9 A 128/2010 - 33

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdodržení této lhůty nemůže být důvodem pro zrušení správního rozhodnutí soudem.
62 Ca 34/2006-25 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY
Krajsxx xxxx x xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxní věci žalobce General
Marketing
, v. o. s., se sídlem Strakonice, Raisova 1004/1, proti žalovanému předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěžex xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxada nákladů řízení nepřiznává. Odůvodnění:
Žalobce napadá rozhodnutí žalovaného čj. 2R 034/06-Hr ze dne 12. 6. 2006, kterým byl zamítnut žalobcův roxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx xxx x xxxxxxxx žalovaného, tím je tu předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (zcela odhlédnuto od označení žalovaného v žalobě). Soud nutně musí vycházet z § 6x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxhodl v posledním stupni. Přestože před jedním správním úřadem jsou vedena správní řízení ve dvou stupních, kdy (při použití problematické terminologxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx není pochyb o tom, že ve věci má být přezkoumáváno ono druhostupňové rozhodnutí, jež vydal předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Takto vymezxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxdu správního, ve znění pozdějších předpisů, nemůže, specifikace napadeného rozhodnutí přitom není nijak spornou. Pro soud je tu tedy dostatek důvodů x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxané ve druhém stupni správního řízení“, tak ve smyslu „rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže“. Za žalovaného však soud považuje pxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx. stupni správního řízení.
I. Podstata věci
Žalovaný společně se správním orgánem I. stupně rozhodli, že žalobce porušil závažným způsobem § 3 odst. x x xxxxxxxxxx xx x x xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxý
marketing
ČR jako atraktivní turistické
destinace
v 17 vybraných evropských zemích – provedení analýzy, definice cílové skupiny a dodávka kontakxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxké
destinace
v 17 vybraných evropských zemích – opakované oslovení členů cílové skupiny a tracking kontaktů s nimi“ zadané výzvou ze dne 8. 7. 2003 více xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx x xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxpských zemích – provedení analýzy, definice cílové skupiny a dodávka kontaktů“ zadané výzvou ze dne 8. 7. 2003 více zájemcům o veřejnou zakázku k podání xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxi vznikla ze zadání veřejné zakázky v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, přesáhla částku 7 500 000 Kč.
Žalobce v žalobě namítá nedostatečné zhoxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxuzení problematiky rozdělení veřejné zakázky. Podle žalobce je správní orgán povinen pečlivě zkoumat veškeré skutkové okolnosti případu a opatřit sx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xůkazem je dle žalobce i zmíněné stanovisko Asociace přímého marketingu, a to zejména v případě, že v České republice není obdobný orgán ustanoven.
Sprxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxně z přidané hodnoty, která zadavateli vznikne ze zadání veřejné zakázky spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, a sice že daný případ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxrávně konstatuje, že pojem „stejný nebo srovnatelný druh“ zákon nevymezuje a je nutno při interpretaci tohoto ustanovení vycházet ze specifických okxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx. 1 ZVZ zadal, jsou naprosto odlišného charakteru a jedná se o činnost s rozdílným předmětem. Extenzivní výklad žalovaného nemá oporu ani ve znění ZVZ, axx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vycházející i z předchozích zkušeností v daném oboru, přitom dovozuje, že zakázka zahrnující všechny tři složky by byla jednoznačně nákladnější než zxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xelmi těžko obsáhnout, a tak vzhledem k provádění činností prostřednictvím subdodávek právě specializovaných agentur se celá zakázka prodražuje, prxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxčen, že hlavním účelem právní úpravy obsažené v ZVZ je právě úspora veřejných xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxravy byl žalobcem respektován a žalobce tedy ZVZ neporušil.
Ze shora uvedených důvodů tedy žalobce navrhuje, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a vxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxx x xjištění skutkového stavu, ten byl dle žalovaného dostatečným způsobem zřejmý ze správního spisu, a proto nebylo potřebné opatřovat si v této věci dalšx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxteru provádění přímého marketingu v různých destinacích může být v obecné rovině pravdivá a platná, avšak při jejím použití je nutno vždy vycházet ze spxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxým dodavatelem v totožném časovém období, a tedy se jedná o plnění stejného nebo srovnatelného druhu. V podrobnostech žalovaný odkazuje na bod 17 napadxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xpřímý
marketing
ČR jako atraktivní turistické destinace“ (což mimo jiné vyplývá z rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 3. 9. 2003 o účasti xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxm v totožném časovém období a se shodným výstupem – závěrečnou zprávou. Zjevně tedy dle žalovaného tyto práce spolu tvořily jeden nedělitelný a komplexxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx např. „databázový
marketing
a správa databází“ a „reklamní služby – kreativa a grafické návrhy“ nemusí souviset a může se jednat o činnost vzájemně naxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx které jediný subjekt zajišťoval pro realizaci jediného předmětu plnění, a to „přímého marketingu ČR jako atraktivní turistické destinace“. Toto plaxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxoli může být jejich předmět rozdílný a nestejný – součástí jedné komplexní dodávky, jediné veřejné zakázky, a zadavatel tedy byl povinen posoudit je prx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx že skutečný průběh zadání předmětné veřejné zakázky výrazně popřel závěry žalobcem zmiňované analýzy trhu, a lze tedy pochybovat o správnosti a legitxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xamýšleného efektu hospodárnosti a větší efektivity výdajů z veřejných prostředků bylo možno dosáhnout i takovým způsobem, který by byl v souladu se ZVxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxo spisu soud zjistil zejména následující pro posouzení této právní věci podstatné skutečnosti:
Žalobce v rámci zadání veřejné zakázky „přímý
marketxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xestinace
v 17 vybraných evropských zemích – provedení analýzy, definice cílové skupiny a dodávka kontaktů“, „přímý
marketing
ČR jako atraktivní tuxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xako atraktivní turistické
destinace
v 10 vybraných mimoevropských zemích – provedení analýzy, definice cílové skupiny a dodávka kontaktů“. Výzvy žxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xalobce dne 25. 8. 2003 smlouvy s jedním uchazečem. Celková výše peněžitého závazku vyplývajícího ze všech tří plnění bez daně z přidané hodnoty byla přexxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxé veřejné zakázky uzavřel více smluv a získal tak např. cenovou výhodu vyplývající z odděleného zadání specializovaných služeb na základě předem vymexxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxtému závazku zadavatele (žalobce). Žalobce měl rovněž možnost zadávací řízení vyhlásit na celý předmět veřejné zakázky, přičemž mohl připustit možnxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xe jeden uchazeč nemusel být schopen splnit. Správní orgán I. stupně tedy dospěl k závěru, že žalobce tím, že uzavřel smlouvy na plnění předmětu veřejné zxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxané hodnoty, která zadavateli vznikla ze zadání veřejné zakázky spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhu, přesáhla 7 500 000 Kč, porušix xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxán I. stupně.
Pokud jde o obsah jednotlivých plnění, jež byla ve prospěch žalobce ze strany dodavatele realizována, pak z jednolitých výzev k podání naxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxropských zemích – provedení analýzy, definice cílové skupiny a dodávka kontaktů“ vyplývá z výzvy k podání nabídek, že plněním veřejné zakázky je analýxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxých cílových skupin v příslušných zemích. Výchozí definice cílové skupiny, jak vyplývá z přílohy ke smlouvě na realizaci tohoto plnění, byla následujxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx), ale v posledních 5 letech nenavštívili Českou republiku“. Z výzvy k podání nabídek týkajících se plnění „přímý
marketing
ČR jako atraktivní turistxxxx
xxxxxxxxx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxktů definovanými prostředky přímého marketingu a implementace systému pasivní komunikace a správy oslovených kontaktů. Předmětem smlouvy je pak opxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xomunikace a správy oslovených kontaktů. Konečně z výzvy k podání nabídek týkající se plnění „přímý
marketing
ČR jako atraktivní turistické
destinacx
x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx podloženém návrhu optimální definice cílové skupiny akce pro jednotlivé země, v dodání stanoveného počtu kontaktů v určené struktuře na členy vybranxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxfinice cílové skupiny akce je podána coby „přednostové vícečlenných domácností s nadprůměrným příjmem, které pravidelně alespoň jednou ročně jezdí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxtů na minimálně 400 000 členů cílové skupiny a opakované oslovení těchto kontaktů prostřednictvím e-mailů a sms zpráv; dále pak návrh vytvoření a implexxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxdnotlivých případech 7 350 000 Kč, 7 450 000 Kč a 7 400 000 Kč (podáváno z jednotlivých smluv na příslušná plnění, uzavřených mezi žalobcem jako zadavatelxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx02 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“), osobou oprávněnou (§ 65 odst. 1 s. ř. s.), přitom jde o žalobu přípusxxxx xxxxxxxx x xxx x xx x x xx xx xx xxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxt. 2 ve spojení s § 71 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], přitom rozhodoval bez jednání za podmínek podávaných z § 51 odst. 1 s. ř. s.; žalovaný s rozhodnutím o věci xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xůvodná.
Mezi žalobcem a žalovaným není sporu o to, že celková výše peněžitého závazku vzniklého ze smluv na všechna tři jednotlivá plnění přesáhla 7 50x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxladě výzev k podání nabídek podle § 49 odst. 1 ZVZ. Sporu je o to, zda se v případě jednotlivých plnění jednalo o plnění stejného nebo srovnatelného druhu, x xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxka, zda žalovaný měl pro svůj závěr o porušení ZVZ ze strany žalobce dostatek skutkového podkladu; xxxxxxxxx xxx x xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxx xx xxx xxužití ZVZ rozhodující celková výše peněžitého závazku bez daně z přidané hodnoty, který vznikne zadavateli ze zadání veřejné zakázky, spočívající v pxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxěžitých závazků, které zadavateli vzniknou ze zadání veřejné zakázky v jednom rozpočtovém roce.
Podle § 3 odst. 2 ZVZ je zadavatel povinen vyhlásit obxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx o soubor strojů nebo zařízení tvořících samostatný funkční celek, přesáhne 30 mil. Kč a v ostatních případech 7,5 mil. Kč. Podle § 3 odst. 4 ZVZ pak uzavřexx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxí ZVZ.
Podle § 49 odst. 1 ZVZ u veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy bez daně z přidané hodnoty přesáhne 5 mil. Kč, jdxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxuje částky stanovené v § 3 odst. 2 a 3 ZVZ, může zadavatel uzavřít smlouvu na podkladě písemné výzvy učiněné nejméně pěti zájemcům.
Přestože výše peněžixxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxobce by byl oprávněn tyto zakázky zadat způsobem podle § 49 odst. 1 ZVZ, tedy způsobem, jak učinil, pokud by se jednalo o veřejné zakázky, jež by nespočívaxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxl. Kč, nemůže být z hlediska posouzení věci klíčovou, nejvýše může nepřímo nasvědčovat motivaci žalobce k takovému postupu, z pohledu posouzení soulaxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxo nebo srovnatelného druhu.
ZVZ nepodává bližší pravidlo pro určení, kdy jde o veřejné zakázky spočívající v plnění stejného nebo srovnatelného druhx x xxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxjem, který zahrnuje skutečnosti, jež nelze předem zcela přesně a jednoznačně definovat, a jehož obsah, rozsah a tím i konkrétní aplikační dosah je primxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxstatečný prostor k tomu, aby zhodnotil, zda konkrétní případ do rozsahu tohoto neurčitého pojmu spadá, především s důrazem na odbornost žalovaného (rxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxž použití by s ohledem na konkrétní okolnosti právě posuzované věci učinil závěr o tom, zda se jednalo v případě všech tří plnění o taková plnění, jejichž xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxonné a správné. Přestože specifikace plnění, které mělo být podle textu výzev k podání nabídek a podle jednotlivých smluv včetně příloh ve prospěch žalxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx spočívalo v určení cílové skupiny osob, o nichž pak byly získány kontaktní údaje, jež xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xpři nejobecnějším způsobu dělení) na dvě fáze, a sice fázi definování cílové skupiny a získání kontaktních údajů a následující fázi oslovení osob tvořxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxu k mimoevropským státům byly tyto dvě fáze plnění součástí jedné smlouvy. Poptávka po těchto plněních vznikla u žalobce současně, rovněž potřeba realxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxě tvrzení, že jednotlivé veřejné zakázky jsou naprosto odlišného charakteru a jedná se o činnost s rozdílným předmětem. V případě šetřené veřejné zakáxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxvá z rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 3. 9. 2003 o účasti státního rozpočtu na financování akce), že bylo uskutečňováno jediným dodavatxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxe, že konkrétním postupem sledoval hospodárnost při vynakládání veřejných prostředků, pak soud pokládá za potřebné dodat, že jeden z klíčových princxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxřen v textu jednotlivých ustanovení ZVZ. Zadavatel je tedy povinen postupovat při vynakládání veřejných prostředků hospodárně, vždy však v souladu s xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxstřednictvím tří samostatných zadávacích postupů, jde o plnění stejného druhu. Pokud k témuž závěru dospěl i žalovaný, pak použil správný právní předxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxvní závěr. V případě zadání všech tří veřejných zakázek byla tedy z hlediska použití konkrétního zadávacího postupu podle ZVZ rozhodující celková výšx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxZ, nýbrž musel podle § 3 odst. 2 ZVZ vyhlásit veřejnou obchodní soutěž.
Za shora popsaného stavu tedy již dle názoru soudu nebylo zapotřebí, aby žalovanxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xprávního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci a za tím účelem si opatřit potřebné podkxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xteré jsou v souladu s právními předpisy. Pokud tedy správní orgán I. stupně s ohledem na obsah výzev k podání nabídek a ze smluv, které byly žalobcem náslexxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxce ve správním řízení neuváděl ani nyní v řízení před soudem neuvádí žádné konkrétní skutečnosti, jež by ve prospěch závěru o nestejném či nesrovnatelnxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxy podpírat právní hodnocení, kterým žalobce argumentoval; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxrávním orgánem I. stupně odmítnuta. Není tedy, čím by stanovisko mohlo přesnému a úplnému zjištění skutečného stavu věci přispět. Za situace, kdy ani žxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxovat. Pokud tedy správní orgán I. stupně ani žalovaný dokazování v tomto směru nedoplňoval, nedopustil se tím pochybení, jež by způsobovalo vadu správxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxe § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.
V. Náklady řízení
Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 1 a 7 s. ř. s. Žalobce ve věci úspěšný nebyl, proto mu náhradx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx by převyšovaly náklady jeho jinak běžné administrativní činnosti, nadto přiznání náhrady žádných nákladů žalovaný nepožadoval. Proto soud rozhodlx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxní stížnost za podmínek § 102 a násl. s. ř. s., kterou lze podat do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajskxxx xxxxx x xxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxvatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s. ř. s.).
x xxxx xxx xx xx xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.