29 Ca 147/2009 - 78

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (2)
Judikatura (3)
xx xx xxxxxxxx x xx
xxxxxxx xx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebytových prostor, proto mu postavení účastníka územního řízení nepřísluší. V režimu nového správního řádu, tj. zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen „sxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxlením správního orgánu.
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Brně
rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx7441, proti žalovanému Magistrát města Brna, Odbor územního a stavebního řízení, se sídlem v Brně, Malinovského náměstí 3, za účasti osoby zúčastněné xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxx xxx xxxx xxxoše 1844/28, v řízení o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu,
takto:
I. Rozhodnutí Magistrátu města Brna, Odboru územního a stavebního
řízxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx
xe povinen
zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení
částku ve výši 2.000,- Kč, ve lhůtě do třiceti dnů od právní moci
rozsudku.
III. Osoba zúčastnxxx xx xxxxxx
xxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx9, č.j. MMB/0119506/2009, a jemu předcházejícímu územnímu rozhodnutí č. 205 Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, Odboru výstavby a územního rxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxu řízení. Vyslovil názor, že postupem žalovaného byl zkrácen na svých právech, které mu příslušejí, a to takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nexxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu územního řízení. Dále namítl, že měl-li správní orgán 1. stupně následně za prokázané, že žalobci účastenství nesvědčí, a hodlal-li jej dodatečnx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxný svým rozhodnutím změnit. Současně namítl, že o občanskoprávní námitce (určení žalobcem tvrzených práv ke stavbě) nebyli správní orgán 1. stupně, axx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxtí soudu v probíhající žalobě o určení vlastnických práv ke stavbě a teprve na podkladě takového soudního rozhodnutí měl následně posoudit otázku účasxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxnému územnímu rozhodnutí, opírá o nesprávnou domněnku, že mu náleželo postavení účastníka územního řízení splňujícího kritéria daná ustanovením § 8x xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Brně, Plotní 15 a pozemku p.č. 729 k.ú. Trnitá, jichž se požadovaný záměr týká. Za jiná věcná práva ke stavbě a pozemku přitom žalobce považuje zabudováxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxího správního soudu ze dne 7.12.2005, č.j. 3 As 8/2005-118, publikovaný pod č. 825/206 Sb. NSS, z něhož vycházel při rozhodování o odvolání žalobce ve smxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxbce v územním řízení, neodpovídaly charakteru předběžné otázky, pro kterou by mělo být řízení podle ustanovení § 64 spr.ř. přerušeno. Stavební úřad I. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxm povolení, ani o odstranění stavby. Závěrem zdůraznil, že z uvedeného je patrné, že správní orgán 1. stupně, stejně jako správní orgán odvolací, vycháxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxmítnuta.
Z obsahu správního spisu předloženého žalovaným vyplynuly následující ve věci
relevantní
skutečnosti.
Ze sdělení správního orgánu 1x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxvané „Polyfunkční objekt DORN, ulice Dornych Brno“ mezi ulicemi Dornych a Plotní na pozemcích par. čís. 724/1, 725/1, 727, 728/1, 729, 730, 734 k.ú. Trnxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxní nepřísluší.
Na podnět žalobce ze dne 31.3.2009 k prošetření postupu správního orgánu 1. stupně proti nepřiznání postavení účastníka územního říxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
Územním rozhodnutím č. 205 správního orgánu 1. stupně ze dne 27.3.2009, č.j. 080114098/ŠKAR/STU/005 bylo rozhodnuto o umístění stavby nazvané „Polxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxzení požádala
společnost FIEDLER REALITY s.r.o., Plotní 15, 602 00 Brno, nájemce nebytových
prostorů v objektu Plotní 15, o přiznání postavení účasxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxo pozemků, což bylo společnosti FIEDLER
REALITY s.r.o., xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x
xxxxzhodoval o nich.“
Na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, bylo toto územní rozhodnutí oznámeno veřejnou vyhláškou dne 6.4.2009.
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xstanovení § 92 odst. 1 spr. ř. odvolání žalobce jako nepřípustné zamítl. V odůvodnění tohoto rozhodnutí zdůraznil, že přezkoumávané rozhodnutí již naxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k tomu oprávněnou (§ 65 odst. 1 s.ř.s.), jde o žalobu přípustnou (zejména § 65, § 68 a § 70 s.ř.s.).
Soud přezkoumal napadená rozhodnutí, vázán rozsaxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xobě rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s.ř.s.). Dospěl k závěru, že žaloba je důvodná. Soud při svém rozhodování vyšel z následujících skutečnxxxxx xxxx x xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxvyššího správního soudu ze dne 22.7.2005, č.j. 6 A 76/2001-96, dostupný na www.nssoud.cz, který vymezil institut nezákonnosti takto:
„Nezákonným je xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxxxxxx xx xxxxodnutí neexistuje, tj. že je nicotné. Nezákonnost může být vyvolána
buď chybnou aplikací hmotného práva (pak půjde o nezákonnost v tom smyslu, jak o ní
xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xísm. a) s.ř.s. nebo vad
řízení předcházejícího vydání napadeného rozhodnutí (§ 76 odst. 1 písm. b) a c) s.ř.s.);
tyto vady řízení jsou však v rámci sxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxx xxx x
xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx rozhodnutí.“
Soud se ztotožňuje s námitkou žalobce ohledně nezákonnosti rozhodnutí žalovaného, neboť v územním řízení došlo k podstatné vadě říxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx
xxxxx ustanovení § 192 StavZ na postupy a řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Podle ustanovení § 28 odst. 1 sprxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.
Podle ustanovení § 76 odst. 1 sxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxík, jemuž se usnesení oznamuje. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Proti usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a proti usnesení, o něxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xne 7.12.2005, č.j. 3 As 8/2005-118, publikovaný pod č. 825/206 Sb. NSS, by byl správný, pokud by ve věci bylo postupováno podle starého správního řádu, txx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxodnuto samostatným usnesením (viz ustanovení § 14 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1 odst. 1 spr. ř. 1967).
V režimu nového správního řádu, je však nezxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxním, byť s názorem v něm vysloveným s poukazem na ustanovení § 85 odst. 3 StavZ se soud zcela ztotožňuje a považuje jej za správný. Ze strany žalovaného, poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxodnuto samostatným usnesením. Srovnej též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.3.2007, č.j. 3 As 74/2006-61, dostupný na www.nssoud.cz. Přxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xrgánu 1. stupně, ze dne 27.3.2009, č.j. 080114098/ŠKAR/STU/005, žádné účinky.
S přihlédnutím k výše uvedené argumentaci soudu nezbylo, než žalobox xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxdmínky ke zrušení rozhodnutí správního orgánu 1. stupně shledány nebyly. V dalším řízení bude třeba, aby žalovaný zavázal správní orgán 1. stupně k vydxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx že s ohledem na výše uvedené procesní pochybení, považuje za nadbytečné zabývat se námitkou žalobce, že žalovaný i správní orgán 1. stupně měli respektxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx x účastníkem ve správním řízení jednáno, účastníkem zůstane navždy, i když se zjistí a posléze rozhodne, že účastníkem není. Stejný názor zastává soud i xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxého rozhodnutí soudu o této určovací žalobě. Žalobce je toliko nájemcem nebytových prostor a z tohoto titulu mu účastenství ve věci územního řízení nesxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxmní rozhodnutí. Rovněž podání žaloby u soudu v občanském soudním řízení nezakládá nezbytnou nutnost správních orgánů územní řízení ve věci přerušit dx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxním § 78 odst. 5 s.ř.s. vázán právním názorem soudu vysloveným v tomto zrušujícím rozsudku. V novém rozhodnutí bude proto dbát, aby o účastenství žalobxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x0 odst. 1, věta prvá, s.ř.s., podle něhož nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení přex xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxudního poplatku ve výši 2.000,- Kč. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku ve výšx xxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxením § 60 odst. 5, věta prvá, s.ř.s., podle něhož osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxé náklady nevznikly. Soud proto rozhodl tak, že osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku lze pxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxho soudu v Brně a rozhoduje o ní Nejvyšší správní soud. Kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jaxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxoupen advokátem, což neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské vzdělání, které je pxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx