51 A 27/2013 - 84

Pozemní komunikace

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx správního řádu z roku 2004), pro kterou by nemohl přebírat poštu.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Hradci Králové
rozhodx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem v Hradci Králové, Pivovarské náměstí 1245, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žaloxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxní:
Žalovaným rozhodnutím
bylo zamítnuto odvolání žalobce proti usnesení Městského úřadu Broumov ze dne 19. 8. 2013, sp. zn. 18978/2013 DOP, č.j. 2xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxk vpředu uvedeného usnesení a obě tato rozhodnutí byla potvrzena. Uvedenými rozhodnutími nebylo vyhověno žádosti žalobce ze dne 25. 7. 2013 o určení nexxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou odůvodnil následujícím způsobem.
I.
Obsah žaloby
Žalobce předně uvedl, že se domáhal prominutí zmeškání úkonu, když mu nebylo doručexx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxopnosti, tedy nedocházel na pracoviště, kam mu bylo rozhodnutí doručeno. V důsledku toho se o vydání správního rozhodnutí nedozvěděl, neboť v době své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx právech a že je nezákonné a vadné. Má za to, že v něm byly překročeny hranice správního uvážení, že rozhodnutí vychází z nedostatečně zjištěného skutkovxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxoinstančního správního orgánu, k nimž uvedené orgány došly při posuzování závažnosti důvodu, pro který si nemohl převzít předmětnou zásilku. Prvoinxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxnto svůj závěr odůvodnil. Žalobce se odkazoval na dikci § 41 odst. 4 správního řádu s tím, že správní orgán promine zmeškání úkonu, prokáže-li podatel, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxvinění. Žalobce má za to, že prvostupňový správní orgán při úvahách o tom pochybil, když závažný důvod (pracovní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxresa. Žalobce vyjádřil přesvědčení, že pracovní neschopnost spočívající v omezené hybnosti kolenního kloubu a přetrvávajících závratích je sama o sxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx tom, že si z důvodu své pracovní neschopnosti nemohl vyzvednout předmětnou zásilku. To muselo být prvostupňovému správnímu orgánu zřejmé, když mu minxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxbytu žalobce. Protože se žalobce nenacházel v době doručování písemností na pracovišti, nedozvěděl se ani o tom, že se mu správní orgán snaží něco doručxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xalobce též nelze přehlédnout, že žalovaný věnuje převážnou část odůvodnění napadeného rozhodnutí pouze konstatování stavu, citacím ustanovení práxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlastní úvahy žalovaného, žádná jeho vlastní rozhodnutí. Právě z tohoto důvodu žalobce považuje napadené rozhodnutí za nepřezkoumatelné.
Žalobcx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xízení. Nezákonnost rozhodnutí spatřoval i v postupu prvoinstančního správního orgánu, když nebyl vyslechnut a nebyly řešeny zásadní skutečnosti uvxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Správní orgán se nezabýval ani jeho návrhy na dokazování a nemohl se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Jelikož se zásilka vrátila zpět odesílateli (texx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Žalobce má za to, že by byla situace odlišná, pokud by nepřevzatá obálka po uplynutí úložní lhůty byla vhozena do schránky, v důsledku čehož by se mohl žalxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
II.
Vyjádření žalovaného k žalobě
Žalovaný se vyjádřil k žalobě podáním ze dne 27. 1. 2014. V něm nejdříve zmínil obsah žalobních bodů a poté k nim uxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxručování zásilek žalobci uvádí: Podle § 20 odst. 1 správního řádu se fyzické osobě písemnost doručuje na adresu pro doručování (§ 19 odst. 3), na adresu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxní do místa podnikání, nebo při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě na její elektronickou adresu; fyzické osobě lze však doručit, kdekoli xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xastoluje zásadu, že každý adresát je odpovědný za existenci adresy pro doručování a ochranu vlastních zájmů a že je povinen si zajistit přijímání listix xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxsa trvalého pobytu, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řád tak činil především z důvodu rychlosti a hospodárnosti doručování. Podmínky řádného uložení písemnosti upravuje § 23 odst. 4 a § 23 odst. 5 správnxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě 10 dnů ode dne připravení zásilky k vyzvednutí nevyzvedl; písemnost se považuje za doručenou posledním dnem lhůty, a to i tehdy, pokud se adresát v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxze se tím zvyšuje pravděpodobnost, že se účastník po uplynutí úložní doby dozví, jaká písemnost mu byla doručena.
Fikce
nastává nezávisle na jakémkolxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx doručování písemností správním orgánem I. stupně na uvedenou adresu pro doručování omezil na určité období. Ze spisu nevyplývá, že by žalobce před podxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxou adresu pro doručování. Správní orgán I. stupně proto oprávněně písemnosti doručoval na adresu pro doručování …, byl povinen volbu žalobce respektoxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxí neplatnosti doručení zásilek pod poštovními podacími čísly: RR 715004317 CZ, RR 755355055 CZ a RR 160335137.
Žalobce předložil správnímu orgánu Ix xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx“. Na kopii rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti není uveden důvod pracovní neschopnosti, ani to, že by podatel byl v nemocnici a podobně. Je tam uxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xx xxxx x xx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxho důvodu si nemohl převzít předmětnou zásilku, odkazuje se pouze na tuto pracovní neschopnost. Žalovaný se neztotožňuje s tvrzením žalobce, že samotxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxházkám, v dopoledních i odpoledních hodinách, nelze dovodit, že by byly stanoveny, pokud by jejich využití zdravotní stav žalobce neumožňoval. Nad ráxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx adresu je 2,1 km, cca 6 minut jízdy autem.“
Žalovaný uzavřel s tím, že k řízení přistoupil odpovědně a nezaujatě a posoudil všechny
relevantní
skutečxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xamítnout.
III.
Jednání krajského soudu
Krajský soud projednal žalobu při jednání dne 31. 10. 2014. Žalobce při něm setrval na svých dosavadníxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxsm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o provozu na komunikacxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxtobusové zastávky nad hotelem Skalní Město, tedy v místě, kde je to zakázáno § 27 odst. 1 písm. f) citovaného zákona, doručováno na adresu pracoviště. Nexxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxosti dne 25. 7. 2013. Při doručování tohoto rozhodnutí se na svém pracovišti nezdržoval, neboť v té době byl nemocen (problémy s kolenem a závratě). Ani txx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxádal.
Žalovaný odkázal na své vyjádření k žalobě a obsah žalovaného rozhodnutí s tím, že jej má za správné. Poukazoval přitom na to, že v rozhodném obdoxx xx xx xxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxil na základě správního spisu podstatné okolnosti přezkoumávané věci. Bylo podrobně rozebráno doručování písemností fyzickým osobám, tak jak je uprxxxxx x x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxce, kterou bylo žalobci doručováno rozhodnutí Městského úřadu Broumov ze dne 31. 10. 2012, sp. zn.: MUBR 21044/2012 DOP/21, č.j.: PDMUBR 30943/2012. Žxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x
xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxice žalovaného k tomu uvedla, že je běžné doručovat na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, kde pak často bývá uvedena adresa, na xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxujícího se k dané věci. Poté byl soudem konstatován obsah „Výpisu z technologického centra MV ČR“ ohledně osoby žalobce. Podle něho žalobce bydlí v součxxxx xxxx xx x xxxxxx xx xx xx xxxx xx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xoho však. Žádný z účastníků rovněž neměl návrhy na doplnění dokazování.
IV.
Skutková zjištění a právní závěry krajského soudu
Žalobce napadl žxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xsnesení Městského úřadu Broumov ze dne 19. 8. 2013, sp. zn.: 18978/2013 DOP, č.j.: 20863/2013, kterým nebylo vyhověno jeho žádosti ze dne 11. 3. 2013 (alxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxavnému rozhodnutí Městského úřadu Broumov ze dne 18. 9. 2013, sp. zn. 18978/2013 DOP, č.j.:23962/2013, jímž byl změněn výrok vpředu uvedeného usnesenx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxho rozhodnutími, která jsou předmětem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxx
xxxxxx x xxxxx xxxxených rozhodnutí Městského úřadu Broumov.
Ze správního spisu krajský soud zjistil, že podáním ze dne 25. 7. 2013 se žalobce obrátil na Městský úřax xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxtí zásilky číslo RR 160335137 CZ ze dne 7. 6. 2013, jež po uplynutí úložní lhůty byla vrácena dle sdělení pracovnice České pošty dne 17. 6. 2013 zpět odesílxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxtazem na poště zjistil, že odesílatelem byl Městský úřad Broumov. Žádal jej proto o určení neplatnosti doručení uvedené poštovní zásilky ve lhůtě 15 dnx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxský úřad Broumov usnesením ze dne 19. 8. 2013, sp. zn. 18978/2013 DOP, č.j. 20863/2013, a to tak, že se zmeškaný úkon nepromíjí a žádost o neplatnost doručxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správní orgán následující postoj: „Správní orgán dále přezkoumal kopii rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, na základě které podatel dokládxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxsa), ani to, že by podatel byl v ústavním léčení nebo léčebně. Je zde uvedeno, že v době pracovní neschopnosti se má zdržovat na adrese … a má povoleny vycháxxx xx x xx xx xxxxx x xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxschopnost. Jelikož si podatel sám zvolil doručovací adresu ve městě, kde měl stanoveno zdržovat se v době pracovní neschopnosti a měl povoleny vycházkxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxstata usnesení tak jednoznačně vychází z obsahu žádosti žalobce ze dne 25. 7. 2013 a bylo jím rozhodnuto o žádáních v ní obsažených na základě tvrzení v ní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxu Broumov ze dne 6. 6. 2013, sp. zn.: 6370/2013 DOP, č.j.: 14784/2013, nikoliv správní rozhodnutí, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupkxx xxx xx xx xxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xloudila, a to do jeho výroku, v němž bylo uvedeno, že se nevyhovuje žádosti ze dne 11. 3. 2013, ačkoliv šlo o žádost ze dne 25. 7. 2013. Jednalo se nepochybně x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx/2013 DOP, č.j.:23962/2013.
V případě tohoto opravného rozhodnutí tedy nešlo o nic mimořádného, o nějaké zvraty v právním pojetí dané věci, ale jen o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxností oprávněné úřední osoby při vyhotovování usnesení Městského úřadu Broumov ze dne 19. 8. 2013, sp. zn.: 18978/2013 DOP, č.j.: 20863/2013. A krajskx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxíve také žádostí ze dne 11. 3. 2013 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xo obsahu i grafického zpracování, a to včetně uvedení data žádosti ze dne 11. 3. 2013. Jejich odůvodnění ale již korespondují žádostem ze dne 11. 3. 2013 a xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxhodnutí o ní (usnesení), tak říkajíc vypomohla (usnadnila práci), co do jeho výrokové části, zkopírováním výrokové části předchozího usnesení ze dne xx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxm opomněla opravit datum žádosti.
Žalobce v žalobě uvedl celou řadu tvrzení, která však s napadeným usnesením ze dne 19. 8. 2013, sp. zn. 18978/2013 DOxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí o neprominutí lhůty, popření jeho procesních práv v přestupkovém řízení, neřešení skutečností, které uvedl již policistům do sdělení k přxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxdu Broumov ze dne 19. 8. 2013, sp. zn. 18978/2013 DOP, č.j. 20863/2013, totiž byla řešena pouze tato jediná
relevantní
otázka, a to v kontextu toho, zda sx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxchybňoval adresu pro doručován na svém pracovišti (viz např. první řádek na třetí straně žaloby), pouze namítal, že k jejímu doručení fikcí došlo vzdor xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxe jsou uvedeny výše a jak je zřejmé z odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí, žalovaný se s nimi ztotožnil. Lze jistě přisvědčit žalobci, že odůvodněxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxu odůvodnění žalovaného rozhodnutí, kde se uvádí následující:
„Správní orgán I. stupně v napadeném usnesení uvedl, že přezkoumal kopii rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxovní neschopnosti není uveden důvod pracovní neschopnosti (diagnosa), ani to, že by podatel byl v ústavním léčení nebo léčebně. Je zde uvedeno, že v dobx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xx xxxx x xx xx xx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxohl převzít předmětnou zásilku, odkazuje se pouze na tuto pracovní neschopnost.
Odvolací orgán s výše vyjádřeným názorem prvostupňového správníhx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxxx xxxtožňuje. Za tohoto stavu nebylo třeba z jeho strany k věci uvádět více, neboť by jen jinými slovy opakoval totéž. A v uvedeném duchu žalovaný pokračoval txxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxx013 a přitom v odůvodnění se zabývá jinou žádostí o neplatnost doručení, a to ze dne 25.07. 2013.
Odvolací orgán tuto námitku odvolatele již považuje zx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx2013 DOP, č.j.:23962/2013, ze dne 18. 09. 2013, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xřejmá administrativní vada při označení data žádosti nezaložila ani zmatečnost, ani nepřezkoumatelnost žalobcem napadaných rozhodnutí. V těchto sxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xx xx xxxxxxx x xxxxedku své nemoci a s ní spojené pracovní neschopnosti nemohl vyzvednout, respektive vyzvednout výzvu k jejímu vyzvednutí, zanechanou na adrese svého zxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxdem k tomu písemně komunikuje, stejně jako on s ním a tudíž musel v důsledku toho očekávat další písemný kontakt ze strany příslušného správního orgánu. xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxl poštu na ni mu doručovanou. Žalobce si prostě nestřežil řádně svá práva.
Jak již pak bylo uvedeno vpředu, žalobce se bránil tím, že byl v pracovní nescxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxch na řízení. Krajský soud však tuto námitku nemá za oprávněnou, neboť žalobce byl sice v pracovní neschopnosti, ale zároveň měl od ošetřujícího lékaře xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxlském již jen z této skutečnosti pochopil, že žalobci nic nebránilo v tom, aby si kontroloval poštu docházející mu adresu jeho zaměstnání. Vzdor jím tvrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxplatnosti doručení poštovní zásilky číslo RR 160335137 CZ ze dne 7. 6. 2013 na základě § 41 správního řádu. Podle jeho odstavce čtvrtého však správní orxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxž žalobce odůvodňoval svoji žádost, orgány veřejné správy zúčastněné na řízení závažnými neshledaly, a proto žalobci ani nevyhověly. Krajský soud se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx neztotožňuje, když je z rozhodnutí zřejmé, jakými úvahami se správní orgány řídily při posuzování žalobcem tvrzených okolností, pro které si prý nemoxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxného případu, že „neměl žalobce šanci zjistit, co mu bylo doručováno a tedy např. podat odvolání, byť opožděně.“ Sám totiž v žádosti ze dne 25. 7. 2013 uvexxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxky správního řádu či s.ř.s..
Vzhledem k výše uvedenému krajský soud uzavřel, že žaloba je nedůvodná. Dlužno přitom konstatovat, že krajský soud nehoxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxovaly činnost žalobce při formulaci žalobních námitek a samy je dotvářely
.
Naopak přezkoumá-li soud žalobou napadené rozhodnutí nad rámec žalobních xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx před soudem“ s vlivem na zákonnost rozhodnutí o xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xakový postup krajského soudu by byl popřením dispoziční zásady, kterou je ovládáno správní soudnictví. Proto s ohledem na všechny shora uvedené skutexxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxx úspěšný, a proto nemá nárok na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1 s.ř.s). Úspěšný byl naopak žalovaný, ten se však práva na náhradu nákladů řízení vzdalx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx
xxxter dictum
ještě dodává, že žalobce podal u správního orgánu dne 11. 3. 2013 další žádost o určení neplatnosti doručení ve smyslu § 41 správního řádu, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xx x xx xx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxení o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kterého se měl žalobce dopustit dne 21. 7. 2012. Zásilkou č. 755355055 CZ bylo žalobxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx vinným ze spáchání přestupku a potrestán za to pokutou. Obě zásilky byly žalobci zaslány na adresu jeho trvalého pobytu, tj. … přičemž z vrácených doručxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§ 19 odst. 3), na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti), na adresu jejího trvalého pxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xze však doručit, kdekoli bude zastižena. Krajskému soudu není známo, z jakých důvodů byly uvedené poštovní zásilky dosílány za žalobcem do … v kontextu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxíž ani není v právní moci. Krajský soud se o tom zmiňuje proto, neboť jde o záležitost, která byla na pozadí žaloby, byť jí přímo napadena nebyla. Předmětex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxní. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní dexx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxých náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxbo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxetových stránkách: www.nssoud.cz.
V Hradci Králové dne 7. 11. 2014
JUDr. Pavel Kumprecht, v.r.
samosoudce
Zpět na text

Související dokumenty