51 A 9/2012 - 36

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (2)
xx x xxxxxx x xx
xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxích znají ze své úřední činnosti zasahující policisty, jež bývají následně vyslýcháni jako svědci. Sama tato skutečnost, byť by je třeba i při jejich svxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx
xxxxÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Hradci Králové
rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Kumprechtem ve věci žalobce D. G . , proti žalxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xe dne 6. 4. 2012, č.j. 4710/DS/2012/SR, takto:
I. Žaloba se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Odůvodnění:
Žaxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx. zn. DOP 547/2011, jímž byl žalobce shledán vinným ze spáchání přestupku v provozu na pozemních komunikacích, a toto potvrdil. Žalovaný odůvodnil žalxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxvoinstančního správního rozhodnutí přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. fx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxzení vozidla předjížděl jiné vozidlo, ačkoliv to
-2-
bylo místní úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno. Tohoto přestupku se žalobcx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxým vozidlem tovární značky P., RZV: X, v místě, kde je to zakázáno svislou dopravní značkou č. B 21a ,,Zákaz předjíždění“, v místě před křižovatkou, v křixxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxního pruhu vyznačeného vodorovnou dopravní značkou č. V 1a ,,Podélná čára souvislá“ a dále ve stínu odbočovacího jízdního pruhu za křižovatkou vyznačxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu 6 měsíců ode dne nabytí právní moci napadeného rozhodnutí a povinnoxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxlnic ČR, Správy Hradec Králové, přestože tato instituce uvedla, že pořizovala též obrazový záznam na uvedené dopravní značení ve dnech 11. 8. 2011 a 17. xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xohledu a po jeho ukončení. Svědkyně nstržm. J. O. přitom tvrdila, že dopravní značení kontrolovali před i po opuštění stanoviště, svědek nstržm. Jan Š. xxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxmy, které by prokazovaly, že svislé dopravní značení bylo před úkonem Policie České republiky v pořádku a řádně viditelné. Prvoinstančnímu správnímu xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxotožnění svědků, jejichž totožnost nebyla ověřena podle občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně jiného náhradního dokladu nahrazující uxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxní výslechu ,,svědka“ nstržm. J. Š., kdy správní orgán (oprávněná úřední osoba Mgr. J. K.) po celou dobu jednání tomuto svědkovi tykal a tím vyvolával doxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxy žalobce, ale pouze proti jeho osobě, měl žalobce za to, že řízení bylo vedeno tendenčně proti jeho osobě, a to ve snaze ho za každou cenu potrestat. Správxx xxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxslech uvedených svědků a zároveň vyloučení oprávněné úřední osoby (Mgr. J. K.) z projednávání věci pro podjatost.
-3-
Žalobce dále uvedl, že dne 13x xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxidlo zpomalovalo a ukazatelem směru jízdy vpravo, vybočením na pravou krajnici a výrazným zpomalením mu dávalo najevo, že buď hodlá zastavit nebo ho poxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxedem k tomu, že k předjíždění došlo mimo obec a vozidlo jelo rychlostí 40-50 km.h-1 a je zde dovolená rychlost 90 km.h-1, tak vytvářelo podle žalobce překxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx
x
xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxho pruhu a pokračovalo v jízdě za vozidlem žalobce. Toto vše je potvrzeno pořízeným videozáznamem hlídkou Policie České republiky. Žalobce popíral, žx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xedopustil žádného porušení zákona. Dodal, že i kdyby připustil, že manévr, který provedl, je něco mezi objížděním a předjížděním, tak po formální stráxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxzidlo v okolí nebylo a tudíž toto jednání ani nebylo společensky nebezpečné.
Žalovaný se vypořádal s odvolacími námitkami na stranách sedm až čtrnácx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxený důkazní řetězec, ze kterého lze spolehlivě dovodit odpovědnost žalobce za přestupkové jednání. Z nich jmenovitě uvedl “Oznámení přestupku” ze dnx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxní dopravního značení v k. ú. Ohařice, ze dne 16. 2. 2012, č.j. ŘSD/37000/2012/KI, a svědecké výpovědi policistů nstržm. J. O. a nstržm. J. Š..
Žalovanx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx věci zrušil a věc mu vrátil k novému projednání. Právě v něm uložil správnímu orgánu I. stupně, že v novém řízení musí prokázat skutečnost, že žalobce přexxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxo úřadu rozhodnutí (pasportizaci) o umístění výše uvedené dopravní značky, uložil mu provést důkaz svědeckou výpovědí (výslech policistů provádějíxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxly dodržování povinností vyplývající ze svislé dopravní značky č. B 21a ,,Zákaz předjíždění“, provedla hlídka Policie ČR kontrolu předmětné dopravnx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxzhodnutí ve
-4-
věci. Obrazový záznam dopravního značení, požadovaný žalobcem, není v tomto případě zcela nezbytný, neboť z dalších důkazů vzájexxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xopravní značkou č. B 21a ,,Zákaz předjíždění“. Pořízeným videozáznamem bylo prokázáno, že žalobce jako řidič osobního motorového vozidla P., RZV: X pxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxa souvislá“ je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění nx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxedeného lze tak jednoznačně dovodit odpovědnost žalobce za spáchaný přestupek dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 7 zákona o provozu.
K otázce sxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxávce silnic I. tříd provádí běžné prohlídky komunikací 2x týdně. Kontrola byla prováděna v daném období dne 11. 8. 2011 a 17. 8. 2011. Během kontrol nebylx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx 20. 2. 2012 nstržm. J. O. a nstržm. J. Š.. Ve svědecké výpovědi policistky nstržm. J. O. je zaznamenáno, že dne 13. 8. 2011 s kolegou nstržm. J. Š. zaznamenáxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxi na Jičín. V souladu s metodikou kontrol před započetím zaznamenávání přestupků provedli kontrolu dopravního značení v úseku, ve kterém prováděli koxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xředmětný úsek kontroly byl v pořádku, kompletní a bez závad i poté, co jím později projížděli, když jeli vykonávat další činnost do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxčení bylo v pořádku, proto zaparkovali služební vozidlo Policie ČR na odbočce na obec na Dolní Lochov, odkud zaznamenávali natáčením na videokameru prxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx4 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“), o svých povinnostech, tj. o povinnosti vypovídat pravdivě a nic nezamlčet, jakož i o
-xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxckým výpovědím těchto svědků byl za žalobce osobně přítomen jeho zmocněnec I. R., kterému byla dána možnost klást svědkům otázky. Shodná výpověď svědkx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xádných pochyb o spáchání přestupku žalobcem. Svědecké výpovědi byly provedeny v souladu se správním řádem a nelze přisvědčit námitce žalobce, že byly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxněné zákonem k výkonu dohledu, protokoly podepsali a označili svou hodností a evidenčním číslem, což je postačující. Totožnost svědků, jakož i doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxi: policistka nstržm. J. O., nar. X, zaměstnána u Policie České republiky, Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Dopraxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xařazen u stejného odboru Policie České republiky, totožnost ověřena dle služebního průkazu č. 316227. Toto ověření totožnosti je v souladu s ustanovexxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxo trvalého pobytu (viz § 11 odst. 1 písm. d) správního řádu), ale i případně jiný údaj podle zvláštního zákona. Zvláštním zákonem se v tomto případě rozuxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx prokázat svou příslušnost k policii …, služebním průkazem nebo odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo.
Žaloxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxrovedl zadokumentování stavu dopravního značení před začátkem dohledu i po jeho ukončení, když svědkyně nstržm. J. O. tvrdí ve své výpovědi, že dopravxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxný měl tuto námitku za irelevantní, neboť důležité pro posouzení předmětné věci je, že oba svědci shodně vypověděli, že kontrolu dopravního značení prxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxtrolou řidičů, nepotřebují žádné zvláštní schopnosti ani zařízení, proto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxhodné. Policisté vykonávali pouze svou služební povinnost a na bezdůvodném poškození žalobce neměli nejmenšího zájmu.
-6-
Prováděli činnost jix xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxynulost silničního provozu a spolupůsobit při jeho řízení. Policie mimo jiné provádí dohled nad silničním provozem a projednává zjištěné přestupky. xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxsledné správní řízení. V rozsudku ze dne 27. 9. 2007, č.j. 4 As 19/2007 -114, Nejvyšší správní soud ve vztahu k osobě policisty a věrohodnosti jeho výpověxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxkoli zájem, vykonával jen svoji služební povinnost při níž je vázán závazkem, aby případný zásah do práv a svobod osob, jimž by v souvislosti s jeho činnoxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxerý by policista v této věci uvedené zásady překročil“. Citovaný
judikát
je přiléhavý i na danou věc, neboť policisté při kontrole zmíněného dopravníxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxobce osobní motorové vozidlo předjížděl.
V další části odůvodnění žalovaného rozhodnutí se žalovaný zabýval námitkou údajné podjatosti oprávněnx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxx xxvolával dojem, že řízení není vedeno objektivně a nezaujatě. Jmenovaný však odmítá, že by při výslechu svědkům tykal. Svědky oslovoval jménem, pane J.x xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xyřízena vedoucím odboru dopravy Městského úřadu Jičín, a to usnesením ze dne 19. 3. 2012, č.j. MuJc/2011/23777/DOP/Kaf, sp. zn. DOP 547/2011, jímž bylx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx x xx xxst. 2 správního řádu může účastník řízení namítat podjatost, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxuloval s podáním námitky podjatosti až do okamžiku podání odvolání, tzn., že ji podal až po vydání rozhodnutí ve věci. Takovým obmyslným jednáním ovšem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxí judikaturu, která došla k závěru, že ,,má-li mít rozhodnutí o tom, zda je pracovník správního orgánu vyloučen, smysl, musí rozhodnutí o námitce předcxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx
x xxxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxě o něco
mezi objížděním a předjížděním a že přitom nemohl být nikdo ohrožen, žalovaný uvedl, že podmínkou objížděcího jízdního manévru xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xilničního provozu na vědomí včasným znamením o změně směru jízdy. V takovém případě nesmí řidič objížděcího vozidla ohrozit ani omezit protijedoucí řxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxak omezit např. v rychlosti či směru jízdy či pohybu. Objíždění je vyvoláno buď stacionárním předmětem (stojící vozidlo, složený náklad, padlý strom čx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxvého vozíku pro invalidy, osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped, jezdec jedoucí na zvířeti nebo ho vedoucí anebo hnaná zvířata ve stádu). Tedy ve smyslu § xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xedoucí osoba předjede pomaleji jedoucí dopravní prostředek nebo jedoucí osobu a zařadí se před ně. Žalobce
tedy předjížděl jiné pohybující se osobní xxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx tvrdí žalobce, dávalo znamení o změně směru jízdy vpravo a vybočovalo na pravou krajnici a tím prý žalobce pouštělo před sebe. Jestliže vozidlo nestálox xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxutkové zjištění, že se žalobce v inkriminované době nacházel na úseku komunikace označeném zákazovou značkou č. B 21a, bylo prokázáno. Skutečnost, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxplývá i z vlastního tvrzení obviněného, který uvádí, že objížděl (předjížděl) vozidlo, které jelo rychlostí 40 – 50 km.h-1, což vyhodnotil tak, že předxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxkonem. Podle § 2 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo ohroxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxe zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. K odpovědnosti za přestupek postačuje zavinění z nedbalosti (§ 3 zákona o přestupcích) a zájem spolxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xkutková podstata je svojí povahou skutkovou podstatou zakazující a současně odkazující (na konkrétní případ zákazu předjíždění v zákoně o provozu), xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxním jako takovým, bez ohledu na to, zda byla
-8-
způsobena dopravní nehoda či nikoli. V přezkoumávaném případě se žalobce neřídil pravidly provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vodorovnou dopravní značku č. V 1a ,,Podélná čára souvislá“, kterou upravuje § 18 písm. a) ,,PODÉLNÉ ČÁRY“ a č. V 13a ,,Šikmé rovnoběžné čáry“, jež upraxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxů. Tím naplnil skutkovou podstatu přestupku dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 7 zákona o silničním provozu. Určuje-li § 4 písm. c) tohoto zákona pxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Formální znaky daného přestupku tak byly naplněny. Žalobce však naplnil i materiální znak projednaného přestupku, který je upravený v § 2 odst. 1 zákonx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxě zájem těch, kdož splnili dané podmínky, tzn. pro jízdu tímto úsekem a respektovali dopravní značení. Nerespektováním vpředu uvedeného dopravního zxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xějaký následek či škodu. Zcela evidentně totiž předjížděl jiné pohybující se osobní motorové vozidlo v příkrém rozporu se zákonem stanovenou povinnoxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xozemních komunikacích dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. f) bod 7 zákona o provozu postačí zavinění z nedbalosti.
Na základě toho žalovaný uzavřel, žx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxvaného rozhodnutí, tedy odvolání žalobce zamítl a prvoinstanční správní rozhodnutí potvrdil.
II.
Žalobní body
Žalobce napadl rozhodnutí žxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx/DOP/Kaf, sp. zn DOP 547/2011, z něhož jsou zřejmé vady celého řízení. Předně na to, že nebyl zajištěn důkaz o viditelném označení komunikace svislou doxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx s písemným vyjádřením (stanoviskem) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Hradec Králové. Dále vytýkal policejnímu orgánu, že neprovedl v místě konxxxxx
xxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výpovědi, když svědkyně nstržm. J. O. vypověděla, že dopravní značení kontrolovali před natáčením i po opuštění místa dohledu, kdežto svědek nstržm. xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx což vede k nepřezkoumatelnosti žalobou napadeného rozhodnutí.
Žalobce v odvolání dále namítal podjatost Mgr. J. K., který vedl přestupkové řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xoukazoval na to, že Městský úřad Jičín vydal dne 19. 3. 2012 pod č.j. MuJc/2011/23777/DOP/Kaf, sp. zn. DOP 547/2011, usnesení, jímž uvedené námitky podxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxení, o odvolání proti němu však nerozhodl. Ani případné nepřihlédnutí k námitce podjatosti však podle žalobce neznamená, že se o ní nemusí rozhodnout uxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxšlo i k porušení § 89 odst. 2 správního řádu, když bylo ve věci rozhodováno podjatou úřední osobou. V této souvislosti žalobce zdůraznil, že námitku podxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxum“ neodebral, když o jeho námitce podjatosti rozhodl formou usnesení. Žalovaný měl proto nejdříve rozhodnout o odvolání proti usnesení prvoinstančxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V uvedeném spatřuje žalobce vadu řízení, pro kterou by mělo být žalované rozhodnutí zrušeno.
K věci samé uvedl, že měl před sebou pomalu jedoucí vozixxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxdič najevo, že buď hodlá zastavit nebo pouští jeho vozidlo před sebe. Proto je objel, když rozdíl rychlostí mezi vozidly byl výrazný. Vozidlo před ním toxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxch, kde nemohl nikoho ohrozit ani omezit a zařadil se před ně. V žádném případě prý však žalobce nenajel na „šikmé rovnoběžné čáry“ (vodorovná DZ č. V13a)x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxlo před ním uvolňovalo cestu a jiné vozidlo v okolí nebylo. Právě proto najel do odbočovacího jízdního pruhu, aby zachoval dostatečnou boční vzdálenosx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxx
xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxovu vrátil k již zmíněné námitce podjatosti Mgr. J. K., přičemž uvedl, že jeho námitky v tomto směru byly zamítnuty jako neodůvodněné. Žalobce dával tutx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xráva na spravedlivý proces. Žalobce nebyl srozuměn ani s tím, že v jím tvrzeném tykání nebyla spatřována podjatost, že bylo posouzeno jen jako nevhodnéx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxnocení odvolacího orgánu, odstavec 11, list 11 způsobem, s nímž se žalobce neztotožnil a setrval na stanovisku, že vydání rozhodnutí podjatou osobou jx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xxoti rozhodnutí ve věci, když se ústního projednání přestupku dne 20. 2. 2012, kdy bylo též ve věci rozhodnuto, za něho zúčastnil obecný zmocněnec I. R.. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxx žalovaný nejdříve rozhodnout ohledně tvrzené podjatosti a teprve pak v odvolacím řízení ve věci samé. Žalované rozhodnutí tak bylo vydáno podle žalobxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxdle něho naplněna jeho materiální stránka. V době daného skutku totiž byla na komunikaci pouze dvě vozidla, a to vozidlo žalobce a předjížděné vozidlo pxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xaleko nižší rychlostí. Tuto situaci na komunikaci žalobce vyhodnotil tak, že může využít nabízeného předjetí (objetí) pomalu jedoucího vozidla a přixxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xomalu jedoucího vozidla a po jeho minutí se zařadil plynule před něj. Došlo k přejetí podélné čáry souvisle ohraničující pravou stranu odbočujícího jíxxxxxx xxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxběžné čáry“ za křižovatkou.
Vzhledem k tomu žalobce navrhoval zrušit jak žalované rozhodnutí, tak i rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu, xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxx xx 10. 2013. V něm se předně odkázal obsah odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí a k jednotlivým žalobním námitkám uvedl následující. K námitce viditxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxl správnímu orgánu I. stupně, aby v novém řízení prokázal skutečnost, že žalobce předjížděl v místě, ve kterém je to svislou dopravní značkou č. B 21a ,,Zxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxené dopravní značky, provést důkaz svědeckou výpovědí (výslech policistů provádějících kontrolu) a zjistit, zda před prováděním kontroly dodržováxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. B 21a ,,Zákaz předjíždění“, provedla hlídka Policie ČR kontrolu předmětné dopravní značky. Správní orgán I. stupně učinil vše, co mu žalovaný uložixx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xe doplňujících důkazů, z kterých plyne, že se žalobce neřídil pravidly provozu na pozemních komunikacích, respektive dopravní značkou č. B 21a ,,Zákax xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xdboru dopravy Městského úřadu Jičín, a to usnesením ze dne 19. 3. 2012, č.j. MuJc/2011/23777/DOP/Kaf, sp. zn. DOP 547/2011. Námitka byla zamítnuta jakx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxi žalobce dne 31. 3. 2012. A žalovaný pokračoval, že dle § 14 odst. 2 správního řádu může účastník řízení namítat podjatost, jakmile se o ní dozví, tj. v daxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxx x xxxové námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení úřední osoby prokazatelně věděl, ale neuplatnil námitku bez zbytečného odkladux xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxm jednáním ztratil procesní ,,privilegium“, neboť tuto námitku měl uplatnit ihned při ústním jednání, což neučinil.
Nedůvodnou žalovaný shledávax x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxužební zařazení, jsou uvedeny x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. O., nar. 14. 3. 1984, zaměstnána u Policie České republiky, Krajského ředitelství Královéhradeckého kraje, Územní odbor Jičín, Dopravní inspektorxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxého odboru Policie České republiky, totožnost ověřena dle služebního průkazu č. 316227. Toto ověření totožnosti je v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xinými doklady či způsoby, než je
-12-
občanský průkaz nebo cestovní pas. Totožnost policistů byla ověřena dle služebního průkazu, neboť oba svěxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxáno, že žalobce jako řidič osobního motorového vozidla P., RZV: X přejel svým vozidlem vodorovnou dopravní značku č. V 1a ,,Podélná čára souvislá“ a č. V xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xbjíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Dopravní xxxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xdbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci; přitom nesmějí být ohxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxvyplývá, ale vyplývá z dopravní značky č. B 21a ,,Zákaz předjíždění“. Z uvedeného lze podle žalovaného jasně dovodit odpovědnost žalobce za spáchaný pxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxoupil odpovědně a nezaujatě, posoudil všechny
relevantní
skutečnosti, včetně posouzení závažnosti jednání a důvodnosti uložené sankce. Odvoláníx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxotiprávního jednání. Vzhledem k tomu navrhoval žalobu jako nedůvodnou zamítnout.
IV.
Jednání krajského soudu
K projednání žaloby nařídil krxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx vodorovnou dopravní značku V13a „Šikmé rovnoběžné čáry“ za křižovatkou, byl k této otázce při jednání zopakován příslušný důkaz, a to přehráním policxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xotvrdila, že žalobce při předjíždění (žalobcem tvrzeném objíždění) před ním jedoucího vozidla, vjel nejen plně do odbočovacího pruhu, ale že v jeho smxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxrami. Žalobce tyto skutečnosti nikterak nepopíral, proti způsobu provedení důkazu ničeho nenamítal, vzal je na vědomí.
-13-
V.
Skutková zjištxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), přičemž dospěl k následujícím zjištěním a právním závěrům.
Krajský soud výše uvedl velmi poxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxožné s těmi, které žalobce uplatnil již ve svém odvolání proti prvoinstančnímu správnímu rozhodnutí, ale že se s nimi žalovaný vypořádal adekvátním zpxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx musel jen jinými slovy říkat totéž.
Žalovaný dospěl v souladu s hodnocením prvoinstančního správního orgánu k závěru, že obsah správního spisu byl dxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxištěn důkaz o viditelném označení komunikace dopravní značkou č. B 21a ,,Zákaz předjíždění“, že se orgány veřejné správy zúčastněné na řízení v tomto sxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xyla prokázána svědeckými výpověďmi zasahujících policistů. Krom toho je součástí správního spisu úřední záznam ze dne 17. 2. 2012, pořízený prvoinstxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxí značky nově osazeny např. proto, že by se právě v době spáchání přestupku žalobcem „ztratily“. Na této skutečnosti nemohou nic změnit ani námitky o potxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx spočívat? Že by snad s sebou např. policisté vozili rýsovací prkna a potřeby? A o čem by takový dokument měl vypovídat? Rozhodně o ničem důležitějším, nex xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxoto, že svědkyně nstržm. J. O. vypověděla, že dopravní značení kontrolovali před započetím dohledu i po opuštění místa dohledu, kdežto svědek nstržm. xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Nikdo se jej totiž neptal, zda prováděli tuto kontrolu i následně, a to, že výpovědi obou svědků nejsou např. v této věci totožné svědčí naopak o tom, že se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx
xxxxxx xuto námitku má krajský soud za nedůvodnou a ztotožňuje se se závěry žalovaného k ní. Krajský soud přitom samozřejmě nepochybuje o tom, že
-14-
Mgr. Jx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxech dával žalobce za vzor soudy, dlužno poznamenat, že ani soudy neztotožňují např. advokáty vždy znovu a znovu podle občanských průkazů a průkazů ČKA, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx že Mgr. J. K. policisty znal, přitom ještě sama o sobě neznamená, že by jim měl právě z tohoto důvodu nějakým způsobem stranit. Ostatně o jejich problém v dxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o tom, jež by byť i jen sebemenším způsobem mohli dávat žalobci x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxém okamžiku odehrálo, a to bez jakýchkoliv subjektivních vlivů. Stalo se přesně to, za co byl žalobce potrestán a žalobce se s tím osobně při jednání soudx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxbylo dáváno najevo právě takovouto formou.
Krajský soud sdílí rovněž závěr žalovaného o tom, že žalobce námitku podjatosti neuplatnil včas a že důvoxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxi Š.“ nebyl prokázán, ale především nebyl ani zmocněncem žalobce I. R. při jednání dne 20. 2. 2012 namítán. Protože pak podle § 76 odst. 5 správního řádu nxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxí Městského úřadu Jičín ze dne 19. 3. 2012, č.j.: Kunc/2011/23777/DOP/Kaf, sp. zn. :DOP 547/2011. Žalovaný se však v žalovaném rozhodnutí i s touto zálexxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxka daného přestupku. Žalovaný se otázkou naplnění materiálního znaku přestupku zabýval a spatřoval jej v porušení zájmů na bezpečnosti provozu pozemxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxkonem o provozu jednotlivým účastníkům provozu na pozemních komunikacích nelze v žádném případě zlehčovat či zkreslovat. Vždyť tento zákon má zásadnx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxce přitom porušil jím stanovené povinnosti takovým bezprecedentním způsobem, který jednoznačně znamená ohrožení zájmu společnosti, konkrétně zájxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxá další vozidla prý v místě v dané chvíli nebyla). Naopak podle § 2 odst. 1 zákona o přestupcích je přestupkem
-15-
„zaviněné jednání, které porušuje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jen ohrožení chráněného zájmu a závěr žalovaného v tomto duchu je zcela správný. Ostatně nelze nezmínit rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. xxx xxxxx xxx xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xnaku materiálního, tedy porušení nebo ohrožení určitého zájmu společnosti. V daném případě není podle krajského soudu žádný prostor pro zpochybňováxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x provozu na dané pozemní komunikaci. O tom nemá krajský soud sebemenších pochyb. Něco takového přitom nemohl učinit ani v případě, že by měl skutečně za txx xx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xx xe-li již z projednávání přestupku pořizován videozáznam, tak že musí zůstat součástí příslušného správního spisu. Na této skutečnosti nemůže nic změxxx xxx xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xěci, neboť z jednání ze dne 20. 2. 2012 byl pořízen xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxu I. tohoto rozsudku jako nedůvodnou podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítnout.
VI.
Náklady řízení
Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 1 xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxi, který ve věci úspěch neměl. V dané věci žalobce úspěch neměl, proto nemá právo na náhradu nákladů řízení a žalovaný se práva na náhradu nákladů řízení vxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxř.s.).
Proti pravomocnému rozhodnutí je přípustná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedenýcx x x xxx x
xxxx
xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xýt stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské prxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx Pavel Kumprecht, v.r.
samosoudce