60 A 2/2013 - 39

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy ČR (3)
Judikatura (5)
xx x xxxxxx x xx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxost postoupit jej správnímu orgánu příslušnému, nepostačí, je-li v odvolací lhůtě odvolání k poštovní přepravě podáno podatelem, nýbrž musí být v odvxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxx x x xx xxxxx x x x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xčasnosti podaného odvolání postačuje, je-li zásilka obsahující odvolání podána v odvolací lhůtě postupujícím správním orgánem na poštu k přepravě pxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Mgr. Lucií Trejbalovou v právní věci žalobce L.B., bytem XX, zastoupeného obecným zmocněncem R. K., LL. M., bytem P. 1954, 150 00 P. 5, proti žalovanému Kxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx67.1/12258/Rg,
takto:
I. Žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 21. 12. 2012,
č. j. OD 1194/12-3/67.1/12258/Rg, se xxxxxxx
xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xhora uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo jako opožděné zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Železný Brod, odborx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx1/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, a byla mu uložena pokuta ve výši 2 000 Kč a povinnost uhradit náklady přestuxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxx xxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxučeno dne 5. 11. 2012. K poštovní přepravě podal žalobce odvolání dne 19. 11. 2012, ale odvolání neadresoval správnímu orgánu I. stupně, ale přímo žalovxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxrávnímu orgánu I. stupně, kterému bylo doručeno dne 23. 11. 2012. Protože v odvolací lhůtě, která skončila dne 20. 11. 2012, nebylo odvolání správnímu oxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxý uvedl, že odvolání přezkoumal dne § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a dospěl k závěru, že neodůvodňuje přezkoumání rozhodnutí v přexxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx
xxxxxxntní
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx postačí, je-li posledního dne lhůty poštovní zásilka obsahující odvolání adresovaná místně a věcně příslušnému správnímu orgánu, podána držiteli pxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxánu jiný (nepříslušný) správní orgán, u kterého bylo odvolání podáno a kterému tuto povinnost tedy povinnost postoupit odvolání ukládá právní předpixx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xx x xx xxxxxxx x xxx xx xxx xxx xx xxxxx xx j. 5 As 26/2009 – 67, a jemu předcházejícího ze dne 9. 1. 2008, č. j. 2As 47/2007 – 53. Žalobce dále namítl, že žalovaný pochybil tím, že se věcí nezabýval jakx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxmuto správnímu orgánu k dalšímu řízení.
V písemném vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že považuje žalobu za nedůvodnou a navrhuje, aby jí soud v celém xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xodle které je v řešení otázky včasnosti odvolání rozhodující, kdy byla zásilka obsahující odvolání podána postupujícím správním orgánem na poštu k přxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxho rozhodnutí, které tuto otázku řešilo. Dále odmítl výtku žalobce, podle které se odvoláním nezabýval jako podnětem k přezkumnému řízení či obnově, oxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxvé okolnosti případu nejsou mezi účastníky sporné. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 22. 10. 2012 bylo žalobci doručeno dne 5. 11. 2012 do vlaxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxího razítka, bylo odvolání doručeno žalovanému. Ten jej usnesením ze dne 21. 11. 2012, č. j. OD 1148/12-2/67.1./Rg, postoupil Městskému úřadu Železný xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xx12 a správnímu orgánu I. stupně doručeno dne 23. 11. 2012. Žalobou napadeným rozhodnutí pak bylo odvolání zamítnuto jako opožděné podle § 92 odst. 1 sprxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), v rozsahu a mezích uplatněných žalobních bodů v souladu s § 75 xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xx xxxxx x xx xx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxa není důvodná.
Podstatou sporu je zodpovězení otázky, zda odvolání žalobce proti správnímu rozhodnutí I. stupně bylo odmítnuto pro opožděnost v soxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xalovaným musí soud konstatovat, že závěry z těchto soudních rozhodnutí plynoucí však žalobce interpretoval nesprávně.
Podle § 83 odst. 1 správníhx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxsilka adresována věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, která obsahuje podání, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence anebx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxdal. Pokud odvolání není podáno u místně a věcně příslušného orgánu, je ten správní orgán, u něhož bylo odvolání podáno, povinen postupovat v souladu s § xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxx xitovaného usnesení Nejvyššího soudu, jakož i z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že je-li odvolání podáno v odvolací lhůtě u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx lhůtě odvolání k poštovní přepravě podáno podatelem, nýbrž musí být v odvolací lhůtě také postoupeno věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.
Judxxxxxxx
xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xodaného odvolání postačuje, je-li zásilka obsahující odvolání podána v odvolací lhůtě postupujícím správním orgánem na poštu k přepravě příslušnémx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxxx x xxku 1967 vychází z toho, že v případě, kdy je odvolání adresováno a doručeno místně popř. i věcně nepříslušnému správnímu orgánu, posuzuje se za podané včxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xatum odevzdání odvolání k poštovní přepravě v případě, kdy je toto adresováno nepříslušnému správnímu orgánu, je bezvýznamné, neboť
fikce
doručení xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxx, č. j. 2 As 47/2007 - 53, www.nssoud.cz), novější
judikatura
, byť s odvoláním na předchozí závěry, dovodila (srov. rozsudek ze dne 31. 3. 2010, č. j. 5 As 2xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x x x
x xxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx
xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx
je odvolání zasláno v zákonem stanovené lhůtě správnímu orgánu, jenž rozhodl v prvním
stupni. …“
, když výraz „zasláno“ bylo chápáno ve smyslu „předánxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxrávního řízení příznivější a který se shoduje s výkladem Nejvyššího soudu, pak zdejší soud vycházel.
V souzeném případě žalobce podal odvolání k pxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. stupně v souladu s § 86 odst. 1 správního řádu, ale přímo žalovanému (když žalobce usoudil, že takový postup bude rychlejší), ačkoliv žalobce byl v rozxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Městskému úřadu Železný Brod jako příslušnému správnímu orgánu I. stupně však v odvolací lhůtě, tj. do 20. 11. 2012 nedošlo. Odvolání bylo proto opožděxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a to právě z důvodu, že odvolání adresoval žalovanému, tedy správnímu orgánu nepříslušnému dle § 86 odst. 1 správního řádu. Žalovaný tak postupoval v xxxxxxx x x xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx
xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxovaný, tak správní orgán I. stupně postupovali při vyřizování odvolání bezodkladně. Žalovaný hned následujícího dne, kdy mu bylo odvolání doručeno, xxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu příslušnému. Správní orgán pak ihned odvolání žalobce posoudil a společně se spisovým materiálem jej k rozhodnutí předložil žalovanému. Soud xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xsrov. nález Ústavního soudu ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. I. ÚS 324/99, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2008, č. j. 2 As 47/2007 – 53) a znamenxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxka přezkumného řízení a obnovy řízení. S odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 3. 2013, č. j. 9 As 172/2012-32, www.nssoud.cz, soud uvxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odvolání pro opožděnost. Nadto je v daném případě poukázat na to, že žalovaný i opožděné odvolání posoudil z těchto hledisek, což vyjádřil v závěru odůvxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxx x xx xx xx
xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxází z ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., podle něhož účastník, který má ve věci úspěch, má právo náhradu důvodně vynaložených nákladů proti účastníku neúsxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxu nákladů řízení právo.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxší správní soud.
Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doruxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.
Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxx xxx xx xxxx xxzhodnutí doručeno.
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo členx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxx poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx