51 Ca 17/2009 - 31

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
xx xx xxxxxxx x xx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xovažuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty i v případě, že se v tu dobu její adresát zdržuje v cizině (§ 24 odst. 1 správního řádu z roku 20xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxové
rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Kumprechtem ve věci žalobce: L. E., nar. X, zast. JUDr. Jarmilou Černou, advokátkou se sídlem AK v Pardubicích, Slxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 10. 2009, zn. 18582/DS/2009/VV, takto:
I. Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dnx xxx xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxení ve výši
10.640,-- Kč k rukám JUDr. Jarmily Černé, advokátky se sídlem AK
v Pardubicích, Sladkovského 484, PSČ 500 03, do tří dnů od právní moci tohotx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxuto jeho odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Náchod ze dne 7. 4. 2009, č.j.: 507/09/DSH/LP, a toto potvrzeno. Městský úřad Náchod v něm uznal žaloxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (dále jen „přestupkový zákon“), když dne 18. 12. 2008 v 10,01 hodin v obci Žabokrky řídil osobní motorové vozidlx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxozu povolena nejvyšší dovolená rychlost jízdy 50 km/hod. Uvedený správní orgán zvážil možnou odchylku měřícího zařízení ve výši 3% a konstatoval,že sxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx x xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxce porušil podle Městského úřadu Náchod ustanovení
§ 18 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jex xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zároveň byl žalobce zavázán xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Odůvodnil je v podstatě následujícím způsobem:
Předně konstatoval, že žalobce byl obviněn ze spáchání přestupku spočívajícího v porušení § 18 odsxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxx o 100%, když jel v obci rychlostí 103 km/hod. Byl přitom policejní hlídkou DI PČR Náchod zastaven a ztotožněn. Sepsané oznámení o tomto přestupku žalobcx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxologovaným a ověřeným měřičem rychlosti RAMER 7CCD č. 252/08 ze dne 1.12.2008.
Poté k odvolacím námitkám uvedl, že prvostupňový správní orgán zahájxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx se z účasti na jednání omluvil z důvodu nemoci. K omluvě zároveň přiložil doklad o pracovní neschopnosti ze dne 4. 2. 2009. Vzhledem k tomu předvolal prvoxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxů nadále trvající nemoci. Potřetí prvostupňový správní orgán předvolal žalobce k projednání dané věci na den 19. 3. 2009. Žalobce se však z účasti na něm xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxu projednat danou věc dne 3. 9. 2009 v 9:00 hodin. Odůvodnil jej služební cestou, což mu potvrdil společník v podnikání p. Kaucký obchodní společnosti E+x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x u MUDr. I., která sdělila, že se žalobce nedostavil na stanovenou lékařskou kontrolu.
Prvostupňový správní orgán proto zaslal žalobci dne 19. 3. 200x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxdnání se však cestou pošty opět omluvil s tím, že neví, zda bude pracovně uschopněn. Zároveň poukazoval na odjezd na zahraniční pracovní cestu, což povaxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxou, a proto když se žalobce dne 30. 3. 2009 v 15:45 hodin k jednání nedostavil, zahájil ústní projednávání podezření ze spáchání přestupku v jeho nepřítoxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxnického sdělení se žalobce mohl v 15,00 hodin zúčastnit projednání přestupku. V této souvislosti žalovaný dodal, že u žalobce byla provedena kontrola xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxstože žalobce vycházky povoleny neměl. Žalovaný pokračoval, že žalobce pracovnici kontrolního orgánu OSSZ osobně navštívil a vysvětloval jí svoji nxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxán porušil příslušná ustanovení přestupkového zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“), tím, že projexxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxnit. Žalovaný se dále zabýval odvolací námitkou žalobce, podle níž prvostupňový správní orgán dostatečně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxe z registru řidičů s touto sankcí ztotožňuje, a to z následujících důvodů:
1. Žalobce má od 19. 10. 2006 zaznamenány čtyři, z toho tři závažné přestupkx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx
xxxxní vozidla pod vlivem alkoholu, za což byla obviněnému uložena sankce
mimo pokuty i zákaz činnosti.
2. Žalobce svým jednáním ze dne 18. 12. 2008 ohrozix xxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx x xxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxostí 103 km/hod.,
tedy jel rychlostí dvojnásobnou.
3. Prvostupňový správní orgán vyhodnotil všechny uvedené důvody, které
svědčí o nedostatečné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xosavadní sankce uložené žalobci za překračování
předepsaných rychlostí v silničním provozu přitom na něj neměli pozitivní vliv.
Naopak, jeho starxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxx xx to považoval žalovaný odůvodnění výše sankce za dostačující a plně přezkoumatelné. Dodal, že pokud žalobce neví, že dvojnásobná rychlost v obci značnx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxačnou a markantní, že k ní již nebylo třeba více dodávat.
Rozhodnutí o přestupku bylo vydáno bezprostředně po ústním projednání dne 7. 4. 2009. Poté náxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxání proti němu bylo podle něho podáno včas. Protože však žalovaný jako odvolací orgán nezjistil pochybení v postupu a rozhodnutí prvoinstančního spráxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxdnil následujícím způsobem:
Předně namítal, že prvoinstanční správní orgán rozhodl ve věci po jejím projednání dle § 74 odst. 1 přestupkového zákonx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxr. J. I. dne 16. 3. 2009. Datum kontroly byl stanoven na 30. 3. 2009. Žalobce zároveň správnímu orgánu sdělil, že od 30. 3. 2009 do 31. 7. 2009 je zaměstnavatxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxeň navrhl, aby byla věc za účelem usnadnění projednání přestupku postoupena k vyřízení Městskému úřadu Holice. Dne 8. 9. 2009 ale bylo žalobci doručeno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxstupňový správní orgán postupoval v rozporu s § 74 odst. 1 přestupkového zákona, když projednal věc v jeho nepřítomnosti, ačkoliv se z účasti na jednánx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx za vinu, k důkazům o nich a navrhovat důkazy na svoji obhajobu. V uvedeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xěc projednána v jeho přítomnosti.
V odvolání proti prvoinstančnímu správnímu rozhodnutí pak žalobce namítal, že rozhodnutí o vině a trestech není řxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxi v rozsahu 12-ti měsíců, tedy přímo horní hranice zákonného rozpětí, respektive jaké důvody a úvahy správní orgán k těmto konkrétním sankcím vedly. Z uxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle něhož odvolací orgán nezjistil, že by prvostupňový správní orgán porušil ustanovení přestupkového zákona a správního řádu a že měl žalobce příxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx považoval žalovaný za účelovou. Uložené sankce pak považoval žalovaný za dostačující a přezkoumatelné.
Rovněž proti těmto závěrům žalobce v žalobx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxacovní cestu na Ukrajinu. Ten však prý považoval žalovaný za účelový bez bližšího zdůvodnění. Poukázal zároveň na to, že se mu v době od 30. 3. 2009 do 31. 7x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xx x xxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxx č.j.: 507/09/DSH/LP, mělo být považováno za doručené ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo připraveno k vyzvednutí. Vzdor tomu však bylo rozhodnutí žalobci xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxxx xx xx xxxxx xx xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxi podle žalobce svědčí o tom, že prvoinstanční správní orgán považoval jeho omluvu z jednání z důvodu pracovní cesty na Ukrajinu za důvodnou, když fikci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxnění.
Vzhledem k tomu žalobce navrhoval napadené rozhodnutí zrušit a věc žalovanému vrátit k dalšímu řízení.
Žalovaný se vyjádřil k žalobě dopisex xx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xyla podle něho odůvodněna s přihlédnutím k tomu, že se jednalo o vědomé a velice závažné porušení zákona, dále k řidičské nekázni žalobce plynoucí z výpixx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxedl, že v době, kdy psal omluvu z jednání, nařízeného na den 30. 3. 2009, naopak věděl o vyslání na pracovní cestu od 30. 3. 2009, kterou zároveň omlouval svxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xyhnout se postihu za spáchaný přestupek. Rozhodnutí ve věci považoval za věcně správné a přezkoumatelné, a proto navrhoval žalobu zamítnout.
V replxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xotvrzení od lékaře, který stanovil dobu léčení nejméně do 30. 3. 2009. K tomuto dni také stanovil lékařskou kontrolu za účelem posouzení, zda pracovní nxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxt, zda bude dne 30. 3. 2009 uschopněn. Skutečností podle žalobce ovšem zůstává, že byl až do 30. 3. 2009 v pracovní neschopnosti, kdy bezprostředně poté nxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xákladě nichž byla věc projednána v jeho nepřítomnosti. Setrval rovněž na tom, že výše uložené pokuty nebyla řádně odůvodněna. Ve vyjádření k žalobě pak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxvažnosti jednání a důvodnosti uložené sankce a že rozhodně nemíní tolerovat účelové
obstrukce
, jimiž se žalobce snaží vyhnout odpovědnosti za přestuxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxx xxxovaný vědom jeho nepřítomnosti na území České republiky, a to z pohledu doručování rozhodnutí a vyřízení jeho odvolání jako řádného.
Krajský soud přxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále jen „s.ř.s“). Učinil tak bez nařízení jednání dle § 51 odst. 1 s.ř.s., když s tím žalobce výslovně souhlasil a žalovaný se k výzvě o možnosxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xe s rozhodnutím bez nařízení jednání souhlasí. O tom byli účastníci ve výzvě výslovně poučeni. Ostatně ve věci by rozhodl bez nařízení jednání i bez tohox xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx samé (viz ust. § 76 odst. 1 písm. c/ s.ř.s.). Dospěl přitom k následujícím zjištěním a právním závěrům.
Jak plyne za správního spisu, žalobce byl orgáxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxrento, registrační značky 3E3 0030, více jak dvojnásobně překročil maximální povolenou rychlost v obci. Tato věc byla orgány policie postoupena k vyřxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxdenční karty žalobce a samozřejmě s popisem přestupkového děje v oznámení o přestupku. Na základě něho zahájil uvedený prvostupňový správní orgán podxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxí. Dopisem ze dne 4. 2. 2009 se z účasti na něm žalobce omluvil s tím, že je nemocen, což doložil rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti č. A 3602825. Pxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxolán k projednání dané přestupkové věci na den 24. února 2009. Podáním ze dne 19. 2. 2009 se však žalobce z účasti na něm opět omluvil ze zdravotních důvodůx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xd 4. 2. 2009. Příští kontrola jeho zdravotního stavu byla nařízena na den 25. 2. 2009.
V xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxovým podáním ze dne 18. března 2009. Připojil k němu nejen rozhodnutí o své dočasné pracovní neschopnosti (trvající od 16. 3. 2009), podle něhož příští kxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxx xx xxxxx xxhotovený J. K., když druhým z jednatelů této společnosti byl sám žalobce. Poté začal Městský úřad Náchod dotazovat Okresní správu sociálního zabezpečxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx cestě na Ukrajinu dovodil, že je možno projednat danou přestupkovou věc ještě dne 30. března 2009 v 15,00 hodin. Proto žalobce podáním ze dne 19. 3. 2009, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxovat výkon podnikání či zaměstnání, pracovní aktivity apod. a že pokud se k jednání nedostaví, tak že bude věc projednána v jeho nepřítomnosti. Dopisem xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx x. 2009 uschopněn, přičemž zároveň na svoji omluvu připomínal své vyslání na zahraniční pracovní cestu. Ostatně právě v souvislosti s tím je třeba nahlíxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho rozhodnutí), zda se žalobce mohl v souvislosti s ukončením své pracovní neschopnosti dostavit k projednání předmětné přestupkové věci. A protože dxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx věci pak rozhodl rozhodnutím ze dne 7. 4. 2009, č.j.: 507/09/DSH/LP.
Jak je zřejmé ze správního spisu, rozhodnutí Městského úřadu Náchod ze dne 7. 4. 2xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxx x xx x xxxxxxx x x xx xxxxx x správního řádu do jeho vlastních rukou. Svědčí o tom k rozhodnutí připojená doručenka s červeným pruhem. Z ní je totiž patrno, že rozhodnutí bylo žalobcx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxení zásilky písemně vyrozuměn a bylo mu zanecháno poučení o právních důsledcích, které s převzetím nebo nepřevzetím zásilky souvisí. Zásilka byla přixxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xx xxxxxxx xxxyzvedl navíc s poznámkou, že je „mimo“. Městský úřad Náchod pokračoval v doručování rozhodnutí ze dne 7. 4. 2009, č.j.: 507/09/DSH/LP, způsobem, jak uvxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xdresát „mimo“. Tato další doručování rozhodnutí, stejně jako snaha doručit je prostřednictvím Obecního úřadu Dolní Roveň, jsou však již pro posouzenx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxoví, že nebyl-li v případě doručování fyzické osobě (viz § 20 správního řádu) adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným přípustným zxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, aby si uloženou xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xx xxx x x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxrávní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Záxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx znamená pro přezkoumávanou věc? Odpověď je nasnadě. Znamená, že rozhodnutí Městského úřadu Náchod ze dne 7. 4. 2009, č.j.: 507/09/DSH/LP, nabylo právxx xxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx
xxxxx
xxxučení, stanovené v § 24 odst. 1 správního řádu, se považuje uložená zásilka za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, a to bez xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx žalobce skutečně byl v uvedené době mimo území republiky či nikoliv.
Tato skutečnost sice nemusí být nevratná, nicméně adresát takové zásilky pro to xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxnění uloženou písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může za podmínek ustanovení § 41 téhož předpisu požádat o prominutí zmeškání úkonu. O žádosti o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xe žalovaného rozhodnutí však neplyne, že by Městský úřad Náchod o takové žádosti žalobce rozhodoval. Krom toho žalovaný na straně čtvrté žalovaného roxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx konstatovat, že odvolání žalobce ze dne 21. 9. 2009 proti rozhodnutí Městského úřadu Náchod ze dne 7. 4. 2009, č.j.: 507/09/DSH/LP, nebylo řádným opravxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxvního řádu, neboť měl při rozhodování o něm postupovat podle jeho § 92, vztahujícího se na rozhodování o odvoláních opožděných a nepřípustných. Protožx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xe z hlediska svého obsahu zcela jiným rozhodnutím, než které mělo být vydáno.
S ohledem na tuto skutečnost musel krajský soud podle § 76 odst. 1 písm. c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x věc vrátit žalovanému k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 s.ř.s.). V něm bude žalovaný vázán právními názory vyslovenými v tomto rozsudku (viz § 78 odst. 5 s.xxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxti účastníkovi, který úspěch neměl. Náklady žalobce spočívaly v náhradě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxudu, replika k vyjádření žalovaného - § 11 odst. 1 písm. a/ a d/ vyhl. č. 177/1996 Sb.) po 2.100,--Kč (§ 9 odst. 3 písm. f/ ve spojení s § 7 cit. vyhl.) a náhrxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxm 9.200,--Kč. Protože je ale zástupkyně žalobce plátcem daně z přidané hodnoty, jak řádně doložila, byla k uvedené částce podle § 57 odst. 2 s.ř.s. ještx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,--Kč. Náklady řízení je žalovaný povinen zaplatit podle výroku č. II tohoto rozsudku zástupkyni žalobce, neboť je advokátkou ( viz § 64 s.ř.s. a § 149 oxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxvy z jednání ještě neznamená, že by měl být účastník z neúčasti na něm omluven, byť by byla uplatněna včas. Taková omluva totiž musí být také přijata - akcexxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na Ukrajinu přijata nebude. S tímto závěrem se krajský soud plně ztotožňuje, neboť omluva z důvodu byť i neodkladné služební či soukromé záležitosti stxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxssoud.cz). Jinak je běžně přijímán názor, že za náležitou omluvu nepřítomnosti na přestupkovém jednání je lékařsky doložená pracovní neschopnost obxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxěti, že k tomu vedlo tvrzení žalobce o tom, že dne 30. 3. 2009 mu začíná pracovní cesta mimo území republiky. To byl zřejmě ten důvod, proč prvoinstanční spxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xak že věc projednal v jeho nepřítomnosti. Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak vzhledem k okolnostem případu nelze na uvedeném postupu shledávat nic nezxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kterou lze podat z důvodů a za podmínek uvedených v § 102 a násl. s.ř.s. ve lhůtě dvou týdnů po doručení roxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx
xxxxx xxxxx xxmprecht, v. r.
samosoudce
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.