11 A 130/2011 - 78

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (2)
xx x xxxxxxxx x xx
xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxdeného rozhodnutí a předcházejícího řízení s právními předpisy, a to v plném rozsahu, znamená to, že při posuzování souladu odvoláním (zde rozkladem) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxisy, není správní orgán vázán námitkami, které jsou v odvolání uvedeny, z hlediska v souladu s právními předpisy musí jak napadené rozhodnutí, tak předxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxmu, má zajistit, aby všichni navrhovatelé, tedy žadatelé o zápis do Seznamu, měli možnost vyjádřit se k ostatním návrhům, navrhnout dokazování ke svým xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxat pouze jednoho z nich, jako je tomu u historických elektropřístrojů. Společné řízení pak je garantem toho, že se všemi účastníky řízení bude zacházenx xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxMarka Bedřicha a JUDr.Jitky Hroudové v právní věci žalobce : REMA Systém, a.s. se sídlem Budějovická 1667/64, Praha 4, zastoupen JUDr.Tomášem Sequensxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xroti výroku II. rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25.5.2011 čj: 1312/M/11 23927/ENV/11, sp.zn. R/1811
takto
:
I. Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx x x tomto rozsahu se věc vrací žalovanému
k dalšímu řízení.
II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši
7.808,-Kč do 3x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxého soudu v Praze, domáhal zrušení výroku II. rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25.5.2011 čj: 1312/M/11 23927/ENV/11, kterým bylo rozhoxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdy napadené rozhodnutí ministerstva ze dne 22.5.2005 čj: 5193/ENV/720/05 potvrzuje. Žalobce v podané žalobě uvedl, že je právnickou osobou, která prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxných do jím provozovaného kolektivního systému do tzv. Seznamu výrobců elektrozařízení. Tento návrh obsahoval i návrh na zápis v rozsahu zajištění fixxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxému podala dne 12.10.2005 společnost ASEKOL s.r.o. návrh na zápis kolektivního systému a výrobků zapojených do jí provozovaného kolektivního systémx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxřízením pocházejícím z domácností ze skupin 3, 4 a 7.
O těchto návrzích nevedl žalovaný správní orgán společné řízení, o návrzích rozhodoval samostaxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxzařízení uvedenou společnost pro zajištění financování nakládání s historickým elektrozařízením pocházejícím z domácností ze skupin 3,4 a 7. Dne 18xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxěma rozhodnutím podal žalobce rozklad. Rozklad, podaný do rozhodnutí žalobce, byl zamítnut rozhodnutím žalovaného ze dne 30.5.2006 čj: 3228/M/06, 3xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx0/M/06, 18930/ENV/06.
Proti oběma rozhodnutím podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze. Rozhodnutí žalovaného ze dne 30.5.2006, kterým bylo xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxy podány proti tomuto rozsudku, byly zamítnuty Nejvyšším správním soudem rozsudkem ze dne 26.8.2010 čj: 1 As 17/2010-294. Rozhodnutí žalovaného ze dnx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx 187/2006-165. Kasační stížnosti, které byly podány proti tomuto rozsudku byly zamítnuty, resp. odmítnuty rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxy dospěly k závěru, že o všech žádostech provozovatelů kolektivních systémů o zápis do Seznamu pro zajištění financování nakládání s historickými elexxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xadatelů, porušení rovnosti účastníků řízení, došlo k vadě řízení, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí, neboť zápis do Seznamu nemá pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxx xxxx xoudem předcházející rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 10.3.2006, čj: 1420/M/06, 18930/ENV/06. bylo o rozkladu, který podal žalobce prxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxa životního prostředí ze dne 25.5.2011 čj: 5193/ENV/720/05, které je napadeno touto žalobou pod bodem II. výroku tohoto rozhodnutí.
Žalobce namítaxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxpení výrobci zapisují do Seznamu výrobců elektrozařízení pro zajištění financování nakládání s historickým elektrozařízením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxterstva životního prostředí ze dne 22.12.2005 potvrdil. To znamená, že bylo ponecháno v platnosti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dnx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxcí z domácnosti ze skupiny 4 a 7. Žalovaný tak rozhodl přesto, že správní řízení se týkalo jak skupiny 3, tak skupiny 4 a 7. Dle názoru žalobce bylo rozhodnuxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xezákonné rozhodnutí ve věci samé, Nejvyšší správní soud těmto vadám přiznal dokonce ústavní rozměr. Žalobce namítal porušení ustanovení § 89 odst. 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xozhodnutí, včetně otázek procesních, odvolací orgán není vázán ani důvody, ani rozsahem napadení výroku rozhodnutí. Výjimkou je situace, kdy je odvoxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxá situace v daném případě nenastala, rozhodnutí ze dne 22.12.2005 v části, ve které se týkaly skupin 4 a 7 nemohly právní moci samostatně nabýt. Poukázal xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxsuzovat jednotlivé výroky téhož rozhodnutí. Nelze dovodit ze žádného ustanovení, že by pouze jedna část napadeného rozhodnutí mohla nabýt právní mocxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx že žalovaný zruší i části rozhodnutí ze dne 22.12.2005 týkající se zápisu společnosti ASEKOL pro skupiny 4 a 7, neboť správní řízení v této části bylo posxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxu Městského soudu v Praze sp zn. 7 Ca 118/2006 přitom nevyplývá, že by soud svůj právní názor omezil pouze na vady řízení, které se týkaly skupiny 3. Pokud jx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 22.12.2005. Pokud tak ministr neučinil a v napadené části rozhodnutí ze dne 22.12.2005 potvrdil, postupxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a věc v tomto rozsahu vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že rozhodoval na základě zrušujícího rozsudku Městskxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxýčil nejen žalobce ve svém rozkladu, když napadl rozhodnutí ministerstva pouze v rozsahu omezeném, ale také Městský soud v Praze. Rozhodnutí bylo rozkxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxpsána mimo jiné pro skupinu 3, věcné námitky v rozkladu uvedené se vztahují pouze k této skupině. Připouští, že rozhodnutí ministerstva neobsahuje jasxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, že tyto body představují jednotlivé výroky – podvýroky výrokové části rozhodnutí, ty lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xkupinu jinou. Pokud je poukazováno žalobcem na zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, nebylo možno dle názoru žalovaného podle uvedeného zákona postxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xegitimního očekávání žalovaný uvedl, že je nutno vycházet z konkrétních okolností daného případu, zásada legitimního očekávání nedává žalobci nárox xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxximně očekávat zrušení celého rozhodnutí, když i žalobní námitky proti zákonnosti předchozího rozhodnutí ministra, které Městský soud v Praze ve svém xxxxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxadu s právním názorem, který Městský soud v Praze v uvedeném rozsudku vyjádřil. Navrhl zamítnutí podané žaloby jako nedůvodné.
K vyjádření žalovanéxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxxx xx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxí a řízení, které předcházelo, v celém rozsahu, poukázal na námitky, které uvedl pod bodem 24 žaloby. Jak část napadeného rozhodnutí ze dne 22.12.2005, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxstí jednoho a téhož výroku, nýbrž pouze jednotlivé výroky téhož rozhodnutí. Jednotlivé části předmětného výroku A2 nepochybně tvoří nedílný celek. Zxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxe i Nejvyššího správního soudu (rozsudek sp zn. 7 Ca 118/2006, 1 As 17/2010, rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22.11.2011 čj: 6 Ca 429/2008-76). Bylx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxerá jsou uvedena v ustanovení § 82 odst. 3, správního řádu nezabývá, to způsobuje nepřezkoumatelnost napadeného rozhodnutí. Žalobce nesouhlasí s tímx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx ani možné, protože v řízení o zápis skupin 3, 4 a 7 bylo jedním řízením. Poukázal na to, že Ministerstvo životního prostředí v některých případech vycházx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xenabyla právní moci. Proto žalobce na podané žalobě trval.
S přihlédnutím k množství účastníků správního řízení a od toho se odvíjející možné postavxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxe 13.7.2011, které bylo vyvěšeno na úřední desce soudu i podobě elektronické v období od 19.7.2011 do 19.8.2011. Právo osoby zúčastněné na řízení neuplxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxní věci dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Podle § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxxx xxx xxřízení jednání souhlasí.
Z obsahu spisového materiálu vyplývá, že rozhodnutím žalovaného ze dne 22.12.2005 rozhodlo Ministerstvo životního prosxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, uvedení v příloze č. 1, a to pro zajištění plnění povinností pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstraňování elektroodpadu a elekxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxncování nakládání s historickým elektrozařízením ze skupiny 3, 4, 7, pro zajištění financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění exxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxení uvedených v příloze č. 2 rozhodnutí, a to pro zajištění financování nakládání s historickými elektrozařízeními skupiny č.8 (výrok pod bodem B1, B2xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxno, že byly splněny podmínky, pokud jde o skupiny uvedené pod výroky A1., A2., konstatoval, že navrhovatel ani výrobci elektrozařízení, uvedeni v přílxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxm řízení nebyl prokázán největší podíl na trhu pro tuto skupinu. Uvedené rozhodnutí převzal jednal společnosti ASEKOL s.r.o. dne 22.12.2005 osobně a vxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xrovozovatel kolektivního systému zapsána společnost ASEKOL s.r.o. do seznamu pro tzv. historický elektroodpad, mimo jiné i pro skupinu 3. Namítl rozxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxní Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které konstatuje rozpor vyhlášky s pravidly hospodářské soutěže. Dále poukázal na porušení obecných správxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxu muselo být ministerstvu známo, že existují i jiní výrobci a provozovatelé kolektivního systému pro odpady skupiny 3, kterých se rozhodnutí pro tuto sxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxké elektrozařízení podle § 37n odst. 3 zákona o odpadech. Dále poukázal na to, že podíl subjektů reprezentujících návrh REMA na trhu informačních technxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxem na trhu nedisponuje.
O uvedeném rozkladu (celkem bylo podáno 151 obsahově shodných rozkladů) rozhodl ministr životního prostředí rozhodnutím zx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxly, nelze považovat za účastníky předmětného řízení, tedy ani za osoby oprávněné rozklad podat. Konstatoval, že ministerstvo ve správním řízení rozhxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxdnutím o zápisu přímo dotčena na svých právech.
Uvedené rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 10.3.2006 bylo zrušeno rozsudkem Městského xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxů řízení a vedení společného řízení o návrzích jednotlivých provozovatelů kolektivních systémů a jednotlivých výrobců do Seznamů. S odkazem na uvedexx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxitého kolektivního systému do Seznamu, dopustil se tím vady řízení, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Uvedl, že v dalším říxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx skupiny 3 s tím, že z odůvodnění prvostupňového rozhodnutí není podíl jednotlivých žadatelů na trhu zřejmý. V podrobnostech odkázal Městský soud na odxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxe, proti rozhodnutí ze dne 22.12.2005, a to nyní žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 25.5.2011. Pod bodem I. bylo rozhodnuto tak, že se zrušuje část výrxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxje do Seznamu výrobců elektrozařízení pro zajištění financování nakládání s historickým elektrozařízením ze skupiny 3. Současně byla zrušena část vxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxbců elektrozařízení pro zajištění financování nakládání s historickým elektrozařízením ze skupiny 3 a v tomto rozsahu byla věc vrácena ministerstvu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxe 22.12.2005 čj: 5193/ENV/720/05 potvrzuje. V odůvodnění rozhodnutí správní orgán konstatoval dosavadní průběh řízení, konstatoval rozsudek Městxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx řízení, ve znění pozdějších předpisů, neumožňoval v době vydání původního rozhodnutí o rozkladu ze dne 10.3.2006 zrušit nebo změnit část napadeného rxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxého rozhodnutí, jejichž zrušení se odvolatelé ve svých rozkladech domáhají. Rozklady napadají části výroku, které se týkají zápisu do Seznamu pro skuxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xmínit, že proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17.12.2010 čj: 7 Ca 118/2006-165 byla podána kasační stížnost dvěma subjekty (ASEKOL s.r.o. a FAxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu je zřejmé, že se zabýval procesními námitkami stěžovatelů. To znamená, že na právních názorech, vyjxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxtal porušení ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) s tím, že z hlediska zákoxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxávního řádu přezkoumává odvolací orgán soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popř. na jeho správnost, se nepřihlíží.
Z odůvodnění žaxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxraznil skutečnost, že rozkladem napadené rozhodnutí přezkoumává pouze v rozsahu námitek, které jsou v rozkladu uvedeny. Zcela bez povšimnutí však poxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxu z roku 2004, nedošlo k výraznému omezení revizního principu. Je-li ve větě prvé ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu stanoveno, že odvolací správní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxadu odvoláním (zde rozkladem) napadeného rozhodnutí s právními předpisy a při posuzování v souladu řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx napadené rozhodnutí, tak předcházející řízení, posoudit v celém rozsahu. Jestliže žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno za situace, kdy předcházxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x návrzích na zápis kolektivního systému a výrobců, zapojených do jím provozovaného systému, do Seznamu výrobců elektrozařízení Nejvyšší správní soux x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx12.2005, v souladu s právními předpisy nebylo. Nejvyšší správní soud v uvedeném rozsudku, na který v plném rozsahu odkázal i Městský soud v Praze v rozsuxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxutí o právech a povinnostech provozovatelů kolektivních systémů i výrobců elektrozařízení, nemůže mít proto pouze evidenční charakter se zdůrazněnxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxateli, musí být účastníky správního řízení o takovém zápisu do Seznamu s tím, že o všech žádostech provozovatelů kolektivních systémů o zápis Seznamu pxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxí správní soud uzavřel, že pokud nebylo společné řízení o všech žádostech vedeno, dopustil se správní orgán vady řízení, která mohla mít za následek nezxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxušena rovnost účastníků řízení, přičemž toto porušení práv má ústavní rozměr.
V dané věci z obsahu spisového materiálu nevyplývá, že by správní orgáx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xrávními předpisy přesto, že soudem bylo konstatováno vážné porušení práv účastníků řízení a bylo zcela nepochybně konstatováno, že se správní orgán dxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe se závěrem, že směřoval pouze do části výroku uvedených pod bodem A1. a A2. rozkladem napadeného rozhodnutí.
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxe proti části rozhodnutí ze dne 22.12.2005, a to té části, kterým bylo rozhodováno o zápisu do Seznamu pro elektrozařízení ze skupiny 3. Tento názor soud xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xozhodnutí žalovaného ze dne 22.12.2005. Je sice pravdou, že rozklad byl uvozen tím, že odvolatel (zde žalobce) poukázal na to, že rozhodnutím ze dne 22.xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxm žalobce namítal rozpor rozhodnutí ze dne 22.12.2005 se zákonem o odpadech a nezákonnost prováděcí vyhlášky, však žalobce výslovně uvedl, že žádá o zrxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xoto tvrzení je však zcela nepochybně odůvodněním rozkladu. Toto tvrzení nelze považovat za omezení rozsahu, ve kterém je prvostupňové rozhodnutí napxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxu žalobce pak uvedl, že navrhuje zrušení rozhodnutí ze dne 22.12.2005, tedy zrušení celého rozhodnutí. Ze samotného obsahu rozkladu nelze jednoznačnx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxadu obsažen není. Pokud má správní orgán za to, že požadavek zrušení rozhodnutí ze dne 22.12.2005 je nedostatečně precizní, resp. není zřejmé, čeho se žxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vad podání).
K tomu, co bylo uvedeno, je nutno konstatovat, že soud si je vědom toho, že novým správním řádem došlo k určitému omezení revizního princixxx x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxe na větu druhou ustanovení § 89 odst. 2 správního řádu, který tuto zásadu zakotvuje. Při svém rozhodování je povinností odvolacího správního orgánu (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxgánu, který rozhoduje o rozkladu (§ 152 odst. 4 správního řádu), a to včetně věty třetí uvedeného ustanovení, zejména s přihlédnutím k zásadním výtkám xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxvního řádu. V daném případě je zřejmé, že rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12.2005 obsahovala několik výroků, a to výroky pod bodem A1., A2., B1.,B2. Z usxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxdmínek, nabývá zbytek výrokové části právní moci. Z ustanovení § 82 ani z jiného ustanovení správního řádu nevyplývá, že by právní moci mohla nabýt jen xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxt ze dvou výroků rozhodnutí z 22.12.2005 (část výroku A1. a část výroku A2.), přičemž žalobou napadeným bodem II. rozhodnutí, rozhodnutím z 22.12.2005 xxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxrespektování právního názoru, který byl v tomto řízení vyjádřen soudem, který zcela nepochybně vyjádřil nezbytnost a nutnost vedení společného řízexx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxzející rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 10.3.2006 bylo zrušeno, bylo vedeno společné řízení, ze spisového materiálu nevyplývá, že by úxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xinili úkony, které účastníkům řízení přísluší. Jen obtížně si přitom lze představit, že by společné řízení bylo vedeno až v rámci řízení o rozkladu protx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxdující o rozkladu, vycházel pouze z jednoho odstavce rozsudku Městského soudu v Praze, aniž by respektoval celé odůvodnění předmětného rozsudku, ve kxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxmé. Bylo tedy na správním orgánu, aby poté, kdy předcházející rozhodnutí o rozkladu bylo zrušeno, vady řízení odstranil. Odstranění vad řízení mohlo v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx k odstranění vytýkaných vad došlo až v rámci rozkladového řízení, když před prvostupňovým správním orgánem společné řízení vedeno nebylo.
Pokud žaxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxývat se rozkladem pouze ve vztahu k elektrozařízení ze skupiny č. 3, nelze ani s tímto závěrem souhlasit. Správní orgán zcela bez povšimnutí ponechal odxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxm rozsudku ze dne 17.12.2010 čj: 7 Ca 118/2006-165 na tento rozsudek odkázal a konstatoval ve stručnosti závěry, ke kterým Nejvyšší správní soud dospělx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx Tomu koresponduje i závěr, který je vyjádřen ve druhém odstavci na straně 6 uvedeného rozsudku, ve kterém Městský soud v Praze konstatoval, že dále bude xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xotřebu zabývat se podílem jednotlivých žadatelů na trhu elektrozařízení ze skupiny č. 3. Rozhodně však nelze učinit závěr o tom, že by Městský soud v Praxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxu respektována veškerá práva účastníků řízení. Jestliže k vedení společného řízení nedošlo, je nutno zopakovat porušení procesních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxí správní soud v již zmíněném rozsudku.
Společné řízení, které bylo nutno vést o návrzích žalobce a ostatních kolektivních systémů do Seznamu má zajixxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xedině za této situace je správní orgán schopen posoudit, který subjekt podal návrh oprávněně, a to zejména v situaci, kdy do seznamu lze zapsat pouze jedxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxitku o porušení zásady materiální rovnosti účastníků řízení soud rovněž proto shledal důvodnou. Obdobně to platí o námitce o porušení zásady nestrannxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxedcházelo, bylo vedeno v rozporu se zákonem, přičemž si lze jen obtížně představit, že by svých procesních práv mohli účastníci řízení využít až v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxdané žaloby žalobou napadené rozhodnutí v části, která byla žalobou napadena, tedy ve výroku pod bodem II. napadeného rozhodnutí toto rozhodnutí zrušxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxlého jeho obsahu a bude respektovat právní názor, který byl vyjádřen ve výše uvedených rozsudcích soudů, ze kterých je zřejmý závěr o hrubém porušení prxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxmé a nepochybné, že Městský soud v Praze jak Nejvyšší správní soud dospěly ke zcela jednoznačnému závěru o tom, že možnost správného posouzení návrhů koxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xočátku. Je nutno zdůraznit, že možnost vedení společného řízení dovodil Nejvyšší správní soud pomocí analogie iuris i pro případ, že by bylo vedeno podxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx., žalobce měl ve věci úspěch, proto mu právo na náhradu nákladů řízení příslušní. Náklady spočívají v částce 2.000,-Kč za soudní poplatek, zaplacený z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí zastoupení, podání žaloby), 2x režijní paušál po 300,-Kč (§ 7, § 9, § 11, § 13 vyhl. č. 177/1996 Sb.), tedy celkem 4.800,-Kč. Součástí odměny za zastupoxxxx xx x xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xčelně vynaložený náklad, když z jejího obsahu vyplývá, že žalobce v podstatě shrnul námitky, které uvedl v podané žalobě. Celkové náklady představují xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxává ve dvou (více) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxní kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li pxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastuxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových strxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx