78 Ad 43/2012 - 35

Ostatní

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (2)
xx xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxho Gottwalda a soudců JUDr. Jany Záviské a JUDr. Petra Indráčka v právní věci žalobce M.
B.
, zastoupeného JUDr. Alexandrem Királym, Ph.D., advokátem sx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxu, advokátkou se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, Michálkovická 108, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 19.6.2012 sp. zn. SŘV- ZNL/672/U53/O-xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxx xxxx xxxxxx
xxxxxxx
x xxx xx xx xxací
k dalšímu řízení.
II. Žalovaná
je povinna
zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 9.800,- Kč, z toho náklady řízení ve výši 6.800,- Kč k rukám axxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. zn. SŘV-ZNL/672/U53/O-14/12 ze dne 19.6.2012 bylo zamítnuto odvolání žalobce proti usnesení žalované č.j. SŘV-ZNL/672/12 ze dne 24.2.2012, kterýx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxvodnění tohoto rozhodnutí žalovaná uvedla, že skutečnost, že se pojištěnec léčí pro posttraumatickou stresovou poruchu a abnormalitu vestibulárníxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxy žádné nové rozhodné skutečnosti, které by odůvodňovaly změnu původního posouzení.
Žalobce proti uvedenému rozhodnutí podal včasnou žalobu, ve kxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xeho odvolacími námitkami. Žalobce napadenému rozhodnutí vytýkal, že je nekonkrétní a zastírající neúplné a předčasné vyjádření k lázeňské léčbě, jexxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxi na jeho konstatování, že se nadále léčí pro posttraumatickou stresovou poruchu a abnormalitu vestibulárního aparátu a že odůvodnění tohoto náměstkx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxnce provedených zdravotních úkonů, že žalobce nebyl hospitalizován a jeho zdravotní stav je stabilizován. Namítal, že z evidence provedených zdravoxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Podle žalobce nebylo ani usnesení náměstka ředitele žalované ani žalobou napadené rozhodnutí vydáno na základě spolehlivě zjištěných skutečností. xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tak, že žalobce xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx diagnózu mu byla schválena komplexní lázeňská léčba žalovanou v letech 2008, 2009, 2010. Žalobci bylo v souladu s ust. § 33 zákona č. 48/1997 Sb. a vyhlxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě. Žalobce tyto podmínky nxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxizaci rozsahu invalidity. Příspěvková lázeňská péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxnským řešením balneoterapie formou příspěvkové léčby. Dodala, že vestibulární syndrom, který žalobce uvádí jako novou skutečnost, není zařazen v inxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxla
žalobci a s ohledem na zjištěný zdravotní stav potvrdila poskytnutí příspěvkové lázeňské péče. Navrhovala proto zamítnutí žaloby jako nedůvodnxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lázeňské léčby, tedy o otázku medicínskou. Dle názoru soudu šlo o rozhodnutí žalované, které však není rozhodnutím ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s.ř.s., axx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx. 4Ads 134/2012-50 toto usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Nejvyšší správní soud zaujal stanovisko, že žalobou napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxné rozhodnutí je individuálním právním aktem, neboť se týká konkrétního subjektu, tj. žalobce a konkrétní věci, který byl vydán orgánem veřejné moci z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xostavení s pojištěncem a předmětná právní úprava je veřejnoprávní a náleží do oblasti práva sociálního zabezpečení, přičemž žalovanou bylo rozhodovxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxyššího správního soudu, vycházel z obsahu žalobou napadeného rozhodnutí ředitele žalované ze dne 19.6.2012 sp. zn. SŘV-ZNL/672/U53/O-14/12 a z obsaxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxistil, že jím bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno usnesení ze dne 24.2.2012 (zřejmě míněno usnesení ze dne 4.5.2012), kterým bylo rozhodnuto o zamítnuxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxutí je uvedeno, že usnesení, kterým byl zamítnut návrh žalobce na komplexní lázeňskou péči, je vytýkáno, že nebylo vydáno na základě přesně a úplně zjišxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxvodnění uvádí, že skutečnost, že se pojištěnec léčí pro posttraumatickou stresovou poruchu a abnormalitu vestibulárního aparátu, není novou skutečxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxůvodňovaly změnu původního posouzení.
Z hlediska skutkových zjištění vyplývajících z obsahu správního spisu žalované vzal v daném případě krajskx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxm žalované dne 23.2.2012 na poskytnutí příspěvkové lázeňské péče. Přípisem ze dne 24.2.2012 žalovaná žalobci sdělila, že mu revírní lékař neschvalujx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx o které rozhodl náměstek ředitele žalované pro zdravotnictví usnesením ze dne 4.5.2012. Tímto usnesením bylo potvrzeno vyjádření žalované ze dne 24.xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx stav je stabilizován. Na předmětnou diagnózu byl opakovaně komplexně odléčen v létech 2009 a 2011 a po opakovaném posouzení nebyly shledány důvody pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxhlášku č. 58/1997 Sb. Z obsahu správního spisu je dále zjistitelné, že žalobce proti tomuto usnesení podal odvolání datované dnem 16.5.2012. V něm namxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xázeňská léčba jeho zdravotní stav na mnoho měsíců perfektně stabilizovala a je potřebná pro zmírnění nepříznivého zdravotního stavu. Žalobce v odvolxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxi daty, objektivním nálezem praktického lékaře, psychiatra i otoneurologa, funkčním stavem ani diagnostickým závěrem včetně vedlejších diagnóz a k xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zdravotnictví spatřuje také ve tvrzení, že zjistil z evidence provedených zdravotních úkonů, že nebyl hospitalizován a že je jeho zdravotní stav stabxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxnci deklarující výdaje pojišťovny za pojištěnce. Přesto muselo být náměstku ředitele žalované známo ze zjištěného nárůstu výdajů na jeho zdravotní pxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxto vydáno na základě spolehlivě zjištěných skutečností.
Žalovaná, která v daném případě vystupuje dle výše uvedeného právního názoru NSS v pozici sxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxy náležitosti správního rozhodnutí. Těmito náležitostmi jsou výrok, odůvodnění a poučení účastníků správního řízení. Podle odst. 2 věty první citovxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádax x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxté žádosti, resp. proč je žádost zamítnuta
a stejně tak i v odůvodnění odvolacího orgánu, proč je odvolání zamítnuto či z jakých důvodů je prvoinstančxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xeznatelné, proč správní orgán považuje námitky účastníka řízení za liché, mylné nebo vyvrácené a které skutečnosti vzal za podklad svého rozhodnutí, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xormy rozhodl a jakými úvahami se řídil při hodnocení důkazů (srov. např. rozsudek NSS sp. zn. 4As 58/2005). Tyto požadavky však odůvodnění žalobou napaxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xéčí pro posttraumatickou stresovou poruchu a abnormalitu vestibulárního aparátu a že tato skutečnost není novou skutečností“.
S ohledem na výše uvxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxkoumatelnost spočívající v nedostatku jeho důvodů. Žalovaná vydá nové rozhodnutí, které bude mít náležitosti stanovené ust. § 68 zákona č. 500/2004 xxx
x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxdní poplatek z návrhu na zahájení řízení a 6.800,- Kč náklady právního zastoupení advokátem v rozsahu dvou úkonů právní pomoci po 3.100,- Kč a dvou režijxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxx x xxxx x xx x x xxxxx x xxxxx xx x x xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxtí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, a to písemně, ve dvojím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xzdělání.
V Ostravě dne 12. ledna 2015
Mgr. Jiří Gottwald
předseda senátu