15 A 38/2010 - 31

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (1)
Judikatura (1)
xx x xxxxxxx x xx
xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxstenství je třeba provést skutková šetření, a to bez ohledu na to zda potřeba provést skutková šetření k otázce účastenství vyvstane až ve stádiu odvolaxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Ph.D. a soudců JUDr. Petra Černého, Ph.D. a Mgr. Václava Trajera v právní věci žalobce: Spolku občanské solidarity Rumburk, o.s., se sídlem v Rumburku, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxti žalovanému: Krajské mu úřadu Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební 61 PSČ 400 02, v xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 11. 3. 2010, č. j. 173/DS/10, JID: 9017/2010/KUUK,
se pro
vady řízení zrušuje
a věc se
vraxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
xxx
xxxxxxxx xx
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx
xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xohoto rozsudku.
Odůvodnění:
Žalobce jednající skrze svoji předsedkyni R. B. se žalobou podanou u zdejšího soudu v zákonem stanovené lhůtě domáhal zxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx/2010/KUUK, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání jako nepřípustné proti rozhodnutí Městského úřadu Rumburk, speciální stavební úřad (dále jen „stavebxx xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxa havarijního stavu mostu M-013 v Krásné Lípě“. K žalobě žalobce mj. přiložil kopii plné moci ze dne 1. 8. 2003, jíž Mgr. I. D. z pozice tehdejší předsedkynx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xahájena nebo budou zahájena a v těchto řízeních o právech a právem hájených zájmech nebo povinnostech žalobce má býti jednáno, nebo jehož práva, právem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx x dalšímu řízení a aby soud žalovanému uložil uhradit mu náklady soudního řízení.
V žalobě namítl, že žalovaný zasáhl do jeho práva na spravedlivý procex xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku České republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xe strany žalovaného též mělo dojít k porušení ustanovení čl. 20 Listiny, a to tím, že žalovaný měl ignorovat svobodnou vůli členů spolku (Spolku občansxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx x xx xxxxxxx x xxxx x x xxxxx x x xonečně ust. § 4 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Žalovaný rovněž dále neměl dostatečxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x x xxxxxxího řádu. Nadto měl žalovaný postupovat v rozporu s ust. § 6 odst. 2 správního řádu, když od žalobce požadoval podklady, které nebyly nutné, a povinnost xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxedně považuje postup žalovaného za zjevně šikanózní a zneužívající svěřených pravomocí, pokud se jedná o posouzení oprávnění Ing. D. jednat jménem žaxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xeho oprávněnost jednat jménem žalobce nezpochybňoval, přičemž tak ani nečinil stavební úřad. Z tohoto důvodu není žalobci známo, co žalovaného vedlo x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxně i plnou moc ze dne 2. 2. 2009. Tyto dokumenty by dle přesvědčení žalobce měly dostatečně prokazovat oprávnění Ing. Dvorského jednat jménem žalobce. Žxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednat jménem sdružení, když žalovaný má tímto výkladem ignorovat obecnou úpravu zastupování na základě plné moci, jak je obsažena v ust. § 31 zákona čx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x na občanská sdružení. Na této skutečnosti dle žalobce nemohou nic změnit ani nedoložená tvrzení bývalé předsedkyně žalobce Mgr. D.. Pakliže bývalá přxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xěla nejpozději do šesti měsíců od rozhodnutí valné hromady požádat příslušný okresní soud o určení, zda je předmětné rozhodnutí v souladu se zákonem a sxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x věci, která mu nepřísluší a nikde nepříslušela. Žalobce v této věci ještě doplnil, že žalovaný opomíjí skutečnost, že ostatně sama bývalá předsedkyně xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xprávního řízení předložena při nahlížení do spisu 8. 2. 2010, byť tato skutečnost nebyla zaznamenána v záznamu o tomto procesním úkonu.
Dle žalobce žaxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxbce), zpochybnil jednání osob, které naopak mají zájem být členy tohoto sdružení (žalobce), a jejichž oprávnění jednat jménem žalobce bylo řádně doloxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxbce, který by se mohl v případě neoprávněného účastenství v rámci správního řízení cítit touto skutečností obtěžován. Žalovaný k tomuto závěru dospěl xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxrdila v dopise ze dne 27. 1. 2010. Pakliže měl žalovaný pochybnosti, zda se žalobce skutečně stal účastníkem správního řízení, měl dle žalobce postupovxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx. 28 odst. 1 správního řádu vydat usnesení (
pozn. soudu:
v žalobě je uvedeno ustanovení § 28 odst. 2 správního řádu, nicméně soud je přesvědčen, že
sprxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxx účastníkem správního řízení
). Kdyby takovéto usnesení bylo vydáno, žalobce by mohl podat proti tomuto usnesení odvolání, a žalobce by se nemusel toutx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxlat veškeré písemnosti právě na jeho adresu. Vzato
ad absurdum
se žalobce vůbec nedozvěděl, že jej žalovaný vyzýval k doplnění podkladů pro rozhodnutx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxl na jeho procesních právech, jelikož jej nevyzval k doložení relevantních skutečností a nedal mu možnost svá práva hájit. Tato skutečnost dle žalobce xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xalobě, v němž navrhl její zamítnutí pro nedůvodnost. Ke svému postupu nejprve obecně zmínil, že v souladu s ust. § 30 odst. 5 správního řádu pokládá za důxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xaždý, kdo činí úkony (za právnickou osobu), povinen prokázat své oprávnění (např. plnou mocí atd.). Důkazní břemeno v takovém případě tedy stíhá toho, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx důvodu tudíž nelze považovat postup žalovaného za zneužití pravomoci či šikanu, a to ani s odkazem na skutečnost, že ostatní správní úřady (včetně ostaxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxci ze dne 2. 2. 2009, žalovaný k této věci uvedl, že předložený doklad (usnesení valné hromady žalobce) posuzoval v rámci jeho oprávnění učinit si úsudek x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxudek xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxím konání a průběhu, když zápis z jednání valné hromady nebyl doplněn prezenční listinou (přítomných) a pozvánkami. Z tohoto důvodu takovýto důkaz nemxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxl, že pokud by měl Ing. D. zájem tuto plnou moc v průběhu správního řízení prezentovat, samozřejmě by se objevila v některém z podkladů spisu. Dle žalovanxxx xx x xxxxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxíka sdružení (žalobce), a nikoliv z plné moci vystavené bývalou předsedkyní Mgr. D.. Nadto žalovaný doplnil, že úředním osobám žalovaného není o této pxxx xxx xxx xxxxxx
xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxí, žalovaný k tomu sdělil následující. Žalovaný je oproti žalobci přesvědčen, že svým postupem hájil zájmy žalobce, když nedopustil, aby jeho jménem čxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxírody a krajiny. Tímto postupem se současně mělo zabránit i diskreditaci žalobce v očích veřejnosti, k čemuž by jistě došlo, jestliže by vešlo ve veřejnxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xda se žalobce vůbec přihlásil k účasti ve správním řízení, což mohl učinit pouze prostřednictvím osoby k tomu oprávněné – oprávnění Ing. Dvorského se ovxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, a to z důvodu, že právě Ing. D. byl podatelem odvolání, který měl prokázat své oprávnění jednat v této věci za žalobce.
S ohledem na výše uvedené skutečnxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx tohoto řízení přihlásila osoba, která neprokázala oprávnění jednat jménem sdružení.
Při ústním jednání před soudem právní zástupce žalobce setrvax xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx existuje a že rovněž je dána existence plné moci pro Ing. D., která byla udělena tehdejší předsedkyní žalobce paní B.. Dále uvedl, že nelze přehlížet fakxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxaznil, že žalobce nesporně byl účastníkem správního řízení a pokud o tom žalovaný měl pochybnosti, měl postupovat ve smyslu § 28 odst. 1 správního řádux xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxnil Ing. D. ke všem jednáním a úkonům ve správních řízeních souvisejících s činností žalobce. Tuto plnou moc přitom Ing. D. předkládal paní H. v rámci odvxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x x xxxdmětné žalobě. Vedle toho zmínil, že v jiných správních řízeních nakonec správní orgán dospěl k závěru, že za žalobce má oprávnění vystupovat Ing. D. a nxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxjí s předmětným případem za účelem prokázání, kdo byl oprávněn xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xj. ze dne 2. 2. 2009 a ze dne 1. 8. 2003 opravňovaly Ing. D. k jednání za žalobce. Tuto skutečnost ostatně potvrdily obě někdejší předsedkyně žalobce, paní xx x xxxx xxx x xx x xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxřená pracovnice žalovaného nadále požadovala, aby soud žalobu odmítl, neboť byla podána žalobcem, který nebyl účastníkem předchozího správního řízxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxtečnost, že s někým bylo jednáno jako s účastníkem řízení, ještě neznamená, že fakticky je účastníkem daného řízení. Vedle toho pověřená pracovnice žaxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx x xxledem na stadium daného správního řízení, které se nacházelo ve fázi odvolacího řízení, v němž již nebyly činěny žádné jiné úkony. Dále uvedla, že plná mxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxní využitelná pro dané správní řízení, jelikož v ní absentuje ověřený podpis a také nebyla předložena ze strany žalobce při prvním úkonu ve správním řízxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x jiných správních řízeních vystupovala za žalobce jeho tehdejší předsedkyně Mgr. D., která za žalobce vyjadřovala jiné procesní postoje. Pověřená prxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx x xx x xxxxxxx xx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxný neměl povinnost vyzývat žalobce k odstranění nedostatků plné moci ze dne 2. 2. 2009, když dospěl k závěru, že za žalobce vlastně jednal Ing. D.. Žalovaxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xále uvedla, že postup žalovaného v daném řízení zjevně nebyl účelový, když případné
meritorní
projednání odvolání by pro žalovaného nebyl problém a tx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxnou přírody, žalovaný dospěl k závěru, že odvolání
de facto
nepodává žalobce, nýbrž Ing. D. za svoji osobu.
Při témže ústním jednání před soudem se k věxx xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxci ze dne 1. 8. 2003. K tomu dodal, že podle tehdejšího starého správního řádu nebylo nutné, aby plná moc byla opatřena úředně ověřenými podpisy. Deset lex xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxdly k zásadní změně v postoji žalovaného k žalobci, pokud jednal prostřednictvím jeho osoby, což bylo dáno tím, že disponuje náležitým odborně-technixxxx xxxxxxxxxx
x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxd xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xriginálem plné moci ze dne 1. 8. 2003, kterou udělila tehdejší předsedkyně žalobce Mgr. D. Ing. D. a kterou žalobce předložil v kopii k žalobě a v originálx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxadu z období, které se kryjí s předmětným případem za účelem prokázání, kdo byl oprávněn za žalobce jednat z pohledu správních orgánů obou stupňů, jak naxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxxd považuje za nutné uvést, že se neztotožnil s názorem žalovaného, že předmětnou žalobu je nutno odmítnout, a to pro nedostatek aktivní legitimace žaloxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxo žalovaným tvrzenou skutečnost soud nezjistil. Z žalobou napadeného rozhodnutí, tj. z rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 3. 2010, č. j. 173/DS/10, JID: xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zamítnuto jako nepřípustné žalobcovo odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 19. 10. 2009, č. j. OKV/44408-09/4325-2009/Ti. Tato skutečnxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx x
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxského sdružení Spolek občanské iniciativy
Rumburk, podané tajemníkem spolku panem Ing. J. D., bytem „X“, se jako nepřípustné
zamítá.
“ Z právě uvedexxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxyčného odvolacího řízení. Pro učinění závěru o splnění podmínek řízení, a to pokud se jedná o žalobcovu aktivní legitimaci, má pak význam skutečnost, žx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxodováno žalobou napadeným rozhodnutím. S ohledem na výše uvedené skutečnosti soud neshledal u žalobce absenci jeho žalobní legitimace, a proto přikrxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxuhé s. ř. s., která vychází z dispoziční zásady vyjádřené v ustanoveních § 71 odst. 1 písm. c), písm. d), odst. 2 věty druhé a třetí a § 75 odst. 2 věty první xx xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxem dvouměsíční lhůty po oznámení napadeného rozhodnutí dle § 72 odst. 1 věty první s. ř. s. Povinností žalobce je proto tvrdit, že správní rozhodnutí nexx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxut toliko k takovým vadám napadeného rozhodnutí, k nimž je nutno přihlížet bez návrhu nebo které vyvolávají jeho nicotnost podle § 76 odst. 2 s. ř. s. Takxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xísm. b) a písm. c) s. ř. s., jak soud v podrobnostech rozvede níže.
V dané věci je předmětnou žalobou brojeno proti rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zaxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xdůvodněním, že odvolání bylo učiněno Ing. D. jménem žalobce, u něhož se nepodařilo prokázat
relevantní
projev vůle směřující k účasti na předmětném sxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxnem, tj. před Městským úřadem Rumburk, speciální stavební úřad, bylo se žalobcem jednáno jako s účastníkem dotyčného správního řízení, a to vedlejším xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxožil žalovaný. Ve správním spise je totiž založeno mj. Oznámení stavebního úřadu ze dne 15. 9. 2009, č. j. OKV/37106-09/4325-2009/Ti, o zahájení stavexxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx x xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xx., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyzval účastníky řízení a dotčené orgány k případnéxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx V tomto oznámení dále stavební úřad výslovně uvedl, že pro žalobce platí, že má tak učinit písemnou formou do 10 dnů ode dne, kdy požádá o postavení účastnxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x. 10. 2009, kdy tato osoba doručovanou písemnost osobně převzala. Tento procesní postup vůči žalobci ze strany stavebního úřadu měl návaznost na tzv. gxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx 3. 2009, o úmyslu žalobce být účastníkem správních řízení ve smyslu ust. § 23 odst. 9 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxtanoveními správního řádu. Dále z obsahu předloženého správního spisu vyplývá, že na základě oznámení stavebního úřadu žalobce opět prostřednictvíx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxebního řízení ve věci stavby „Oprava havarijního stavu mostu M-013 v Krásné Lípě“ jako jeho účastník s tím, že žalobce žádá, aby v této i v dalších věcech bxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho úřadu ze dne 19. 10. 2009, č. j. OKV/44408-09/4325-2009/Ti, kterým stavebníkovi – Město Krásná Lípa bylo vydáno stavební povolení na stavbu „Oprava xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xtavebním úřadem doručováno žalobci, jakožto vedlejšímu účastníku xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxšlo dne 20. 10. 2009, kdy tato osoba osobně převzala doručované rozhodnutí. Z právě uvedeného je zřejmé, že stavební úřad od prvopočátku dotyčného stavxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx účastníkem tohoto řízení, a to za situace, že žalobce po celou dobu vystupoval a jednal prostřednictvím svého tajemníka Ing. D.. Tato skutečnost zřetexxx xxxxxxx x x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx které bylo učiněno opět prostřednictvím jeho tajemníka Ing. D., stavební úřad vyhotovil dne 10. 11. 2009 pod č. j. OKV/47805-09/4325-2009/Ti vyrozumxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxžto účastník řízení podal odvolání proti dotyčnému stavebnímu povolení. Rovněž tak v předkládací zprávě k podanému odvolání ze dne 11. 1. 2010, č. j. OKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxlení ze dne 19. 10. 2009 bylo podáno odvolání žalobce. Ze všech shora předestřených písemností tedy vyplývá, že stavební úřad jakožto prvoinstanční spxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xrásné Lípě“ a posléze odvolatelem neměl být žalobce, tj. Spolek občanské solidarity Rumburk, třebaže ten ve vztahu ke stavebnímu úřadu pouze a výlučně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxhybnosti o tom, zda samotný žalobce má vůbec vůli být účastníkem předmětného stavebního řízení, měl postupovat ve smyslu ust. § 28 odst. 1 správního řáxxx
xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xpak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, ostatní účxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x x8 odst. 1 správního řádu ve vztahu k žalobci nepostupoval, čímž žalobce v rámci odvolacího řízení zkrátil na jeho procesních právech, což představuje xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xbstát. Žalovaný by měl mít na paměti, že usnesení o tom, zda osoba tvrdící své účastenství účastníkem řízení je či nikoli, není správní orgán povinen vydxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxo účastenství
expresis verbis
řešeno přímo v zákoně. Shodně může správní orgán postupovat i za situace, kdy pro posouzení otázky účastenství není třebx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a obligatorně musí být o tvrzeném účastenství vydáno usnesení. Tyto závěry, které lze vztáhnout i na odvolací řízení, přitom shodně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx x xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx2008 a také na www.nssoud.cz. Nejvyšší správní soud v dotyčném judikátu rovněž vyslovil, že „…
postup, kdy o tvrzeném účastenství nebude vydáno usnesexx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxání usnesení ve smyslu ust. § 28 odst. 1 věty druhé správního
řádu podrobeného instanční kontrole.
“ Správní orgán je povinen vydat usnesení ve smyslu § xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxková šetření k otázce účastenství vytane až ve stádiu odvolacího řízení. Tím, že ohledně účastenství žalobce v dotyčném odvolacím řízení ve věci stavexxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxě tato otázka, byla žalobci
de facto
odňata i možnost domáhat se případného svébytného soudního přezkumu dotyčného usnesení v rámci správního soudnixxxxx
x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení prokazatelně vznikly pochybnosti, zda samotný žalobce má vůbec vůli být účastníkem předmětného stavebního řízení. Tyto pochybnosti se projexxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxi zmocnění pro Ing. D. uděleného žalobcem ve vztahu ke správnímu řízení nebo např. tím, že žalovaný v rámci odvolacího řízení vyzval někdejší předsedkyxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxému kategoricky zpochybňovala oprávnění Ing. D. jednat za žalobce s poukazem na jeho stanovy. Dále se pochybnosti žalovaného v rámci odvolacího řízenx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xx xxx xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx0, vyzván k předložení oprávnění činit úkony jménem žalobce v dotyčném správním řízení.
Z právě uvedeného je zřejmé, že ohledně účastenství žalobce v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tomto směru vyplývá, že na výzvu žalovaného ze dne 19. 1. 2010, č. j. 173/DS/10, zareagoval samotný žalobce prostřednictvím své tehdejší předsedkyně Rx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xčastenství v předmětném stavebním řízení, přičemž pro vyhodnocení důvodnosti projednávané žaloby má význam skutečnost, že vedle této písemné reakcx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx ve všech jednáních a úkonech ve věcech souvisejících s vedenými správními řízeními, která jsou již zahájena nebo budou zahájena a v těchto řízeních o prxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxm přímo dotčeny. Spolu s touto písemností žalobce žalovanému zaslal i kopii usnesení z valné hromady žalobce ze dne 24. 1. 2009, obsahující mj. informacx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Vedle těchto písemností žalobce zaslal i stejnopis Prohlášení se účastníkem správních řízení učiněné žalobcem prostřednictvím jeho tajemníka Ingx xx xx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxraci žalobce Ministerstvem vnitra dne 14. 1. 2003 pod č. j. VS/1- 1/52378/03-R. Na výzvu na výzvu žalovaného ze dne 5. 2. 2010, č. j. 173/DS/10, pak opět byxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xylo vyjádřeno jménem žalobce nesouhlasné stanovisko k prováděnému skutkovému šetření ohledně žalobcova účastenství v předmětném stavebním řízení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v daném stavebním řízení včetně odvolacího řízení nebylo prokazatelně zjištěno, že samotný žalobce nemá vůbec vůli být účastníkem předmětného stavexxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxavdou, že někdejší předsedkyně žalobce Mgr. D. v rámci odvolacího řízení kategoricky zpochybňovala oprávnění Ing. D. jednat za žalobce s poukazem na jxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxně p. B. ve svých odpovědích žalovanému v reakci na jeho výzvy důrazně poukazoval na skutečnost, že Ing. D. je osobou oprávněnou jednat za žalobce v předmxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxá moc ze dne 1. 8. 2003 není využitelná pro dané správní řízení, jelikož v ní absentuje ověřený podpis a také nebyla předložena ze strany žalobce při prvníx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxt. § 22 odst. 1, a nikoliv v intencích ust. § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu, a tudíž mj. nemusela obsahovat úředně ověřený podpis a také nutně nemusela xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxištěno, že se jedná o odvolání, které je nutno bez jeho meritorního projednání pro nepřípustnost zamítnout, a proto soud z tohoto důvodu dospěl k závěrux xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxutkový stav, který vzal žalovaný za základ svého rozhodnutí, nemá oporu ve správním spise a vyžaduje zásadní doplnění. Na tomto místě ještě nelze nezmíxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xdvolacího řízení žalovaný při svých skutkových šetřeních ohledně oprávnění jednat za žalobce jednal s Ing. D. a okrajově s Mgr. D. a naprosto vůbec s p. Bxx xxxxxxx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx pak žalovaný žalobou napadeným rozhodnutím zřetelně rozhodoval o odvolání žalobce, jak vyplývá z narativní části tohoto rozhodnutí a jak soudem bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx
x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxdnou. Soud tudíž napadené rozhodnutí žalovaného pro zjištěné xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxx xx x xxxxx xx xx xx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx x xx xxxxx x xx xx xx xxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxému k dalšímu řízení, v němž je dle ust. § 78 odst. 5 s. ř. s. vázán právním názorem soudu výše uvedeným. V dalším řízení pak bude třeba, aby žalovaný v intenxxxx xxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xteré by případně obstálo i v rámci soudního přezkumu, pak přikročil k posouzení žalobcova odvolání ve věci dotyčného stavebního povolení. Důvod pro zrxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxý úspěch, soud proto podle ust. § 60 odst. 1 věty první s. ř. s. uložil žalovanému zaplatit žalobci do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku náhradu dxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxstky 4.200,-Kč za dva úkony právní služby právního zástupce žalobce Mgr. Vítězslava Dohnala po 2.100,-Kč podle ust. § 7, ust. § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxzetí a příprava zastoupení - § 11 odst. 1 písm. a), podání žaloby - § 11 odst. 1 písm. d)]; z částky 600,-Kč za dva s tím související režijní paušály po 300,-Kx xxxxx xxxx x xx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dotyčného právního zástupce žalobce po 3.100,-Kč podle ust. § 7, ust. § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve zněnx xx xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx x x xx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xdst. 1, odst. 3 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění po 1. 9. 2006; z částky 2.433,-Kč představující výdaje za cestovné právního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v souvislosti s uskutečněným ústním jednáním před soudem dne 16. 1. 2013 podle ust. § 14 odst. 3 vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znxxx xx xx xx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxní a náhrad, jež byly vyjmenovány.
Poučení:
Proti tomuto xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxo soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxbo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxxx x xx xx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti
musí
být stěžovatel zxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxní, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní sxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxx xxx xxxem dne 16. ledna 2013
JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.
v.r.
předsedkyně senátu
Za správnost vyhotovení:
Markéta Kubová
Zpět na text

Související dokumenty