61 A 20/2014 - 63

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (12)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xUDr. Petrou Venclovou, Ph.D., v právní věci žalobce: T.M., nar. „X“, bytem „X“, proti žalované mu: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenskéxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxx
xx xxxxxxx
II.
Žalobce
nemá právo
na náhradu nákladů řízení a žalovanému se toto právo
nepřiznává
.
Odůvodnění:
Vymezení předmětu řízení:
Rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxn
prvního stupně“) ze dne 22. 4. 2014, č.j. 11437/2014, jímž byl žalobce uznán vinným ze
spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zák. č. 361/20xx xxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xím, že dne 25. 12. 2013 v době okolo
22:05 hodin jako řidič motorového vozidla tov. zn. Mercedes-Benz Vito 114, reg. zn.
vozidla „X“ v obci Morašice, u Maxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxsů“ a touto komunikací od č.p. 4 po č.p. 27 projel, čímž porušil
ustanovení § 4 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, za což mu byla
uloženx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodnutí, kterou specifikuje následovně.
- Absence řádného poučení o právech přestupce.
Žalobce tvrdí, že policisté ani správní orgán nedispoxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxe žalobce z toho, že oznámení o dopravním přestupku a protokol o ústním jednání odmítl podepsat. V takovém procesním pochybení spatřuje žalobce porušexx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
-Nedostatečné zjištění skutkového stavu věci.
Žalobce tvrdí, že správní orgány v rozporu se zásadou materiální pravdy a v rozporu s ustanoveníx x xx x xxx x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxx podnět Generální inspekci bezpečnostních sborů k prošetření způsobu vyřízení stížnosti. Správní orgán měl dle žalobce v případě nevyřízení podnětu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxedl konkrétní důvody podporující jeho tvrzení o lživé výpovědi policistů.
Žalobce proto navrhl zrušení napadeného rozhodnutí včetně rozhodnutí sxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a navrhl zamítnutí žaloby pro její nedůvodnost.
Rozhodné okolnosti ve věci:
Ve správním spise je založeno „Oznámení přestupku“ ze dne 25. 12. 20xxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxů, podpis žalobce zde uveden není. Stejně tak je skutek popsán v úředním záznamu ze dne 25. 12. 2013, ze kterého vyplývá, že policejní hlídka jela za vozidxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxak odmítl.
Předvolání k ústnímu jednání bylo žalobci doručeno do vlastních rukou dne 5. 3. 2014, přičemž žalobce odmítl doručenku podepsat. V předvoxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxo spisu a činit z něj výpis a kopie, dále je tam obsaženo poučení o právu vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou přestupci kladeny za vinu, o právu necxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxx4 byl žalobce opětovně poučen ve shora uvedeném rozsahu (s výjimkou následků nedostavení se k ústnímu jednání) s tím, že byl rovněž poučen o možnosti uloxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx
xxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxx xomto ústním jednání byli jako svědci vyslechnuti policista J. a policista B. Z uvedených výpovědí se shodně a nepochybně podává, že žalobce se odmítl vyxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxlou dobu spáchání přestupku ve vzdálenosti 20-25 m. Výslovně potvrdil, že žalobce byl ve vozidle sám. Žalobce se na přímý dotaz správního orgánu odmítl x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x. Rovněž k této výpovědi se žalobce odmítl při ústním jednání vyjádřit s tím, že se vyjádří dodatečně písemně.
„Vyrozumění obviněného – seznámení s poxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xyrozumění byla žalobci dána možnost podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve lhůtě do pěti dnů od doručení. Žalxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxního stupně rozhodnutí, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxmém (odevzdání věci), přičemž zdůraznil, že mezi provedenými důkazy nebyl zjištěn žádný rozpor. Správní orgán vyhodnotil rovněž evidenční kartu řidxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxutí, které je napadáno žalobou. V odvolacích námitkách uvedl žalobce lživost výpovědí policistů bez bližšího odůvodnění a absenci poučení o jeho procxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxněný dále blíže neuvedl, kdo konkrétně se
měl v daný okamžik nacházet ve vozidle a z jakého důvodu by mělo být tvrzení zasahujících
policistů nepravdixxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxt údajné
čtyři osoby (s výjimkou uvedení jména L.Š. z obce Leština, bez uvedení bližších údajů),
které s ním měly jet ve vozidle v rozhodnou dobu, ani nexxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxutkového děje odmítl odpovědět. Žalobce doplnil,
že vyjma vyřízení jeho stížnosti ze dne 7. 7. 2014, kdy byla stížnost shledána nedůvodnou,
nedispxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxbních bodů a podle
skutkového a právního stavu k datu vydání napadeného rozhodnutí (§ 75 odst. 1, 2 zák. č.
