52 A 47/2014 - 72

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (24)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxDr. Janem Dvořákem v právní věci žalobkyně: L.N., nar. „X“, bytem „X“, zastoupena: Mgr. Jaroslav Topol, advokát, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, pxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Pardubického kraje ze dne 6.5.2014, č.j. KrÚ 29714/2014/ODSH/8,
takto:
I.
Žaloba
se zamítá.
II.
Žalobkyně
nemá právo
na náhradu nákladů řízxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x záhlaví tohoto rozsudku označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Pardubic ze dne 1xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxném znění (dále jen
„zákon o přestupcích“
). Tohoto se přestupku se žalobkyně dopustila tím, že neodevzdala řidičský průkaz v zákonné lhůtě pěti pracovxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxné) sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech druhů motorových vozidel. Za tento přestupek byla žalobkyni uložena pokuta ve výši 4.000 xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xůvod k odevzdání řidičského průkazu, když rozhodnutí správního orgánu prvého stupně ze dne 30.10.2013, č.j. OSA/P-466/13-D/32, do vydání žalobou naxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxnnost odevzdat řidičský průkaz vznikla žalobkyni právě na základě výše citovaného rozhodnutí (dále jen
„rozhodnutí ze dne 30.10.2013“
). To však dosux
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx včasné odvolání dne 9.3.2013. V případě rozhodnutí ze dne 30.10.2013, kterým byl žalobkyni uložen trest zákazu řízení motorových vozidel, na základě xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxání písemností na e-mailovou adresu „X“. Správní orgán prvního stupně se nepokusil o doručení tohoto rozhodnutí na elektronickou adresu zmocněnce žaxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxávního řádu. Byť správní orgán prvého stupně vyznačil právní moc dle doručení svého rozhodnutí fikcí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx adresu trvalého pobytu předcházel pokus o doručení na adresu k doručování, tj. v daném případě elektronickou adresu výše uvedenou. Ve spisovém materixxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxdpisy. Zmocněnec žalobkyně na tuto skutečnost upozornil správním orgánem, ten však na to
„nereflektoval“.
Dle názoru žalobkyně měl správní orgán prxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxlání směřujícím proti rozhodnutí ze dne 30.10.2013. Výsledkem rozhodnutí o opravných prostředcích týkajících se rozhodnutí ze dne 30.10.2013 by totxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxně.“
Žalobce zpochybnil doručování písemností, které se týkalo rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, kterým byla žalobkyně uznána vinnou ze sxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxny namísto doručování na doručovací adresu zasílaly písemnosti na adresu trvalého pobytu zmocněnce žalobkyně a u takto odesílaných písemností uplatxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx projednána v rozporu s ust. § 74 zákona o přestupcích. Rovněž jí bylo upřeno právo na dvouinstančnost řízení, když jejímu zmocněnci nebylo doručeno rozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxny zásady
„individuálního uvážení“.
Žalovaný v žalovaném rozhodnutí
„fakticky vlastní postup nijak nezdůvodnil“,
když
„zkopíroval“
obsah rozhoxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxému rozhodnutí doplněno odůvodnění rozhodnutí o individuální právní posouzení v rozsahu necelé půl strany normovaného textu. Takový postup je nepříxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedl, že žalovanému není ze spisového materiálu známo, že by rozhodnutí ze dne 30.10.2013 bylo zrušeno či uznáno za nedoručené. Toto rozhodnutí nabylx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxnačena blokace řidičského oprávnění od 30.11.2013 a součástí spisového materiálu bylo i nadále uvedené rozhodnutí ze dne 30.10.2013, jímž byl uložen xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxosti aktů orgánu veřejné moci, tedy pokud příslušný orgán při pravomocném rozhodnutí nezruší nebo neopraví doložku právní moci, je uvedené rozhodnutx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xx
xx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxodnutí, na základě něhož vznikla žalobkyni povinnost odevzdat řidičský průkaz. Pokud se týče zasílání písemností správním orgánem, tyto byly zasíláxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxlého pobytu zmocněnce. To vyplývá ze spisového materiálu. V poslední námitce žalovaný uvedl, že argumentace žalobce je zcela bezpředmětná, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx
x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxbyl. Žalobce ani v odvolání nikde neuvedl, v čem spatřuje nezákonnost uvedeného řízení, potažmo rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. Rovněž nxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxpodárnosti správního řízení. Žalovaný navrhl, aby soud žalobu zamítl.
Předně je nutné zdůraznit, že podle § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudnx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
x x xxxxxx x xxxxxx xroti rozhodnutí správního orgánu tedy platí
dispoziční zásada.
Rozsah přezkumu žalobou napadeného správního rozhodnutí je ve správním soudnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxtě
předurčuje obsah a kvalitu rozhodnutí soudu
(k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2005, č. j. 7 Afs 104/2004 – 54, z poxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxky v žalobě, soud se nemůže spokojit
s odkazem
na podání účastníka, které učinil ve správním řízení, např. odvolání proti rozhodnutí správního orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
uplatněných v odvolání, či snad pouhým
odkazem
na takové podání (srov. rozsudek NSS ze dne 22.1.2007, č.j. 8 Afs 55/2005-74, dále i srov. rozsudek Vrcxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x
xxxxxx xxvině
, aniž by poukázal na zcela konkrétní skutečnosti, v nichž spatřuje pochybení, je zcela dostatečné, pokud se k takto obecným námitkám vyjádří krajxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxávních ustanovení, z jakých konkrétních důvodů pokládá žalobce žalované rozhodnutí za nesrozumitelně a neřádně odůvodněné, jaké zákonné podmínky nxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxu soud poukazuje na
rozsudek
rozšířeného senátu NSS ze dne 24.8.2010 č.j. 4 As 3/2008-78
, v němž je mimo jiné uvedeno:
„Smyslem uvedení žalobních bodů (x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxžadavek je proto naplněn i jen zcela obecným a stručným, nicméně
srozumitelným a jednoznačným, vymezením skutkových a právních důvodů tvrzené
nezáxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x x xxxxxx
xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxx xxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxi k němu může správní soud přistoupit a posuzovat jej.
Není naprosto namístě, aby soud za žalobce spekulativně domýšlel další argumenty či
vybíral z rxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“
Není totiž úkolem soudů ve správním soudnictví, aby nahrazovaly činnost žalobce při formulaci žalobních námitek a samy je dotvářely
.
Přezkoumxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxrávní soud (dále jen
„NSS“
) již v minulosti vyslovil, že
„jinou vadou řízení před soudem“
s vlivem na zákonnost rozhodnutí o věci samé je, pokud krajský xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxdu je nejen popřením dispoziční zásady, kterou je ovládáno správní soudnictví, ale znamená i zásah do principu rovnosti účastníků řízení, neboť jim odxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx08, č.j. 7Afs 216/2006-63). Určitý průlom do dispoziční zásady ovládající správní soudnictví představuje povinnost soudu vyslovit rozsudkem nicotxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxčívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, přičemž tato povinnost připadá v úvahu jen v případě, kdy tato vada brání přezkoumánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxátu NSS ze dne 8.3.2011, č.j. 7 Azs 79/2009-84). Další případy týkající se možnosti tohoto průlomu stanovila
judikatura
jen v určitých, specifických xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxx
xnon-refoulement“
, aplikace právního předpisu či ustanovení, které na věc nedopadají – avšak to jen při splnění předpokladů stanovených v judikátu NSx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xx/2011-101).
Rozšířený senát NSS
v usnesení
ze dne 8.3.2011, č.j. 7 Azs 79/2009-84
, dále judikoval, že krajský soud je oprávněn dále zrušit rozhodnutx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxx
xx xxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxních bodů, byť je žalobce výslovně v žalobě nenamítl (tj. jedná se o případy, kdy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx spisu či z jeho absence nebo z rozhodnutí samotného, pokud bude postrádat srozumitelnost či důvody v takové míře, že vylučuje zkoumání důvodnosti žaloxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xásady bude i případ, kdy se bude jednat o porušení hmotněprávního ustanovení Listiny základních práv a svobod ze strany správního orgánu, které nebude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxnat o porušení hmotněprávního ustanovení Listiny základních práv a svobod, tak je třeba připomenout, že smysl procesních norem spočívá ve vytváření mxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxčené hmotněprávní normy. Proto může v takovém případě krajský soud aplikovat hmotněprávní ustanovení Listiny základních práv a svobod i za situace, kxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ale lze jej
argumentum a simili
aplikovat i v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, neboť základní úvaha aplikovaná v tomto případě je poxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxvodnit
, nelze tuto povinnost interpretovat
jako požadavek detailní odpovědi na každou námitku
(ve vztahu k soudům srov. např. odst. 61 rozsudku Evroxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx že v odůvodnění svého rozhodnutí prezentuje od názoru žalobce
odlišný názor
, který přesvědčivě zdůvodní. Tím se s námitkami účastníka řízení vždy -
mixxxxxxx
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí (či rozhodnutí soudu) způsobuje nezákonnost rozhodnutí či dokonce jeho nepřezkoumatelnost. Takovýto přístup by totiž mohl vést zejména u velmi obsxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xoud)
vypořádal
se všemi základními námitkami účastníka řízení
(srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2009, č. j. 9Afs 70/200x x xxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxačuje, jsou-li vypořádány alespoň základní námitky účastníka řízení /srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2009, č. j. 9Afs 70xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxí soud – srov. např. usnesení ze dne 18. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2774/09 /odstavec 4 odůvodnění/, usnesení ze dne 11. 3. 2010, sp. zn. II. ÚS 609/10 /odstavxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xxx 58/2011 – 72, dostupný na www.nssoud.cz atd.) - tzn., že na určitou xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx že toto zdůvodnění poskytuje dostatečnou oporu výroku rozhodnutí.
Ústavní soud
v této souvislosti konstatoval: „
[n]ení porušením práva na spravedxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx staví vlastní ucelený argumentační systém, který logicky a v právu rozumně vyloží
tak, že podpora správnosti jejich závěrů je sama o sobě dostatečná
xxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxx2 - 50, bod 21, nebo ze dne 6. 6. 2013, č. j. 1 Afs 44/2013 - 30, bod 41, popř. ze dne 3. 7. 2013, č. j. 1 As 17/2013 – 50, bod 17). Ostatně i
Ústavní soud v případě, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxavní soud zde uvedl: „
Ústavní soud se nezabýval dalšími námitkami stěžovatelky,
protože by rozhodnutí o nich nebylo způsobilé změnit výrok.
“), nebox xx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxí být přemrštěné. Takové přehnané požadavky by byly výrazem
přepjatého formalismu
, který by ohrožoval funkčnost těchto orgánů, především pak jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxdit všechny žalobní námitky neznamená, že krajský soud je povinen reagovat na každou dílčí argumentaci a tu obsáhle vyvrátit, když jeho úkolem je
vypořxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx014,
č.j. 7 Afs 85/2013, který lze aplikovat nejen na odůvodnění rozsudku soudu, ale
analogicky a logicky i na odůvodnění rozhodnutí správních orgánxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xhápána dogmaticky. Rozsah této
povinnosti se totiž může měnit podle povahy rozhodnutí a musí být posuzován s ohledem na
okolností každého jednotlivxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxx xxx xx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xčastníka řízení, což může v některých případech konzumovat i vypořádání některých
dílčích a souvisejících námitek.
Absence výslovného posouzení dxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxmu závěru, že stěžovatel neunesl v daňovém řízení důkazní
břemeno, neboť důkazy jím předložené neprokázaly u sporných obchodních případů splnění
pxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx
xx xxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx x
xxxx xxxxxxxění speciálně vyjadřovat ke všem jednotlivým
argumentům účastníka podporujícím jeho konkrétní a z hlediska sporu pouze dílčí tvrzení,
pokud stanox
xxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx
xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xízení, nelze bez dalšího považovat za porušení jeho práv.
Právo na spravedlivý proces
nelze vykládat tak, že jde o právo jednotlivce na vyhovění jeho nxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xíže citovaná rozhodnutí Ústavního soudu/ na http://nalus.usoud.cz).
Soud dodává, že není smyslem soudního přezkumu stále dokola podrobně opakoxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxění
(srov. např. rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2007, č. j. 8 Afs 75/2005 – 130
publikovaný pod č. 1350/2007 Sb. NSS, či rozsudky téhox xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxyslu zmíněné judikatury nejprve zabýval otázkou, zda existuje některá z výše zmíněných výjimek ve vztahu k aplikaci dispoziční zásady, tj. zda je dán dxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxu uvedenou v ust. § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s., žalované rozhodnutí není nicotné (§ 76 odst. 2 s.ř.s.) a rovněž se nejedná o zmíněné další případy průlomu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxx xxž vyplývá z narativní části rozsudku, předmětem žalovaného rozhodnutí bylo rozhodnutí o přestupku spáchaného žalobkyní tím, že žalobkyně nesplnila xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxdlům silničního provozu (překročení nejvyšší povolené rychlosti), tj. na základě uloženého zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení všech motxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx § 46 odst. 1
zákona o přestupcích.
Žalobkyně v prvním žalobním bodu uplatnila námitky, které míří nikoliv proti žalovanému rozhodnutí, ale v podstatx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxno na emailovou adresu zástupce žalobkyně a nelze u něho dovozovat účinky doručení fikcí. Současně
„vyčítá“
správním orgánům, že
„nevyčkaly
konečnxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxkyně do spisu dne 5.3.2014. Předmětem tohoto soudního řízení, tj. řízení o žalobě proti rozhodnutí o uložení sankce za neodevzdání řidičského průkazux
xxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xe
zásady
presumpce
správního aktu
, tedy je nutné vycházet nikoliv z námitek žalobkyně zpochybňujících vyznačenou doložku právní moci na rozhodnutí xx xxx xxxxxxxxxxx xxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxisu vyplývá, že rozhodnutí ze dne 30.10.2013 bylo doručeno zmocněnci žalobkyně, R.K., v souladu se správním řádem (dle ust. § 19 a § 20 správního řádu, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxučování rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 10.3.2014 (kterým byla žalobkyni uložena zmíněná pokuta za neodevzdání řidičského průkazxxx x xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxán doručovat vždy nejprve na tuto elektronickou adresu. Podle ust. § 19 odst. 3 správního řádu nevylučuje-li to zákon nebo povaha věci, na požádání účaxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxT K URYCHLENÍ ŘÍZENÍ.
Z uvedeného ustanovení správního řádu tedy vyplývá, že
je na uvážení správního orgánu
, zda uvedenému požadavku vyhoví či nikolivx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxůže přispět k urychlení řízení, či naopak může přispět ke
zpomalení řízení
, tak
není povinen automaticky bez
dalšího doručovat na tuto zmocněncem žxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxího řádu). Tak tomu bývá zejména v případech, kdy správní orgán má podezření, že sdělení adresy pro doručování nebo elektronické adresy je
pouze zdržovxxx
xxxxxxxx
x x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x obdobných případech zastupovaných v záhlaví tohoto rozsudku jmenovaným advokátem, volí zmocněnci žalobců v řízeních o přestupcích stejnou či obdobxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx
xx xxx x x xxxxxx o přestupku, v němž byla rozhodnutím ze dne 30.10.2013 žalobkyni uložena výše zmíněná sankce v zákazu činnosti (zmocněnec
R.K.
). Tito zmocněnci volí sxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxstí na jimi údajné e-mailové adresy, převzetí, resp. doručení písemností, ovšem dle ust. § 19 odst. 8 správní řádu následně nepotvrdí. Písemnosti (tedx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxbce xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx“
dle předem připraveného scénáře
. Ten používají žalobci v těchto věcech v různých verzích, např. v průběhu přestupkového řízení, když zmocněnec nerxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí jmenovaného advokáta a v žalobě podané ve lhůtě jí počítané od tohoto nahlédnutí různými způsoby zpochybňují doručení konečného rozhodnutí ve věcix xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x
xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x xxxxx x xxxx xxxxxx xx x
xxxx xxxxxxxx xx v
obdobných věcech se stejnou procesní strategií,
účelového charakteru, sledující již zcela evidentně mimoprocesní cíle“
(s odkazem na rozsudky Nxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x.j. 1As 83/2013- 60) „
přebírá zastoupení v záhlaví uvedený advokát
“ (K tomuto zástupci a uvedené procesní strategii srov. rozsudek NSS ze dne 3.7.2014x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxch ustanoveních správního řádu (§ 19 odst. 3, 8), když
se snaží o
zmaření doručení písemnosti a rozhodnutí správních orgánů a jejich doručení
realizoxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxíží skutečnost, že požadavku zmocněnců žalobců na doručování na jimi uvedenou elektronickou
adresu není
povinen správní orgán automaticky vyhovětx
x xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxd není proto povinen v tomto řízení přezkoumávat způsob a platnost doručování rozhodnutí ze dne 30.10.2013, když je nutné navíc vycházet
ze zásady
prexxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxí vyplývá, že toto rozhodnutí
bylo skutečně zmocněnci žalobkyně R.K. doručeno fikcí
. Na tom nemůže nic změnit to, že žalobkyně po nabytí právní moci podxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxdnutím. V případě žalobou napadeného rozhodnutí a rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, tak v tomto případě rovněž neshledal krajský soud vady xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že zmocněnec
M.V.
opakovaně zastupuje žalobce v přestupkových řízeních správního orgánu prvního stupně, přičemž, jak soud již výše uvedl, zcela účxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxe tak, jako by o doručení na elektronickou adresu nebylo požádáno (§ 19 odst. 9 správního řádu). V daném případě doručil správní orgán prvního stupně toxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxání jmenovaného zmocněnce
nevybočilo x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jí udanou elektronickou adresu („X“),
avšak jako obvykle, tento zmocněnec nepotvrdil převzetí
písemnosti, proto správní orgán doručoval písemnosxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xakto ani
nebyl povinen správní orgán postupovat,
když v případě tohoto zmocněnce bylo zcela jasné, že doručování na elektronickou adresu zmocněnce
nxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx
xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxkcí. Ostatně obstrukčnost a účelovost jednání těchto zmocněnců ve věcech žalobců v obdobných přestupkových věcech zastupovaných v soudních řízenícx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx x xxxxxxx52 A 80/2013 atd.), kdy právě v žalobách v těchto věcech se snaží tento advokát zpochybňovat doručování písemností v elektronické podobě zmocněncům i dxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxny správního úřadu, tak se jedná o neplatné či neúčinné doručování. V tomto případě již rozhodoval NSS, který dospěl k závěru o nesprávnosti této argumexxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx § 74 zákona o přestupcích, když se žalobkyně prostřednictvím svého zmocněnce, v důsledku jím zvoleného účelového a obstrukčního charakteru,
sama zbaxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxá, když se žalobkyně účelově snaží využít ve svůj prospěch judikáty týkající se této problematiky (rozsudek NSS ve věci sp. zn. 1As 4/2009 atd.). Je samoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přestupkových věcech (v převážné většině věcí projednávaných podepsaným soudem tito zmocněnci žalobců podávají blanketní odvolání, aby pak stejný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxanketního odvolání; to soud již považuje za účelové jednání - argumentace viz výše). Tito zmocněnci, resp. zástupce těchto žalobců, zřejmě spoléhají xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxý soud nemůže přijmout zástupcem žalobkyně předestřený zjednodušený postup, který absenci zamýšlených odvolacích důvodů v odvolání bez dalšího spoxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxolání o odvolací důvody. Žalobcem uváděná
judikatura
se týká procesní situace, kdy žalobce v postavení odvolatele sám požádal o určení lhůty k doplněxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxudek podepsaného krajského soudu ze dne 14.2.2008, č.j. 54Ca 1/2008-30, publikovaný pod č. 1578/2008 Sbírky rozhodnutí NSS). Nedůvodná je konečně náxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podala odvolání v blanketní formě, bez uvedení odvolacích důvodů, sama připravila o možnost uplatnění a projednání svých věcných námitek proti rozhoxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tak přezkoumávat tímto odvolání napadené rozhodnutí. Jestliže žalobkyně neuvedla žádné konkrétní odvolací námitky, nemohla důvodně očekávat, že žxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xeho nesoulad s právními předpisy. Podle ust. § 89 odst. 2 totiž odvolací správní orgán přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. Je proto naopak v souladu se zásadou hospodárnosti řízení, jestliže v případě, že odvolací orgán shledal soulad napaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxh věcech aplikovat stejnou argumentaci. I v tomto řízení totiž platí zásada
„vigilantibus iura“
(každý, nechť se střeží své práva sám). Na výše uvedenxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxanou elektronicky M.V., ve které je obsaženo sdělení správního orgánu, že správní orgán bude doručovat už jen prostřednictvím držitele poštovní licexxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xx xdst. 2 s.ř.s.), avšak sama o sobě byla nedůvodná. Správní orgán totiž ani nebyl povinen Markétě Veselé uvedenou informaci zasílat, a to ani elektronicxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxuje účelovost postupu zmocněnce a správnost postupu správního orgánu, tj. že převzetí písemností doručovaných elektronicky tento zmocněnec nepotvxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupku, prostřednictvím držitele poštovní licence.
Krajský soud proto dospěl k závěru, že žaloba nebyla důvodná a musel ji zamítnout (§ 78 odstx x xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxmu žalovanému soud toto právo nepřiznal, když mu žádné náklady řízení podle obsahu spisu nevznikly.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svýx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxj stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxx xvořák v.r.
samosoudce
Za správnost vyhotovení:
Vladimíra Píchová