51 A 8/2013 - 46

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (2)
xx x xxxxxx x xx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xusí mu to správní orgán umožnit vzdor tomu, že je zastoupen zástupcem.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Hradci Králové
roxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x x x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxoti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové 3, PSČ 500 03, v řízení o žalobě proti rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xagistrátu města Hradec Králové ze dne 6. 11. 2012, zn.
P/615/2012/OS1/Jad, se zrušují a věc se žalovanému vrací
k dalšímu řízení.
II. Žalovaný je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx
x xx xx x xxx xx xxxxní moci tohoto rozsudku.
Odůvodnění:
Žalovaným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králoxx xx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že se žalobce dopustil přestupku dle ust. § 125c odst. 1 písm.
-2-
f) bod 2, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxst. 4 písm. d) a § 125c odst. 5, uložena pokuta ve výši 8.000,--Kč, zákaz činnosti řízení motorových vozidel v trvání 10 měsíců a povinnost nahradit náklaxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
I.
Obsah žaloby
V jejím úvodu shrnul dosavadní průběh řízení, na jehož konci mu byly uloženy shora uvedené sankce a namítal, že se správní orgán dopxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxspektoval žalobcovo právo osobně se zúčastnit projednání přestupku, z něhož byl obviněn, v důsledku čehož neměl prostor vyjádřit se k prováděným důkaxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx neakceptoval rozdílnost pozice obviněného jako účastníka řízení a jeho právního zástupce na základě mu udělené plné moci. Přitom jedině obviněný se mxxx xxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxekával, že ……“, když podle něho neměl mít správní orgán za to nebo legálně očekávat, nýbrž číst a vnímat text omluvy, kterou od žalobce obdržel. V té je opaxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jeho právo byl správní orgán povinen respektovat. Vzdor tomu byl obeslán k jednání pouze právní zástupce žalobce. Bez přítomnosti obviněného z přestuxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x xxxx xedostavil bez řádné omluvy nebo jiného závažného důvodu. To však neučinil, když se z účasti na jednání řádně omluvil, přičemž doložil i závažný důvod svx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xeho přítomnost bez přítomnosti obviněného neměla smysl.
Žalobce poznamenal, že správní orgán postupoval stejně nezákonně jako před vydáním prvéhxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xoručena den před konáním nařízeného jednání způsobem, který zákon připouští. Důvodem omluvy byla vážná pracovní neschopnost žalobce doložená příslxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxávního zástupce. Žalobce proto očekával, že stejně jako v předcházejícím řízení a
-3-
především s ohledem na právní závěr rozhodnutí žalovaného zx xxx xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxvní zástupce“, bude ústní jednání konáno. Správní orgán tak porušil zásadu předvídatelnosti zakotvenou v ust. § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., spráxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxlady rozhodnutí s tím, že ústní jednání už proběhlo. Správní orgán proto postupoval v rozporu s právním názorem žalovaného, jímž byl povinen se řídit.
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xx xxxxxxem ke svým vážným zdravotním problémům. Dodal, že z hlediska zachování zásady presumce neviny, kterou je i správní orgán vázán, není nutností za každou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxektoval dikci ust. § 74 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (dále jen „přestupkový zákon“). Omluva žalobce z nařízeného ústního jedxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxo bez jeho účasti. Uvedeným postupem proto byla žalobci odňata možnost jednat před správním orgánem, když ten nesplnil povinnost poskytnout účastníkxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxobod.
Vzhledem k tomu žalobce navrhoval zrušit jak žalované rozhodnutí, tak i rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu, jež mu předcházelo.
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx x. 2013, zn. 13250/DS/2012-8/SR, v němž se věcí podrobně zabýval, a to opakovaně, včetně námitky podjatosti, když poprvé rozhodl ve věci dne 8. 8. 2012, kxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xesté až dvanácté žalovaného rozhodnutí, neboť žaloba je v podstatě totožná s odvoláním proti rozhodnutí správního orgánu.
Žalobci přisvědčil v tomx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxečnosti, navrhovat důkazy a předkládat právní argumenty, je jedním ze základních pilířů práva na spravedlivý proces. Jako takové je zakotveno na ústaxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xřestupku správní orgán v prvním stupni ústní jednání. V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxné i na to, aby jeho věc byla projednána v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům.
Správní orgán v daném případě posoudil, zdxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx. 4 správního řádu). Důvod, který může být dostatečný pro přeložení prvního ústního jednání, již nemusí být dostatečný i pro jeho další přeložení
(srxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxůběhu řízení zhodnotil důvod nepřítomnosti obviněného, resp. jeho právního zástupce, jako nedůvodný, a tím i omluvu jako nenáležitou.
Žalovanx xx xx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxnkce. Žalobou napadené rozhodnutí považuje za věcně správné, odpovídající zjištěným (a ničím nevyvráceným) skutečnostem, jakož i závažnosti projexxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxtorových vozidel v silničním provozu. Vzhledem k tomu navrhoval žalobu jako nedůvodnou zamítnout.
III.
Jednání krajského soudu
Krajský soud xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu § 49 odst. 3 a § 50 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního, v platném znění (dále jen „s.ř.s.“, projednání a skončení věci v jeho nepřítxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na svých dosavadních stanoviscích k věci, návrhy na dokazování neměl
Poté krajský soud přezkoumal žalované rozhodnutí podle části třetí, hlavy prvxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
xxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxkoumávané věci bylo, zda orgány veřejné správy zúčastněné na řízení učinily zadost ustanovení § 74 odst. 1 přestupkového zákona, podle něhož „O přestuxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxě předvolán, se k projednání dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy nebo důležitého důvodu.“
Ze správního spisu krajský soud zjistil, že podxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxjednání dané přestupkové věci na den 11. 4. 2012. Podáním ze dne 6. 4. 2012 se žalobce z účasti na něm omluvil z důvodu pracovní neschopnosti, přičemž spráxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxopnosti, jakož i příslušnou plnou moc. Zároveň správnímu orgánu sdělil, že obviněný z přestupku (žalobce) má zájem se osobně zúčastnit projednání přexxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, a to na den 9. 5. 2012, které doručil zvlášť žalobci a zvlášť jeho právnímu zástupci. Ani toto jednání se neuskutečnilo z důvodu pracovní neschopnosti žxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxdil správní orgán na den 5. 6. 2012. K němu však již obeslal pouze právního zástupce žalobce. Ani toto třetí jednání se neuskutečnilo, když zástupce žaloxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx
xxxxxx
x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxo důvodu proto žalobce i sebe z účasti na jednání omluvil, rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti žalobce bylo správnímu orgánu doručeno. V tomto oxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xastou nemocností nechce vyhnout postihu za přestupkové jednání. Ze strany tohoto orgánu však nebyly zjištěny žádné nedostatky ohledně nemocnosti žaxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxmž oprávněná úřední osoba zaznamenala obsah telefonického rozhovoru s ošetřujícím lékařem žalobce ohledně jeho pracovní neschopnosti dne 5. 6. 2012x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxpek projednal bez jejich
-6-
účasti. Nepovažoval totiž písemnou omluvu ze strany zástupce žalobce Mgr. Jana Soukupa za řádnou, „neboť osobní přítxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxnání, kde byly obviněnému připraveny ke shlédnutí jednotlivé podklady k rozhodnutí …. Právní zástupce Mgr. Soukup svou neúčast při jednání nijak neomxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přestupku, který se mu kladl za vinu.
O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhodl žalovaný dne 8. 8. 2012 pod zn. 13250/DS/2012/SR, tak, že je zrušil a vxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxstupce žalobce cestou datové schránky. Rovněž z účasti na tomto jednání se žalobce i jeho zástupce omluvili z důvodu nemoci žalobce, spojené s jeho dočaxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x omluvě se uvádí, že žalobce má chřipku, užívá antibiotika a že se z tohoto důvodu nemůže jednání zúčastnit. Byl opětovně zdůrazněn zájem žalobce osobně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxná.
Jednání nařízeného na den 10. 10. 2012 se žalobce ani jeho právní zástupce nezúčastnili. Správní orgán k tomu konstatoval, že omluva byla zaslána xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxko nedůvodnou a provedl ústní jednání v nepřítomnosti obviněného (žalobce), neboť prý spisový materiál obsahoval dostatek podkladů a skutečností, kxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx rozhodl dne 6. 11. 2012 pod zn. P/615/2012/OS1/Jad, o odvolání proti němu rozhodl žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím.
Zásadní pro rozhodnutí v xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxliv. Obdobnou otázku již řešil Ústavní soud v nálezu ze dne 11. 3. 2004, sp. zn. II.ÚS 788/02, následujícím způsobem (dále viz výňatek z něho).
„Podle čxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nejprve odpovědět na otázku, zda se stěžovatel může čl. 38 odst. 2 Listiny dovolávat v řízení o přestupku, neboť z něj nevyplývá, zda se vztahuje jen na řxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxva na spravedlivý proces podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhlášena pod č. 209/1992 Sb.), ve znění pozdějších protokolů xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxburku vykládá pojem trestní obvinění autonomně a vychází z jeho materiálního chápání. Autonomní obsah pojmu trestní obvinění vyložil např. v případu xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xýbrž je spíše východiskem pro úvahu soudu. Dalším faktorem je povaha samotného deliktního jednání (podle normy a jejího předmětu: zdali má charakter vxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxu a tvrdost sankce.
V případu Öztürk proti Německu (1984) Evropský soud pro lidská práva klasifikoval delikt, jehož se stěžovatel dopustil porušeníx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxtní obvinění ve smyslu čl. x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xopravní předpisy a zákon o přestupcích mají všeobecný charakter a účel sankce (pokuty) je jednak odstrašující, jednak trestní. Jako trestní obvinění xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxautzer proti Rakousku (1995)], dopravní přestupek spočívající v odmítnutí výzvy policie podstoupit dechovou zkoušku [Umlauft proti Rakousku (1995xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xopravní přestupek spočívající v překročení maximální povolené rychlosti na dálnici [Palaoro proti Rakousku (1995)].
V případech Lauko proti Slovxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxskému soužití podle § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tj. stejného zákona, který byl uplatněn i v právě projednávaném případě. I v těchto přípxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxyslném narušení občanského soužití, za což mu byla uložena pokuta 300 Sk, a pan Kadubec spáchal přestupek proti veřejnému pořádku tím, že neuposlechl vxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxpcích formálně není podle vnitrostátního práva považován za součást trestního práva. Nicméně vzhledem k tomu, že zákon o přestupcích je všeobecnou noxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxe od páchání přestupků, konstatoval soud, že obvinění z přestupku je svou povahou obviněním trestním. Na tomto závěru podle soudu nemohla nic změnit anx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xtěžovateli kladeno za vinu, považovat za řízení, v němž se rozhodovalo o oprávněnosti trestního obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy. Tomuto závěru svědčí x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxm pro postih protispolečenských činů v nejrůznějších odvětvích práva. Pro tento závěr hovoří dále punitivní povaha i tvrdost sankcí, které za spáchánx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx (řízení motorových vozidel) do jednoho roku. V úvahu je třeba vzít i subsidiární poměr trestných činů k přestupkům (přestupek a trestný čin se odlišují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva, do něhož spadá i přestupkové právo, ospravedlňuje závěr, že obvinění z přestupku je svou povahou obviněním trestním.
Je-li řízení o přestupkx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiné práva mít přiměřený čas a možnosti k přípravě své obhajoby, práva obhajovat se osobně xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxmy spravedlnosti vyžadují, a práva vyslýchat nebo dát vyslýchat svědky proti sobě a dosáhnout předvolání a výslech svědků ve svůj prospěch za stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxx x xxxxx xxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxému budou vytvořeny podmínky pro to, aby projednání trestního obvinění mohl být přítomen. Z tohoto důvodu také čl. 38 odst. 2 Listiny prohlašuje právo xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx x xistiny se proto nutně musí vztahovat na řízení, v němž je rozhodováno o oprávněnosti trestního obvinění ve smyslu čl. 6 Úmluvy, tj. i na řízení o přestupxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxkoumání rozhodnutí správního orgánu nezávislým a nestranným soudem v tzv. plné jurisdikci. Správní soud, jehož rozhodnutí stěžovatel napadl ústavnx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx správního orgánu, nalézat v otázkách skutkových.
Aplikovatelnost čl. 38 odst. 2 Listiny na řízení o přestupcích lze ostatně dovodit i z názvu hlavy xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx x xxl: Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2. díl. Práva a svobody, Linde Praha, a. s.: Praha 2002, str. 310).
Ústavní soud tedy uzavírá, že stěxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxímu jednání o přestupku podle § 74 zákona o přestupcích, ledaže by odmítl, ač
-9-
byl řádně předvolán, se k projednání dostavit, nebo se nedostavil bxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xrávo, aby věc byla projednána v jeho přítomnosti, tj. měl právo být přítomen ústnímu jednání o přestupku podle § 74 odst. 1 přestupkového zákona, ledaže xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xález). Existenci tohoto práva spatřuje krajský soud ve skutečnosti, že se jej žalobce od samého počátku výslovně domáhal a nemohla na něm proto nic změnxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx žalobce, tak jeho zástupce zvlášť. Proč tak činil po určitou dobu, přitom nevysvětlil? Zda proto, že v té době ještě uvedené právo žalobce respektoval nxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xomto směru, změnu svého postoje, pochopitelným způsobem neobjasnil.
Ani to však vzhledem k okolnostem daného případu nic nemění na závěru, že krajsxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxkové věci za podmínek nastavených § 74 odst. 1 přestupkového zákona, a to bez ohledu na to, zda je či není souběžně zastoupen zástupcem na základě plné mocxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxožnil jeho postavení s postavením jeho zástupce, jak mu ostatně důvodně vytýkal žalobce v žalobě.
I v případě odhlédnutí od otázky, jakým způsobem měx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxat, že se ho žalobce nemohl zúčastnit z objektivního důvodu, své nemoci, spojené s pracovní neschopností, kterou žalobce řádně doložil. Správní orgán x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (dne 10. 10. 2012) nebylo faxové podání potvrzeno. K tomu dlužno poznamenat, že správní orgán v tomto směru jaksi předešel dobu, neboť správní řád u takoxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxzení o nemoci žalobci došlo správnímu orgánu již dne 11. 10. 2012.
Je přitom sice skutečností, že pravý smysl má omluva učiněná ještě před událostí, ktxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxn, ani správní řád, nehovoří o omluvě předem, tedy ještě před událostí, která má nastat. Ustanovení § 74 odst. 1 přestupkového zákona hovoří o „náležité xxxxxxx x
xxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, že se účastník řízení musí vždy omluvit předem či dokonce před očekávanou událostí. To vždy závisí na okolnostech, za nichž došlo k pracovní neschopnoxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nastat, jež podle konkrétních okolností splňuje znaky náležité či bezodkladné omluvy správnímu orgánu.
Jestliže tedy byl v tomto konkrétním přípaxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxgán projednal přestupek dne 10. 10. 2012 a ve věci rozhodl až dne 6. 11. 2012, nikoliv ten samý den, jak se často stává, takže měl dostatek času uvedené skutxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xdravotní stav žalobce, když ten své pracovní neschopnosti vždy řádně doložil, respektive vyvozovat z něho spekulace, jako že se tím žalobce vyhýbá posxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxým způsobem a k tomu v dané věci nedošlo.
Vzhledem k výše uvedenému proto krajský soud uzavřel, že správní orgán projednal přestupkovou věc žalobce v jxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxt. 2 Listiny. Tento
deficit
pak nemohlo odstranit ani oznámení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxávním orgánem prvního stupně tak bylo postiženo podstatnou vadou řízení, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí. Žalovaný tuto vadu nezjistil a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xdst. 1 písm. c) s.ř.s. zrušit nejen žalované rozhodnutí, ale i rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu, jež mu předcházelo a věc žalovanému vrátix x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx
x xxxx xxxjský soud ještě dodává, že řadí-li se přestupky v kontextu výše uvedeného nálezu Ústavního soudu do oblasti trestní a zároveň se poukazuje na subsidiarxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxv a svobod, přestupkovým zákonem, ale též trestním řádem (zákon č. 141/1961 Sb., v platném znění). A lze-li podle jeho § 202 odst. 2 hlavní líčení v nepříxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxsti o doručení obžaloby a jeho předvolání k hlavnímu líčení obviněnému, přičemž z ustanovení § 196 odst. 1 a 3 a § 198 odst. 1 trestního řádu plyne, že jax xxxxxxxxx
xxxx
xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxdené stejně i ve věci správního trestání. Ve světle toho je otázkou, zda při předpokladu, že obviněného z přestupku nelze zbavit jeho práva osobní účastx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxx 2012. Jak však uvedeno výše, pro rozhodnutí ve věci to nebylo rozhodující. Pokud se pak orgány veřejné správy odkazovaly na judikaturu Nejvyššího spráxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů řízení (§ 60 odst. 1 s.ř.s). Jeho důvodně vynaložené náklady soudního řízení spočívaly v náhradě soudních poplatků v celkové výši 4.000,--Kč (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx právní služby po 3.100,--Kč (převzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby soudu - § 11 odst. 1 písm. a/, a d/ a § 9 odst. 3 písm. f/ ve spojení s § 7 xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxí tak činí celkem 10.800,--Kč. Náklady řízení je žalovaný povinen zaplatit podle výroku II. tohoto rozsudku zástupci žalobce, neboť je advokátem (viz x xx xxxxxx x x xxx xxxxx xxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podáxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xoslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
-12-
V říxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxj zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxých stránkách: www.nssoud.cz.
V Hradci Králové dne 24. dubna 2014
JUDr. Pavel Kumprecht, v.r.
samosoudce
Zpět na text

Související dokumenty