75 Ca 9/2008 - 54

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xprávní orgány v rámci své rozhodovací činnosti respektovat a případně k tomu přizpůsobit způsob vedení řízení s dotyčným účastníkem, jsou vázány výluxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxodnutím s právními účinky
ex tunc
.
II. Vydání pravomocného soudního rozhodnutí o zbavení popř. omezení způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxnovy správního řízení ve smyslu § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004 bez ohledu na datum zahájení soudního řízení o zbavení popř. omezení způxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudkyň JUDr. Ilony Lövyové a JUDr. Miroslavy Honusové v právní věci žalobce Ing. Vladislava B a k o n č í x x x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nám. 1a, o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, takto:
I. Žaloba se zamítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 2xxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxlobce domáhal, aby soud uložil Městskému úřadu Města Albrechtice povinnost vydat rozhodnutí ve věci poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sbxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dne 30. 4. 2004, čj. 22 Ca 106/2003-32, bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Města Albrechtice ze dne 30. 12. 2002, čj. KS-6036/02, pro vady řízení a vxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poukázal na dopis ze dne 18. 8. 2004, ve kterém mu bylo sděleno, že starosta nemohl ve věci kvalifikovaně vydat rozhodnutí o odvolání, protože neměl k disxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxhtice listiny nezbytné pro vydání rozhodnutí až dne 22. 6. 2004.
Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby jako nedůvodné. Podle žalovaného xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx02, tedy dnem 2. 6. 2004, začala běžet lhůta podle § 16 odst. 3 zákona o poskytování informací. V této lhůtě měl starosta Města Albrechtice jako odvolací oxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxnutí x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil (§ 16 odst. 3 citovaného zákona). Vzhledem k tomu, že správní spis byl v originále zaslán Krajskému soudu v xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xro vyřízení odvolání.
Krajský soud podle § 81 odst. 1 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. řx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxx, kdo bezvýsledně vyčerpá prostředky, které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního oxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxtní zákon s nečinností správního orgánu fikci, že bylo vydáno rozhodnutí o určitém obsahu nebo jiný právní následek.
Podle odst. 2 citovaného ustanovxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxformací o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxice je správním orgánem, který měl povinnost vydat rozhodnutí o odvolání, tedy zda je v této věci pasivně legitimován.
Z obsahu spisu vyplývá, že rozsuxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xro vady řízení, přičemž jedním z důvodů bylo to, že z rozhodnutí nebylo patrné, zda ve věci odvolání rozhodoval Městský úřad Města
Albrechtic nebo starxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxhtice ze dne 9. 12. 2002, kterým nebylo vyhověno žádostí žalobce o poskytnutí informací ve věci přestupkového řízení s odkazem na § 11 zákona o poskytováxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxé informace týkají, zda samostatné působnosti obce nebo přenesené působnosti obce (srov. § 35, § 60 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějšíxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xx94, čj. 22 Ca 106/2003) o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se netýká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje ten, kdo xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xákona o poskytování informací odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15-ti dnů od předložení odvolání povinným subjektem. V daném případě má krajský soxx xx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxnu k dalšímu řízení. Zákon předvídá pouze situaci, kdy je odvolání předloženo povinným subjektem (podle citovaného zákona jde o subjekt, který má poskxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl). Krajský soud, který přezkoumával rozhodnutí správního orgánu, není povinným subjektem ve smyslu ust. § 16 xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxa Albrechtic a ne žalovaný (Městský úřad Města Albrechtic), proto ji krajský soud zamítl (§ 81 odst. 3 s. ř. s.).
Podle úspěchu ve věci uložil krajský soxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxžby po 1000 Kč [§ 7, § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. a), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů], paušální náhradu hotových výdajx xx xxxx xx xx xx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxovaného povinen z odměny za zastupování a z náhrad odvést podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Vzhledex x xxxxxxx xxxxxx xx xx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xoci rozhodnutí (srov. ust. § 54 odst. 5 s. ř. s, § 159 a § 160 odst. 1 o. s. ř.) zavázal soud žalobce zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve lhůtě 15xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xx xx xx xxxxxxx x xx xx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx žalovaného v řízení zastupoval.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku je možno podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí prostředxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.
V Ostravě dne 27. dubna 2006
JUDr. xxxxxx xxxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx