10 A 129/2012 - 33

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Judikatura (10)
xx x xxxxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxánkové a soudců JUDr. Ing. Viery Horčicové a Mgr. Jana Kašpara v právní věci žalobkyně: M.B., zast. JUDr. Milanem Trlicou, advokátem, se sídlem Horní náxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxého ze dne 8.6.2012, č.j. MSMT-21596/2012-23,
takto:
I. Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 8.6.2012, č.j.
MSMT-215xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx
do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce
žalobkyně JUDr. Milana Trlici, advokáta.
Odůvodnění:
Žalobkyně se podanou žxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xtředním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, posouzena její žádost o přezkoumání výsledku dxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxl.
Žalobkyně v žalobě uvádí, že vykonala v jarním termínu roku 2012 poslední opravný pokus v části didaktický test z anglického jazyka - základní úrovexx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxulý školní rok. Po konzultaci výsledku didaktického testu s vyučující anglického jazyka, lektorkou Z.S., požádala žalovaného o přezkoumání svých odxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx z takzvané otevřené úlohy třetí části, pro kterou dle samotného Klíče "není hodnocena gramatická správnost a pravopis, pokud chyby nebrání porozuměnx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žalobkyně a ostatní zkoušení studenti v této části vyslechli zvukový záznam nahrávky turistické průvodkyně a měli do testu napsat slyšené, a to ta sloxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxrglum“, který je správný dle Klíče. Podle názoru žalobkyně jsou ale správné všechny tyto shora uvedené odpovědi. Je-li zkouška založena na slyšeném slxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxle uvedla, že při otevřené komunikaci jsou případná nedorozumění napravována přímo na místě, ale při jednostranném adresném projevu je vždy a ve všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx vykládacích pravidel právních úkonů, podle kterého je rozhodující význam, který by úkonu učiněnému navenek zpravidla přikládala osoba, v postavení xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxazení Klíče správných řešení, který je pouhým manuálem, úvahou hodnotitele. V tomto případě úvahou lektora angličtiny ustanoveného Ministerstvem. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxrmínu roku 2012, a to v části třetí, k otázce č. 14, (nechť předloží žalovaný) a Testový sešit a Klíč správních řešení CERMATU k poslechové části didakticxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxovaný v odůvodnění rozhodnutí k její žádosti o přezkum dle ustanovení § 82 odst. 3 školského zákona, pouze uvedl, že předmětem přezkoumání výsledků hodxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxru, že ust. § 82 odstavec 3 školského zákona zcela jednoznačně hovoří o přezkoumání výsledku zkoušky, a jestliže ministerstvo dospělo k závěru, že hodnxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xe skutečnosti neprovedlo.
Žalobkyně nesouhlasí rovněž s výkladem žalovaného, že předmětné vyrozumění nemá povahu aktu, kterým se přiznávají konkrxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyrozumění ze dne 8.6.2012 je správním rozhodnutím vydané správním orgánem. Na rozhodování v této věci se sice nevztahuje správní řád, ale to nic neměnx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx něhož rozhodnutí orgánu veřejné školy, (v tomto judikovaném případě orgánu vysoké školy), je rozhodováním o právech a povinnostech studenta a jako taxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xkoušky - to přísluší pouze zkušební komisi - nýbrž má právo na "řádný proces zkoušky". Zákon o vysokých školách s možností přezkoumání výsledku zkoušky xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxedku
maturitní zkoušky. Pokud by pro přezkoumání výsledku maturitní zkoušky měly platit jako jedině správné pouze odpovědi obsažené v Klíči, pak by úxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxvanému k dalšímu řízení a přiznal žalobkyni náhradu nákladů řízení.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě především uvedl, že žaloba by měla být odmítnuta, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxcí do veřejných subjektivních práv žalobkyně, což dovozuje v prvé řadě z toho, že se na přezkum dle § 82 odst. 3 školského zákona nevztahuje správní řád, x x xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxkazovala žalobkyně pouze uvedl, že o „takový případ v souzené věci nejde“. Žalovaný absenci zásahu ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., dovodil z toho, že „Způxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci čj. 7 As 55/2007-71, čj. 6 As 28/2011-63, a rozhodnutí čj. 4 As 16/2011, podle kterého vyrozumění dle § 9x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxl, že validační komise rozhodla, že u dvou otázek bude oproti původnímu záměru uznána více než jedna správná odpověď, nicméně u otázky č. 14, na kterou žaxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že pro účely realizace a organizace společné části maturitní zkoušky zřídil žalovaný příspěvkovou organizaci Centrum pro zjišťování výsledků vzděxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxmítnuta, zamítl.
Městský soud v Praze žalobou napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo přezkoumal v rozsahu uplatněných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxodl ve smyslu ust. § 76 odst.1 s.ř.s. bez jednání, neboť rozhodnutí žalovaného zrušil pro vady řízení.
Ze správního spisu vyplývají následující skutxxxxxxxx
x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxst z anglického jazyka - základní
úroveň a dosáhla výsledku 40 bodů, což znamená, že jí chybí jediný bod, aby mohla
kvalifikovaně pracovat ve zdravotnxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
„o přezkoumání mých odpovědi“, zejména odpovědí 13 a 14. Další argumentace je uvedena
v příloze, kterou žalobkyně učinila součástí své žádosti o přezxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xřípadě žalobkyně „je u její odpovědi č. 13 gramatická
chyba (základní číslovka místo řadové, porozumění nebrání) a u odpovědi 14 je to špatně
napsané xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xx
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx v poslechu
jednou hláskováno. Žalobkyně žádá o zvážení „zda je v tomto případě nutno strhávat za tuto
odpověď celé dva body. Jedná se o jeden bod, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxjícímu bodu z anglického jazyka nebude moci vykonávat
povolání ve zdravotnictví, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přezkoumání výsledku dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu. Předmětem přezkoumání výsledků hodnocení zxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žáka spadajících z časového hlediska do doby od digitalizace záznamového archu žáka do vygenerování výsledku didaktického testu pro daného žáka. MŠMx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxstech. Vyrozumění nemá povahu aktu, kterým se přiznávají konkrétní práva nebo ukládají povinnosti. Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků didxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxělávání (CZVV). CZVV zpřístupnilo MŠMT podklady k posouzení předmětné žádosti, a to protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, proxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxcování dat a aplikace klíče správného řešení dospělo k závěru, že hodnocení bylo správné. V procesu tvorby zadání, zpracování dokumentů a výpočtu výslxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxe také o tom, že v návaznosti na vyhodnocení testů proběhla validace všech zadání a klíčů správných řešení vycházející z podrobné položkové analýzy a koxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s.ř.s.“), osobou k tomu oprávněnou (§ 65 odst. 1 s.ř.s.). Žaloba je přípustná (zejména § 65, § 68 a § xx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx
xokud jde o otázku přezkumu napadeného rozhodnutí, která se promítá v otázce samotné přípustnosti žaloby, tu je třeba odlišit přezkum klasifikace zkouxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxnta (žáka) by takto izolovaně vzato soudnímu přezkumu nemohla podléhat, naplnění řádného výkonu státní správy, spočívající v kontrole dodržení pravxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxn mimo jiné vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxedků závěrečné a maturitní zkoušky. Podmínky přezkumu a jeho rozsah jsou upraveny v § 82 školského zákona.
Podle § 82 odst. 3 školského zákona: „Každý, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxx xxx xx xyl oznámen výsledek zkoušek nebo kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky, o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x posuzované věci tedy žalobkyně konala státní maturitní zkoušku, v jejímž rámci absolvovala také písemnou část maturitní zkoušky z předmětu Anglický xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxhodiskem pro posouzení otázky přezkumu rozhodnutí žalovaného (rozhodujícího podle § 82 odst. 3 školského zákona) ve správním soudnictví je pro zdejšx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákon, popř. které jsou stanoveny v souladu s pravidly vyplývajícími ze zákona, a že dodržení těchto podmínek bude možno zpětně přezkoumat. Součástí zxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxšky.
Školský zákon tedy s uskutečněním zkoušky, jejíž součástí je i hodnocení, spojuje veřejné subjektivní právo studenta (zkoušeného) na to, aby zxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Tato pravidla vyplývají z § 77 a násl. školského zákona a na základě § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx2-23. Ohledně aplikace těchto pravidel není mezi žalobkyní a žalovaným sporu.
Kromě toho školský zákon zakládá veřejné subjektivní právo studenta (xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxé mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky, bylo zpětně řádným procesním postupem přezkoumáno. Toto právo je studentovi (zkoušenému) garaxxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx soudu rozhodováním o veřejných subjektivních právech žalobkyně (zkoušené žačky) na řádný průběh zkoušky včetně jejího hodnocení – tedy včetně jejíhx xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxo na to, aby se žalovaný (coby orgán státní správy vykonávající v daném případě působnost přezkoumávajícího orgánu podle § 82 odst. 3 školského zákonax xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že žalovaný pouze sděluje výsledek zkoušky. Výsledek zkoušky byl žalobkyni sdělen, nebo-li oznámen, před podáním žádosti dle § 82 odst. 3 školského xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx“. V tomto rozsahu měla tedy žalobkyně veřejné subjektivní právo na řádný výkon xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxx xxxxxx
xx nepochybné, že součástí ochrany poskytované správním soudnictvím nemůže být přezkum vědomostí, znalostí a schopností studenta při vykonávání matuxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxávně“. Soudní ochrana tedy nespočívá v postupu, v rámci něhož by soud určoval, jak měl být výkon studenta u zkoušky hodnocen. Student (zkoušený) nemá prxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxudentem (zkoušeným) u zkoušky náleží pouze hodnotiteli a nikoli soudům; je tomu tak mimo jiné proto, že hlediska odborná mohou převažovat nad hledisky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx x xx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxnocení u státních zkoušek na vysokých školách.
Názor žalovaného o absenci rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s.ř.s., odvíjejícím se od skutečnosti, žx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xozhodující pro posouzení, zda-li se jedná o rozhodnutí zasahující do veřejných subjektivních práv je pouze materiální hledisko resp. charakter rozhxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x
Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání
nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti
.“, vyplývá, že slovo „vyrozumxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxu daného rozhodnutí z hlediska materiálního. Naopak, že se nejedná o formální sdělení výsledku, již jednou žákovi oznámenému, vyplývá z první věty tohxxx xxxxxxxxxx x x
xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx písemně požádat
ministerstvo do 5 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušek nebo kdy mu bylo
oznámeno rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky, o přezkxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx
xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxu musí být přezkum zákonnosti těch postupů, které lze podřadit pod výkon státní správy, navazující na podání žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku mxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxí orgán v rámci přezkoumávání průběhu a výsledků maturitní zkoušky přezkum skutečně smysluplně uskutečnil, jak a z jakých konkrétních důvodů nahlíží xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxádá § 82 odst. 3 školského zákona. Je tomu tak proto, že student (zkoušený) má právo na „řádný proces hodnocení“, který mimo jiné garantuje rovnou ochranx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xxedeném rozsahu je tedy úkolem soudu napadené rozhodnutí žalovaného v řízení podle § 65 a násl. s.ř.s. přezkoumat.
Žaloba je důvodná.
xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxm podle § 2 až 8 správního řádu. Podle § 177 odst. 1 správního řádu se v takovém případě použijí zásady podle § 2 až 8 správního řádu. Nadto je třeba v takovxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxa ohledně náležitostí a obsahové stránky rozhodnutí správního orgánu. Tato pravidla se nutně použijí na základě § 180 odst. 1 správního řádu, podle něxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxní tak, že správní orgány vydávají rozhodnutí, aniž by tyto předpisy řízení v celém rozsahu upravovaly (což je případ rozhodování žalovaného podle § 82 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xplikovatelnými i pravidla vyplývající z § 68 správního řádu ohledně náležitostí rozhodnutí a pravidla podle § 50 a násl. správního řádu ohledně podkxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxkyně, musí jeho rozhodnutí obsahovat mimo jiné řádné odůvodnění – a sice především odůvodnění přezkoumatelné.
Požadavky vztahující se na odůvodněnx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xovinnostech žáků vystupuje v pozici orgánu veřejné správy. Nejvyšším správním soudem bylo mnohokrát v případech rozhodování podle vysokoškolského xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xřezkum prvostupňového rozhodnutí, např. v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 29.8.2007, čj. 8 As 26/2006-71, rozhodnutí ze dne 5.9.2008 čjx x xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx x
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxké školy v
řízení o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (§ 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách) musí být odůvodněno. V odůvoxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxx xakovou povinnost má, dle citovaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu i rektor či děkan při rozhodování o nepřijetí ke studiu, a tato povinnost se xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxtelná i na přezkum dle ust. § 82 odst.3 školského zákona, neboť vychází z předpokladu, že pokud zákon umožňuje žádat o přezkoumání rozhodnutí ( v rozhodxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx studiu nebo ukončení studia (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) rovněž zapovídá, shodně jako je tomu u školského zákona, použití správního řádxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xatáž ochrana práv jako v případě rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu nebo v případě ukončení studia. V případě maturitou neukončeného středoškolxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxkona lze v plné míře vztáhnout i na náležitosti rozhodnutí ministerstva o žádosti žáka dle § 82 odst. 3 školského zákona. Nejvyšší správní soud v tomto roxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx
xxxxxx
xxxxxxxxx x
xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xává i právo
namítat konkrétní skutečnosti. Uvádí - li uchazeč konkrétní důvody, proč má za to, že
rozhodnutí děkana je v rozporu se zákonem, vnitřními xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx x xx xxxxx x x xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxtál zákonu, který stanoví povinnost změnit rozhodnutí, jež je s těmito
podmínkami v rozporu. Pokud by rozhodnutí o opravném prostředku ve správním říxxxx
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa, postrádal by tento opravný
prostředek svůj smysl. Z povahy věci lze proto dovodit, že náležitosti rozhodnutí podle
odstavce pátého se netýkají poxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xd
menšího k většímu (a minore ad maius): poskytuje – li norma oprávnění spojené s menším
rámcem svého opodstatnění, tím víc jej poskytuje při existencx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxx
xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nejvyšší článek vzdělávací soustavy umožňují přístup
k vysokoškolskému vzdělání v souladu s demokratickými principy. Mezi demokratické principy
xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxcházení jako esenciální zásady
materiálního právního státu), jistě patří i fundamentální zásady správního řízení jako nutnost
zohlednit při rozhxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx xxx xxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
přičemž tyto zásady nacházejí svůj výraz právě v odůvodnění rozhodnutí. Podmínky přijímání
na vysoké školy musí být proto určeny předem a musí vychxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxxxxx x vysokoškolskému vzdělání především v souladu s principem
transparentnosti, k terý v širším smyslu vyjadřuje, že postupy při rozhodování jsou
srozxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxvců, dostupné veřejnosti. Rozhodnutí o
(ne)přijetí ke studiu nemůže být v demokratickém státě otázkou libovůle, nýbrž věcí, vyžadující
objektivixxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx
xxxxxxxx xxxx xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxjné správy, je z povahy
věci nutné, aby bylo možno ze správního spisu usoudit na to, z čeho správní orgán vycházel a
jakými skutkovými a právními úvahamx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxmž Nejvyšší správní soud dospěl v rozsudku ze dne 26. 11. 2009, č. j. 5 As 86/2008 - 52, kdy se zabýval možností použití obecných předpisů o správním řízení xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx
xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxx xxxxxx xx xxxhodování o právech a povinnostech studenta. Vzhledem ke znění § 68
odst. 1 zákona o vysokých školách nelze bez dalšího postupovat podle § 105 téhož zákoxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Takto to zákonodárce určitě nezamýšlel,
protože pak by § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách neměl smysl. Ústavní soud ve svém
rozhodnutí Pl. ÚS 21/04 xx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx státní moc
lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (čl. 2 odst. 3 Ústavy,
čl. 2 odst. 2 Listiny) a také rozpor s čl. 36 odxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x
xxxxx xxrávního řízení, pak toliko za omezujících podmínek – pouze v omezeném rámci za
účelem vyplňování mezer procesní úpravy a dále pouze ve prospěch ochranx xxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytvořit procesní úpravu správního řízení v celé její
úplnosti.“
Z toho Nejvyšší správní soud dovodil, že „
(v)e smyslu výše uvedeného nelze bez
dalšxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx
xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxtuty správního řádu,
tak jak se domnívá stěžovatel. Na druhou stranu však nelze zcela akceptovat názor krajského
soudu, který aplikaci ustanovení sxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx
xxzení. Nejvyšší správní soud má tak zato, že správní řád, respektive základní zásady
správního řízení lze aplikovat pouze výjimečně za účelem vyplňovxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxumání svých odpovědí a vznesla námitky týkající se porušení pravidel stanovených v Klíči ve vztahu k vyhodnocení konkrétních otázek (č. 13 a 14). Žalovxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxány více než jedna správná odpověď, na rozdíl od pravidel stanovených pro konání testů. Požadavek žalobkyně se proto jeví zcela oprávněný, zejména s ohxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxaktického testu jediný bod.
Žalovaný se tedy s ohledem na argumentaci žalobkyně obsaženou v její žádosti musel zabývat jednotlivými námitkami a odůvxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k žádné z námitek žalobkyně uvedených v žádosti, obsahuje pouze formulářově obecnou argumentaci, která nijak nereaguje na konkrétní důvody, z nichž žxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxl námitku uplatněnou v žádosti – přezkum hodnocení otázky č. 14, v tom smyslu, proč odpověď žalobkyně nemohla být uznána jako správná. Jelikož v rozhodnxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x
xxxxxký soud je oprávněn zrušit rozhodnutí správního orgánu
pro vady řízení, byť by nebyly žalobcem výslovně namítány, pokud tyto vady brání
přezkoumání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxxx x xxx
K dané žalobní námitce se vyjadřuje žalovaný až v rámci vyjádření k žalobě. Protože předmětem soudního přezkumu je napadené rozhodnutí, nemohl přihxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx výlučně shodným hodnocením převzatým od Centra pro zajišťování výsledků vzdělávání, dále jen CENTRA (nikoli tedy
„mimo jiné i“
tímto shodným hodnocxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro hodnocení, a zda z původního hodnocení, jež měl přezkoumávat, jasně a srozumitelně plyne, v jaké otázce a z jakých důvodů byla písemná práce žalobkyxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx že mu CENTRUM zpřístupnilo podklady pro posouzení žádosti žalobkyně „protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka, protokol o průběhx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxyně. Ze správního spisu, jehož doklady nejsou očíslovány, ani není datováno přijetí dokladu žalovaným, soud nemohl zjistit, z kterých dokladů mohl žaxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného Vyjádření je ve spise založen Klíč správných řešení, jeden testový sešit –nevyplněný, počítačový výtisk „Aplikace pro přezkoumání výsledxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx x0 bodů a výrok: záporný- zamítá se. Protokol o průběhu zkoušky v učebně správní spis neobsahuje, byť žalovaný v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že z něj vycxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxt (kromě Vyjádření CENTRA z 3.9.2012), nemohl fakticky přezkoumat výsledek a hodnocení didaktického testu. a tím méně se vypořádat s námitkami žalobkxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xhledu na to, zda i z tohoto „kontrolního hodnocení“ jasně a srozumitelně plyne, v jaké otázce a z jakých konkrétních důvodů byl test žalobkyně hodnocen kxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jak je kodifikován prostřednictvím § 82 odst. 3 školského zákona nemůže být přezkumem samoúčelným a formalistickým; smysl přezkumu nemůže být naplněx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx x xejímu testu hodnotitelem provedeno, a z jakých konkrétních důvodů také plně obstojí závěr obsažený v záznamu o hodnocení. Žalobkyně se z napadeného roxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxzoru CENTRA, pak je třeba poznamenat, že nejen z napadeného rozhodnutí, nýbrž ani z ničeho, co je založeno ve správním spisu předloženém žalovaným neplxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx CENTRA být, vyhodnotil.
Z odůvodnění napadeného rozhodnutí není ani v obecných rysech seznatelné, proč žalovaný (po řádně provedeném přezkumu) povxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxgumentaci za nerozhodnou, nesprávnou, vyvrácenou nebo jinak nedůvodnou, jakými konkrétními úvahami se žalovaný při dovození nedůvodnosti argumenxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxaný nikterak s námitkami, které byly obsaženy v žádosti žalobkyně, způsobuje to nepřezkoumatelnost jeho rozhodnutí, což je důvodem k jeho zrušení a vrxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxu zkoušky se bude žalovaný argumentací žalobkyně obsažené v její žádosti řádně zabývat, v rámci řízení si opatří dostatečně odborný a konkrétní podklax xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx odůvodní.
Pokud jde tedy o podklad pro vydání rozhodnutí podle § 82 odst. 3 školského zákona nemůže coby dostatečný podklad obstát hodnocení v obdobné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxjší soud za nezbytné upozornit, že takové hodnocení bude mít charakter podkladu, který bude zapotřebí vedle dalších podkladů žalovaným řádně vyhodnoxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxtelně odlišit svoje úvahy, coby rozhodujícího subjektu od podkladů poskytnutých CENTREM. Závěr soudu, že nelze přezkum výsledků maturitní zkoušky dxx x xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xízení spočívající v nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů rozhodnutí dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s., zrušil a vrátil věc žalovanému k dalšíxx xxxxxxx
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxstník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil, proti účastníkovi, který ve věci úspěch nemxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx x xxxx x nákladech právního zastoupení, a to za 2 úkony právní služby (převzetí věci a podání žaloby) v částce 2100,- Kč za úkon a k tomu 2x režijní paušál po 300,- Kx xxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx 7.800,- Kč.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxx xxxxxí kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označenx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxx x xxxxční stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má- li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupujxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkáxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxx xxx xxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxx