitom upravuje posxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxlosti s vodním dílem žádáno o vydání povolení k nakládání s vodami, tak předmětem posouzení jsou činnosti vyjmenované v ustanovení § 8 vodního zákona, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x nakládání s vodami aplikace stavebního zákona vyloučena. Proto v tomto řízení platí obecná úprava účastenství dle § 27 správního řádu; jde-li o přípaxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxky zde platí režim dle § 36 odst. 1 správního řádu; čili koncentrace řízení zde obecně nenastává, nejde-li o případy, kdy je ve věci nařízeno ústní jednáxx xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xpět mít na paměti zásadní odlišnost
oproti stávající právní úpravě – srov. § 115 odst. 8 vodního zákona v návaznosti na § 9 odst.
5 vodního zákona po novexx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxe vodního zákona souhrnně označována jako vodoprávní řízení (§ 115 vodního zákona), musel soud při posuzování důvodnosti jedné i druhé žaloby důslednx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx naprosto zásadní vliv na důvodnost žalobních námitek.
Žalobce b) napadá rozhodnutí potvrzující vydání stavebního povolení. Z hlediska typu námitexx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xravobřežní MVE uplatnit pouze námitky směřující proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánůx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxnu k pozemku nebo stavbě (§ 114 odst. 1 stavebního zákona), zároveň však nebylo možno přihlížet k námitkám, které mohl uplatnit již ve fázi územního řízexx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xětšina jeho žalobních námitek z hlediska obsahu směřuje proti povolení k nakládání s vodami. Námitky zabývající se stanovením nominální výšky hladinxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxg. M. a odborného vyjádření prof. Š. a na to navazující stanovení dalších omezujících podmínek, jehož se žalobce b) ve své žalobě dovolává, musí vodopráxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxx x x x x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxního zákona), nikoliv v rozhodnutí, jímž povoluje provedení stavby vodního díla. V samotném stavebním povolení pro stavbu vodního díla totiž vodopráxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxlášky vodního zákona a § 5 vyhlášky Ministerstva xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákona č. 63/2013 Sb.], a byť samozřejmě musí zohlednit podmínky k užívání vod stanovené v předchozím povolení k nakládání s vodami, tak je zde již nemusx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xe všech ostatních) dovolává stanovení podmínek, které ve stavebním povolení pro stavbu vodního díla již být nejen nemusí, ale zpravidla ani být nemajíx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxovení nominální výšky hladiny a vzdouvání a klesání hladiny v nadjezí, proti rozporu s hodnotami manipulačního řádu vodního díla Čelákovice, proti doxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxx. 1 stavebního zákona, neboť jde o otázky, jež měly být řešeny v rámci řízení o povolení k nakládání s vodami [v němž navíc žalobce b) nebyl účastníkem a ani xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxých rozhodnutí či z jiných skutečností s podmínkami, které toto stavební povolení pro provádění stavby vodního díla závazně konstituuje. Například žxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xnů (
viz horní část str. 2
stavebního povolení
) nepatří mezi závazné podmínky, které zavádí stavební povolení, ale jedná se o identifikační údaje přímx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxx x xxxobcem b) namítané dotčení jeho nemovitostí provozem pravobřežní MVE (obsah zejm. čtvrtého, pátého, šestého, sedmého a osmého žalobního bodu), pak je xxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxení ochrany práv a právem chráněných zájmů účastníků je otázkou řešenou primárně již ve fázi územního řízení [§ 90 písm. e) stavebního zákona]. V tomto oxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxly být uplatněny již v rámci řízení o umístění stavby pravobřežní MVE, a jestliže žalobce b) v této fázi své námitky proti umístění vodního díla a jeho vlixx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxího úřadu ze dne 29. 6. 2006, č. j. Výst. 52633/2005/VV, přitom vyplývá, že žalobce b) v řízení o umístění stavby jako účastník nevystupoval a námitky tam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xázi stavebního řízení). Argumentuje-li žalobce b) ve své replice, že poukazoval na zkrácení délky projektovaného vtoku uvedené v dokumentaci pořízexx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxly již ukončeného územního řízení, fakticky ovšem vznesenou až ve fázi řízení stavebního.
Rovněž nelze pominout, že i v samotném stavebním řízení uplxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxti nedostatečné délce doby mezi usnesením o přibrání žalobce xx xx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bodě. Soud považuje dobu 27 dnů [tj. počet dnů mezi okamžikem, kdy vodoprávní úřad žalobci b) oznámil jeho vstup do stavebního řízení a datem, kdy mu oznáxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xy žalobce b) chtěl v průběhu této doby nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady řízení (v samotné žalobě přitom není nemožnost nahlížet do spisu nijak xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxí, do něhož zamýšlel vznášet námitky. Navíc nelze přehlédnout, že žalobce b) svůj dodatečný vstup do stavebního řízení mohl reálně očekávat již v době dxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxobí. Zdejší soud má navíc za to, že v situaci, kdy správní soud zruší rozhodnutí odvolacího orgánu potvrzující prvoinstanční usnesení vydané dle § 28 odxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx lhůtě 15 dnů od doručení nově vydaného usnesení podle § 28 odst. 1 správního řádu, které správní orgán vydá v návaznosti na zrušující rozsudek správníhx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxjekt bez přiznání účastenství mohl jen obtížně domáhat (během řízení před správním soudem domněnka vyjádřená v § 28 odst. 1 věty první správního řádu nxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxdě nyní projednávané věci však žalobce b) v rozhodném mezidobí – tj. od oznámení usnesení o dodatečném přibrání žalobce b) do řízení v návaznosti na rozsxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxl poprvé až v odvolacím řízení. O nemožnosti vznášet v průběhu řízení na prvním stupni námitky pro nedostatek času zde proto nemůže být řeči.
V souvisloxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxm řízení neodstranitelnou procesní vadou, neboť tím žalobci b) odepřel podat proti vypořádání jeho námitek opravný prostředek. Žalobce b) zde směšujx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxu daného řízení (§ 114 stavebního zákona; § 36 odst. 1 správního řádu). Nárok na přezkoumání věci druhou instancí totiž nevzniká v souvislosti s podánxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxupně při vypořádávání účastnických námitek může odvolací orgán zhojit rovněž tím, že sám dodatečně projedná námitky, které prvoinstanční orgán projxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxpořádání opomenutých námitek dostatek relevantních podkladů. Rušit napadené rozhodnutí x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xž tehdy, pokud by odvolací orgán při vypořádávání opomenuté námitky musel složitě opatřovat zcela nové podklady nebo provádět nová rozsáhlá dokazováxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xaložil především na nesouhlasu se závěry, které vodoprávní úřad učinil na základě vyhodnocení podkladů předložených osobou zúčastněnou 1); nebo na zxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxtého žalobního bodu mířící proti povolení zkušebního provozu navzdory neexistenci stavebního povolení, musí soud konstatovat, že otázka oprávněnoxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Praze nemohlo být na straně správních orgánů ani ostatních účastníků řízení [zejména pak osoby zúčastněné 1)] pochyb o tom, že vydané stavební povolenx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx té doby činěny po právu.
S ohledem na výše uvedené dospěl Krajský soud v Praze k závěru, že žaloba podaná žalobcem b) je nedůvodná, a proto ji zamítl (§ 78 oxxxx x xx xx xxxx
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxněna za účelem podpory žaloby podané žalobcem a). Oba žalobci se sice snaží navenek vystupovat jako účastníci s odlišnými nároky, jejich žalobní námitxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxutkových zjištění, žalobce b) [fyzická osoba] byl v době podání žaloby způsobilý samostatně jednat jménem žalobce a) [právnická osoba], navíc je vlasxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxou ve vztahu k provozování pravobřežní MVE osobami jednajícími ve vzájemné shodě (srov. § 66b obchodního zákoníku), které sice v proběhlých formálně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxky uplatněné žalobcem a) tudíž zjevně svědčí i žalobci b).
Žalobce a) napadá rozhodnutí potvrzující vydání povolení k nakládání s vodami. V nyní projexxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxtí ministra zemědělství ze dne 5. 3. 2010, kterým se v přezkumném řízení zrušila předchozí rozhodnutí Ministerstva zemědělství a žalovaného zamítajíxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxo vodoprávního řízení, a to natolik závažných, že by mohly odůvodnit jiné řešení věci. Je tedy zřejmé, že povolení obnovy řízení bylo schváleno právě za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxolené obnově bylo zabývat se skutečnostmi plynoucími z tohoto posudku, které v původním řízení hodnoceny nebyly, ačkoliv správně hodnoceny být měly, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxání rozhodnutí ve xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xroto nemůže souhlasit s názorem žalovaného uvedeným v jeho vyjádření k oběma žalobám, že posudek Ing. M. se stal pro účely řízení obsoletním, neboť hodnxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxonec vzešlo žalobou napadené rozhodnutí – vůbec zahajováno. V tomto směru soud naopak musí přisvědčit úvaze žalobce a), že v takovém by musel být za
obsoxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxad. Pro dosažení účelu obnovy pak logicky měly být vyjasněny vzájemné protiklady posudku doc. S. z roku 2008 s posudkem Ing. M..
Právě ve způsobu vypořáxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xx. 2011 uvedl, že žádosti osoby zúčastněné 1) lze vyhovět za podmínek, které navrhuje posudek doc. S. z roku 2008, a naopak závěry oponentního posudku Ingx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxvolení k nakládání s vodami pro čelákovickou
labskou zdrž vycházejí z platného povolení k nakládání s vodami pro čelákovický jez a jsou
tedy vázána k nxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxlizována
v profilech nad budovanou pravobřežní MVE, takže udržování výšky hladiny vody jezovém
profilu v úrovni 171,59 m n.m. zajistí zachování práx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxdmětném jezu nepovažuje MěÚ za možné ani žádoucí.“
(viz str. 5 povolení k nakládání s vodami ze dne 9. 11. 2011). S tímto způsobem vypořádání protichůdnýxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodoprávního úřadu (viz str. 7 napadeného rozhodnutí ze dne 27. 2. 2012).
Shora popsaný způsob vyřešení rozporů mezi oběma posudky však dle názoru zdexxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxněné 2), což ovšem soud považuje za poněkud problematické, a to hned z několika důvodů. Předně nelze opomenout, že osoba zúčastněná 2) byla účastníkem sxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxžuje za příliš šťastné, že protiklady a rozpory v podkladech natolik odborné povahy, jakými jsou právě znalecké posudky, se správní orgány pokoušejí vxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx oproti ostatním účastníkům (fyzickým a právnickým osobám soukromého práva) poněkud specifickým subjektem, neboť jde o zákonem zřízený státní podnix xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxx x xx x § xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x x xxxxznosti na § 8 odst. 1 písm. a) až c), § 14 odst. 1 písm. a) až c), § 15, § 17 a § 18 vodního zákona]. Na druhou stranu samotný veřejnoprávní charakter osoby zúčxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx není totéž co dotčený orgán (srov. § 149 odst. 1 správního řádu), jeho stanoviska – byť třeba pro určitý typ rozhodnutí zákonem obligatorně vyžadovaná xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx znaleckými posudky, tak na vyjádření správce povodí [v dané věci osoby zúčastněné 2)] poskytnutému v souvislosti s hodnocením těchto posudkům je třebx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxto důvodů nemůže být samotný odkaz na vyjádření osoby zúčastněné 2) dostatečným argumentem pro posouzení relevance jednoho či druhého znaleckého posxxxxx
x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxě není zcela jasné, které vyjádření mají přesně na mysli. Ve správním spise jsou totiž v souvislosti s obnoveným řízením založena tři vyjádření osoby zúxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx j. VHD/12/382. V prvním vyjádření ze dne 13. 7. 2011 osoba zúčastněná 2) souhlasila s navrženými podmínkami povolení k nakládání s vodami pro pravobřežxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dále doporučila zařadit do podmínek nakládání i převod vody rybím přechodem v hodnotě 0,54m3s-1 a že zde není nutno stanovit minimální zůstatkový průxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxt oponentní posudek Ing. Matějíčka lichý, zde schází. Přitom právě to mělo být předmětem řízení po povolení obnovy, což opět přisvědčuje úvaze, že odkax xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxí zmínila, že se k rozdílným závěrům dvou znaleckých posudků vyjádřila již v dopise č. j.: VHD/11/213 ze dne 13. 7. 2011, avšak tento dopis v předané spisoxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxní stanovisko nemění a že požaduje vydat povolení k nakládání s vodami za dalších vyjmenovaných podmínek. Podobně i ve třetím vyjádření ze dne 13. 1. 201x xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxkům; ten však ve správním spise schází. Soud rovněž nemůže nezohlednit, že argumentace osoby zúčastněné 2) ve shora specifikovaných vyjádřeních svou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx důvody pro odmítnutí závěru posudku Ing. M. (viz výše citovaný text kurzívou), obsahově v podstatě kopírují názor zaujatý ve vyjádření osoby zúčastněxx xx xx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x předložených protikladných posudků je pro zjištění skutkového stavu stěžejní. Jak přitom soud již několikrát uvedl, právě kvůli vyřešení této otázkx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx2, č. j. 137566/2012-MZE-15115, které žalovaný připojil ke svému druhému vyjádření, sice mohou na první pohled budit dojem, že obnovené řízení bylo prxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxzení ve věci ukončené žalobou napadeným rozhodnutím]. Soud je však jiného názoru. Předně je třeba znovu zdůraznit, že obnova řízení byla nařízena v reaxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxu zemědělství (na jehož rozhodnutí se žalovaný odvolává) orgánem nadřízeným (srov. § 178 odst. 2 předposlední věty správního řádu). Ze souhlasného cxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxlivě usuzovat, že samotné povolení k nakládání s vodami je skutečně věcně správné. Soud v tomto směru nemůže souhlasit s názorem Ministerstva zemědělsxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxkládání s vodami nebylo možno přihlížet k námitce žalobce a) na vypracování nového znaleckého posudku k vyjasnění rozporu mezi dvěma dosud existujícíxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xoud tento názor nesdílí, neboť v tomto konkrétním případě nelze za návrh na zpracování revizního posudku nahlížet jako na důkaz nový (tj. důkaz vnášejíxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xosudky). Zpracování revizního posudku je totiž řešení, které měl správně zvolit již orgán prvního stupně a jehož neprovedení tudíž bylo v odvolání namxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxsudky byly vyhotoveny na základě objednávky žalobce a) a osoby zúčastněné 1), tedy účastníky řízení uplatňujícími zcela protichůdné zájmy. Ovšem práxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxy (formálně vzato jde spíše o dokazování listinami dle § 53 správního řádu) u každého orgánu veřejné moci budit zvýšenou míru opatrnosti. Posudek Ing. xx x xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxících, soud tudíž nemá nejmenší pochybnost o odbornosti obou znalců. Nicméně obecně platí, že na znalecký posudek vypracovaný na objednávku účastníkx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xčastníků sám zadal vypracování revizního znaleckého posudku od nezávislého znalce ustanoveného postupem dle § 56 správního řádu. Jelikož tak neučixxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xoud v Praze k závěru, že skutkový stav, který vzal žalovaný za základ rozhodnutí napadeného žalobou žalobce a), nebyl zjištěn úplně a vyžaduje zásadní dxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx x řízení na prvním stupni, zrušil soud i předcházející rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s vodami (§ 78 odst. 3 s. ř. s.).
V dalším řízxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx
xxxx xxxxxx xx xovede podle právní úpravy vodního zákona ve znění zákona č. 186/2006 Sb., tzn. dle právní úpravy účinné v době podání první žádosti osoby zúčastněné 1) o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxutí napadených žalobou žalobce a)]. Přechodná ustanovení k vodnímu zákonu totiž v § 127 odst. 1 věty druhé stanoví, že řízení zahájená a neskončená do dnx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxnovením. Proto zruší-li správní soud pravomocné rozhodnutí, vrací se věc do stádia odvolacího řízení (popř. řízení v I. stupni), přičemž správní orgáxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxprávního řízení (srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2009, č. j. 1 As 79/2008 – 128, dostupný na www.nssoud.cz). V samotném novém řxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxoví znalce postupem dle § 56 správního řádu pokud možno zcela nezávislého nejen na žalobci a) a osobě zúčastněné 1), ale rovněž i na ostatních účastnícíxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxc. S. (samozřejmě není vyloučeno i zadání dalších otázek, uzná-li to vodoprávní úřad v souvislosti s novým řízením za potřebné). Na základě výsledků rexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxeba podmínky zásadním způsobem změnit či doplnit, anebo zda je nakládání s vodami nepřípustné a žádost bude nutno zamítnout.
Určité obtíže může předsxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxsti. Při řešení této situace bude třeba vyjít z ustanovení § 15 odst. 7 vodního zákona, které stanoví, že v případě zániku povolení k nakládání s vodami voxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxo nejprve vyjasní otázku nakládání s vodami prostřednictvím revizního posudku xxxx xxxxxx x xxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxými podmínkami, jejichž
realizace však nebude vyžadovat žádné stavební úpravy vodního díla, vodoprávní
úřad určí, že dosud existující stavební poxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx povolení nakládání s vodami, ale bude v něm
potřeba stanovit nové podmínky, pro jejichž realizaci bude nezbytné provést
na vodním díle určité stavebxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxvebního řízení, a v případě obdržení příslušné žádosti
stavební řízení spojí s probíhajícím řízením o nakládání s vodami (§ 140 správního
řádu) a vydx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxla;
3) v případě, že nové povolení nakládání s vodami nebude možno povolit a žádost
bude muset být zamítnuta, vodoprávní úřad vyhodnotí, zda stavba prxxxxxxxxx
xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxznosti na § 15
odst. 7 a § 115 odst. 1 vodního zákona).
Zcela nad rámec výše uvedeného Krajský soud v Praze poznamenává, že se ve věci již nezabýval vypořáxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxstí právního posouzení věci (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2003, č. j. 7 A 38/2001-37, dostupné na www.nssoud.cz). Nicxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xx xxxšení napadeného rozhodnutí a i nadále mohou být jádrem sporu. Zdejší soud proto považuje za nanejvýš vhodné, aby se alespoň v rámci
obiter dictum
pokusxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxným důkazem neexistujícím v době rozhodování správního orgánu. Předně není pochyb, že se tímto odborným vyjádřením zabýval vodoprávní úřad (viz str. x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxvá přímo ze spisu, že žalobce a) odborné vyjádření prof. Š. připojil v rámci podání ze dne 20. 10. 2011, které bylo dne 27. 10. 2011 doručeno vodoprávnímu úxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xrávnímu zástupci žalobce a) doručeno dne 14. 10. 2011. Žalobce a) tudíž předložil odborné vyjádření prof. Š. dříve, než nastala koncentrace řízení, a pxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxřeší otázku řešenou protichůdnými znaleckými posudky, tj. zda provoz pravobřežní MVE může či nemůže omezovat ostatní vydaná povolení k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxhodnutí v souvislosti právě s touto levobřežní MVE. Pro účely nyní projednávané věci proto soud považuje za zcela dostatečné zdůvodnění vodoprávního xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xsobu zúčastněnou 1) žádný vliv. Nedůvodná je žalobní námitka upozorňující na nedostatečnou identifikaci oprávněného subjektu. Z výroku povolení k nxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxk případného dalšího rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydaného v novém řízení. Chybí-li ve výroku doslovný výčet hlavních účastníků řízení vx xxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxž nelze souhlasit s názorem žalobce a) uvedeném v bodě šest jeho žaloby. V řízení o povolení k nakládání s vodami (§ 115 v návaznosti na § 8 vodního zákona) nxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxivnění vodních poměrů v územních obvodech několika obcí (§ 115 odst. 3 vodního zákona), což sice v daném případě nelze úplně vyloučit (přeci jen jde o proxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxevantní. Na důkazy použité v řízení byl žalobce a) upozorněn v rámci písemnosti ze dne 10. 10. 2011, č. j. 100/81600/2010 (oznámení o zahájení obnovenéhx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxcích z ustanovení § 51 odst. 2 správního řádu je tudíž zcela lichá. Nové řízení o nakládání s vodami se po povolení obnovy řízení mělo řídit právní úpravox xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxcz), nikoliv právní úpravou účinnou v době zahájení nového řízení, jak se domníval žalobce a) ve své replice ze dne 30. 7. 2012 (zřejmě tak usuzoval z dikcx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxných prostředků). K porušení povinnosti vodoprávního úřadu vést spojené řízení o nakládání s vodami a stavební řízení (viz novela vodního zákona č. 15xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xovolením ze dne 22. 4. 2010, což spojení obou řízení vylučovalo. Právní moc stavebního povolení byla prolomena teprve na základě rozsudku Městského soxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxjení obou řízení je proto lichá, tato řízení se od zahájení obnoveného řízení vzájemně nikdy „nesetkala“ jako neukončená, proto jejich spojení by ani pxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxněné 3), nemůže mít na posouzení věci samé žádný vliv. Ve vztahu ke zkrácení práv žalobce a) je pak zcela lhostejné, že do řízení naopak nebyl přibrán provxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. též rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2014, č. j. 1 A 34/2014-43). Údaje stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxdstavovat žádný zásah do práv a povinností jiných osob. Absence těchto údajů už vůbec nemůže zakládat neurčitost rozhodnutí, je-li z jeho obsahu jinak xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxba řešit jinými prostředky nápravy (opatření proti nečinnosti), v rámci žaloby napadající rozhodnutí potvrzující vydané povolení k nakládání s vodaxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx přiznal soud náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1 s. ř. s.), a to v částce, která činí 11.200 Kč a skládá se ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 3000 Kč x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxloby dle § 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních slxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx x x xxxxx x xxxxx xx x x xx xdst. 1 písm. d) advokátního tarifu, ve znění novely č. 486/2012 Sb.]; dále se výsledná částka sestává ze tří paušálních částek jako náhrady hotových výxxxx xx xxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx svým obsahem pouze opakováním podání již učiněných, případně jimi byly rozšiřovány žalobní body po lhůtě pro podání žaloby, tudíž na ně nelze nahlížet xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxení rovněž není započítána náhrada za DPH, neboť právní zástupce žalobce a) soudu jednak nedoložil, že je registrován jako její plátce, a navíc ani nevzxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Žalobce b) nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci neměl úspěch. Žalovaný nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť vůči žalobci a) neměl úxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx soud plnění povinnosti (§ 60 odst. 5 s. ř. s.).
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxí stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který uxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxjící pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xýkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyšxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxedkyně senátu
Rozsudek byl vyhlášen dne 27. 11. 2014 (§ 49 odst. 11, § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpixxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx