57 A 128/2010 - 56

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
xx x xxxxxxxx x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxh v § 66 odst. 1 správního řádu z roku 2004, nemůže se v řízení o žalobě proti takovému rozhodnutí zabývat ničím jiným, než posouzením otázky, zda zde byl čx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxy senátu JUDr. Zdeňka Pivoňky a soudců Mgr. Miroslavy Kašpírkové a Mgr. Alexandra Krysla, v právní věci žalobce T.G., a.s., IČ 45349088, se sídlem Plzeňx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxského kraje, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25.10.2010, č.j. DSH/14309/10, ve znění rozhodnutí žalovanéhx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 9.3.2011, č.j. DSH/3025/11, a usnesení
Magistrátu města Plzně ze dne 5.8.2010, č.j. MMP/131695/10, se zrušují
a věc se vrací k dalšímu řízení žalxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xukám Mgr.
Lukáše Hegnera, advokáta.
Odůvodnění
Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 25.10.2010, č.j. DSH/14309/10 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 8.8.2010, č.j. MMP/131695/10 (dále jen „prvoinstanční rozhodnutí“), a toto rozhodnutí bylo potvrzeno. Rozhodnutím ze dne 9.3.2011, č.j. DSH/3025/xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx x) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zastaveno řízení o provedení registrace vozidla podle § 6 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel nx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxačovat v řízení.
Žalobce žalobu odůvodnil tím, že žalovaný ve výroku napadeného rozhodnutí konstatoval, že podle § 90 odst. 5 správního řádu zamítá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxě konstatoval ve výroku napadeného rozhodnutí žalovaný, ale xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jej změnil, a to v označení právní normy, podle níž bylo řízení zastaveno. Nadto je nutno konstatovat, že § 6 zákon o podmínkách provozu není procesní noxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxdíž i nepřezkoumatelné. Žalobce dále namítal, že napadené rozhodnutí neobsahuje označení žádné konkrétní právní normy, podle níž byl žalobce povinex xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxlobce je přesvědčen, že žádná taková právní norma ani neexistuje a prvoinstanční orgán požadoval po žalobci v správního řízení splnění povinnosti (doxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxx x xxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxod. Žalobce konstatoval, že doložil veškeré zákonem požadované doklady, a to i za předpokladu, že by správní soud dospěl k závěru, že předmětný úkon žalxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x x xxxxx 5 citovaného zákona. Je proto přesvědčen, že nejsou splněny podmínky pro zastavení řízení podle § 66 odst. l písm. c) správního řádu v dané věci. Žalobxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxkona o odpadech aplikována. Žalobce je od počátku řízení přesvědčen, že na správu poplatku podle § 37e zákona o odpadech je nutné aplikovat zákon č. 337xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxové povinnosti, přičemž sankci zastavením řízení při nesplnění daňové povinnosti na rozdíl od jiných procesní předpisů neobsahuje. Žalobce konstatxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxinnost) na rozdíl od poplatků správních jako poplatků za řízení, jejichž úhrada je skutečně podmínkou provedení správního řízení. Přitom § 37e zákonx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxávního předpisu sankce zastavením předmětného řízení při prodlení s úhradou této daňové povinnosti nevyplývá. Žalobce je tudíž přesvědčen, že úhradx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxh o tom, jaké právní normy mají být vdaném řízení aplikovány, vycházel žalovaný zjevně z chybné premisy o tom, že pojmy „poplatek“ a „správní poplatek“ jxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xx
xxxxxxx4 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxon o správě daní a poplatků. Přitom legální výklad pojmu „správní poplatek“ podává ustanovení § 2 odst. l zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcícxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxků je zjevně neústavní aplikací
per analogiam
legi a žalovaný tímto porušil ústavně garantovaná práva žalobce, konkrétně čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 oxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxrávního řádu, nikoliv podle § 66 odst. l písm. c) správního řádu. Žalobce dále namítal, že žalovaný nesprávně zaměňuje pojmy „zákonná povinnost“ a „poxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx podmínky jsou zde vymezeny taxativně. Pokud tedy doklad o úhradě poplatku podle § 37e zákona o odpadech není v § 6 odst. 5 zákona o podmínkách provozu uvedxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xx xxévolnému rozšíření podmínek řízení nad rámec zákona, což žalovaný v daném řízení fakticky učinil. Nepředložení předmětného dokladu proto nelze po prxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xalovaného o tom, že úhrada poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků je upravena v ustanovení § 37e zákona o dopaxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxmínek řízení. Žalobce dále k obsahu odůvodnění napadeného rozhodnutí konstatoval, že v průběhu celého řízení nebyl žalobci vyměřen poplatek ve výši 5xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xonstrukce žalovaného je uvedena na straně 6 napadeného rozhodnutí, kde žalovaný konstatoval: „Zmíněná žádost byla podána jako žádost o registraci voxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxložená žádost byla fakticky žádostí o registraci vozidla ve smyslu § 6 zákona o podmínkách provozu, nebo žádostí o zápis změn údajů ve smyslu § 11 citovxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxávního řádu, jak ji i v předmětné části odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaný vymezil. Konečně je i v hrubém rozporu se závěrem žalovaného obsaženxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxgistru silničních vozidel“, a žádost žalobce měla být správními orgány od počátku považována za žádost o zápis změn údajů v registru vozidel ve smyslu § xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxčité závěry lze shledat v absolutně protichůdných závěrech žalovaného na straně 6 napadeného rozhodnutí, kde žalovaný uzavřel: „K námitce, kdy odvolxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx straně 7 téhož rozhodnutí, kde žalovaný sám uzavřel: „...zákon č. 634/2004 Sb. obsahuje speciální sankce za neuhrazení poplatku“. Konečně za absoluxxx
xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.z důvodu fúze uvedených společností nastala u tohoto vozidla pouze změna údajů zapisovaných v registru silničních vozidel“, přičemž zápis změn údajx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x xxxxž zákona. Podle právního názoru žalobce nezakládá zápis změn údajů do registru vozidel ve smyslu § 11 citovaného zákona poplatkovou povinnosti podle § xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xavázal tak, že: „Vozidlo je v této fázi vedeno v registru silničních vozidel se statutem „v převodu", ale ještě není registrováno na konkrétního provozxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxdla z registru silničních vozidel a vozidlo se tudíž nemůže nacházet ve statutu „v převodu“. Oba citované závěry vedle sebe nemohou zjevně obstát. Žaloxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx
xx dni následujícímu zápis fúze do obchodního rejstříku a předmětný úkon žalobce je fakticky jen žádostí o provedení deklaratorního zápisu změn údajů zaxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxona o dopadech.
Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Ve vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že napadené rozhodnutí bylo žalovaným fakticky potvrzeno, xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xádu“). Z uvedených důvodů nemůže žalovaný připustit, že prvoinstanční rozhodnutí změnil, i když je možno souhlasit s tím, že ustanovení § 6 zákona nevxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxdené žádosti řešena, přičemž z napadeného rozhodnutí nevyplývá jakákoliv změna prvoinstančního rozhodnutí. Žalovaný konstatoval, že přes právě řexxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxovena ustanovením § 37e zákona o odpadech, přičemž zákon o odpadech je specielním zákonem. Ustanovení § 37e) určuje jasně pro daný případ postup i povixxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xměněn zákon o odpadu, na podporu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x protiústavní, souhlasí s prvoinstančním orgánem v jeho postupu, jelikož prvoinstanční orgán postupoval ve věci v souladu s příslušnou a odpovídajícx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxt, že se plně uplatní zásada vyjádřená v § 2 odst. 1 správního řádu, totiž že správní orgán postupuje v souladu se zákony (zde konkrétně v souladu se zákonxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxm. c) správního řádu v případě, že nedošlo u podané žádosti k jejímu doložení dokladem o zaplacení poplatku, řízení usnesením zastavil, přičemž byl žaxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxplatku nepředložil či odmítal doložit. Proto také považuje konání prvoinstančního orgánu za odpovídající a provedené v souladu s právními předpisy. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxa a prvoinstanční orgán ani nemohl jiným způsobem postupovat. Zákon o odpadech jasně svoji pravomoc týkající se poplatků na podporu sběru, zpracováníx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxného poplatku žádným způsobem zmiňován. Žalovaný dále konstatoval, že zákon o správních poplatcích je zákonem s názvem „o správních poplatcích“ a sloxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány samosprávných celků a právnických osob, pokud vykonxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxx zákona o odpadech se mimo jiné jednoznačně uvádí, že žadatel o registraci použitého vybraného vozidla do registru silničních vozidel podle zvláštníhx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx týkající se možnosti zastavení řízení buď podle § 66 odst. 1 písm. d) správního řádu nebo podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu (resp. § 6 zákona), uxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxní § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, a to z důvodu, že žalobce jako žadatel neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračovat v řízení. Tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxoží doklad o zaplacení zmíněného poplatku podle zákona o odpadech, ale ten takto neučinil. Žalovaný dále uvedl, že z ustanovení § 37e zákona o odpadech, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxzidla z jednoho xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxánem prokázán způsob podáni žádosti, jestli podle § 6 nebo dle § 11 zákona, tzn. zda šlo o registraci či zápis změn v registru. Prvoinstanční orgán spráxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxatele z jedné společnosti na druhou. Ustanovení § 6 a posléze i § 7 zákona mimo jiné uvádí, že každý, kdo hodlá provozovat na území ČR silniční motorové vxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxvá z ustanovení § 20 odst. 3 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, v případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla hodlá vozidlo přeregistrxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxračního místa, kde je jeho vozidlo registrováno. Nový vlastník nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla žádá poté o zaregistrování txxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxní. Jedná se tedy v tomto případě skutečně o registraci vozidla, nikoliv o změnu v registru vozidel. Zákon, či zmíněná vyhláška, řeší pouze technické či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxdle zákona žalobce za nového vlastníka a provozovatele vozidla, který je povinen toto vozidlo na sebe zaregistrovat v souladu s ustanovením § 6 zákonax x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xastavení řízení není možno považovat za sankci, neboť tento akt jednoznačně vyplývá podle ustanovení § 66 správního řádu z konkrétní situace, kdy nedxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxích poplatcích obsahuje speciální sankci za neuhrazení poplatku, měl žalovaný na mysli ustanovení § 10 týkající se dohledu územních finančních orgánx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxe, že podle § 6 zákona je stanovena poplatková povinnost a podle § 11 zákona nikoliv, je možno jen souhlasit. Žalovaný dále uvedl, že v rámci zaregistrováxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údaj o novém provozovateli, což odpovídá změně v registru vozidel, kterou původní provozovatel či vlastník avizuje údaje o budoucím provozovateli či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxi vozidla k jeho provozu na pozemních komunikacích. Na případ, kdy fúzí přechází jedna společnost na druhou, není v případě předmětného vozidla zákonex xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxci přeměny obchodní společnosti došlo ke změně, kterou provozovatel vozidla nahlásil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a kterou správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nového provozovatele či vlastníka. Žalovaný zopakoval, že podaná žádost byla správně vyhodnocena k vyřízení podle § 6 zákona, tedy jako žádost o regisxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxidla řešena zákonem o správních poplatcích. Vzhledem k tomu, že zmíněné vozidlo dále podléhá povinnosti úhrady poplatku podle § 37e zákona o odpadech, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x x00 Kč.
Při jednání účastníci setrvali na svých dosavadních tvrzeních.
Žalobce namítl, že napadené rozhodnutí neshledává správným ani ve znění opxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xvádí § 66 odst. 1 správního řádu, aniž specifikuje písmeno tohoto ustanovení. Je přitom zjevné, že § 66 odst. 1 správního řádu obsahuje několik skutkoxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxtí a není opravou zřejmých nesprávností ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu.
Žalovaný uvedl, že žalobci je důvod, proč byla věc zamítnuxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxzidla požadovat poplatek za sběr autovraků. Žalovaný konstatoval, že připouští, že tato povinnost není obsažena v zákoně o podmínkách provozu z roku 2xxxx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxitost řeší v § 37e odst. 1. Podle správního řádu je povinností správního orgánu při vydání rozhodnutí řídit se právními předpisy a věc tedy nemůžeme zužoxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxel o přeregistraci vozidla a hradí se v okamžiku první přeregistrace vozidla. Tzn. poplatek se platí ve fázi správního řízení o věci samé. Pokud by byla axxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxdech. Žalobce by potom vlastně vůbec nemusel poplatek hradit, neboť zákon uvádí, že se hradí při přeregistraci vozidla, která by již proběhla. Žalovanx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx tato forma není rozhodující, žádosti nebylo vyhověno. Ať už se jednalo o zastavení řízení, nebo by se mělo jednat o zamítnutí žádosti, výsledek by byl stxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xe vztahu k přeregistraci vozidla povinnost uhradit předmětný poplatek u některých druhů vozidel a budoucí vlastník vozidla si musí být této povinnostx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Zároveň zákon o odpadech říká, že poplatek se platí při první přeregistraci vozidla, tzn. v momentě probíhajícího správního řízení. Bylo proto povinnxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxní její žádosti by již nebyla v postavení žadatele o přeregistraci.
x xxxxxxx x x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxí správního orgánu, a napadené rozhodnutí přezkoumal v mezích žalobních bodů uplatněných v žalobě.
Předně je nutné konstatovat, že podle § 75 odst. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx. c) správního řádu, přičemž jím došlo k zastavení správního řízení. Žalovaný se s tímto výrokem ztotožnil. Má-li soud přezkoumat zákonnost tohoto výxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxho řádu. Tento postup je výrazem zásady subsidiarity soudní ochrany zakotvené již v ustanovení § 5 s.ř.s. Podle tohoto ustanovení nestanoví-li tento xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xe zvláštní zákon. Soud se tudíž může zabývat toliko přezkumem těch výroků, které se staly součástí správních rozhodnutí a vůči nimž byly vyčerpány všecxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxudním řízení vůbec zabývat. Na tomto místě je nezbytné poznamenat, že není správné tvrzení žalovaného učiněné při soudním jednání o tom, že dojde- li k zxxxxxxxx xxxxxxx xx xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxní vůbec možné v řízení pokračovat a dospět k rozhodnutí o věci samé. Naproti tomu rozhodnutí o zamítnutí žádosti je negativním rozhodnutím o věci samé.
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxhodnuto. Stejně tak soud nemohl přezkoumat k těmto námitkám žalovaným zaujaté závěry, neboť tyto nijakým způsobem neskýtají oporu výroku správních oxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxedení řešení otázky, která je předmětem řízení a právní ustanovení, podle kterého bylo rozhodováno. Prvoinstanční orgán ve výroku prvoinstančního rxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xstanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Žalovaný ve výroku napadeného rozhodnutí jasným způsobem uvedl, že odvolání žalobce zamítá a prvoinstxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx-li žalovaný ve výroku napadeného rozhodnutí, že prvoinstančním rozhodnutím bylo správní řízení zastaveno podle § 6 správního řádu, konstatoval obxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxsením napravil, když ustanovení § 6 nahradil ustanovením § 66, avšak z této skutečnosti rozhodně nevyplývá, že by napadeným rozhodnutím došlo k jakékoxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxvodnění napadeného rozhodnutí nevyplývá, že by žalovaný zaměnil důvod zastavení správního řízení za jiný. Soud proto nepovažuje důvodnými námitky žxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxí, jestliže žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání pokračování v řízení.
Z předmětného ustanovení vyplývá, že řízexx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxtě neodstranil a podstatná vada žádosti brání pokračování řízení.
Prvoinstanční orgán se v odůvodnění prvoinstančního rozhodnutí v podstatě vůbex xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xo registru silničních vozidel, neuvedl ani, proč neuhrazení poplatku podle § 37e zákona o odpadech brání pokračování řízení, tj. proč není vůbec možnx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx
xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx
ximo jiné změněn zákon o odpadech. Ustanovení § 37e tohoto zákona nově nařizuje
povinnost žadateli o registraci nebo první přeregistraci použitého vyxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo přeregistraci tohoto vozidla. Podle názoru správního orgánu
se v souladu s názorem Ministerstva financí na toto řízení podle § 82 odst. 1 zákona o
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x x xxx
xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxtku za komunální odpad
podřazuje režimu zákona upravujícího správu daní, lze vyvodit záměr zákonodárce, ponechat
uložení peněžního plnění v tomto xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx
procesní dělenou správu, kdy postup při ukládání peněžitého plnění se řídí jiným procesním
předpisem než zákonem o správě daní a poplatků a až při plaxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xeho zaplacení) provádí jeden orgán, i když podle různých
procesních režimů. Z popisu předmětného poplatku a vycházeje z obsahu § 37e zákona o
odpadecxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x
xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z toho vyplývá, že úvaha
o aplikaci procesu vymáhání podle ZSDP je bezpředmětná, neboť zákon o správních
poplatcích obsahuje speciální sankci za včxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x
usnesení o zastavení řízení není sankcí, xxx xxxxx
xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x
xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx potřebnými podklady. K doložení
těchto podkladů byl přitom odvolatel vyzván dvakrát, a to dne 22.6.2010 a dne 9.7.2010,
přičemž odvolatel pokaždé nx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxstančního orgánu za odpovídající a provedené v souladu s právními předpisy. Na
námitku odvolatele, že doklad o uhrazení poplatku není vymezen jako
obxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxní vyjmenován jako zákonná podmínka pro
provedení registrace vozidla, odvolací orgán uvádí, že zákon č. 185/2001 Sb., který je
specielním zákonem, x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxdnoho
provozovatele na druhého provozovatele. Na poplatek v případě zápisu vozidla do registru
vozidel, na něž se vztahuje ustanovení § 37e zákona xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxon. K námitce, kde odvolatel aplikuje na poplatek dle ust. § 37e
zákona č. 185/2001 Sb., procesní úpravu zákona o správě daní a poplatků (ZSDP), a sice tox
xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxo poznamenat, že tato úvaha je
bezpředmětná vzhledem k tomu, že zákon č. 634/2004 Sb., obsahuje speciální sankci za
neuhrazení poplatku
“. Žalovaný dxxx xxxxxx xx x
x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x
xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xutovraků bylo podmínkou provedení zápisu změn v registru vozidel, odvolací orgán uvádí, že
podmínky registrace vozidla jsou stanoveny v § 6 zákona a pxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
xxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxh bylo podstatnou vadou žádosti, která by bránila pokračování v řízení o žádosti.
Podle § 45 odst. 1 správního řádu musí mít žádost náležitosti uvedexx x x xx xxxxx x x xxxx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxní vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonex xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž jx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx
xxxxx x x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxzovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u pxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxlendářním roce.
V ustanovení § 6 odst. 4 zákona o podmínkách provozu je uvedeno, že přihláška k registraci silničního motorového vozidla a přípojnéhx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx typ silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, obchodní označení, číslo technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xozidla a přípojného vozidla podle § 4 odst. 4 písm. a), c) údaje o provozovateli silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, není-li vlastník sxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xybavena podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství záznamovým zařízením, též žádost o vydání paměťové karty vozidla.
Ze žádného zx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxního motorového vozidla a přípojného vozidla, bylo zaplacení poplatku podle § 37e zákona o odpadech. Tato skutečnost nevyplývá ani z tiskopisu přihlxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxd o zaplacení poplatku podle § 37e zákona o odpadech není zmíněn ani v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o podmínkách provozu, které stanoví, které doklady je nxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel přiložit k vyplněnému tiskopisu přihlášky.
Zbývá se tudíž zabývat tím, zda alespoň z ustanxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxí poplatku podle § 37e zákona o odpadech.
Podle § 37e odst. 1 zákona o odpadech je žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru sixxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxžití a odstranění vybraných autovraků, a současně, že se tento xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xsvobozen od placení tohoto poplatku, v odst. 3 téhož ustanovení, jaká je výše poplatku, v odstavci 4 pak, jakým způsobem se prokazuje stupeň plnění přísxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xx xx xegistru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějíxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.
Z citovaného ustanovení vyplývá, kde se poplatek platí a jaký doklad je příslušný správní orgán žadatexx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxx xx xxplatky převádějí.
Je nezbytné uzavřít, že z ustanovení § 37e zákona o odpadech nevyplývá, že povinnou náležitostí přihlášky k registraci silničníhx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zaplacení tohoto poplatku k přihlášce k registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla.
Správní orgány tudíž nebyly oprávněny řízxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx x xxmu, že žaloba byla důvodná, soud napadené rozhodnutí zrušil pro nezákonnost (§ 78 odst. 1 s.ř.s.). Nezákonností trpí i prvoinstanční rozhodnutí, a prxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxmu k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 s.ř.s.). Správní orgán je v dalším řízení vázán právním názorem, který soud vyslovil ve zrušujícím rozsudku (§ 78 odst. x xxxxxxxx
xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení spočívají v zaplaceném soudním poplatku ve výši 2.000 Kč a v odměně advokáta za 3 úkony právní služby, a to za jeden úkon právní služby podle § 11 odsxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxst. 1 písm. písm. g) vyhl.č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, když se advokát zúčastnil soudního jednání konaného dne 30.11.2011. Podle § 9 odst. 3 písxx xx x x x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx0 Kč. Přiznaná náhrada odměny za právní služby celkem činí 6.300 Kč. Podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu má advokát za jeden úkon právní služby nárok na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxují se náklady řízení o částku odpovídající této dani. Částka daně z přidané hodnoty činí 1.440 Kč, náklady řízení tedy včetně DPH činí částku ve výši 10.xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x x xxx xxxxx x xxxxxx xx/1963 Sb. ve spojení s § 64 s.ř.s.
Poučení:
Proti tomuto rozsudku lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost u Nejvyššího správního soxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx x 102, § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).
V Plzni dne 30. listopadu 2011
JUDr. Zdeněk Pivoňka
předseda senátu
Zpět na text

Související dokumenty


Předpisy ČR