36 Ad 14/2013 - 33

(x) - zrušeno rozsudkem 6 As 14/2014 - 24 ze dne 30. dubna 2014

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xx xx xxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxlové a soudkyň JUDr. Jarmily Ďáskové a JUDr. Jany Kubenové v právní věci žalobce pprap. Z. H., bytem …., zast. Mgr. Martinem Obručou, obecným zmocněncemx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xraha 7, PSČ 170 89, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8.2.2013, č.j. …
takto:
I. Rozhodnutí policejního prezidenta ve věcech kázeňskýcx xx xxx xxxxxxxxx
xxxx x x
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxměru ze dne 13.9.2012, č.j. …
se zrušují a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.
III. Žalovaný je povinen uhradit žalobci náklady řízení ve výši 3.xxx xx xx xxx
xx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Rozhodnutím policejního prezidenta ve věcech kázeňských ze dne 8. 2. 2013, č. j. … bylo zamítnuto odvolání žalobce podle § 190 odst. 8 zákona č. 361/xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxtele Krajského ředitelství policie kraje Vysočina (dále jen služební funkcionář) ve věcech služebního poměru č. … ze dne 13. září 2012, kterým byl podlx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx. a) služebního zákona tím, že porušil služební kázeň, která podle § 46 odst. 1 služebního zákona spočívá v nestranném, řádném a svědomitém plnění služexxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xx xxx xxx xx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxd společně s inspektorem prap. J. H., se kterým vykonával obchůzkovou službu (hlídka JÍVA 422), dostavili na základě oznámení P. S. učiněného prostředxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxi …, kde od P. S.zjistili, že měl být v blízkosti chaty … z důvodu jeho pohybu v blízkosti vozidel zaparkovaných u chaty, napaden neznámými muži z chaty, údxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxli volnočasovou akci příslušníci obvodního oddělení Jihlava, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Žalobci bylo kladeno za vinu, že nezajixxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxí dalších opatření a podle ust. § 186 odst. 8 služebního zákona bylo upuštěno od uložení kázeňského trestu, neboť k nápravě služební kázně postačuje samxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xeho nezákonnost vadou předcházejícího řízení, dále pro nepřezkoumatelnost pro neurčitost a nedostatek důvodů, nesprávně a neúplně zjištěný skutkoxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxdaného odvolání a neshledal důvody pro zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí, proto věc předložil odvolacímu orgánu podle ust. § 190 odst. 5 služebxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xeznámen s podklady pro rozhodnutí, byl poučen o svých právech a povinnostech podle služebního zákona a v průběhu řízení nebylo uplatněno ze strany žaloxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxištěn stav věci a nebylo třeba jej doplňovat.
K odvolací námitce nezákonnosti rozhodnutí pro vadu předcházejícího řízení odvolací orgán uvedl, že žxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx k podkladům rozhodnutí, což učinil při ústním jednání dne 6. 9. 2012. Oznámení o zastupování zmocněncem bylo učiněno až dne 3. 9. 2012, když byl žalobce vxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxtnímu jednání nedostavil. Další úkony již služební funkcionář plně v souladu s ust. § 176 odst. 5 a 6 služebního zákona doručoval pouze zmocněnci.
Po zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxém rozhodnutí i v odůvodnění správního orgánu I. stupně. Pochybení žalobce bylo spatřováno především v neúplném úředním záznamu členy hlídky JÍVA 422x xxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xkutečnosti, že odvolatel svým postupem na místě události přímo porušil článek 8 odst. 5 písm. a) závazného pokynu policejního prezidenta č. 110/2008, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxých úkonů, jejich řádnou dokumentaci a plnění úkolů hlásné službě a zajištění dalších opatření. Další pochybení bylo spatřováno v nesepsání úplného a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxtupku nezjistil totožnost tam zúčastněných osob a tato musela být později v průběhu šetření zjišťována jinými způsoby.
Odvolací orgán zhodnotil prxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxtace oznámení na místě činu“ jsou zcela nepřezkoumatelné pro neurčitost a nedostatek důvodů považoval odvolací orgán za účelové tvrzení. Účelovost sxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxe hlídky JÍVA 422 služebním funkcionářem, a to bez nutnosti prokazovat, který člen hlídky tuto komunikaci vedl. Důležité jsou především skutečnosti v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xřípadné další využití a je všeobecně známa i laické veřejnosti. Do úředního záznamu bylo uvedeno, že na místě nikoho nenašel a že chata, před kterou mělo xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxé a zcela v rozporu s obecně právně pojímaným významem podpisu úřední listiny, kdy podpisem stvrzuje fyzická osoba projev vůle či skutečnosti v listině xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xako účelovou a bezpředmětnou. Služební funkcionář má vždy vůči účastníkovi kázeňského řízení postavení nadřízeného a tudíž se i z povahy tohoto řízenx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxolatele nebo projednávané věci, pro který by bylo možno vyslovit jeho podjatost. Na základě těchto skutečností odvolací orgán posoudil odvolání žaloxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxdevším namítá, že rozhodnutí o odvolání je nezákonné, neboť je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a namítá prekluzi z následujícího důvodu. Žaloxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx x xxručil jej žalobci 14. 2. 2013. Přes uvedený slet úkonů v závěru odvolacího řízení a tedy skutečnost, že žalovaný prokazatelně měl před vydáním rozhodnuxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvolání žádnou zmínku o tom najít nelze.
Dále v žalobě se odvolal žalobce na lhůtu uvedenou v ust. § 186 odst. 9 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním pomxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xst. § 211 odst. 2 zákona o služebním poměru. Prvoinstanční služební funkcionář se o jednání žalobce prokazatelně dověděl dne 1. 8. 2012, o čemž jasně svěxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxěnci dne 3. 9. 2012 a služební funkcionář zmocněnci své prvoinstanční rozhodnutí podle ní doručil dne 18. 9. 2012, avšak zmocněnec v průběhu prvoinstanxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zpracoval a podal odvolání. Protože i
akceptace
plné moci má
konstitutivní
účinky, k jejímu přijetí s účinky
ex nunc
došlo až po uplynutí prekluzivnx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxezkoumatelnost rozhodnutí o odvolání také z toho důvodu, že se žalovaný nevypořádal se zásadní argumentací žalobce, týkající se zpracování a podepsáxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxdní záznam žalobce nepodepsal, nebylo vyhověno. Za nepřezkoumatelné také považuje hodnocení radiové komunikace a ani s dalšími důkazními návrhy na zxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxmítal porušení svých práv v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xásledně doručeno neoznačené a nedatované podání žalovaného vyhotovené pod č. j. … a tímto podáním skutečně žádné protokolované jednání senátu poradnx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxři, kterého zavázal svým právním názorem. Žalobci bylo tak dále dne 31. 1. 2013 doručeno vyrozumění služebního funkcionáře ze dne 18. 1. 2013 pod č. j. ..xx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxvého materiálu služebním funkcionářem opětovně postoupeno k rozhodnutí.
Žalobce po tomto názorovém veletoči žalovaného 4. 2. 2013 v rámci dialogu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx
x x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxto námitkou nevypořádal. Proto navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.
Na výzvu soudu zmocněnec žalobce Mxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxž jako procesní plná moc podle s.ř.s. v předmětné věci tj. v řízení o kázeňském přestupku, zahájeném s žalobcem sdělením ředitele KŘ policie kraje Vysočxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxc akceptoval konkludentně, a to dne 2. 10. 2012, kdy na jejím základě podal odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí ředitele KŘ policie kraje Vysočixx xx xxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxje, že plnou moc žalobcem udělenou dne 3. 9. 2012 přijímá.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě ze dne 17. 6. 2013 uvádí, že k podstatnému porušení práv žaxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 18. 1. 2013, kterým bylo oznámeno, že žalovaný měl údajně přistoupit na právní argumentaci služebního funkcionáře, žalovanému pak bylo odvolání oxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxy žalobce mohl uplatnit za své osobní přítomnosti veškerá svá práva, vyplývající mu z ústního projednání jeho věci a příslušejícím před pravomocným skxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxe 3. 9. 2012 řádně udělena a podpis zmocněnce obsahovat nemusela.
Akceptace
takové plné moci může být potom písemná, učiněná do protokolu i konkludentxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v zastoupení žalobce podal odvolání, je nutné takový výklad označit jako účelový. Zmocněnec (zde chybně označený jako advokát a profesionál v poskytoxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxprávně, měl vrátit doručené rozhodnutí zpět prvostupňovému služebnímu funkcionáři. V opačném případě je nutné dovodit, že mezi žalobcem a zmocněncex xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x. xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x. 3Ads 70/2011 ze dne 5. 10. 2001 žalovaný uvádí, že v daném případě, i když nebyl žalobce informován o jednání poradní komise policejního prezidenta, nexxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxmen s předmětem obvinění, bylo mu umožněno nahlédnout do spisového materiálu a měl možnost vyjádřit se k věci. Žalobci byl současně poskytnut CD – ROM s nxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx procesní práva žalobce. Z výše uvedených důvodů navrhl zamítnutí žaloby.
Žalobce v replice na vyjádření žalovaného ze dne 14. 7. 2013 doručeného Kraxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx § 51 odst. 1 s.ř.s., neboť oba účastníci s tímto postupem vyslovili souhlas.
Krajský soud v Brně přezkoumal žalobou napadené rozhodnutí z hlediska nxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxovaného vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s.ř.s.).
Krajský soud v Brně vycházel xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx uvedl především skutečnost, že žalovaný se nezabýval jeho odvolací námitkou
prekluze
, už z toho důvodu posuzuje napadené rozhodnutí jako nezákonné a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx x xxxx x xouvislosti s ust. § 211 odst. 2 cit. zákona. Dospěl k přesvědčení, že dvouměsíční lhůta stanovená ve výše uvedeném § 186 odst. 9 tj. 2 měsíce ode dne, kdy se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx došlo, nebyl tento kázeňský trest uložen. V této souvislosti namítal, že rozhodnutí správního orgánu ze dne 13. 9. 2012, č. j. … nebylo žalobci řádně dorxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxa podepsána jenom žalobcem, nikoliv zmocněncem. Přesto správní orgán I. stupně doručoval tomuto zmocněnci a žalobce později uvedl, že zmocněnec akcexxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxu bylo zjištěno, že služební funkcionář se dozvěděl o jednání mající znak kázeňského přestupku dne 1. 8. 2012, jak vyplývá z informace o podezření ze spáxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x 186 odst. 9 služebního zákona od tohoto data plynula dvouměsíční lhůta a konec této lhůty byl stanoven na 1. 10. 2012. Nastává zde v tomto případě otázka, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xx x012 doručená plná moc pro zmocněnce Mgr. Martina Obruču, která však byla pouze podepsána žalobcem. Jak judikoval NSS ve svém rozsudku ze dne 7. 4. 2011, xx xx xxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xrávním úkonem, který má písemnou nebo protokolární formu a který zmocnitel vůči správnímu orgánu či soudu osvědčuje existenci a rozsah zmocněncova opxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxné moci ústně do protokolu. Možné je také konkludentní přijetí plné moci, které zde zmocněnec v žalobě popsal tak, že toto konkludentní přijetí nastalo xx xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vůči žalovanému procesní úkon, kterým uplatňoval své procesní právo na zastoupení. Jak vyplývá z ust. § 172 odst. 1 zákona o služebním poměru účastník sx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xeplatná. V tomto případě soud konstatuje, že písemná plná moc předložená správnímu orgánu I. stupně tyto podmínky splňovala a v souladu s výše citovanox xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxledně poté soud posuzoval námitku
prekluze
, tak jak byla uplatněna v žalobě. Jak judikoval NSS ve svém rozsudku ze dne 24. 6. 2010, č. j. 4Ads 51/2010 – 77, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx x xxxxxxxx kázeňského přestupku dozvěděl příslušný správní orgán reprezentovaný některým ze služebních funkcionářů příslušného služebního útvaru. Rozhoduxxxx xx xxxx xxx xxx x xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxadá na 1. 8. 2012 a konec této lhůty by pak připadal na 1. 10. 2012. Podstatné je pro posouzení, zda k prekluzi došlo, to že na subjektivní dvouměsíční lhůtu xxxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxře správního orgánu I. stupně. Tento výklad je třeba zaujmout nejen s ohledem na skutečnost, že v ust. § 186 odst. 9 zákona o služebním poměru není výslovnx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxzeňského trestu muselo nabýt právní moci, ale i s přihlédnutím k faktickým aspektům řízení o uložení kázeňského trestu. Je nutno vycházet též z toho, že xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxutí služebního funkcionáře a je tak zřejmé, že dvouměsíční subjektivní lhůtu stanovenou v ust. § 186 odst. 9 zákona o služebním poměru nelze považovat zx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xrgánu I. stupně. Tato lhůta uložená služebnímu funkcionáři v I. stupni k vydání rozhodnutí o uložení kázeňského trestu byla dodržena, neboť rozhodnutx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxěnci na základě plné moci. Ze správního spisu vyplývá, že tuto plnou moc ze dne 3. 9. 2012 správní orgán I. stupně akceptoval, co se týče doručování a reagoxxx xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x tomto případě ke zrušení plné moci ze strany žalobce ani zmocněnce nedošlo, takže námitka
akceptace
xx xx xxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxo trestu dodržena a k prekluzi nedošlo.
K další námitce žalobce, že v řízení o kázeňském přestupku došlo k porušení práv žalobce, soud dospěl k závěru, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx 2012. Ústní jednání bylo nařízeno na 4. 9. 2012. Správní orgán I. stupně pak změnil termín ústního jednání na 6. 9. 2012, a tuto změnu převzal žalobce 27. 8x xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxož bylo zjištěno, že podle § 172 odst. 1, § 174/1 písm. a), b), odst. 2 a další zákona o služebním poměru byl žalobce řádně poučen, bylo mu opětovně umožněno xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxbyl předvolán. Z tohoto záznamu také vyplývá vyjádření žalobce, který výslovně do protokolu uvedl, že si zvolil zmocněnce a veškerá práva včetně vyjádxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxdnutím ze dne 13. 9. 2012, kterým byl žalobce uznán vinným kázeňským přestupkem, tak jak je výše uvedeno. Proti tomuto rozhodnutí zmocněnec, kterému byxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxzato správním orgánem 5. 2. 2013, bylo odvolání doplněno o námitku
prekluze
.
Z rozsudku NSS 4Ads 55/2008 – 76 ze dne 31. 3. 2009 vyplývá, že postupem sprxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxx xx x xxxxxx x. 361/2003 Sb., porušil služební funkcionář žalobcovo právo podle čl. 37 odst. 2 Listiny, který zaručuje každému právo na právní pomoc v řízení před soxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxvidel jakéhokoliv řízení (trestního, správního), k nimž patří též zásada materiální pravdy a zásada aktivní účasti účastníků na řízení. Správní orgáx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxy správního řízení. Není sice vázán jen návrhy účastníků, zjištěné poznatky a získané podklady posuzuje ve vzájemných souvislostech, avšak účastnícx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxto směru je možno také odkázat na ustálenou judikaturu Ústavního soudu, například jeho nález č. j. II ÚS 98/1995 ze dne 5. 6. 1996, podle něhož postupem, jxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxkladních práv a svobod, který zaručuje každému právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátkx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxadních práv a svobod, zejména za situace, kdy z dosud provedeného dokazování, s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxncipy musí i správní orgány v řízení o kázeňském trestání podle zákona o služebním poměru.
Všechny tyto skutečnosti vedou krajský soud k závěru, že žaxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx zjišťování skutkové podstaty byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro txxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxxxx k tomu, že k porušení práv žalobce došlo už ve správním řízení I. stupně přistoupil soud ke zrušení obou správních rozhodnutí jak v prvostupňového tak drxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v tomto rozsudku a ukládá povinnost správním orgánům vycházet ze správního názoru Krajského soudu v Brně výše vyjádřeného. V této souvislosti soud upoxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ale je zapotřebí také posoudit věc i z hlediska ust. § 186 odst. 9 zákona o služebním poměru, neboť bylo zrušeno i prvostupňové rozhodnutí.
Zruší-li soxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost, je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).
Soud rozhodl o náhradě nákladů řízení vxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxkladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. V posuzované věci byl žalobce úspěšný, soud mu přiznax xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx x xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xěci žalobce vynaložil na nákladech pouze částku 3.000 Kč za soudní poplatek. Soud tedy uložil žalovanému povinnost uhradit žalobci tuto částku do 30 dnx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxxxutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu. x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Brno 10. prosince 2013
JUDrx xxxxxx xxxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxx
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR
Judikatura