150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx názorem žalovaného vysloveným v jeho potvrzujícím rozhodnutí a potažmo rovněž s právním názorem vysloveným v rozhodnutí správního orgánu prvního stxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxbou napadeného rozhodnutí odkazovat na toto odůvodnění (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2007, č. j. 8 Afs 75/2005 – 130 puxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxupné na www.nssoud.cz).
K jednotlivým žalobním námitkám krajský soud uvádí následující argumentaci.
- K námitce absence řádného poučení.
Žalobxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemností (předvolání k ústnímu jednání, vyrozumění o možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí, rozhodnutí správního orgánu prvního sxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxam Policie ČR, předvolání, protokol o ústním jednání, vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, rozhodnutí správního orgánu prvního xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. To, že listiny odmítl podepsat, je využitím jeho práva, avšak nesvědčí o tom, že nebyl řádně poučen. Uvedená žalobní námitka proto není důvodná.
-
K náxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxpověďmi policistů, které byly ve vzájemné shodě, přičemž žalobce, ačkoliv jim byl přítomen, tyto při ústním jednání nesporoval, ani se k nim žádným konxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí jako nedůvodná vyřízena vyrozuměním Policie ČR ze dne 7. 7. 2014, jak již uvedeno shora. Další tvrzená stížnost adresovaná Generální inspekci bezpečxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xákazu vjezdu, nýbrž uplatňoval zcela lichou námitku, před krajským soudem již neuplatněnou, že se domníval, že se jednalo o
„malý autobus.“
Uvedené poxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
Žalobce v žalobě ani v průběhu správního řízení neuvedl žádné konkrétní okolnosti, které by měly svědčit o prolomení nestrannosti a nepodjatosti zaxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního soudu o předpokladu nepodjatosti policistů, když např. z rozsudku ze dne 27. 9. 2007 č. j. 4 As 19/2007- 114 jednoznačně vyplývá, že policistx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxrohodnosti jejich výpovědí
a
priori
pochybovat. (Obdobně např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 100/2011- 70 ze dne 2. 5. 2012; č.j. 8 Ax xxxxxxxx x xxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxal porušení zákonných ustanovení o dokazování, když správní orgány neměly povinnost k přerušení řízení podle § 64 správního řádu, tudíž soudem nebylx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx více osob, tato okolnost byla vyvrácena shodnými výpověďmi zasahujících policistů, když žalobce ani nebyl schopen řádně identifikovat osoby, které x xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxdnoty výpovědí zasahujících policistů. Mimo to, krajský soud připomíná, že žalobce se dopustil přestupku tím, že vjel do zákazu vjezdu, nikoliv tím, žx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xak již uvedeno shora (str. 4 žalovaného rozhodnutí).
Krajský soud tak dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí netrpí nezákonností, tudíž žalobce nexxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx
xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odůvodnění soudního přezkumu. Podstatné je, aby se správní soud vypořádal se všemi základními námitkami účastníka xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxe odůvodnění spjat s otázkou hledání míry (proto zpravidla postačuje, jsou-li vypořádány alespoň základní námitky účastníka řízení /srov. např. rozxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxlicitní (což připouští i Ústavní soud – srov. např. usnesení ze dne 18. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 2774/09 /odstavec 4 odůvodnění/, usnesení ze dne 11. 3. 20xxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxudu ze dne 21. 12. 2011, č. j. 4 Ads 58/2011 – 72) tzn., že na určitou námitku lze reagovat i např. tak, že v odůvodnění svého rozhodnutí soud prezentuje od náxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxuvislosti konstatoval: „…
není porušením práva na
spravedlivý proces, jestliže obecné soudy nebudují vlastní závěry na podrobné oponentuře (a
vyvxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xodpora správnosti jejich
závěrů je sama o sobě dostatečná
(srov. nález ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08, bod 68; srov. obdobně též rozsudky Nexxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx x xxx xxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xx xx 1 As 17/2013 – 50, bod 17). Úkolem krajského soudu je vypořádat se s obsahem a smyslem žalobní argumentace (srov. rozsudek NSS ze dne 3.4.2014, č.j. 7 As 12xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xx xxxxx 7 s.ř.s. zamítl.
Náklady řízení:
O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle zásady úspěchu ve věci podle § 60 odst. 1 s.ř.s., když žalobce nebyl ve vxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
Poučení:
Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení účastníkům řízení.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou txxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xásledující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odstx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzděláxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.
V Pardubicíxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx