75 A 18/2014 - 39

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (1)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxdu je mimo jiné jako podmínka účastenství stanoven zásah do práv a povinností osoby rozhodnutím, které má být v řízení vydáno.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxslušnost Vietnamská socialistická republika, bytem „X“, zastoupeného Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, se sídlem v Praze, Opletalova 25, adresa prx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxé policie, se sídlem Olšanská 2, P.O.Box 78, 130 51 Praha 3, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 10.10.2014, č.j. CPR-13067-10/ČJ-2013-9xxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxx xx
xxxxxx
x
xxx
xxxxx x xxxxxxxxx
xxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxstřednictvím svého právního zástupce v zákonem stanovené lhůtě domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 10.10.2014, č.j. CPR-13067- 10/ČJ-2013-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xdboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend (dále jen „správní orgán I. stupně“), ze dne 29.8.2013, č.j. KRPU-160175-133/ČJ-2012-040026-Sxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxí České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), uloženo správní vyhoštění. Doba, po ktexxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxkých států Evropské unie, byl stanoven v souladu s ustanovením § 118 odst. 1 zákona o pobytu cizinců od okamžiku, kdy cizinec pozbude oprávnění k pobytu nx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xde dne nabytí právní moci rozhodnutí. Zároveň bylo rozhodnuto, že se na žalobce nevztahují důvody znemožňující vycestování podle ustanovení § 179 zákxxx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxx xx x 3, § 4 odst. 4, § 27 a § xx xxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x x xxxxxxxxxxx § 174a zákona o pobytu cizinců. Žalobce v průběhu svého pobytu na území České republiky využil svého práva na právní pomoc, přičemž žalobci je kladeno mixx xxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx právního zástupce o získání oprávnění k pobytu. Pokud je kladeno žalobci k tíži, že se bránil prostřednictvím řádných a mimořádných opravných prostřexxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tím, že území České republiky neopustil v souvislosti s rozhodnutím o správním vyhoštění, jehož důsledky jsou minimálně pochybné. Proti žalobci nebyxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxzení o správním vyhoštění z důvodu maření rozhodnutí o správním vyhoštění. Ačkoliv byl žalobce i zajištěn, nedošlo nikdy k realizaci rozhodnutí o spráxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx2, č.j. 78 A 11/2012-48. V neposlední řadě je nutno poukázat na opakovaná řízení o správním vyhoštění, která byla zastavena. Správní orgán I. stupně i žaxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxdnutí o porušení právní povinnosti, přičemž zahájení řízení o správním vyhoštění nepochybně takovým rozhodnutím nejsou. Závěr o opakovaném porušenx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xohou být dotčeny napadeným rozhodnutím a je zcela nerozhodné, zda se jedná o osoby zletilé či nikoliv. Ve vyjádření ze dne 8.8.2013 žalobce výslovně uvexx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxími řízeními o správním vyhoštění, správní orgán I. stupně tento důkaz neprovedl s odůvodněním, dle kterého byla založena na zcela jiném skutkovém zákxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx je třeba hodnotit i skutečnosti v jeho prospěch, které pak nepochybně ze spisových materiálů vyplývají. Mezi žalobcem a žalovaným není sporu o tom, že žxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxizovat svůj soukromý život mimo území České republiky, popřípadě prostřednictvím moderních technologií. V této souvislosti žalobce poukazuje na výxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí orgány nedostály mimo jiné i požadavkům Úmluvy o právech dítěte, dle které je povinen správní orgán při každém rozhodnutí primárně brát ohled na zájmy xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xdkázala na odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí. Nesouhlasí s tvrzením žalobce, že pro naplnění skutkové podstaty ustanovení § 119 odst. 1 písm. xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxobcem byly opakovaně zahajovány řízení ve věci správního vyhoštění, v rámci nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxtu cizinců. Opakované porušování právních předpisů žalobcem tak má bezpochyby oporu v provedeném dokazování. V daném případě byla individuálně posoxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxce žalobce uvedl, že nepopírá, že byl na území České republiky bez víza, ovšem rozporuje opakované porušování právních předpisů a výkonu správního rozxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxa jiná situace ohledně náhledu na vykonatelnost správního vyhoštění. K procesním námitkám uvedl, že zletilí potomci žalobce, a to jeho syn a dcera nebyxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxní o vyhoštění, což žalobce považuje za pochybení. Klíčovou je otázka přiměřenosti rozhodnutí, neboť žalobce má na území ČR celou rodinu a to manželku, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xak již nemá vazby na Vietnam. Ačkoliv doba vyhoštění je krátká, návrat je fakticky vyloučen, neboť osobám, kterým bylo uloženo správní vyhoštění, se víxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxavy druhé s.ř.s., která vychází z dispoziční zásady vyjádřené v ustanovení § 71 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 věty druhé a třetí a ustanovení § 75 odsxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x žalobě nebo během 10denní lhůty po oznámení napadeného rozhodnutí dle ustanovení § 172 odst. 2 zákona o pobytu cizinců. Povinností žalobce je proto tvxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx přihlédnout toliko k vadám napadeného rozhodnutí, k nimž je nutno přihlížet bez návrhu nebo které vyvolávají nicotnost napadeného rozhodnutí podle uxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxutkového a právního stavu dospěl k závěru, že žaloba není důvodná.
Podle § 119 odst. 1 písm. b) bod 9 zákona o pobytu cizinců policie vydá rozhodnutí o sprxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxdí cizince do informačního systému smluvních států, porušuje-li cizinec opakovaně právní předpis, až na 5 let, je-li vydání rozhodnutí o správním vyhxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx bod 2 zákona o pobytu cizinců policie vydá rozhodnutí o správním vyhoštění cizince, který pobývá na území přechodně, s dobou, po kterou nelze cizinci umxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xez víza, ač k tomu není oprávněn, nebo bez platného oprávnění k pobytu.
Za podstatné xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x pobytu na jejím území. Již v prvním řízení o správním vyhoštění v roce 2004, které vedlo Oddělení cizinecké policie Frýdek-Místek v roce 2004, č.j. SCPPxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx x6.5.2007 řízení obnoveno a již osobě žalobce byla uložena doba vyhoštění v trvání 5 let, a to rozhodnutím č.j. SCPP-1280/C252-2007. Opravné prostředkx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxx Řízení, které je nyní předmětem soudního přezkumu, je již čtvrté řízení o správním vyhoštění, přičemž v pořadí druhé a třetí správní řízení bylo zastavxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx poukázat na to, že od 13.4.2010 do 14.5.2012 bylo žalobci vystaveno celkem 9 výjezdních příkazů. Výjezdní příkaz opravňuje cizince k přechodnému pobyxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxní o vyhoštění cizince z území. Doba k vycestování uvedená ve výjezdním příkazu cizinci slouží k provedení neodkladných úkonů a k vycestování (§ 19 odstx xx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xaktickým opuštěním území, neznamená to, že by byla pouhým setrváním žalobce na území založena některá z forem pobytu. Žalobce se po vniknutí na území Čexxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je možno poukázat na účelový sňatek s Ivetou Plutnarouvou, které bylo údajně za sňatek slíbeno 50 000,- Kč, ačkoliv jí mělo být vyplaceno pouze 15 000,- xxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ximo jiné odůvodňoval nutnost setrvání na území. K otcovství J. P. se žalobce hlásil před správním orgánem I. stupně, a to ještě při svém výslechu dne 10.9xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx otcem nezl. J. P. Účelovost tvrzení o otcovství J. P. nebo vedení intimního života s I. P. motivovaného snahou prodloužit svůj pobyt na území České repubxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxávnímu orgánu sdělit, že na území Vietnamu má ještě čtyři sourozence, jak vyplývá z výslechu jeho manželky V. T. G. ze dne 1.7.2013, ačkoliv sám tvrdil, žx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxliky, naopak podmiňoval své kroky k legalizaci svého pobytu k řízení o správním vyhoštění, jak vyplývá z protokolu ze dne 1.7.2013.
Na základě zhodnocxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxím případě pobytem žalobce na území České republiky bez víza či jiného oprávnění k pobytu v době od 15.5.2012 do 10.7.2012, jak vyplývá z vyjádření Odborx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxx.2012 skončila platnost výjezdního příkazu a následné podání žádosti o znovuposouzení důvodů neudělení víza nezaložilo oprávnění k pobytu, jak již pxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxního vyhoštění a nevycestováním ani na základě výjezdního příkazu.
Žalobci není vytýkáno ani správními orgány ani soudem využití práva na právní pomxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxení založí jeho oprávnění k pobytu.
Zahájení trestního stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí ani zahájení správního řízení o správníx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxdku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.9.2012, sp. zn. 78 A 11/2012, k tomu musí soud poukázat na to, že šlo v daném případě o rozhodování o zákonnostx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxost a nelze tak z tohoto rozsudku nic pro daný případ vyvozovat. Naopak je možno poukázat na rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.8.2012, spx xxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx x xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxxil i s tím, že zletilé děti žalobce, a to syn D. M. H., nar. „X“ a dcera D. P. T., nar. „X“, které se žalobcem žijí v jednom bytě, nejsou účastníky řízení. Žalobxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx x x xxxxxření žalobce a jeho manželky, že obě děti jsou již soběstačné, živí se sami, dcera má dokonce vlastní rodinu a v České republice pobývají za účelem podnikxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xávislý. Pouze citové a příbuzenské vazby pak nemohou založit účastenství v řízení o správním vyhoštění, neboť podle správního řádu je jako podmínka účxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxzení nebyly zjištěny a žalobce je ani netvrdil.
K námitce žalobce, že měly být provedeny další důkazy spisovým materiálem z předchozích řízení, soud kxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xeoznačil důkazy z předchozích řízení, které by měly svědčit v jeho prospěch a které nevyplývají z dosud shromážděných podkladů.
Poslední zásadní otáxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxince podle § 119a odst. 2 zákona o pobytu cizinců.
Podle § 174a zákona o pobytu cizinců při posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí podle tohoto zákoxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a kulturní vazby navázané na území a intenzitu vazeb ke státu, jehož je cizinec státním občxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xvě správní řízení byly zastaveny z důvodu nepřiměřeného zásahu do rodinného života žalobce, neznamená, že v současnosti nemůže být správní řízení z důxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx to, že žalobce se od právní moci rozsudku xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x nabyl právní moci až po zastavení třetího správního řízení o vyhoštění žalobce. K rodinné a osobní situaci žalobce bylo zjištěno, že současná manželka xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxe uloženo správní vyhoštění. Sama manželka žalobce uvedla, že o situaci věděla, ale nepovažovala ji za natolik závažnou. Ještě ve svém vyjádření do proxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxselo být zřejmé, že může dojít k tomu, že žalobce bude muset opustit území České republiky. K finanční situaci žalobce soud poukazuje na to, že žalobce nexx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxě z důvodu péče o nezletilou dceru manželky a žalobce, stará o provoz podnikání (restaurace) sám, kde mu žalobce pomáhá. Obě zletilé děti žalobce jsou na xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx x x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxtivně mladé opustil a neviděl se s nimi několik let. I těmto zletilým dětem muselo být po přicestování do České republiky zřejmé, že je zde možnost, že se žxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxnce, kteří mu mohou pomoci s reintegrací. Manželka i nezletilá dcera žalobce mohou vzhledem ke svému trvalému pobytu na území České republiky její územx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxobce na území České republiky, na druhou stranu však nelze odhlédnout od toho, že je to způsobeno nerespektováním správních rozhodnutí stejně jako dalxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx
xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxže opuštění území České republiky přinést rodině žalobce, na druhou stranu je nutno konstatovat, že žalobci bylo uloženo vyhoštění jen na dobu osmi měsxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxiky jeho návratu poté, co uplyne doba správního vyhoštění a žalobce si vyřídí legální povolení k pobytu. Žalobce může se všemi členy rodiny na území Českx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx si tuto situaci vedoucí až k jeho správnímu vyhoštění přivodil sám svým jednáním a jen on za ni nese odpovědnost. Vzhledem ke všem uvedeným důvodům tak soxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxdnými, a proto žalobu podle ustanovení § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.
Současně podle ustanovení § 60 odst. 1 věty první s.ř.s. nepřiznal žádnému z účastxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xinnosti nevznikly.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podávx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podáxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxí musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí dxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxo internetových stránkách: www.nssoud.cz.
V Ústí nad Labem dne 17.12.2012
JUDr. Petr Černý, Ph.D. v.r.
Samosoudce
Za správnost vyhotovení:
xxxxxxxx xxxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty