58 A 52/2011 - 40

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (2)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxsí být dán prokazatelným způsobem správnímu orgánu najevo, což je doručení plné moci správnímu orgánu. Stejně tak zproštění zvoleného zástupce zastuxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxzhodnutí již bylo zástupci doručeno (k § 33 a § 34 správního řádu).
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Ostravě
rozhodl samxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xx7, k žalobě na přezkoumání rozhodnutí žalovaného o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu ze dne 14.7.2011 číslo MSK 106210/2011 a rozhodnuxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xx
xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx61/2011
se zamítají.
II. Žalobce
nemá
právo na náhradu nákladů řízení.
III. Žalovanému
se nepřiznává
náhrada nákladů řízení.
Odůvodnění:
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxanovení § 22 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon), jehož se dopustil xxxx xx
xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxguna RZ X, které
bylo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, tak závažným
způsobem, že bezprostředně ohrožovalo ostatní účastxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x 5 odst. 1
písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon silničním provozu) v návaxxxxxx xx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx x xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxkonů ve
znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 36 odst. 3 písm. a) vyhl.
č. xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx
x xxinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí a dále mu byla uložena
povinnost nahradit náklady spojené s projednáváním přestupku ve výši 1.000,-
Kč xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx
x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xdst. 1 písm. e) bod 1. a § 125c odst. 1 písm. f) bod 1
zákona o silničním provozu, jichž se dopustil tím, že dne 12.9.2011 v 16:15 hodin
na silnici I. třídy č. xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxní a při jízdě držel v ruce hovorové zařízení. Tímto svým
jednáním porušil povinnosti stanovené v § 3 odst. 3 písm. a), § 7 odst. 1 písm. c)
zákona o silničxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx
x xxxxxnost zaplatit náklady správního řízení. Splatnost pokuty a nákladů řízení
mu byla uložena ve lhůtě do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.
[2] Žaxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx5.2011 ve věci přestupku dle § 22 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 200/1990 Sb. a odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění uvedl, že kxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxho řádu a souladu s ust. § 50 odst. 4 správního řádu vyhodnotil všechny předložené podklady, které hodnotil podle své úvahy, jednotlivě i ve vzájemné soxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxmu. Dne 22.4.2011 bylo magistrátem zasláno obviněnému oznámení o zahájení řízení o výše uvedeném přestupku společně s předvoláním k ústnímu jednání nxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxsilky zastižen, byla písemnost uložena a připravena k vyzvednutí, o čemž byl obviněný vyrozuměn. Protože zásilka nebyla v úložní době vyzvednuta, bylx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx x xyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty). K nařízenému ústnímu jednání na den 16.5.2011 se obvxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxomnosti. Při tomto jednání provedl správní orgán prvního stupně řádné dokazování, při kterém byly přečteny všechny listinné důkazy. Tvrzení obviněnxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xx spojení x x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxla překážka, tedy ode dne 6.5.2011). Žádost o určení neplatnosti doručení obviněný mohl podat do 15 dnů po návratu zpět, ale neučinil tak. Ke skutkovému xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxký byl zadokumentován Policií ČR, má takový charakter, že v důsledku této závady je vozidlo technicky nezpůsobilé tak, že bezprostředně ohrožuje ostaxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxx xx xxxx xxxxxx xxx x xxuladu s Instrukcí publikovanou ve Věstníku Ministerstva dopravy vždy hodnocena stupněm C. V takovém případě se tedy jedná o nebezpečnou závadu, tj. záxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxt. 3 písm. a/) je stanoveno, že prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm je vždy závadou, která ohrožuje bezpečnost pxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xi neměl dostatek informací a tudíž je tato právní norma špatná, resp. přežitá, a proto ji neužije. Takovýto přístup ze strany správních orgánů by vedl k nxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xávada řidiči běžně umožňuje neomezující výhled z vozidla, může nastat situace, kdy tato závada (prasklina čelního skla) zapříčiní oslnění řidiče tímx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xvedené tedy nasvědčuje tomu, že prasklina čelního skla v rozsahu zadokumentovaném Policií ČR, která je ve stírané ploše, je závadou, která činí vozidlx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxních znaků přestupku krajský úřad odkazuje na dosavadní judikaturu Nejvyššího správního soudu, ze které vyplývá, že
přestupkem nebo trestným činem mxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxu judikaturu Nejvyššího soudu týkající se posuzování naplnění materiálního znaku trestného činu. V rozhodnutí ze dne 17.4.1996, sp. zn. 1 Tzn 2/96, puxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x
xxx
xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx v jeho
případě tento čin dosahoval vyššího stupně nebezpečnosti pro společnost, než je
stupeň nepatrný (§ 3 odst. 2 tr. zák.), je nutno zdůraznit, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebezpečnosti činu pro společnost zpravidla vyšší
než nepatrný. Na tom nic nemění ani ustanovení § 3 odst. 2 tr. zák., podle kterého čin,
jehož stupex xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxn xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xdpovídajícího dolní hranici typové
nebezpečnosti pro společnost, když tedy nebude odpovídat ani nejlehčím běžně se
vyskytujícím případům trestnxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xěsta Frýdku-Místku, čj. MMFM 136116/2011 ze dne 10.11.2011 ve věci přestupku dle ust. § 125c odst. 1 písm. e) bod 1, písm. f) bod 1 zákona č. 361/2000 Sb. x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxku zahájil řízení o přestupku oznámením doručeným obviněnému do vlastních rukou, kterým ho zároveň předvolal k ústnímu jednání, k němuž se však obviněxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxků, následně magistrát vydal napadené rozhodnutí. Z hlediska procesního neshledal krajský úřad vady, které by mohly mít vliv na zákonnost rozhodnutíx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxo důvod ústní jednání nařizovat; povinnost konat ústní jednání má přitom v řízení o přestupku pouze správní orgán prvního stupně. V řízení před magistrxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxdlo, se obviněný doznává, přičemž tato je dále prokázána výpověďmi svědků, kteří obviněného jako řidiče po zastavení vozidla ztotožnili podle předloxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxvěďmi svědků, policistů, kteří vypověděli, že viděli obviněného ve vozidle, které jelo za jejich služebním vozidlem, jak zcela zjevně telefonuje, rexxx xxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xkutečnost, že obviněný nebyl držitelem řidičského oprávnění, je prokazována nejprve evidenční kartou řidiče, v níž je u všech skupin řidičských opráxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xx xx xnora 2012, teda pozbytí řidičského oprávnění z důvodu uložení zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Dále je tato skutečxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxto odvolání obviněného proti rozhodnutí Magistrátu města Frýdku- Místku ze dne 20. května 2011, čj. MMFM 64056/2011, kterým byla obviněnému mimo jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxiněného M. M. dne 3. srpna 2011. Dále je tato skutečnost prokazována i výzvou k odevzdání řidičského průkazu ze dne 6. září 2011. Podstatné pro posouzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxd má za to, že na základě výzvy magistrátu k odevzdání řidičského průkazu ze dne 6. září 2011 obviněný nejméně měl a mohl vědět, že řidičské oprávnění pozbxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxm provozu je povinen odevzdat řidičský průkaz. Byť v této výzvě není xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxně měl a mohl vědět, že není držitelem řidičského oprávnění: obviněný totiž věděl, že je s ním vedeno řízení o přestupku. Obviněný dále činí sporným doruxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění. Tvrdí, že v tomto předchozím řízení odvolal plnou moc udělenou zmocněnci M. M ještě před skončením řízení dne 29. července 2011, takže doručxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxní o přestupku jistě nelze upřít právo na volbu zmocněnce, stejně jako na jeho odvolání kdykoliv v průběhu správního řízení, avšak odvolání plné moci je xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xx. července 2011, avšak předmětné rozhodnutí vydal (vypravil) již dne 22. července 2011. V době odvolání plné moci tedy krajský úřad nemohl nijak ovlivnxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxučováno pouze zmocněnci obviněného, nikoli též přímo obviněnému.
[4] Rozhodnutím Magistrátu města Frýdku – Místku, odborem dopravy a silničního hxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxch podle § 22 odst. 1 písm. b/ bod 3 zákona o přestupcích, jehož se dopustil tím, že dne 6.4.2011 v 16:15 hodin na silnici I. třídy č. 48 na ul. Janáčkova ve Frýxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx závažným způsobem, že bezprostředně ohrožovalo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, neboť mělo prasklé čelní sklo ve stírané ploše x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xx xxxxx xx x xx xxxxx x/ zák.č. 56/2001 Sb. ve spojení s ust. § 36 odst. 3 písm. a/ vyhl. 341/2002 Sb. Za toto porušení mu byla uložena pokuta ve výši 6.000,- Kč a zákaz činnostx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx6/2011 byl žalobce uznán vinným z přestupků podle § 125c odst. 1 písm. e/ bod 1 a § 125c odst. 1 písm. f/ bod 1 zákona o silničním provozu, jichž se dopustil tíxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xx xx xebyl držitelem příslušného řidičského oprávnění a při jízdě držel v ruce hovorové zařízení. Tímto jednáním porušil povinnosti stanovené v § 3 odst. 3 pxxxx xxx x x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxrových vozidel na dobu 12 měsíců.
Obsah žaloby
[6] Žalobou ze dne 14.9.2011 (u soudu napadlo dne 15.9.2011) vyslovil žalobce nesouhlas s rozxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxl uložit povinnost žalovanému zaplacení nákladů řízení. V žalobě uvedl následující žalobní body:
xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xilničního
provozu, neboť tato prasklina nebránila řidiči ve výhledu,
b) nenaplnění formální stránky přestupku, neboť ač dle § 36 odst. 3 písm. a/ vyhxxxx
xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxlikosti větší
než 20 mm, v konkrétním případě však tato závada neohrožovala ostatní
účastníky provozu,
c) řízení bylo ztíženo vadami, neboť žalobcx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx2011 na poště, mu
tato nebyla předána z důvodu vady v označení adresáta (nesprávný rok
narození), přičemž se později dozvěděl, že obsahem zásilky bylx xxxxxxxxxx
x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxno zmocněnci M. M., avšak tomuto zmocněnci žalobce plnou moc
vypověděl.
[7] V žalobě ze dne 9.1.2012 (soudu napadlo 9.1.2012) žalobce vyslovil nesoxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxostí žalovaného uhradit žalobci náklady řízení. V žalobě uvedl následující žalobní body:
f) nedopustil se přestupku řízení motorového vozidla, anix xx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xrávní moci;
g) nedopustil se přestupku držení za jízdy v ruce hovorové zařízení, neboť je
vlastníkem hands free sady a tuto sadu k telefonování použíxxx xx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xalovaného
[8] Žalovaný k žalobě ze dne 14.9.2011 popřel oprávněnost žaloby. Uvedl, že pokud jde o namítaný procedurální postup správního orgánu I. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxvědět z důvodu pobytu v zahraničí ve dnech 25.4.2011 – 6.5.2011. Zdejší správní orgán v této souvislosti konstatuje, že zásilka byla žalobci doručena fxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxkou uplatnění
fikce
doručení není skutečnost, že se adresát v místě doručení zdržuje. Žalobce byl předvolán k ústnímu jednání v dostatečném předstihxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxpokládal konání správního orgánu, nebylo nic snazšího, než si ověřit u příslušného správního orgánu, co je obsahem zásilky. Jde-li o doručení rozhodnxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Teprve dne 27.7.2011 žalobce správnímu orgánu I. stupně oznámil výpověď plné moci (dne 26.7.2011 dle podacího razítka na doručence byla zásilka přijxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke správnímu orgánu I. stupně osobně podána plná moc, kterou žalobce zmocňuje svého syna M. M. Na skutečnosti v souvislosti s děním ohledně zásilky na Slxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxí na tom, že podání je vůči správnímu orgánu účinné, jakmile se o něm dozví, a totéž platí o oznámení výpovědi plné moci. I když to správní řád explicitně nexxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxcnění je soukromoprávní vztah mezi zmocněncem a zmocnitelem a vůči jiným osobám (správní orgány nevyjímaje) je účinné, jakmile se o něm dozví, což lze dxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxí plné moci je vůči soudu účinné, jakmile mu bylo účastníkem nebo zástupcem oznámeno. S odkazem na shora uvedené proto odvolání plné moci po vydání rozhoxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pak bylo rozhodnutí doručeno dne 13.9.2011, kdy si žalobce převzal osobně rozhodnutí s vyznačenou právní mocí.
[9] K žalobě ze dne 9.1.2012 uvedlx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx že ústní jednání se obligatorně koná pouze v řízení o přestupku na prvním stupni a že v odvolání žalobce nepředkládal žádné nové podklady ani nenavrhovax xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxi je zcela logický závěr žalovaného, že jediným úkonem zmocněnce, který mu v této fázi řízení zbýval učinit, bylo převzetí rozhodnutí za žalobce. Vzhlexxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxx xxxxodnutí mu bude doručovat. Odvolání plné moci v této fázi řízení pak skutečně nasvědčuje účelovosti tohoto postupu žalobce. Žalobce si přitom současně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxý považuje za neplatnou), a kdy předchozí zmocněnec M. M. převzal na poště uloženou zásilku s podkladovým rozhodnutím. Tato shoda v datech rovněž podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxx xx xxx xx xxx xxxčemž zjistil, že již dne 26.7.2011 bylo zmocněnci žalobce vhozeno do schránky oznámení o uložení zásilky, neboť při pokusu o doručení nebyl adresát zasxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxné moci, které je sice datováno dnem 25.7.2011, avšak doručeno bylo osobně na podatelnu správního orgánu prvního stupně teprve dne 27.7.2011, tedy až dxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx
xxx x x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x2 odst. 1 písm. a/ bod 3 zákona o přestupcích:
- řízení o přestupku bylo zahájeno dne 22.4.2011, žalobce byl současně předvolán
k ústnímu jednání na 16.xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxdnutá se vrátila dne 9.5.2011,
- k ústnímu jednání dne 16.5.2011 se žalobce nedostavil,
- součástí spisu jsou snímky, které byly pořízeny při zastavexx xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s doručením
žalobci do vlastních rukou 25.5.2011,
- dne 9.6.2011 podáno odvolání v zastoupení M. M. s doložením plné moci ze dne
3.6.2011 pro tohoto zxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x. 176, N. B., S.,
- zpráva znalce Ing. R. M. ze dne 6.6.2011 o obsahu, že na základě
fotodokumentace lze jednoznačně sdělit, že čelní sklo je poškozeno pxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxpené po celém
obvodu,
- zápis o poškození motorového vozidla provedený Českou pojišťovnou,
- dopis P. Z., AUTOSKLO – PILKINGTOM v Ostravě ze dne 6.6.xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxx
xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxledu řidiče a
prasklina neměla vliv na stírací funkci stěračů, nebyl ohrožen řidič, spolujezdec
ani ostatní účastníci silničního provozu včetně daxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xrýdek-Místek 27.7.2011 s následným postoupením tohoto
dokladu Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje s doručením 29.7.2011,
- plná moc pro M. M.x xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje 9.8.2011,
- dne 14.7.2011 vydáno rozhodnutí žalovaného č.j. MSK 106210/2011 s doručením
M. M. dne 3.8.2011,
- přípis žalovaného ze dne 31.8.2xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxělením, že nebylo přihlíženo k následně
podanému zrušení plné moci a udělení nové plné moci M. M.. Poslední věta
tohoto sdělení zní: „Rozhodnutí tímtx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xx xx
xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxlovanému vrácena s poznámkou pošty – nesouhlasí
ročník narození. Zásilka vrácena 12.9.2011.
[11 ] V řízení o přestupcích podle § 125c odst. 1 písm. ex xxx x x x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxx jednání z 31.10.2011, ze kterého zjištěno, že obviněný se
nedostavil, slyšeni byli svědci, zasahující policisté M. K. a J.H.,
- dne 10.11.2011 vydánx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x xxx xxxxxxxxxx xxxxno rozhodnutí žalovaným,
- součástí spisu je spis Policie ČR, kde mimo jiné je založeno opatření Státního
zástupce Okresního státního zastupitelstxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxitelství Policie Moravskoslezského kraje,
obvodního oddělení policie ve Frýdku-Místku ze dne 12.9.2011 ve věci podezření
ze spáchání přečinu maxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxx
xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxx xxxxxxxxx, nabylo právní moci dne 3.8.2011 doručením zmocněnci M. M.,
nikoliv doručením podezřelému P. M.; tento rozhodnutí fakticky převzal až dne
13.9.201xx
xxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxí se písemnosti pouze zástupci. Doručení zastoupenému
nemá účinky pro běh lhůt, nestanoví-li zákon jinak.
[13] Podle ust. § 22 odst. 1 písm. a) bod xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
xxxxxxx xx xozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
[14] Podle ust. § x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx x x x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxovené
zvláštním právním předpisem.
[15] Podle ust. § 36 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxo
zákona.
[16] Podle ust. § 37 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb.
silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k
provozu na pozemních komunikacích, pokxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xx 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
jsou-li na vozidle
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxvého dojetí.
[18]
Podle ust. § 36 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 341/2002 Sb.
závadou podle odstavce 1 v
zasklení vozidla je vždy prasklé nebo poškoxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx
xx xxx
xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x
xxxxxx xxxxx xx
dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích řídí motorové vozidlo a v
rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) není držitelem příslušného řidičsxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx
xxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxní vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo
jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.
Právní posxxxxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxhnickou závadou vozidla, které bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je vždy prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxíratelné části prasklé o velikosti větší než 20 mm, což ani sám žalobce nezpochybnil. Takové poškození čelního skla činí vozidlo technicky nezpůsobilx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxívat v konání i opomenutí; jestliže žalobce vozidlo řídil na pozemní komunikaci, přestože vozidlo mělo poškozeno čelní sklo v rozsahu uvedeném, pak poxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxení předložené důkazy – vyjádření Ing. R. M. za znaleckou a poradenskou kancelář a P. Z., Autosklo Pilkington ohledně rozsahu výhledu řidiče a kvality sxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxčemž chráněným zájmem je bezpečnost dopravy. Žalobce užil vozidlo k dopravě, i když věděl, že čelní sklo je prasklé, a protože pro vyslovení viny v této vxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx protiprávnost.
[22] Soud neshledal důvodnou ani námitku pod písm. c). Správní orgán doručoval písemnost o zahájení řízení a předvolání k ústnímu jexxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 19 odst. 3), na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou jí mají být doručovány písemnosti, na adresu jejího trvalého pobyxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xšak doručit, kdekoli bude zastižena. Provádí-li doručení sám správní orgán, mohou osoby doručení provádějící doručit i mimo územní obvod tohoto spráxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxámení do domovní schránky a v případě, že si adresát uloženou zásilku nevyzvedne, pak desátým dnem od uložení, se zásilka považuje za doručenou. Žalobcx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxm pana Š. G., že se zdržoval v době od 25.4.2011 do 6.5.2011 na Slovensku. To, že se žalobce v době doručování zásilky z důvodu pracovní cesty nezdržoval na xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxky a žalobce tak po návratu ze Slovenska měl dosti času zásilku vyzvednout, neboť ústní jednání bylo nařízeno až na 16.5.2011.
[23] Pokud se týká žalobxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxu kterého nebyla žalobci zásilka na poště předána. Nicméně soud má za to, že toto pochybení nemá vliv na zákonnost procesu a rozhodnutí. V předmětné zásixxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxáním. Tento přípis správní orgán nebyl povinen žalobci zaslat, jednal tak jen v intencích zásada dobré správy, když žalobce v závěru odvolací fáze řízexx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxi byl klíčový, neboť měl význam i pro posouzení důvodnosti žalobního bodu f). Žalobce si pro odvolací řízení ve věci rozhodnutí Magistrátu města Frýdek x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxí, spolu s odvoláním a správním spisem byla postoupena žalovanému coby odvolacímu orgánu dne 14.6.2011. Žalovaný o odvolání rozhodl dne 14.7.2011 a roxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxlobce dne 25.7.2011 uvedenému zástupci vypověděl plnou moc, toto sdělil nikoliv žalovanému, ale správnímu orgánu I. stupně dne 27.7.2011 a tento jej dxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxl, správně doručoval zástupci M. M.. Zvolit si zástupce je svobodným projevem vůle zmocnitele, avšak aby tento projev vůle měl pro dané řízení právní účxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxho zástupce zastupováním opět musí být jasně správnímu orgánu dáno najevo, což se v daném případě stalo až dnem 9.8.2011, kdy odvolání plné moci bylo dorxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxpci.
[25] K žalobnímu bodu f). S odvoláním na uvedené v odstavci 24 tohoto rozsudku, doručením rozhodnutí žalovaného ze dne 14.7.2011 čj. MSK 106210/xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku – Místku ze dne 16.9.2011 čj. ZK 814/2011-10, neboť opatření nedopadá na přestupkové řízení. Jak xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxd zastoupený není povinen osobně konat.
[26] A konečně k žalobnímu xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x As 102/2010-86, ve kterém soud vyslovil, že u posuzování tohoto typu přestupku je u tak obtížně zachytitelného jednání, jakým je držení mobilního telexxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xožnost spatřit spáchání takového přestupku. Vzhledem k okolnostem, za jakých policisté viděli žalobce telefonovat, a to, když jeli před jeho vozidlex x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxtného přestupku. Soud nezpochybnil v přestupkovém řízení provedený důkaz výslechem svědků – zasahujících policistů, neboť není důvod pochybovat o pxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxst.
[27] Ze všech výše uvedených důvodů krajský soud podanou žalobu podle § 78 odst. 7 s.ř.s. jako nedůvodnou zamítl.
[28] O náhradě nákladů řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xádné nevznikly.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě do dvou týdnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Kasační stížxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxí soud.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s.ř.s.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokáxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxe zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
V Ostravě dne 26. března 2014
JUDr. Jana Záviská
samosoudkyně