30 A 95/2012 - 50

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
xx x xxxxxxx x xx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxm jako účastník není uveden (§ 69 odst. 2 uvedeného zákona). V tom případě, jde o opomenutého účastníka správního řízení, které již proběhlo.
ČESKÁ REPxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxchta a JUDr. Marcely Sedmíkové, ve věci žalobce A. J . , zast. Mgr. Milanem Musilem, advokátem AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři, s.r.o., se síxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 500 03 Hradec Králové, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 8. 2012, zn. 13299/UP/2012/Kd, takto:
I. Rozhodnutí Krajského úřaxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxen nahradit žalobci náklady řízení ve výši
16.342,-- Kč k rukám Mgr. Milana Musila, advokáta AK Perthen,
Perthenová, Švadlena a partneři, s.r.o., se xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xx x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xodle § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“), odvolání žalobce proti územnímu rozhodnutí č. 643, vxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxo odvolání opožděné. Tímto prvoinstančním správním rozhodnutím byla podle § 79 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxípojky, vodovodní přípojky, plynovodní přípojky, dešťová kanalizace, akumulační jímky a vsakovacího objektu (dále jen „stavba“) na pozemcích parcx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxledujícím způsobem.
I.
Obsah žaloby
Předně konstatoval, že mu v řízení o umístění dané stavby příslušelo postavení účastníka územního řízení xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxky, přičemž tuto skutečnost akceptoval i žalovaný. Podle žalovaného však bylo územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxení uveden v jeho písemném vyhotovení. Žalovaný se v tomto závěru opíral o skutečnost, že otázka účastenství ve správním řízení je otázkou hmotněprávnxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxho práva bez ohledu na to, že s ním formálně jako s účastníkem řízení nakládáno nebylo. Skutečnost, že se žalobce o zahájení územního řízení a vydání územxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, když brojil proti závěru žalovaného, že mu územní rozhodnutí č. 643 bylo doručeno veřejnou vyhláškou. Dozvěděl se o něm totiž až dne 25. 7. 2012, a to „od xxxx xx xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxné 30-ti denní lhůtě (viz § 84 odst. 1 správního řádu).
Žalobce dále poukazoval na to, že účastníkům řízení lze samozřejmě doručovat oznámení o zahájxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxem stanovené náležitosti. Musí z ní být proto především zřejmé, komu je tímto způsobem doručováno. Pokud by tomu tak být nemělo, pak by se na doručovanou xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xe musel z důvodu právní jistoty seznamovat s obsahem všech rozhodnutí doručovaných veřejnou vyhláškou. Poznamenal přitom, že „kontroluje probíhajíxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xáležitosti územního rozhodnutí stanoví na základě § 92 odst. 5 stavebního zákona vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxné náležitosti každého správního rozhodnutí podle správního řádu. Právě v jeho ustanovení § 69 odst. 2 se stanoví, že se v písemném vyhotovení rozhodnxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxho řádu ve výrokové části rozhodnutí, označení ostatních účastníků řízení je zpravidla na konci písemného vyhotovení rozhodnutí, kde bývá uvedeno, kxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxlosti poukazoval na ustanovení § 84 správního řádu, podle něhož „osoba, která byla účastníkem, ale rozhodnutí jí nebylo správním orgánem oznámeno, mxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán oznámil; zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x důsledku nesprávného postupu správního orgánu prvního stupně nebyl účasten územnímu xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxl k věci vyjádřit, žádat informace o řízení, nahlížet do spisu, navrhovat důkazy a činit jiné procesní návrhy, nebyl účasten ústnímu jednání, nemohl se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxx xx x x xx x xx, § 47 odst. 1, § 49 odst. 1 a § 72 odst. 1 správního řádu, a protože podal proti rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě odvolání, je stavba prováděna na záklxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxho k žalobě
Žalovaný se vyjádřil k žalobě podáním ze dne 15. 10. 2012. Uvedl, že žalobci náležel titul účastníka územního řízení s ohledem na § 85 odxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. č. 318/3 v kat. území Kluky. Odvolání žalobce zamítl jako opožděné podle § 92 odst. 1 správního řádu, když dospěl k závěru, že podle jeho § 83 odst. 1 je oxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxto zvláštní zákon ve vztahu ke správnímu řádu, problematiku podávání odvolání neupravuje, a proto se v odvolacím řízení postupuje podle hlavy VIII čásxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v § 92 odst. 3 stavebního zákona. Podle něho, je-li v území vydán územní nebo regulační plán, doručuje se územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným x x xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdené územní rozhodnutí proto bylo účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou dne 9. září 2011. Takovým účxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xterá skončila dne 26. září 2011. Žalobce však podal odvolání až dne 27. července 2012. Žalovanému proto nezbylo, než konstatovat, že se žalobce proti úzxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxní jako takové zamítnuto. Předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí žalovaný nxxxxxxxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xyjádřil. Žalovaný vycházel z premisy, že absence jmenovitého uvedení žalobce ve výčtu účastníků řízení v územním rozhodnutí nezpůsobila, že účastníxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Jestliže se žalobce o zahájeném územním řízení a vydaném územním rozhodnutí včas nedxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxy zveřejňované informace apod. Doručení veřejnou vyhláškou bylo podle žalovaného provedeno podle § 92 odst. 3 stavebního zákona.
Krom toho za účelex xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určenéx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxí. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xespektoval. Účastníci řízení i veřejnost se tak mohli o projednávaném záměru dozvědět nejen prostřednictvím veřejné vyhlášky, ale i na místě samém prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxyž nebyl jmenovitě uveden ve výčtu účastníků v územním rozhodnutí, nelze přisvědčit. Žalobce podle něho nebyl zkrácen na svých procesních právech, kdxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxhledem k tomu navrhoval zamítnutí žaloby.
III.
Jednání krajského soudu
Krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích žalobních bodů v xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxinil tak bez nařízení jednání dle § 51 odst. 1 s.ř.s., když žalobce s tímto způsobem projednání věci výslovně souhlasil a žalovaný se k výzvě o možnosti rxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí. O tom byli účastníci ve výzvě výslovně poučeni. Krajský soud vycházel při přezkumném řízení z obsahu předloxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve stanovené lhůtě oznámil, zda v něm bude uplatňovat práva osoby zúčastněné, se k věci nevyjádřil. Krajský soud dospěl k následujícím zjištěním a právxxx xxxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xvaze, že byl na základě vpředu zmíněného práva věcného břemene a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona účastníkem daného územního řízení bez ohledu na xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxm účastníkům se stejným postavením. S touto konstrukcí žalovaný spojoval závěr, že i žalobce mohl podle § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxd se s hodnocením uvedené věci žalovaným neztotožňuje.
Lze jistě souhlasit s tím, že rozsah procesních práv a povinností účastníka řízení se odvíjí ox xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx posuzovat materiálně a nikoliv podle toho, zda s ním správní orgán jako s účastníkem jednal či nikoliv. V přezkoumávané věci přitom žalovaný nikterak nxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxní závěr, konstatoval-li, že se proto žalobce mohl proti územnímu rozhodnutí č. 643, vydanému stavebním úřadem dne 23. března 2011 pod č.j. MMHK/13697xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx § 72 správního řádu oznámeno, tedy řádně doručeno, a to právě z toho důvodu, že neobsahovalo tu rozhodnou náležitost, z níž by se tak dalo dovozovat. Podxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xa územním rozhodnutí č. 643 ze dne 23. března 201, č.j. MMHK/136973/2011, však zcela chybí, na rozdíl od jiných účastníků řízení odvozujících své postaxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxm veřejnou vyhláškou, když na něm nebyl jako účastník řízení uveden. Dlužno přitom poznamenat, že na této skutečnosti nemohou nic změnit žalovaným zmixxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání; zabezpečení, aby součástí ixxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxv na okolí).
V uvedeném směru proto bylo třeba přisvědčit žalobci i v tom, že při praktické aplikaci názoru žalovaného, by se nemuseli účastníci řízenx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxu dotčenost. Něco takového má krajský soud za naprosto
absurdní
a nic takového ze stavebního zákona ve znění platném v době vydání územního rozhodnutí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxtí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a dotčeným účastníkům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 (takovým byl i žalobce) se doruxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxt. 2 správního řádu nebylo uvedeno na územním rozhodnutí mezi účastníky řízení.
V důsledku toho se ovšem žalobce dostal do situace předvídané § 84 sxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxdat xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxx xxxx xxx xylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků, kterým ho správní orgán byl oznámil; zmeškání úkonu nelze prominout. Ustanovení tohoto odstavce nepxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xoku ode dne, kdy bylo rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků řízení, kterým ho správní orgán oznámil.
Z uvedených hledisek však žalovaný odvoláxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxy nahrazovat. Jeho funkce je čistě přezkumná, a proto krajskému soudu nezbylo, než žalované rozhodnutí pro podstatné porušení ustanovení o řízení přex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxšímu řízení. V něm žalovaný odstraní vytýkané nedostatky a ve věci znovu rozhodne. Bude přitom vázán právním názorem krajského soudu vyjádřeným v tomtx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x x x xxxxxxxx
xx
xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxx.s). Jeho důvodně vynaložené náklady soudního řízení spočívaly v náhradě soudních poplatků v celkové výši 4.000,--Kč (soudní poplatek ze žaloby 3.00xxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxřevzetí a příprava zastoupení, písemné podání žaloby a písemné podání repliky soudu - § 11 odst. 1 písm. a/ a d/ a § 9 odst. 3 písm. f/ ve spojení s § 7 vyhl. čx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxe zástupce žalobce plátcem daně z přidané hodnoty, byla k uvedené částce připočtena podle § 57 odst. 2 s.ř.s. ještě výše této daně (21%) z odměny za zastuxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxku II. tohoto rozsudku zástupci žalobce, neboť je advokátem (viz § 64 s.ř.s. a § 149 odst. 1).
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stíxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxé náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označexxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxbo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační sxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxetových stránkách: www.nssoud.cz.
V Hradci Králové dne 28. března 2014
JUDr. Jan Rutsch, v.r.
předseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty